One Radical Planet

🔒
❌ About FreshRSS
There are new available articles, click to refresh the page.
Before yesterdayOne Radical Planet

Τα ΜΜΕ και οι προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης μετά από την έκρηξη στο Μαρί

By Αντρεας Παναγιωτου
Αντρέα Παναγιώτου

Η έρευνα που ακολουθεί διενεργήθηκε την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011. Ο στόχος της ήταν η διερεύνηση της κάλυψης από τα ΜΜΕ των δεδομένων τα οποία είτε προηγήθηκαν είτε ακολούθησαν την έκρηξη στο Μαρι. Η παρουσίαση η οποία ακολουθεί είναι χωρισμένη σε 2 μέρη: Μετά την εισαγωγή ακολουθεί το πρώτο Μέρος στο οποίο αναλύεται και τεκμηριώνεται η μεθοδολογία της έρευνας με βάση τις θεωρίες για την λειτουργία των ΜΜΕ. Στο δεύτερο Μέρος γίνεται  ανάλυση τεκμηρίων από 2 εφημερίδες για να διερευνηθούν τα ερωτήματα τα οποία κατατίθενται στην  εισαγωγή.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή (σελ. 1-3)
Μέρος Ι: Μεθοδολογικά και θεωρητικά πλαίσια για την ανάλυση των ΜΜΕ (σελ. 3-9)
             Ιστορικό Πλαίσιο (σελ. 9-12)
Μέρος ΙΙ: Ανάλυση τεκμηρίων
              Από την έκρηξη στην 19 Ιουλίου (σελ.12-20)- Η περιπέτεια μιας ερώτησης:
              Έγινε η δεν έγινε εκκένωση; (14-17)
             Μετατόπιση της συζήτησης στην οικονομία και η νέα αντιπαραθεση  στο
             Κελλακι (σελ. 20 – 24)
            Αναπαραστάσεις της Γεωπολιτικής (σελ. 24 – 32)
           Η κατάθεση του Προέδρου (σελ. 32-37
Συμπεράσματα και Επίλογος (σελ. 37-39)
Υποσημειωσεις (39-45)
 
          
Εισαγωγή
Η προσφορά της κοινωνιολογίας στην κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας έγραψε ο C.W.Mills μπορεί να ερμηνευθεί ως η διασταύρωση της βιογραφίας με την Ιστορία –  η ένταξη δηλαδή της προσωπικής εμπειρίας σε ένα ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να κατανοήσουμε τις εμπειρίες που είχαμε μετά από την έκρηξη στο Μαρί, θα πρέπει να τις βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο αναπόφευκτα πρέπει να περιλαμβάνει την γεωπολιτική (αφού η έκρηξη έγινε λόγω ενός φορτίου που δεν «μας» ανήκε σαν Κυπριακή Δημοκρατία, και το οποίο υποχρεωθήκαμε να αναλάβουμε λόγω της γεωγραφικής-γεωπολιτικής μας θέσης/προβλήματος), αλλά και τον τρόπο που παρουσιάστηκε το θέμα από τα ΜΜΕ: διότι ουσιαστικά η τεράστια πλειοψηφία του πληθυσμού δεν έζησε άμεσα την εμπειρία της έκρηξης – την «ζήσαμε» όπως μας την παρουσίασαν και τη συσκεύασαν τα ΜΜΕ σαν μηχανισμοί οργάνωσης, συσκευασίας και κατεύθυνσης-εστίασης της πληροφόρησης. Και αυτός ο μηχανισμός δεν είναι ένας αθώος μηχανισμός απλής μεταφοράς ειδήσεων όπως θα δούμε – και όπως είναι γνωστό στα αναλυτικά μοντέλα για την επίδραση των ΜΜΕ . Ο τρόπος οργάνωσης και κατεύθυνσης της πληροφορίας από τα ΜΜΕ είναι μέρος του πλαισίου-περιβάλλοντος το οποίο επηρεάζει τον τρόπο κατανόησης και αντίδρασης/αντιμετώπισης της ευρύτερης πραγματικότητας από το κοινό-πολίτες.

Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει σε δυο εφημερίδες (σαν ενδεικτικές του ευρύτερου πλαισίου των μεγάλων[1] ΜΜΕ) και ο στόχος είναι να ανιχνευτεί ο τρόπος με τον οποίον οργάνωσαν την πληροφόρηση τόσο για το γεγονός στο Μαρί όσο και για το τι ακολούθησε – και σαν έρευνα αλλά και σαν πολιτικό πλαίσιο.

