One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayΚυπριακό Κινηματικό Αρχείο | Cyprus Movements Archive

Επιτροπή Συμπαράστασης στον Αντιρρησία Συνείδησης ...

Επιτροπή Συμπαράστασης στον Αντιρρησία Συνείδησης Γ. Πάρπα - Committee for the Support of Conscientious Objector Giannis Parpas

[English Follows]

Το 1988 συστάθηκε η Επιτροπή Συμπαράστασης στον Αντιρρησία Συνείδησης Γ. Πάρπα, μετά από την φυλάκιση του πρώτου Αντιρρησία Συνείδησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το αρχείο έχει πλέον εντοπίσει, καθώς και δακτυλογραφήσει διάφορο σχετικό υλικό (που χρειάζεται μετάφραση).

1) Για μια γενική καταγραφή της σύστασης της επιτροπής βλέπε το 'Ένας Αρνητής Στράτευσης - Το Τέλος του Μακροχρόνιου Αγώνα'.

2) Για υλικό της Επιτροπής βλέπε την σελίδα της στο αρχείο.

3) Για το κείμενο της Πρωτοβουλίας Ενάντια στον Κοινωνικό Ρατσισμό βλέπε 'Συμπαράσταση στον Αντιρρησία Συνείδησης Γιάννη Πάρπα'.

4) Για την ιδεολογική κόντρα που εξελικτικέ βλέπε το πρώτο κείμενο μαζί με το κείμενο 'Για τις Θεωρητικές Κλανιές του Δ. Μιχαήλ στη Σοσ. Έκφραση'.

In 1988 the Committee for the Support of Conscientious Objector Giannis Parpas was formed, after the imprisonment of the first Conscientious Objector in the Republic of Cyprus. The archive has by now located, as well as typed various material (that is now in need of translation as it is only available in Greek).

1) For a general documentation of the formation of the committee look at 'A Conscientious Objector - The end of the Long Struggle (Ένας Αρνητής Στράτευσης - Το Τέλος του Μακροχρόνιου Αγώνα)'.

2) For the material of the Committee check its page on the archive.

3) For the text of the Initiative Against Social Racism look at 'Support towards Conscientious Objector Gianni Parpa (Συμπαράσταση στον Αντιρρησία Συνείδησης Γιάννη Πάρπα)'.

4) For the ideological tensions which developed check the first text alongside the text 'On the Theoretical Farts of D. Mihail in Socialist Expression (Για τις Θεωρητικές Κλανιές του Δ. Μιχαήλ στη Σοσ. Έκφραση)'.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο (09/06/20)

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο (09/06/20)

Λόγω του όγκου του καινούργιου υλικού, οι πιο κάτω λίστες είναι περιληπτικές. Επίσης, ενημερώνουμε εδώ πως η Λεπτομερής Αναζήτηση είναι ξανά σε λειτουργία στο Ελληνικό τμήμα του Αρχείου.

Ομάδες, Χώροι, Ιστοσελίδες (Ελληνικό Τμήμα)

Σελίδες για τις ακόλουθες ομάδες, ιστοσελίδες και χώρους έχουν πλέον δημιουργηθεί στο Ελληνικό τμήμα του αρχείου:

Δακτυλογραφήσεις στα Ελληνικά

Μεγάλη αύξηση του δακτυλογραφημένου υλικού, κύριος από στα πιο κάτω περιοδικά και ομάδες, καθώς και στις θεματικές 'Οικολογία', 'δημόσιοι χώροι' και 'δικαίωμα στην πόλη':

Δακτυλογραφήσεις/Μεταφράσεις στα Αγγλικά

New Entries on the Archive (09/06/20)

New Entries on the Archive (09/06/20)

Due to the large number of the new material, the following lists are only a brief summary. In addition, we would like to announce here that the Detailed Search Option (Λεπτομερής Αναζήτηση) is again functional on the Greek version of the Archive.

Typed Texts/Translations in English

Groups, Spaces, Websites (Greek Section)

Pages for the following groups, websites and spaces have been created in the Greek version of the archive:

Typed Texts in Greek

An extensive increase in typed material, mainly from the following magazines and groups as well as under the sujects of 'Ecology (Οικολογία)', 'public spaces (δημόσιοι χώροι)' and "right to the city (δικαίωμα στην πόλη)':

Το Αρχείο μπαίνει από το "Παράθυρο" - The Archive enters ...

Το Αρχείο μπαίνει από το "Παράθυρο" - The Archive enters through the "Window"

[English follows]

Στην έκδοση της Κυριακής (07/06/2020) του πολιτιστικού ενθέτου “Παράθυρο” της εφημερίδας Πολίτης φιλοξενείται συνέντευξη δύο εκ των συντακτών του Κυπριακού Κινηματικού Αρχείου. Στην συνέντευξη με τίτλο “Ενα αρχείο για το κυπριακό ριζοσπαστικό κίνημα” συζητούμε το ξεκίνημα και τα πρώτα βήματα του Αρχείου πριν τέσσερα χρόνια, παρουσιάζουμε το υλικό που έχουμε ήδη ανεβάσει, και εξερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους το Αρχείο μπορεί να εμπλουτιστεί καθώς συνεχίζουμε.

Ευχαριστούμε την συντάκτρια του πολιτιστικού ρεπορτάζ του Πολίτη, Μερόπη Μωυσέως, για την πρόσκληση και ευκαιρία να παρουσιάσουμε το αρχείο σε ένα πιο ευρύ κοινό.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το Αρχείο, όπως για παράδειγμα η προσφορά σκαναρισμένου υλικού, η δακτυλογράφηση και μετάφραση υλικού που είναι ήδη ανεβασμένο, και η βοήθεια στην πλαισίωση του υλικού στον ιστορικό του τόπο μέσα από την συγγραφή σύντομων σημειωμάτων. Θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς μέσω e-mail στο arxeio@riseup.net.


In the Sunday (07/06/2020) edition of Politis' cultural section “Parathyro” (Window), you can find an interview (here, in Greek) with two of the editors of the Cyprus Movements Archive. In the interview titled “An archive for the Cypriot radical movement”, we discuss the beginnings and first steps of the Archive four years ago, we present currently uploaded material, and explore the ways in which the Archive can be improved as we move forward.

We thank Meropi Moiseos, Culture reporter for Politis, for the invitation and the opportunity to make the Archive known to a wider audience.

There are many ways in which you can contribute to the Archive, such as providing scanned material, typing and translating existing material, and help frame the material in its historical context by writing short historical notes. We welcome your communication at arxeio@riseup.net.

espiv.net and the Need for Continuous and Decentralized Archiving

espiv.net and the Need for Continuous and Decentralized Archiving

A note on the necessity of archiving.