Η ανάλυση θα είναι ιστορική και θα εστιαστεί σε 2 κατευθύνσεις:
1. Θα αναλυθούν 2 ενδεικτικές διαστάσεις των αιτιών της τραγωδίας (το ζήτημα της εκκένωσης/μη-εκκένωσης όταν ξεκίνησε η φωτιά και η παρουσίαση των τεκμηρίων των γεωπολιτικών δεδομένων γύρω από την κράτηση του φορτίου στην Κύπρο) με στόχο να διαφανεί πώς έγινε η παρουσίαση των στοιχείων – με ποια έμφαση και με ποιο ενδεχομένως στόχο, αν μπορεί να διαφανεί κάτι τέτοιο.
2. Θα αναλυθούν 2 περιπτώσεις δημόσιας αντιπαράθεσης αντιπάλων και υποστηρικτών του προέδρου για να διαφανεί η στάση των ΜΜΕ.

Τα ερωτήματα τα οποία θα διερευνηθούν είναι:
1.  Να ανιχνευτεί αν υπήρξε μια ισομερής πληροφόρηση ή αν τα υπό διερεύνηση ΜΜΕ προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα ηγεμονικό πλαίσιο το οποίο να αποκλείει άμεσα ή/και έμμεσα την άλλη άποψη στο όνομα κάποιου «φυσικού» αυτονόητου.
2. Να αναλυθεί η επιλογή και ιεράρχηση των ειδήσεων (με έμφαση στην πρώτη σελίδα) με στόχο να φανεί αν τα υπό ανάλυση ΜΜΕ ουσιαστικά λογόκριναν συγκεκριμένα τεκμήρια, και  υπάρχουσες οπτικές ή τάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκφραστούν στο πλαίσιο του προϋπάρχοντος ρητορικού αφηγηματικού τους κώδικα.
3. Να αναλυθεί η πιθανότητα συντονισμένης (δομικά η συνειδητά) προσπάθειας δαιμονοποίησης και περιθωριοποίησης απόψεων – και αν υπήρξε μορφή αντίστασης σε αυτή τη νέα οικοδόμηση ενός κλειστού πλαισίου αναφοράς.

ΜΕΡΟΣ Ι:
1. Μεθοδολογικά και θεωρητικά πλαίσια για την ανάλυση των ΜΜΕ

Οποιαδήποτε ανάλυση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αρχικά το μεθοδολογικό πλαίσιο για να μπορούν οι αναγνώστες να την κρίνουν με βάση κάποια κριτήρια τα οποία αντλούνται από την ευρύτερη επιστημονική διερεύνηση της επίδρασης των ΜΜΕ και της μαζικής επικοινωνίας.
Άνκαι η τηλεόραση ήταν το Μέσο το οποίο μου κίνησε αρχικά την περιέργεια με την κατασκευή «αυτονόητων» μέσα από την αποσπασματική και παραπλανητική πληροφόρηση, τα βασικά τεκμήρια εδώ είναι από τα έντυπα μέσα. Ο λόγος επιλογής έχει να κάμει  και με την διαθεσιμότητα των τεκμηρίων αλλά και με την αντιπροσωπευτικοτητα του δείγματος. Οι εφημερίδες είναι διαθέσιμες και μέσω του αρχείου ηλεκτρονικών εκδόσεων, οπότε μπορεί κάποιος να έχει ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα το οποίο μπορεί να ελέγξει και ο αναγνώστης. Αλλά και λόγω του ότι οι εφημερίδες καταγράφουν πιο στατικά (μια φορά την ημέρα) τα δεδομένα, μπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζουν την ευρύτερη τάση στον χώρο των ΜΜΕ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενός 24ωρου.[2] Η επιλογή των 2 συγκεκριμένων εφημερίδων έγινε με άξονα την αντιπροσωπευτικότητα[3] αλλά και την διερεύνηση του σημείου εστίασης της έρευνας: τη διεκδίκηση μερικών ΜΜΕ ότι εκφράζουν μια ουδέτερη στάση απλής μεταβίβασης της πληροφορίας. Και οι δυο εφημερίδες διεκδικούν τον ρόλο της «ουδέτερης» εφημερίδας και αυτό είναι σημαντικό για το ζητούμενο της έρευνας – προσπάθησαν πραγματικά να παρουσιάσουν τουλάχιστον και τις 2 οπτικές (ή όσες άλλες προέκυπταν) η έκφραζαν ουσιαστικά μια άποψη; Η φαινομενική ομοφωνία (στο βαθμό που θα διαφανεί ότι υπήρχε) αξίζει να σχολιαστεί και με βάση τους ευρύτερους κώδικες τους οποίους χρησιμοποιούν: αυτές οι δυο εφημερίδες λ.χ. εκφράζουν διαφορετικές οπτικές για το κυπριακό – ο μεν «φιλελεύθερος» εκφράζει συνήθως μια «απορριπτική» η πιο αρνητική τάση για τις προσπάθειες λύσης, ενώ ο «Πολίτης» στήριξε το «ναι» στο δημοψήφισμα του 2004. Σε αυτό το πλαίσιο ο μεν «Φιλελεύθερος» συνήθως εκφράζει μια καχυποψία που τείνει προς ερμηνείες συνωμοσίας – ιδιαίτερα από τον ξένο (δυτικό, «αγγλοαμερικανικό») παράγοντα. Αντίθετα ο «Πολίτης» εστιάζει συνήθως στις εσωτερικές αιτίες του κυπριακού και δείχνει ευαισθησία σε φαινόμενα ρατσισμού η ακροδεξιάς ρητορικής ή βίας.[4] Διατήρησαν οι εφημερίδες αυτή την αφηγηματική/ρητορική τάση κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά την έκρηξη στο Μαρί, ή υπήρξε ανεξήγητη μετατόπιση;

Για να γίνει όμως η ανάλυση χρειαζόμαστε ερμηνευτικά εργαλεία. Αν αρχίσουμε να αναλύουμε τα ΜΜΕ σαν μηχανισμούς οργάνωσης και συσκευασίας της πληροφορίας, τότε θα πρέπει να δούμε πρώτα την έννοια της ηγεμονικής ιδεολογίας. Στο φιλελεύθερο μοντέλο ανάλυσης[5] είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να παρουσιάζονται (στο βαθμό που είναι εμπειρικά εφικτό) όλες οι οπτικές για ένα θέμα – και στην περίπτωση μιας διαμάχης να εμφανίζονται και οι 2 απόψεις. Η τήρηση αυτού του πλαισίου, ωστόσο, είναι σχετική όπως απέδειξε η ιστορική εμπειρία.[6] Στις δημοκρατικές χώρες με κάπως ανεπτυγμένη  Δημόσια Σφαίρα[7] υπάρχουν διάφορα έντυπα με αντικρουόμενες απόψεις, ενώ τίθεται, δεοντολογικά, και το ζήτημα της παράθεσης έστω της άλλης άποψης. Όπως, όμως, έχει γίνει εμφανές ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσης (συχνά κατασκευασμένης από μορφές εξουσίας - ενδεχομένως και των ΜΜΕ), πολλές φορές ο φαινομενικός πλουραλισμός απόψεων κρύβει μια υπόγεια λογοκρισία η οποία λειτουργεί για να επιβάλει ένα ηγεμονικό μοντέλο. Η λειτουργία των ΜΜΕ στη λατινική Αμερική την τελευταία 20ετία υπήρξε χαρακτηριστική της προσπάθειας χειραγώγησης της κοινής γνώμης παρά την εκλογική στάση της πλειοψηφίας – και θα μπορούσε να πει κάποιος της επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής της χειραγώγησης με τοπικά αποκεντρωμένα Μέσα. Η πιο κλασική περίπτωση χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσα από μια διαδικασία επιλεκτικής εστίασης των ΜΜΕ σε καθεστώς «κρίσης»,[8] ήταν οι πόλεμοι οι οποίοι έχουν διενεργηθεί από τις ΗΠΑ και η αιτιολόγησή τους – ξεκινώντας από τον πόλεμο του Βιετνάμ και φτάνοντας στο Ιράκ όπως έχει τεκμηριώσει ο Τσόμσκι.[9] Οι ΗΠΑ είναι μια χώρα με χρόνια ελευθεροτυπίας θεσμικά. Όμως στην προετοιμασία του πόλεμου στο Ιράκ , λ.