(Greek follows)

On the 21st of May, 2020, the server of espiv.net, which hosts a plethora of websites and blogs of political groups, went offline, due to reasons outlined in the trilingual text (Greek, English, Spanish) shared by the espiv.net collective which we reproduce in solidarity below. Websites and blogs with a rich accumulated material of historical significance disappeared overnight, with unclear prospects for their full or partial recovery. From the perspective of our archive, we have now lost access to the websites of antifa λευkoşa, Skapoula and faq, with our only access remaining the material archived in the Wayback Machine (links to the Wayback Machine captures exist on the Movements' Archive page for each group).

Taking these sad news as a pretext, we would like to remind the significance of the continuous and decentralized archiving of our political activity and history, including websites, as the preservation and collecting of material online, without the creation of website security backups, entails the weakness of having a “single flaw” (as is, for example, the cases of Geocities, Wordpress and the websites with rented URLs), constituting in many occasions websites as more vulnerable than printed material.

Ο espiv.net και η Ανάγκη Συνεχούς και Αποκεντρωμένης Αρχειοθέτησης

Μια σημείωση για την ανάγκη της αρχειοθέτησης.

Στις 21 του Μάη του 2020 ο server της σελίδας espiv.net, η οποία φιλοξενά μια πληθώρα σελίδων και blog πολιτικών ομάδων, έπεσε, για λόγους που καταγράφονται στο τρίγλωσσο κείμενο (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά) που ανέβασε η κολεκτίβα του espiv.net και το οποίο αναπαράγουμε πιο κάτω ως ένδειξη αλληλεγγύης. Σελίδες και blogs που συσσώρευαν πλούσιο υλικό ιστορικής σημασίας εξαφανίστηκαν σε ένα βράδυ, με ασαφείς προοπτικές σχετικά με την πλήρη ή μερική αποκατάστασή τους. Από τη σκοπιά του αρχείου μας, έχουμε πλέον χάσει την πρόσβαση μας στους ιστότοπους των ομάδων antifa λευkoşa, Σκαπούλα και faq, με μόνη μας πρόσβαση που παραμένει να είναι το υλικό που αρχειοθέτησε το Wayback Machine (links στα captures του Wayback Machine υπάρχουν στη σελίδα της κάθε ομάδας πάνω στο Κινηματικό Αρχείο).

Με πρόφαση τα θλιβερά αυτά νέα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την σημασία της συνεχούς και αποκεντρωμένης αρχειοθέτησης της πολιτικής μας δραστηριότητας και πολιτικής μας ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών σελίδων, καθώς η διατήρηση και συλλογή υλικού διαδικτυακά χωρίς τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ιστότοπου εμπεριέχει την αδυναμία του “ένός μοναδικού σημείου βλάβης” (όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις του Geocities, του Wordpress καθώς και των σελίδων με ενοικιασμένα URLs), καθιστώντας το πολλές φορές πιο ευάλωτο από το έντυπο υλικό.


Ακολουθεί το τρίγλωσσο κείμενο της κολεκτίβας του espiv.net όπως αυτό ανέβηκε στη σελίδα τους, στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά.

The text of the espiv.net collective follows, as it was presented on their website, in Greek, English and Spanish.


ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ESPIV

Την Πέμπτη 21/5 και μετά απο προφορική εντολή και πρωτοβουλία της πρυτάνεως του Παντείου στην Δ/νση Μηχανοργάνωσης, ο server του espiv.net βγήκε εκτός λειτουργίας. Αφορμή αποτέλεσε μια καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, η καταγγελία αυτή αφορούσε δύο τίτλους βιβλίων τα οποία ήταν ανεβασμένα σε μορφή pdf σε ένα από τα εκατοντάδες blogs που φιλοξενεί ο server.

Απο την πρώτη στιγμή, ως συλλογικότητα διαχείρισης του espiv, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την πρυτανεία και να βρεθεί λύση, κρίνοντας ότι η υπάρξη και η πρόσβαση στο περιεχόμενο των blogs το συντομότερο δυνατό είναι άμεση προτεραιότητα μας.

Ο server, στον οποίο φιλοξενούνται 850 blogs -η πλειοψηφία των οποίων αποτελεί βασικό ηλεκτρονικό μέσο έκφρασης πολιτικών συλλογικοτήτων, συνελεύσεων γειτονιάς και εργατικών σωματείων- βρίσκεται στην Πάντειο απο την αρχή λειτουργίας του εγχειρήματος το 2008 έως σήμερα, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Αθήνα.

Οι επανειλλημένες προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε και να έχουμε μια σαφή απάντηση από την πρυτανεία έπεσαν στο κενό. Θα έπρεπε κανείς και καμία να είναι πολύ καλόπιστος ή αφελής για να υποθέσει ότι όλο αυτό οφείλεται σε αυξημένα ακαδημαϊκά καθήκοντα. Άλλωστε η εντολή για το κλείσιμο του server δόθηκε εντυπωσιακά γρήγορα. Την Πέμπτη 28/5, μία εβδομάδα μετά, λάβαμε τηλεγραφική ενημέρωση ότι η Πρύτανης θα παραπέμψει το θέμα μας σε επόμενο συμβούλιο της συγκλήτου του Παντείου, με άγνωστη ημερομηνία. Προφανής στόχος η νομιμοποίηση της καταστολής του εγχειρήματος πίσω από κλειστές ηλεκτρονικές πόρτες τηλεδιασκέψεων. Φαίνεται πως με τις σχολές κλειστές και μετά απο ένα δίμηνο lockdown οι συνθήκες θεωρήθηκαν ευνοϊκές για να προστεθεί άλλη μια κινηματική υποδομή στον μακρύ κατάλογο των καταλήψεων και εγχειρημάτων που έχουν κατασταλεί τελευταία. Επιλογή που επεκτείνει την καταστολή στο πεδίο του internet, επιβάλλοντας την κανονικότητα των social media, της ψηφιακής ρουφιανιάς και της καταγραφής και επιτήρησης της κάθε πληροφορίας που διακινείται στο διαδίκτυο, δείχνοντας ξανά ότι το ρόλο του μπάτσου μπορούν να παίξουν κάλλιστα οι κάθε λογής πρυτάνεις και κρατικοί υπάλληλοι. Η επιλογή να κατασταλλεί μία υποδομή που στηρίζεται και αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο έκφρασης δεκάδων συλλογικοτήτων του ανταγωνιστικού κινήματος, δεν μπορεί παρά να μας βρει απέναντί τους. Απευθύνουμε κάλεσμα σε πρωτοβουλιακές δράσεις αντιπληροφόρησης και αλληλεγγύης από τις ομάδες και συλλογικότητες που φιλοξενούνται στον espiv, ενάντια στην καταστολή άλλης μίας κινηματικής υποδομής.

ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ!

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ!