χ., υπήρχε μια έντονη διαφοροποίηση των ΜΜΕ στο εσωτερικό των ΗΠΑ από τα ΜΜΕ σε άλλες χώρες οπότε έγινε εξόφθαλμο ότι στις ΗΠΑ λειτουργούσε ένα υπόγειο μοντέλο υποβολής μιας άποψης. Το ότι οι αμερικανοί πείσθηκαν ουσιαστικά ότι το Ιράκ είχε όπλα μαζικής καταστροφής χωρίς τεκμήρια – με απλές δηλώσεις και υπονοούμενα είναι εντυπωσιακό μεν, αλλά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι μερίδα της αμερικανικής κοινής γνώμης εξακολουθεί να έχει την εντύπωση ότι όντως το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεϊν είχε όπλα μαζικής καταστροφής παρά το ότι ακόμα και η κυβέρνηση Μπους παραδέχτηκε ότι τελικά δεν υπήρχαν. Η πρόσφατη συζήτηση για τον ρόλο του διεθνούς δικτύου Μέσων  του R. Murdock απλά αγγίζει την επιφάνεια των επιδράσεων της συγκέντρωσης εξουσίας που προκαλεί η ιδιοκτησία των ΜΜΕ – τα ΜΜΕ του Murdock έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και για το Ιράκ αλλά και για άλλα ζητήματα για τα οποία ο ιδιοκτήτης ήθελε να επιβάλει τις απόψεις του.[10]
Η καχυποψία απέναντι στα ΜΜΕ, ιδιαίτερα τα ιδιωτικά, είναι πλέον μια σταθερή συνισταμένη τόσο της ακαδημαϊκής έρευνας όσο και της πολιτικής σκέψης για τη δημοκρατία.[11]
Ο Ρ. Μπαρτ είχε προσδιορίσει σαν χαρακτηριστικό της ηγεμονικής ιδεολογίας το ότι εκλαμβάνονται θέματα και ζητήματα τα οποία είναι προς συζήτηση σαν αυτονόητα, σχεδόν «φυσικά»[12] – και έτσι κατασκευάζεται μια μυθολογία αυτονόητων: λ.χ. ο Σαντάμ είναι κακός/εχθρός, ο στόχος του είναι οι ΗΠΑ,[13] άρα πρέπει να είναι σύμμαχος του Οσάμα Μπιν Λάντεν, άρα αν κινδυνεύουμε από τον Μπιν Λάντεν πρέπει να επιτεθούμε στο Ιράκ-Σαντάμ που έχει (πρέπει, «αυτονόητα», να έχει αφού «είναι αυτοί που είναι») χημικά και βιολογικά όπλα κλπ. Αυτά τα "αυτονόητα" (τα οποία φυσικά λογόκριναν τις έννοιες «οικονομικό συμφέρον» και «πετρέλαιο») παρουσιάζονται σαν «φυσικά δεδομένα» – λογοκρίνοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για θέματα συζήτησης και διαμόρφωσης από τους ανθρώπους, για ιστορικά θέματα δηλαδή. Η έκφραση λ.χ. στις συζητήσεις του καλοκαιριού στην Κύπρο ότι οι ευθύνες είναι «αυταπόδεικτες» φαίνεται να είναι μια προσπάθεια μερικών να λογοκρίνουν την συζήτηση. Πώς μπορεί να είναι κάτι «αυταπόδεικτο» χωρίς έρευνα; Το ότι αρθρώνεται από εκπρόσωπους του τέως επικεφαλής της επιτροπής άμυνας της βουλής η οποία δεν διερευνήθηκε καν από ανεξάρτητο θεσμό για την ενδεχόμενη αμέλειά της για το φορτίο στο Μαρί,[14] είναι ίσως εκφραστικό του πώς το «αυτονόητο» λειτουργεί και σαν είδος λογοκρισίας. Αν κάποιος ξέρει χωρίς να έχει δει τα τεκμήρια, τότε ούτε η έρευνα (όπως και στην περίπτωση του Ιράκ λ.χ.) δεν έχει και τόση σημασία. Αν ήταν να δούμε ένα αντίστοιχο κυπριακό παράδειγμα διαμάχης για το ηγεμονικό πλαίσιο των «αυτονόητων» μπορούμε να πάμε πίσω στο 2004 – τότε έγινε μια έντονη διαμάχη στην Δημόσια Σφαίρα για να κωδικοποιηθεί (σαν «αυτονόητο») ότι οι υποστηρικτές του «ναι» ήταν ύποπτοι.[15] Αυτή η διαμάχη δεν κατάφερε να συγκροτήσει ένα ηγεμονικό πλαίσιο για πολύ καιρό. Αντίθετα, προηγουμένως, όπως θα δούμε, υπήρξε μια πιο σταθερή ηγεμονική κατάσταση.