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ(ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020 12:00


ENGLISH

Hello, comrades:

We would like to inform you about the latest developments on the shutdown of the server.

The information we received is that the server went out of order after an oral command of the rector of Panteion University to their computerisation section on the occasion of a complaint about digital piracy.

More specifically, this complaint concerned two book titles that were uploaded in pdf format to one of the hundreds of blogs hosted by the server. We immediately tried to contact the rectorial authorities and work out a solution, wanting to regain access to the content of the blogs as soon as possible.

The server, which hosts 850 blogs, has been located in Panteion University since the beginning of Espiv project in 2008. From time to time issues have arisen, and so far we have managed to overcome them and keep the server in place, at a public university in Athens (Greece).

We understand that many things have changed over the last 12 years, and from time to time we have discussed the real conditions under which Espiv project continues to operate. However, it is our intention and desire to keep the server in place, with all political and labour collectives, neighbourhood assemblies and self-organised projects hosted on it.

Our repeated attempts to receive a clear answer from the rectorial authorities fell on deaf ears. On Thursday, 28 May 2020 (a week after the shutdown), we received information that the rector will refer our issue to the next council of the senate of Panteion University, which is unknown when it will take place. One should not be too superstitious or naive to assume that all this is due to increased academic duties. After all, the command to shut down the server was given impressively quickly. With universities still closed and after a two-month lockdown, conditions were considered favourable to add another movement’s infrastructure to the long list of squats and projects recently suppressed. A choice that expands repression in the field of internet, imposing the normality of social media, digital snitching, and recording and surveillance of any information circulated on the internet, again showing that the role of the cop can be played well by all sorts of rectors and state employees. The choice to suppress an infrastructure that supports the expression of dozens of collectives within the antagonist movement can only find us against them.

We will let you know of any further developments and mobilisations.

No political gagging left unanswered.

Not a step back.

The administration crew of espiv.net


SPANISH

LLAMADO A MOVILIZACIÓN APOYO Y SOLIDARIDAD CONTRA LA POLÍTICA DE AMORDAZAMIENTO DE ESPIV

El jueves 21/5, luego de orden verbal e iniciativa de la Rectora de la Universidad Panteio hacia la Dirección de Informática, el servidor de espiv.net quedó fuera de funcionamiento. El motivo fue una denuncia por violación de derechos intelectuales. Concretamente, esta denuncia se refería a los títulos de dos libros los cuales estaban subidos en formato .pdf en uno de los cientos de blogs que hospeda el servidor.

Desde el primer momento, como colectivo de administración de espiv, intentamos comunicarnos con la rectora para encontrar una solución considerando la existencia y el acceso al contenido de los blogs lo antes posible, es nuestra prioridad.

El servidor, en el cual se aloja 850 blogs -la mayoría de los cuales constituyen medio electrónico básico de expresión de colectivos políticos, asambleas barriales, y asociaciones de trabajadores- se encuentra en la Universidad Panteio desde el comienzo de la iniciativa en el 2008 hasta hoy, una universidad pública en Atenas, Grecia.

Nuestros repetidos intentos de comunicarnos y tener una respuesta clara del rectorado cayeron en saco roto. Tendría que ser cualquier/a muy crédulo o muy ingenuo para suponer que todo esto se debe a un aumento de de los deberes u obligaciones académicas. Por otro lado, la orden para el cierre del servidor se expidió asombrosamente rápido. El jueves 28/5, una semana después, recibimos una comunicación telegráfica que la Rectora derivará el tema al próxima reunión del Consejo Académico del Panteio, con fecha aún desconocida. Objetivo evidente, la legalización de la represión sobre la iniciativa tras las cerradas puertas electrónicas de una teleconferencia.

Se nota que con las universidades cerradas, y luego de dos meses de “lockdown” las condiciones se estimaron favorables para agregar otra infraestructura ligada a movimientos sociales al largo catálogo de okupaciones y proyectos que han sido objeto de desalojos y mano dura últimamente. Elección que extiende la represión al ámbito del internet, imponiendo la normalización de las redes sociales (social media), de la intriga y la delación digital, del registro y la vigilancia de cada información que circule por la red, mostrando una vez mas que el rol de policía, puede jugarlo perfectamente cualquier rector y empleado estatal.

La opción de suprimir una infraestructura que se apoya en y constituye lugar de expresión en la red para decenas de colectivos del movimiento antagonista, no puede sino encontrarnos enfrentándolos. Dirigimos el llamado a iniciativas, acciones de contrainformación y solidaridad por parte de los grupos y colectivos que se hospedan en espiv, en contra de la represión de otra estructura mas de los movimientos sociales.

NINGÚN AMORDAZAMIENTO POLÍTICO SIN RESPUESTA!

NI UN PASO ATRÁS!

CONCENTRACIÓN EN SOLIDARIDAD FRENTE AL RECTORADO DE LA UNIV. PANTEIO - ATENAS

JUEVES 4/6/2020 - 12:00

New Entries on the Archive

New Entries on the Archive

Groups (English Section)

Pages for the following groups have been created in the English section of the archive:

Groups, Spaces (Greek Section)

New Material (English Section)

Translations by the Archive

New Material (Greek Section)

-ΚΚΕ Κ.Ο. Κύπρου

- Πλατύπους Λευκωσίας

- antifa λευkoşa

- Island Anarchy

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο

Ομάδες, Χώροι (Ελληνικό Τμήμα)

Σελίδες για τις ακόλουθες ομάδες και χώρους έχουν πλέον δημιουργηθεί στο Ελληνικό τμήμα του αρχείου:

Ομάδες (Αγγλικό Τμήμα)

Σελίδες για τις ακόλουθες ομάδες έχουν πλέον δημιουργηθεί στο Αγγλικό τμήμα του αρχείου:

Νέο Υλικό (Ελληνικό Τμήμα)

-ΚΚΕ Κ.Ο. Κύπρου

- Πλατύπους Λευκωσίας

- antifa λευkoşa

- Island Anarchy

Νέο Υλικό (Αγγλικό Τμήμα)

Μεταφράσεις του Αρχείου

Open Call for Material, Typing and Translations - Ανοιχτό Κάλεσμα για ...

Open Call for Material, Typing and Translations - Ανοιχτό Κάλεσμα για Υλικό, Δακτυλογράφηση και Μεταφράσεις

Ανοιχτό Κάλεσμα για Υλικό, Δακτυλογράφηση και Μεταφράσεις

[English Follows]

Ο στόχος μας είναι να αρχειοθετήσουμε το υλικό του ευρύτερου Κυπριακού ριζοσπαστικού χώρου- φυσικά, λόγο της ελαστικότητας της κατηγορίας αυτής, έχουμε πάρει την απόφαση να συμπεριλαμβάνουμε υλικό από διαφορετικές παρατάξεις, ιδεολογικούς χώρους και θεματικές, με βάση πάντα τα τοπικά δρώμενα, άσχετα αν πολλές φορές το υλικό και οι συλλογικότητες που το δημιούργησαν είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Ο στόχος μας είναι να αρχειοθετούμε και να κάνουμε προσβάσιμο παλιό και καινούργιο υλικό, όχι να παράγουμε κάποια ξεκάθαρη πολιτική ή ιδεολογική θέση.