Άρα τα πρώτο ζητούμενο μιας έρευνας είναι να δει αν υπάρχει/υπήρξε από τα μαζικά ΜΜΕ  υπό διερεύνηση, ένα είδος προσπάθειας να εμπεδωθεί ένα ηγεμονικό πλαίσιο συζήτησης το οποίο να βασίζεται σε αυθαίρετα «αυτονόητα» τα οποία λογοκρίνουν άλλες απόψεις – και ιδιαίτερα ενοχλητικές ερωτήσεις. Η λογοκρισία των «ενοχλητικών ερωτήσεων» θα συγκεκριμενοποιηθεί πιο κάτω στην πορεία ανάλυσης των τεκμηρίων για να δούμε αν έχει μια συστηματική τάση μετατόπισης του θέματος, απόκρυψης διαστάσεων της τραγωδίας κλπ.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι ακριβώς συνθέτει σήμερα τον χώρο της Δημόσιας Σφαίρας και της πολιτικής πληροφόρησης – πώς επιλέγεται η πληροφορία που θα γίνει είδηση, πως ιεραρχούνται οι ειδήσεις, και πώς οργανώνονται σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο. Σε αυτό το σημείο είναι πιο εύκολο με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία να προσδιορίσει κάποιος ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αποτελείται από οργανισμούς συσκευασίας πληροφοριών. Εδώ υπάρχει ένας μύθος – ότι το κοινό αποκτά μέσα από τα ΜΜΕ πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτό είναι μόνο η μισή αλήθεια. Το κοινό αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες μετά τη συσκευασία τους. Όταν λ.χ. μια εφημερίδα («ουδέτερη» σύμφωνα με την δημόσια εικόνα της) βγαίνει με τίτλο «Μια απεργία θα στοιχίσει… » (αναφέρει ένα πόσο), παρέχει μεν πληροφορία (για μια εκτίμηση κόστους – ενδεχομένως αμφισβητούμενη από τις συντεχνίες) αλλά ουσιαστικά επιλέγει τη μια άποψη και την προβάλλει λογοκρίνοντας ντε φάκτο την άλλη – λέει ουσιαστικά «μην κάνετε απεργία». Μια πιο φιλελεύθερη αναλυτική οπτική θα περίμενε ότι ο σχετικός τίτλος θα πληροφορούσε για κάποιες αποφάσεις των συντεχνιών (που επίκεινται τη συγκεκριμένη μέρα), και μετά θα μπορούσε να είχε σαν υπότιτλο τις αντιδράσεις και τα στοιχεία που προβάλλει η κάθε πλευρά.

Σήμερα τα ΜΜΕ επιτελούν 3 λειτουργίες – οι οποίες εμφανίζονται και ευρύτερα στον τρόπο που κατασκευάζεται η συλλογική αντίληψη για διάφορα γεγονότα όπως δείχνουν οι έρευνες των κοινωνικών επιστημών.[16] Υπάρχει
 1. Επιλογή πληροφοριών. Η συλλογή πληροφοριών για ένα θέμα είναι φαινομενικά διαφορετική από την επιλογή των «χρήσιμων» πληροφοριών οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν και θα προβληθούν. Όμως ακόμα και στην διαδικασία συλλογής πληροφοριών υπάρχει ένα είδος κατεύθυνσης – ένα είδος «επιλογής» για το είδος των στοιχείων που αναζητούνται προϋπάρχει: αν λ.χ. στο συγκεκριμένο θέμα της έκρηξης στο Μαρί υπάρχει πιθανότητα δολιοφθοράς[17] η ξένης ευθύνης,[18] τότε μια κατεύθυνση εστίασης και άντλησης πληροφοριών θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Εκτός βέβαια αν υπάρξει συνειδητή αποφυγή αυτής της εστίασης για να γίνει εστίαση αλλού με άλλα κριτήρια. Αν, από την άλλη, θεωρήσει ο αρμόδιος (δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης, ιδιοκτήτης) ότι υπάρχουν ζητήματα εσωτερικής ευθύνης τότε λογικά θα εστιάσει την αναζήτηση πληροφοριών στο εσωτερικό. Αλλά και εδώ πάλι η εστίαση της αναζήτησης πληροφοριών μπορεί να έχει στόχο να δημιουργήσει ένα κλίμα επίθεσης σε κάποιον (όπως στον πρόεδρο), ή να γίνει μετατόπιση του θέματος αν η εστίαση φαίνεται να πηγαίνει σε «ανεπιθύμητες κατευθύνσεις» όπως στον στρατό. Σε έτσι περίπτωση παραβλέπονται λ.χ. εξόφθαλμες ερωτήσεις όπως αν έγινε εκκένωση.
 2. Ιεράρχηση. Όταν συλλεγούν οι πληροφορίες θα γίνει σαφώς μια αξιολόγηση και εδώ είναι καθοριστικό ποιες ειδήσεις θα προβληθούν, θα μπουν δηλαδή στο «πρωτοσέλιδο», και πώς θα προωθηθεί μια ευρύτερη άποψη/πλαίσιο για το γεγονός μέσα από μια ιεράρχηση της σημασίας των στοιχείων που έχουν επιλεγεί. Στο βαθμό που τα διάφορα ΜΜΕ σε μια δημοκρατία θέλουν να αποκρύψουν ότι εκφράζουν κάποια οπτική η συμφέρον (θέλουν δηλαδή να εμφανιστούν σαν «ουδέτερα» μέσα πληροφόρησης και όχι μηχανισμοί συσκευασίας ειδήσεων) θα προσπαθήσουν να έχουν όλες τις πληροφορίες που είναι κάπως διαθέσιμες. Αλλά είναι σαφώς διαφορετικό το ποιες θα προβληθούν και ποιες θα μπουν σαν μικρή η αμελητέα είδηση στις εσωτερικές σελίδες. Ένας βασικός στόχος της ιεράρχησης των ειδήσεων/πληροφοριών είναι ότι αυτοί που αποφασίζουν (ιδιοκτήτες και αρχισυντάκτες) θέλουν να δημιουργήσουν το πλαίσιο συζήτησης (την agenda) για την επόμενη μέρα στρέφοντας την προσοχή του κοινού τους σε επιλεγμένες κατευθύνσεις.
 3. Ρητορική αφήγησης. Μετά από την επιλογή και την ιεράρχηση έρχεται ο τρόπος απόδοσης  ενός γεγονότος σαν «είδησης» – η μαρτυρία ενός προέδρου λ.χ. σε μια εξεταστική επιτροπή μπορεί να παρουσιαστεί από την οπτική των στοιχείων που επισυνάπτει ο πρόεδρος, η ,αν ο στόχος είναι η επίθεση στον πρόεδρο, θα γίνει η παρουσίαση όχι με βάση το τι είπε αλλά το τι θεωρεί η εφημερίδα ότι θα έπρεπε να πει, η ακόμα πιο συχνά αναζητώντας λεκτικές λεπτομέρειες για να αλλάξει/μετατοπιστεί η έμφαση από τα στοιχεία που τέθηκαν στην παρουσίαση. Ακόμα και μετά την ιεράρχηση, δηλαδή, υπάρχει ένα πλαίσιο ρητορικής και οργάνωσης της αλληλουχίας των «ειδήσεων» το οποίο καθορίζει και τις κινήσεις των δημοσιογράφων  συνειδητά η ασυνείδητα - ξέρουν δηλαδή ποια είναι η γενική γραμμή της εφημερίδας η του ηλεκτρονικού μέσου στο οποίο εργάζονται και προσαρμόζονται ανάλογα.  Ο «Φιλελεύθερος», όπως είπαμε έχει μια ρητορική αφήγησης για το κυπριακό που εστιάζει έντονα σε δυτικές συνωμοσίες εναντίον των ε/κ. Αντίθετα ο «Πολίτης» στήριξε το «ναι» στο δημοψήφισμα το 2004, και έγινε στόχος και μια επίθεσης η οποία καταγράφηκε σαν κλίμα της «περιρρέουσας ατμόσφαιρας». Το θέμα λοιπόν εδώ είναι αν αυτές οι δυο εφημερίδες οι οποίες προσπαθούν να συντηρήσουν το μύθο της ουδετερότητας, κράτησαν τις βασικές τους αφηγήσεις – αναζήτησε ο «Φιλελεύθερος» συνωμοσίες και απέδωσε ευθύνες, όπως κάνει συνήθως στις «δυτικές πιέσεις»; Υπήρξε ανάλογα ευαίσθητος ο «Πολίτης» σε φαινόμενα ακροδεξιάς απειλής βίας; Το λογικό και το αναμενόμενο θα ήταν να διατηρηθούν οι υπάρχουσες αφηγήσεις. Αν όχι τότε σαφώς είχαμε μετατοπίσεις που αξίζει να διερευνηθούν – και σε περιπτώσεις αντιφάσεων μπορεί να οδηγούν σε «απαγορευμένες ερωτήσεις» για τη λειτουργία και το ρόλο των ΜΜΕ στην συγκεκριμένη συγκυρία.