Το αρχείο λειτουργεί επί εθελοντικής βάσεως - κατ επέκταση στο αρχείο μπαίνει υλικό το οποίο εντοπίσαμε ή μας στάλθηκε και το οποίο είναι διατεθειμένος κόσμος είτε να βοηθήσει για να βρεθεί είτε να μας το στείλει. Καθώς η διαδικασία αρχειοθέτησης (καθώς και δακτυλογράφησης/μετάφρασης) είναι ατελείωτη, ενώ ο χρόνος και οι δυνατότητες μας περιορισμένες, δουλεύουνε πάνω στο υλικό το οποίο είναι για εμάς προσβάσιμο και το οποίο έχουμε εντοπίσει μέσα από τα διάφορα ανεπίσημα αρχεία στα οποία έχουμε πρόσβαση.

Αν έχετε υλικό το οποίο δεν βρίσκεται στο αρχείο (φυλλάδια, μπροσούρες, περιοδικά κλπ), που ότι εμπίπτει στους στόχους μας θα το αρχειοθετήσουμε με χαρά αν μας το στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή (scans, pdf files κτλ) - αν μπορείτε, συμπεριλάβετε τον μήνα και την χρόνια έκδοσης του κάθε υλικού ξεχωριστά. Επίσης, αν το υλικό εμπίπτει σε συλλογικότητες που δεν βρίσκονται στο αρχείο, θα θέλαμε να ζητήσουμε τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με την κάθε συλλογικότητα: Περιοχή [πόλη] Περίοδος Δράσης [χρονιές] Ιδεολογία [σοσιαλισμός, αναρχισμός, κτλ] και ιστοσελίδα, αν υπήρξε. Επίσης, αν ενδιαφέρεστε στο να μεταφράσετε/δακτυλογραφήσετε κείμενα που ήδη βρίσκονται στο αρχείο, μεταφράστε/δακτυλογραφήστε το κείμενο της επιλογής σας και στείλτε μας το. Θα αναλάβουμε όπως ανεβεί η μετάφραση/δακτυλογραφημένο κείμενο σας στο αρχείο.

Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο.

Επικοινωνία κατά προτίμηση με e-mail: arxeio@riseup.net

Facebook

Open Call for Material, Typing and Translations

Our aim is to archive material from the broader Cypriot radical scene - of course, due to the elasticity of this category, we have taken the decision to include material from multiple political groups, ideological currents and topics, based always on local developments, regardless of the fact that many times the material collected as well as the groups that produced it, are in contradiction with each other. Out aim is to archive and make accessible old and new material, not to produce a clear political or ideological position.

The archive functions on a voluntary basis - by extension, in the archive we include material that we have located or that was sent to us and which people are willing to help locating, or send. As the process of archiving (as well as typing/translating) is never-ending, while out free time and our capacities are limited, we work mainly on material that is accessible to us and which we have located through the various unofficial archives that we have access to. If you have material that is not currently on the archive (leaflets, brochures, magazines etc) and which fit within out aims, we will gladly archive it if you send it to us in a digital form (scans, pdf files etc) - if you can, include the month and year of publication for each individual material. In addition, if the material falls under a group or collective that is not currently on the archive, we would like to ask that you include the following basic information in relation to each group: Area [City], Active Period [which Years], Ideological Position [socialism, anarchism etc.] and website, if it existed.

Furthermore, if you are interested in translating or typing up texts that are already available on the archive, translate/type the text of your choice and send it to us. We will make sure that the translation/typed text will be uploaded on the archive.

Cyprus Movements Archive.

Preferred mode of contact is via e-mail: arxeio@riseup.net

Facebook

Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης του Περιοδικού Εντός των ...

Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης του Περιοδικού Εντός των Τειχών / Completion of Digitization of the Magazine Within the Walls

Η ψηφιοποίηση του περιοδικού Εντός των Τειχών έχει πλέον ολοκληρωθεί, με το τελευταίο τεύχος, το Τεύχος 42, να βρίσκεται πλέον στο Ελληνικό τμήμα του αρχείου.


The digitization of the magazine Within the Walls has now been completed, with the last issue, Issue 42, being present now on the Greek version of the archive.

Για τον Κωστή Αχνιώτη / For Costis Ahniotis

Για τον Κωστή Αχνιώτη / For Costis Ahniotis

[English Text Follows]

Ο Κωστής Αχνιώτης έφυγε σαν σημερα το 2017.

Πολιτικοποιήθηκε μέσα στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά σαν φοιτητής στη Γαλλία, ενώ με την επιστροφή του στην Κύπρο άρχισε να δραστηριοποιείται ενεργά μέσα στην Κυπριακή εξωκοινοβουλευτική αριστερά, το κίνημα επαναπροσέγγισης και τους πολιτικούς κύκλους της εντός των τειχών Λευκωσίας. Συμμετείχε στο περιοδικό ‘Δελτίο Συζήτησης’, μέσα από το οποίο έγιναν οι πρώτες γραπτές συζητήσεις της άκρας Αριστεράς στην Κύπρο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δραστηριοποιήθηκε μέσα στον Κομμουνιστικό Κύκλο συνεχίζοντας τις εκδόσεις με την έκδοση του περιοδικού Εντός των Τειχών την περίοδο 1985-1990, το οποίο αποτέλεσε βασικό έντυπο των θεωρητικών ανησυχιών και διάλογων της ευρύτερης αριστεράς. Εκείνη την περίοδο είχε καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία της ομάδας ‘Φίλοι του Ακάμα’ με σκοπό την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος της χερσονήσου του Ακάμα.

Αργότερα, λαμβάνει μέρος στην έκδοση του δικοινοτικού περιοδικού Χάτε (1998-2001), μιας από τις ποιο αξιοσημειωτες προσπάθειες αυτόνομης επικοινωνίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας πριν το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Την ίδια περίπου περίοδο εξέδιδε μαζί με άλλους το περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου ‘Εξ Υπαρχής’ (1999-2004).

Το 2004 στήνει μαζί με συντρόφους του την Πλατφόρμα Αριστερών για το Ναι και μετ’ έπειτα οργανώνεται μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς στην Κοινή Πλατφόρμα Ε/κ και Τ/κ Εκπαιδευτικών Ενωμένη Κύπρος, ενώ εκδίδει το περιοδικό του ελληνοκυπριακού τμήματος της πλατφόρμας, Το Καλέμι (2008-11).

Την περίοδο της έντασης της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, δραστηριοποιήθηκε μαζί με άλλα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην ΕΡΑΣ, ενώ μετέπειτα ήταν υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2014 με τον δικοινοτικό συνδυασμό Δράσυ-Eylem, τον πρώτο δικοινοτικό εκλογικό συνδυασμό που έλαβε μέρος σε εκλογές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ 2014-2016 πήρε μέρος στην προσπάθεια συγκρότησης της σελίδας εναλλακτικής ενημέρωσης Platforma News ενώ στους τελευταίους μήνες της ζωής του συμμετείχε και στην Αριστερή Κίνηση – Θέλουμεν Ομοσπονδία.

Το 11ο τεύχος του περιοδικού Εντροπία εμπεριέχει αφιέρωμα στον Κωστή Αχνιώτη, ενώ το ντοκιμαντέρ Tongue καταπιάνεται με την ζωή του σε σχέση με την Κυπροκεντρική εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Υπάρχει επίσης και η ηχογράφηση της συζήτησης του Κωστή μαζί με τον κοινωνιολόγο Αντρέα Παναγιώτου με θέμα τις ‘Ριζοσπαστικές Αφηγήσεις για το Κυπριακό που το 1970 τζιαι μετά: Η Άνοδος της Κυπριακής Συνείδησης τζιαι του Δικοινοτικού Κινήματος’, που οργανώθηκε το 2017 από την Συσπείρωση Ατάκτων.

Πρόσφατα δακτυλογραφήσαμε το κείμενο ’κυπριακή συνείδηση’, το οποίο έγραψε ο Κωστής το 1988.

Costis Ahniotis passed away three years ago, a day like today.

As a student in France, he was politically active in the extra-parliamentary left, and with his return to Cyprus he became actively involved with the Cypriot extra-parliamentary Left, the rapprochement movement and the political circles of the walled city of Nicosia. He participated in the magazine ‘Discussion Bulletin’ [Δελτίο Συζήτησης], through which the first written discussions of the Cypriot far-left developed.

In the beginning of the 1980s, he was active in the Communist Circle, continuing publications with the publication of the magazine Within the Walls between 1985-1990, which constituted a key text for the exposition of the theoretical concerns and dialogue of the broader left. In that period he had a key role in the formation of the group ‘Friends of Akamas’, with the aim of the preservation of the natural environment of the Akamas peninsula.

He further participates in the publication of the bi-communal magazine Hade (1998-2001), one of the most note-worthy attempts for an autonomous channel of communication between the Greek and Turkish Cypriot communities, before the opening of the checkpoints. During the same period he was part of the publishing team of the social and political dialogue magazine ‘From the Beginning’ [Εξ Υπαρχής] (1999-2004).

In 2004 he forms, together with other comrades, the ‘Platform of Leftists for YES’ and organizes afterwards, alongside other teachers, the G/c and T/c Teachers' Platform "United Cyprus", while publishing the magazine of the Greek Cypriot section of the platform, Kalemi [Το Καλέμι] (2008-11).

During the period of the intensification of the economic crisis that started in 2008, he organized, together with other members of the extra-parliamentary left, in ERAS, while afterwards he was a candidate in the European parliamentary elections of 2014 with the bi-communal electoral list of Δράσυ-Eylem, the first bi-communal electoral list that had ever participated in an election in the history of the Republic of Cyprus. Between 2014-2016 he participated in the attempt of forming the website of alternative information Platforma News, while in the last months of his life, he participated in the Leftist Movement – We Want Federation.

The 11th issue of the Entropy [Εντροπία] magazine features a tribute to Costis Ahniotis, while the documentary Tongue focuses on his life in relation to the Cyprocentric extra-parliamentary left. The audio recording of Costis’ discussion with sociologist Andreas Paanayiotou also exists (in Greek), on the subject ‘Radical Narrations of the Cyprus Problem from the 1970s onwards: The Rise of Cypriot Consciousness and of the Bi-communal Movement’, organized in 2017 by Syspirosi Atakton.

We have recently translated his 1988 text ’cypriot consciousness’, making it available in English for the first time.

5 English Texts from the Archive

5 English Texts from the Archive

In our attempt to make the archive more accessible, we present here 5 key texts of the broader Cypriot radical political scene that are available in English on the archive. Part of the archiving project is making previously unavailable texts; available to new audiences. Many of the following texts have thus been translated through the initiate of various individuals, whose work has been fundamental in allowing us to share these key texts for the first time, in English. A bonus text has also been added at the end of the list.

'Ecology and the Semblance of an Illusion' (1985)

This ecological text circulated in the Chrysallida social space in Limassol, in relation to developments surrounding Akamas. It consisted of 9.5 pages and included extensive excerpts from various works by Max Horkheimer, Karl Marx, Peter Kropotkin, Murray Bookchin, Ivan Illich, et al. It is one of the few ecological theoretical texts of the Cypriot anti-authoritarian scene.

Typed Text

‘cypriot consciousness’ (1988)

Published originally in the 35th issue of the Nicosian magazine ‘Within the Walls’, this text by Costis Ahniotis has remained a classic exposition of the Cyprocentric position associated with the extra-parliamentary left.

Typed Text

‘The Cyprus Problem and the Internationalist Tasks of the Greek Cypriot Working Class’ (1988)

This book was published by the leftist group Workers’ Democracy. It is perhaps the most extensive Marxist analysis of the Cyprus Problem, founded upon the theoretical framework of revolutionary deafeatism. While the book still remains untranslated as a whole, a recent partial translation of key parts has emerged in 2019.

PDF

‘5 positions on the reunification process or For the right to live in Cyprus without the Cyprus problem’ (2010)

This text presents the analysis and position of the libertarian group Falies surrounding the Cyprus Problem and the approach that should be taken by the extra-parliamentary left.

Typed Text

‘Cheap Bodies/Foreign Bodies: The Government Strategy on Immigration’ (2016)

This brochure was published by the group antifa λευkoşa, and analyses the immigration policy of the Republic of Cyprus during the recent years, emphasizing the effect on refugees and the process of illegalization of migrants and refugees.

PDF


 • Bonus Text:

‘Federation or Death’ (1993)

This text was published in the 10th issue of the anarchist magazine ‘Traino stin Poli’, in Limassol. Published on the pretext of elections contra the then possibility of the resolution of the Cyprus Problem through the Ghali set of Ideas, it offered a direct justification for supporting a bi-communal federation.

Typed Text

5 Κείμενα από το Αρχείο

5 Κείμενα από το Αρχείο

Στην προσπάθεια μας να γίνει το αρχείο πιο προσβάσιμο, παρουσιάζουμε εδώ 5 βασικά κείμενα του ευρύτερου Κυπριακού ριζοσπαστικού χώρου που εντοπίσαμε και αρχειοθετήσαμε στο αρχείο.