Ας πάμε τώρα στον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ σε σχέση με το κοινό. Εδώ υπάρχουν τουλάχιστον 2 διαφορετικές θεωρητικές οπτικές.[19] Ο Ν. Τσόμσκι του οποίου το αναλυτικό πλαίσιο[20] υπήρξε χρήσιμο για την παρούσα μελέτη, προσδιορίζει 2 μηχανισμούς σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μια συντονισμένη εκστρατεία των ΜΜΕ για κάποιο θέμα – με βάση τις μελέτες του στις ΗΠΑ. Από την μια υπάρχει μια «δαιμονοποίηση» κάποιου αντίπαλου και από την άλλη μια προσπάθεια «περιθωριοποίησης» των αντιδράσεων για την εκστρατεία δαιμονοποίησης. Η δαιμονοποίηση μπορεί να έχει να κάνει με κάποιο εξωτερικό εχθρό, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με κάποιο εσωτερικό αντίπαλο – όπως ήταν οι συντεχνίες λ.χ. την δεκαετία του 1930, η τα φοιτητικά-νεολαιίστικα κινήματα για μερίδα των ΜΜΕ τις δεκαετίες του 60-70. Η δαιμονοποίηση μετατρέπει τον στόχο σε κάτι πλήρως αρνητικό άρα και εύκολο στόχο. Η περιθωριοποίηση κινείται ανάλογα – αν κάποιος αμφισβητήσει αυτήν την άποψη θα θεωρηθεί ότι είναι άπλα έκφραση μειοψηφίας, ότι είναι αναμενόμενο κλπ. Ο στόχος, λέει ο Τσόμσκι, είναι να νοιώσει το άτομο ότι είναι μόνο του, ότι οι υποψίες και οι ερωτήσεις του είναι παράλογες και ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του/της παρά με την άποψη που προβάλουν τα ΜΜΕ που δεν του φαίνεται ούτε λογική ούτε αυτονόητη. Ο ίδιος ο Τσόμσκι είχε αυτή την αντιμετώπιση για χρόνια ακριβώς επειδή προειδοποιούσε για την χειραγώγηση της αμερικανικής κοινής γνώμης. Θα δούμε ότι και εδώ, στην υπό διερεύνηση περίπτωση, είχαμε τοπικές προσπάθειες περιθωριοποίησης των αντιστάσεων στις επιθέσεις των ΜΜΕ.[21] Όπως και το 2004 λ.χ. υπήρχαν υπονοούμενα ότι οι υποστηρικτές του «ναι» ήταν κάπως «αναμενόμενοι»/δεδομένοι  γιατί ήταν «χρηματοδοτούμενοι» από το εξωτερικό.
Η τάση των ΜΜΕ να φτιάχνουν ένα συνολικό θέαμα το οποίο λειτουργεί σαν ένα είδος υποκατάστατου της εμπειρίας, δημιουργεί σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη για ένα είδος συναισθηματικά αποστασιοποίησης του κοινού αν θέλει να διατηρήσει την κριτική του σκέψη.[22]
Αυτό βέβαια μπορεί να ακούγεται δύσκολο, αλλά μια σειρά ερευνών από την δεκαετία του 1950 έχει δείξει μια άλλη ελπιδοφόρα διάσταση τω ανθρώπινων κοινωνιών – αυτό που κωδικοποιήθηκε σαν «2 βαθμίδες στην ροή της επικοινωνίας».[23] Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι οι καταναλωτές των πληροφοριών τις οποίες συσκευάζουν οι βιομηχανίες των ΜΜΕ, δεν αποδέχονται παθητικά τα όσα ακούν/βλέπουν αλλά τα επεξεργάζονται με βάση το κοινωνικό τους περιβάλλον και (μπορούμε να πούμε και με βάση την κυπριακή εμπειρία) τα φίλτρα που έχουν αναπτύξει. Οι άνθρωποι δηλαδή ακούν μεν τις πληροφορίες και τις εκδοχές, αλλά ρωτούν και τον περίγυρό τους και συχνά εμπιστεύονται περισσότερο οικείους opinion leaders στις τοπικές κοινωνίες η άτομα στο περίγυρό τους για την ερμηνεία των γεγονότων. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η διάσταση στην Κύπρο. Μια άλλη, πιο πρόσφατη θεωρητική οπτική τονίζει τη δημιουργική εμπλοκή του κοινού στην ερμηνεία των πληροφοριών η ακόμα και στην αρνητική-σιωπηλή στάση απέναντι στην προσπάθεια χειραγώγησης ή άντλησης πληροφοριών από το, κατά τον κυρίαρχο λόγο, «παθητικό κοινό».[24]

Ιστορικό πλαίσιο: η ελλειπτική λειτουργία της κυπριακής Δημόσιας Σφαίρας μετά την ανεξαρτησία