'Η Κύπρος, το Εθνικό και ο Εθνικισμός - Μία Ελευθεριακή Ανάλυση' (1984)

Γραμμένη από ανώνυμο Κύπριο Αναρχικό, η μπροσούρα πρόκειται για μια από τις πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις σε σχέση με το Κυπριακό, από μια ριζοσπαστική ελευθεριακή σκοπιά και αποτελεί πλέον κλασικό θεωρητικό κείμενο του Κυπριακού ριζοσπαστικού χώρου. Η παρόν έκδοση αποτελεί αναδημοσίευση της μπροσούρας, από την Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης Σαλονίκης, τον Ιούνη του 2018.

Αρχείο PDF

'Οικολογία και η Φαινομενικότητα μιας Ψευδαίσθησης' (1985)

Οικολογικό κείμενο που κυκλοφόρησε στο στέκι της Χρυσαλλίδας στη Λεμεσό, με αφορμή τον Ακάμα. Έχει συνολική έκταση 9.5 σελίδες και περιλαμβάνει εκτενή αποσπάσματα από διάφορα έργα των Max Horkheimer, Karl Marx, Peter Kropotkin, Murray Bookchin, Ivan Illich, κ.α. Ενά από τα ελάχιστα οικολογικα θεωριτικά κείμενα του Κυπριακού αντιεξουσιαστικού χώρου.

Δακτυλογραφημένο Κείμενο Αρχείο PDF

'Το Κυπριακό και τα Διεθνιστικά Καθήκοντα των Ελληνοκύπριων Επαναστατών' (1988)

Το βιβλίο εκδόθηκε από την ομάδα Εργατική Δημοκρατία. Πρόκειται για ίσως την πιο εκτενής μαρξιστική ανάλυση του Κυπριακού Προβλήματος, βασισμένη πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο του επαναστατικού ντεφετισμού.

Αρχείο PDF

'Κυπριακή Συνείδηση - Διάλογος για μια Εμπειρία Χωρίς Όνομα' (1992)

Αυτή η μπροσούρα κυκλοφόρησε ως απάντηση στη λογοκρισία που ακολούθησε την εκπομπή Χωρίς Πλαίσια του ΡΙΚ στις 4 Ιούλη του 1992, όπου ο κοινωνιολόγος Αντρέας Παναγιώτου είπε πως είναι Κυπραίος και όχι Έλληνας. Παραμένει μια από τις ποιό προσβάσιμες και παράλληλα ανεπτυγμένες εκφράσεις της Κυπροκεντρικής θέσης. Πέρα από το αρχείο PDF, η μπροσούρα έχει πλέον δακτυλογραφηθεί (με εξαίρεση το άρθρο του κ. Καζαμία).

Δακτυλογραφημένο Κείμενο Αρχείο PDF

'Σώματα Φτηνά/Σώματα ξένα: Η Κρατική Στρατηγική της Μετανάστευσης - 3η έκδοση' (2019)

Μπροσούρα της ομάδας antifa λευkoşa η οποία αναλύει την μεταναστευτική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση στο προσφυγικό και την δημιουργία παρανομοποίησης μεταναστών και προσφύγων.

Αρχείο PDF

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic ...

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1993-2020 - 7th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1993-2020 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έβδομη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική ...

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έβδομη Έκδοση

Το link περιέχει αρχείο PDF που μας στάλθηκε, που αρχειοθετεί περιπτώσεις φασισμού, ξενοφοβίας, εκμετάλλευσης μεταναστών/τριών και προσφύγων στην Κυπρο την περίοδο 1993-2020 από διάφορες πηγές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έβδομη Έκδοση

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η συγκρότηση του παρόν αρχείου ξεκίνησε το 2013. Ήταν αρχικά μια περισυλλογή των διάφορων άρθρων που είχα μαζέψει τα προηγούμενα χρόνια, μια μικρή προσωπική προσπάθεια να μαζευτούν όλα τα λεγόμενα “μεμονωμένα περιστατικά” ρατσισμού, φασισμού και ξενοφοβίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η πρώτη έκδοση (Οκτώβρης 2013), η οποία κάλυπτε την περίοδο 2009-2013, σύντομα έφερε την δεύτερη έκδοση τον Μάρτη του 2014, καλύπτοντας την περίοδο 2003-2014. Η συλλογή των “μεμονωμένων περιστατικών” άρχισε να φαντάζει σαν μια διαδικασία χωρίς τέλος, σκιαγραφώντας σιγά σιγά την βαθύτατα ρατσιστική δομή της (ελληνο)Κυπριακής πολιτείας. Η αρχειοθέτηση περιστατικών και πληροφοριών συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια σε διαφορετικά επίπεδα έντασης. Το αρχείο εμπεριέχει υλικό από διάφορες πυγές, συμπεριλαμβανομένων τοποθετήσεων και φυλλαδίων πολιτικών ομάδων, αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στήλες δημοσιογράφων - η συντριπτική πλειοψηφία του υλικού, παρόλα αυτά, προέρχεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η λογική πίσω από την αρχειοθέτηση του υλικού ήταν και παραμένει η καταγραφή περιστατικών και πληροφοριών γύρω από τον φασισμό, την ξενοφοβία, την εκμετάλλευση και την ρατσιστική βία στην Κύπρο, χωρίς να επιβάλλεται κάποιος αυστηρός έλεγχος στο ιδεολογικό ή άλλο περιεχόμενο των πηγών, π.χ. προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων. Κάθε άρθρο που έχει συμπεριληφθεί μέσα στο αρχείο εμπεριέχει κάποιο στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με τις ποιό πάνω θεματικές. Καθώς το αρχείο έχει συγκροτηθεί κυρίως μέσω από ηλεκτρονικά άρθρα και ψηφιοποιημένο υλικό, είναι φυσικό επακόλουθο πως η καταγραφή σταματά στην δεκαετία του 90, ενώ παράλληλα υπάρχει μια πληθώρα πηγών για τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων. Ένα ευχαριστώ αρμόζει να επεκταθεί εδώ προς όλα τα άτομα, καθώς και στις διάφορες ομάδες που προωθήσαν τις εκδόσεις του αρχείου όλα αυτά τα χρόνια: την ΚΙΣΑ, την Αγκάρρα, την Εργατική Δημοκρατία, το Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο, την ΕΡΑΣ, την ομάδα ΑΝΤ.ΑΡ.Τ.Ε.Σ, την Σκαπούλα, την Συσπείρωση Ατάκτων, την ομάδα antifa λευkoşa, την Bandiera και την Νέα Διεθνιστική Αριστερά, καθώς και άλλες ομάδες και συλλογικότητες οι οποίες μας διαφεύγουν αυτή τη στιγμή.

Γλώσσα πηγών: Ελληνικά, Αγγλικά. Γλώσσα Τίτλου, Περιεχομένων: Ελληνικά, Ελληνικά/Αγγλικά.

Expanding our Project: Archiving of Websites

Expanding our Project: Archiving of Websites

The Movements Archive has now expanded its project, including now websites and digital entries as part of its archiving efforts. Over the years we have come to the conclusion that often, digital entries are lost more easily than printed material, due to broken links, sites going offline and hosting sites, like geocities, closing down. We have of course used the Wayback Machine of the Internet Archive, both for archiving the websites of various groups, as well as locating and retrieving websites that have gone offline. Our expansion now however shifts our efforts towards preserving, at least partially, important online articles on our website, while also including websites as part of our archiving process.

As part of this process we have already created pages for the websites Platforma News, 3533, Island Anarchy and Kontrasusta on the Greek version of the site, while Reunification 2011 is available to both the Greek and English version. Articles have been added to Kontrasusta, Reunification 2011 and Diogenis’ Lantern/Φανάρι του Διογένη.

The Archive Now has a Facebook Page

The Archive Now has a Facebook Page

The Archive now has a facebook page, to be found at https://www.facebook.com/movementsarchive.

The page will be used mainly to make the archive more widely available and will not replace the archive itself, nor will be the carrier of original content. Important updates will continue to be firstly published on the current blog.

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic ...

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1993-2019 - 6th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1993-2019 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έκτη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική ...

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έκτη Έκδοση

Το link περιέχει αρχείο PDF που μας στάλθηκε, που αρχειοθετεί περιπτώσεις φασισμού, ξενοφοβίας, εκμετάλλευσης μεταναστών/τριών και προσφύγων στην Κυπρο την περίοδο 1993-2019 από διάφορες πηγές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έκτη Έκδοση

Γλώσσα πηγών: Ελληνικά, Αγγλικά. Γλώσσα Τίτλου, Περιεχομένων: Ελληνικά, Ελληνικά/Αγγλικά.

Big Expansion of the Archive: Magazines, Punk, New Groups, Updates

Big Expansion of the Archive: Magazines, Punk, New Groups, Updates

The Archive has been significantly expanded in the last few months, expanding in type of content as well as chronologically. This material concerns primarily the Greek version of the site. The key developments are outlined below:

 • The archiving of the 1980s magazine Within the Walls (Εντός των Τειχών) has been completed. All issues are now online and can be accessed from its page. The magazine played a key role in the expression of Cyprocentric political positions in the 1980s, as well as a medium through which artistic and theoretical concerns could be expressed on a diverse range of issues. It often hosted articles on Cypriot history, the sociology of Cyprus, the analysis of political developments and the environmental movement.
 • The archive is proud to present the magazine Mavres Pinelies (Μαύρες Πινελιές). This rare publication was printed in Lyon in 1982 and ran for only 1 issue. As of today, it remains the oldest anarchist publication to have been located.

 • We have now expanded into archiving DIY punk and have included the albums of both the band Within the Walls (Εντός των Τειχών) and Nuclear Mutants in the archive, as well as the former’s single-issue bi-lingual magazine publication. Both bands can claim historical significance for the DIY and Cypriot punk scene. They are also included in th English archive.
 • The Black Pen (Μαύρη Πένα) brochures, published autonomously in Limassol as a medium for open poetic expression, have all been archived and are on the archive.
 • The manifesto of Drasy-Eylem, the first and only bi-communal political association to have ever entered elections has now been archived. We currently seek to find the document in Turkish and English (if it existed). Sadly, their website has been down for a number of years. In similar fashion, we have also archived the manifesto of the online group Stasis (στάσις), which is now available on the archive.

HADE: Complete, Digital and Online

HADE: Complete, Digital and Online

The bi-communal magazine Hade has been digitized and is now available on both the Greek, and the English version of the site. The magazine was the first bi-communal publication after 1974 and was printed and circulated on both sides of the green line in the late 1990s and early 2000s. With the exception of the pilot issue (Issue 0), which was in English, all other issues were mainly bi-lingual, and included texts in both Greek and Turkish.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης ...

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης του Τραίνο Στην Πόλη

Το περιοδικό Τραίνο Στην Πόλη ήταν ένα από τα πρώτα έντυπα του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού χώρου στην Κύπρο. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε στην Λεμεσό το 1987 και το τελευταίο το 1994.

Πλέον, και τα 11 τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα στο Αρχείο σε μορφή PDF, ωστόσο μια σειρά από εργασίες πρέπει να ακολουθήσουν, και η βοήθεια σας είναι αναγκαία.

 • Τα τεύχη 1 ως 8 έχουν σκαναριστεί από φωτοτυπίες, με αποτέλεσμα χαμηλή ποιότητα ψηφιοποίησης και απώλεια μέρους του κειμένου. Πρόσβαση στα πρωτότυπα των τευχών 1 ως 8 είναι απαραίτητη για νέο σκανάρισμα.
 • Υλικό που συνόδευε το περιοδικό σαν ένθετα, και υλικό που δημιουργήθηκε από τους ίδιους εκδότες είτε δεν έχει εντοπιστεί, είτε δεν έχει κατηγοριοποιηθεί κατάλληλα.
 • Για τα περισσότερα τεύχη απουσιάζει ο μήνας έκδοσης και άλλες ιστορικές πληροφορίες.
 • Για τα περισσότερα τεύχη δεν έχει δακτυλογραφηθεί ο κατάλογος περιεχομένων.
 • Για τα περισσότερα τεύχη δεν έχουν δακτυλογραφηθεί τα σκαναρισμένα άρθρα.
 • Κανένα άρθρο του περιοδικού, ούτε οι σελίδες περιγραφής του δεν έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά και Τουρκικά.

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας με email στο arxeio@riseup.net.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Τα 6 πρώτα τεύχη του Εντός ...

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Τα 6 πρώτα τεύχη του Εντός των Τειχών

Ανακοινώνουμε την διάθεση των πρώτων 6 τευχών του εξαιρετικά σημαντικού περιοδικού της Λευκωσίας, Εντός των Τειχών.

Το Εντός των Τειχών κυκλοφόρησε μεταξύ των ετών 1985 και 1989, με 41 τεύχη στο σύνολο του. Έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των πρώτων 6, δηλαδή όλα τα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 1985. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα και τα τεύχη 7 έως 17, που καλύπτουν τον επόμενο χρόνο κυκλοφορίας του περιοδικού, το 1986.

Όπως και για κάθε υλικό που ανεβάζουμε στο Αρχείο, η διαθεσιμότητα των σκαναρισμένων PDF είναι μόνο η αρχή. Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας για την καλύτερη ταξινόμηση και ιστορική πλαισίωση του κάθε υλικού, την δακτυλογράφηση των σκαναρισμένων σελίδων και την μετάφραση του υλικού προς τα Αγγλικά και τα Τουρκικά.

Επίσης, για το Εντός των Τειχών, χρειαζόμαστε το τεύχος 28, το οποίο δεν έχουμε ανακτήσει ακόμα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας με email στο arxeio@riseup.net.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο - New Additions in the Archive

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο - New Additions in the Archive

Το ακόλουθο υλικό έχει προσθεθεί στο Αρχείο - The Following Documents have been added to the Archive (in the Greek language section):

Επίσεις δακτυλογραφήθηκαν τα ακόλουθα κείμενα στα Ελληνικά - In Addition, the following articles have been typed in Greek:

Αναδημοσίευση: Σημείωμα για την παράτυπη φραγή ...

Αναδημοσίευση: Σημείωμα για την παράτυπη φραγή ιστοσελίδας με εντολές της αστυνομίας

Το Κινηματικό Αρχείο μοιράζεται τις ανησυχίες που εκφράζει το πιο κάτω σημείωμα της Συσπείρωσης Ατάκτων. Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Την Παρασκευή 12 Μάη, η αστυνομία έβαλε στο μάτι μια ιστοσελίδα που είναι ξεκάθαρα πλατφόρμα δημοσίευσης για φάρσες. Εσυλλάβαν με την κατηγορία της διάδωσης ψευδών ειδήσεων έναν άτομο που εδημοσίευσεν φάρσα με πρωταγωνιστήν τον εαυτόν του.

Σύμφωνα με τες εφημερίδες, που την Παρασκευή εψάχναν τρόπο να μπλοκκάρουν την ιστοσελίδα για λόγους “δημοσίου συμφέροντος”. Την Δευτέρα είχαν ήδη έτοιμη την λύση: εχρησιμοποιήσαν δύο νόμους που έν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση για να αναγκάσουν τις εταιρίες που παρέχουν πρόσβαση στο ίντερνετ να μπλοκκάρουν ολόκληρη την πλατφόρμα. Πρόκειται για τον νόμο καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας, τζιαι τζιείνον για τον ηλεκτρονικόν τζόγο. Δηλαδή, ό,τι ήβραν για να τελειώνουν – έτσι τζι αλλιώς ο φαρσέρ ακόμα εν εκαταδικάστηκε, τζιαι φυσικά μια ολόκληρη πλατφόρμα έν μπόρει να φέρει ευθύνη για την ανάρτηση ενός χρήστη της, άρα νομική κάλυψη μηδέν για την απόφασήν τους. Σημειώνουμεν βέβαια ότι μέχρι στιγμής κάποιες εταιρίες αγνοήσαν το αίτημα του κράτους.

Για εμάς τούτη η εξέλιξη εν ανησυχητική. Πρόκειται για περισταστικό λογοκρισίας της ηλεκτρονικής έκφρασης, με αρκήν έναν εύκολο στόχο χωρίς πολιτική σημασία, το οποίο ελπίζουν να περάσει απαρατήρητο.

Αν για το “δημόσιο συμφέρον” ξεκινήσουν να μπλοκκάρουν σελίδες όποτε θέλουν, ίσως φέρνοντας τζιαι νόμους που να τους προσφέρουν νομική κάλυψη στο μέλλον, η διεθνής εμπειρία δείχνει μας ότι το κίνημαν της αντιπληροφόρησης το οποίο η σΑ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά τζιαι της συλλογικής συγγραφής (όπως το έργο της Wikipedia) γίνουνται στόχοι.

Ας μεν συνηθίσουμεν λοιπόν στην ηλέ-αστυνομία ακόμα τζιαι αν πρόκεται για φάρσες, γιατί κάθε μικρή ολίσθηση προς τον ολοκληρωτισμό περνά εύκολα απαρατήρητη την στιγμή που γίνεται.

Ζητούμεν που τα κυπριακά μέσα αντιπληροφόρησης τζιαι ριζοσπαστικής συζήτησης (οργανώσεις τζιαι bloggers) να μεν περιμένουν να γίνει ο χώρος μας στόχος πριν εναντιωθούμεν δημόσια σε τούτες τες πρακτικές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική ...

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Πέμπτη Έκδοση

Το link περιέχει αρχείο PDF που μας στάλθηκε, που αρχειοθετεί περιπτώσεις φασισμού, ξενοφοβίας, εκμετάλλευσης μεταναστών/τριών και προσφύγων στην Κυπριακή Δημοκρατία την περίοδο 1999-2017 από διάφορες πηγές.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Πέμπτη Έκδοση

Γλώσσα πηγών: Ελληνικά, Αγγλικά. Γλώσσα Τίτλου, Περιεχομένων: Ελληνικά, Ελληνικά/Αγγλικά.

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic ...

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1999-2017 - 5th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1999-2017 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Πέμπτη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου - Τα slides

Μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου - Τα slides

Στις 3 Γενάρη διοργανώσαμε μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου στον Κοινωνικό Χώρο Kaymakκιν. Στο infobox κατεβάσματος δίπλα μπορείτε να βρείτε τα slides από την παρουσίαση.

Για να επικοινωνήσετε με το Αρχείο, στείλτε ένα email στην διεύθυνση arxeio@riseup.net.

movementsarchive.org: Our new domain name

movementsarchive.org: Our new domain name

We have now moved the Archive to its own domain name, movementsarchive.org. We thank 35-33.com for their offer of a temporary subdomain for the past few months.

Please update your bookmarks to point to our new domain, movementsarchive.org.

Cyprus Movements Archive: A First Presentation

Cyprus Movements Archive: A First Presentation

The Movement's Archive is an attempt to make the history of the Cypriot radical movement throughout the island available, as it is recorded through its publications, with an emphasis on past decades; but without ignoring recent publications. Read more about our goals here.

On the 3rd of January we will present, at social space Kaymakκιν at 18:30, the work that has been done so far, how the archive works, and the ways you can help.

Whispered translation in English will be available.

Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο: Μια Πρώτη Παρουσίαση

Το Κινηματικό Αρχείο είναι μια απόπειρα να γίνει προσβάσιμη η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις του, με έμφαση στις προηγούμενες δεκαετίες χωρίς να αγνοούνται οι σύγχρονες δημοσιεύσεις. Διαβάστε περισσότερα για τους στόχους μας εδώ.

Στις 3 Γενάρη θα παρουσιάσουμε, στον κοινωνικό χώρο Kaymakκιν η ώρα 18:30, την δουλειά που έγινε μέχρι τώρα, τον τρόπο λειτουργίας του Αρχείου και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε την προσπάθεια.

❌