Πριν προχωρήσουμε στα τεκμήρια πρέπει να γίνει και μια σκιαγράφηση του ιστορικού πλαισίου λειτουργίας της Δημόσιας Σφαίρας στην Κύπρο μετά από την αποικιοκρατία. Αντίθετα με ότι θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος, η ανεξαρτησία δεν συνοδεύτηκε κατ’ ανάγκη με διεύρυνση της ελεύθερης έκφρασης. Δεν είχαμε ένα αυταρχικό καθεστώς όπως άλλες μεταποικιακές κοινωνίες, αλλά την πρώτη περίοδο 1960-74, είχαμε ένα ιδιόρρυθμο καθεστώς το οποίο μπορεί αν ονομαστεί “καθεστώς κωδικοποιημένης έκφρασης” – η “υπό την απειλή της βίας”. Το ότι η βία και η απειλή της για την ελεύθερη έκφραση είχε γίνει μέρος της καθημερινότητας το παρατήρησε σε ένα σχόλιό του από τη δεκαετία του 1970 ο ανθρωπολόγος Π. Λοϊζος, του οποίου η εργασία είναι θεμελιακή για τις κυπριακές κοινωνικές επιστήμες.[25]
Η περίοδος 1958-60 ήταν καθοριστική. Το πρώτο εξάμηνο του 1958 ένοπλοι της ΕΟΚΑ επιτέθηκαν σε αριστερούς σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Κύπρου σε μια προσπάθεια να «εξοντωθεί» η να περιοριστεί η δύναμη της αριστεράς[26] όπως το έθεσε ο στρατιωτικός διοικητής της ΕΟΚΑ. Η εκστρατεία δεν πέτυχε – η αριστερά επέμενε να διατηρεί τους συλλόγους και τη δύναμή της παρά τις επιθέσεις, ενώ μια μερίδα της δεξιάς αλλά και στελέχη της ΕΟΚΑ δεν ακολούθησαν την πορεία σύγκρουσης τελικά. Όμως ο φόβος της βίας έμεινε. Η δικοινοτική βία που ακολούθησε το καλοκαίρι του 1958 άπλωσε το φόβο της βίας ευρύτερα. Αλλά ίσως τα πιο χαρακτηριστικό επεισόδιο της τότε περιόδου ήταν η απαγωγή του Φαρμακίδη την άνοιξη του 1960. Ο Φαρμακίδης ήταν γνωστός δεξιός δημοσιογράφος ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Ι. Κληρίδη ενάντια στον Μακάριο στις πρώτες προεδρικές εκλογές. Ένοπλοι της ΕΟΚΑ τον απήγαγαν και  όταν απελευθερώθηκε προκάλεσε ένα ακόμα πιο έντονο σοκ στην κοινωνία – ίσως και σαν είδος παραδειγματισμού. Είπε ότι καταλάβαινε τους απαγωγείς του και ότι είχαν δίκαιο!
Αυτό το επεισόδιο καταγράφει δυο διαστάσεις του όλου φαινομένου – όταν ξεκινήσει η βία και οι απειλές στην Δημόσια Σφαίρα τότε το φαινόμενο είναι δομικό και απλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορεί να ξεκίνησε με επίθεση στην αριστερά αλλά σύντομα και δεξιοί διαφωνούντες με τους επίδοξους λογοκριτές βρέθηκαν υπό επίθεση. Η άλλη διάσταση ήταν ακριβώς η υποταγή του Φαρμακίδη στη βία – η αποδοχή δηλαδή ότι η βία έθετε πια όρια μέσα στα οποία έπρεπε να κινείται ο αποδεκτός δημόσιος λόγος. Η επόμενη περίοδος μέχρι και το 1974 υπήρξε μια περίοδος όπου μια σειρά ζητήματα (είτε το ζήτημα της ανεξαρτησίας σε σχέση με την ένωση,[27] είτε η ύπαρξη της ίδιας της αριστεράς, η των θυμάτων των δικοινοτικών συγκρούσεων) κωδικοποιήθηκαν στην έκφρασή τους στον δημόσιο λόγο. Δεν μπορούσαν δηλαδή να συζητηθούν άμεσα αλλά μόνο έμμεσα.[28]
Αυτό το καθεστώς το οποίο ενίσχυσε η βία της ΕΟΚΑ Β´ σαν ένα είδος βίας που «απαιτούσε» συμμόρφωση με κάποιο πλαίσιο αυταρχικής «εθνικής ορθότητας» μπήκε αυτονόητα σε κρίση μετά το 74. Εκείνη την περίοδο υπήρξε για ένα διάστημα ένα χαλάρωμα των ορίων του δημόσιου λόγου. Σύντομα όμως εμφανίστηκε ένα νέο πλαίσιο έλεγχου της δημόσιας έκφρασης – αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «καθεστώς τελετουργίας» σε συνάρτηση με το τις επιπτώσεις της εισβολής. Το ότι λ.χ. τη δεκαετία του 80 η ίδια η λέξη διζωνική (άνκαι είχε γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων) ήταν ουσιαστικά λογοκρινόμενη (χρησιμοποιείτο η έκφραση «συμφωνίες κορυφής») ήταν εκφραστικό.
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της τότε περιόδου να ήταν ακριβώς το ζήτημα των αγνοουμένων – και η αντιπαραθεση γύρω απ’ αυτό την δεκαετία του 90 έκφρασε ουσιαστικά μια μετατόπιση της κοινωνίας από την τελετουργία σε ένα νέο καθεστώς συσκευασίας/οργάνωσης της πληροφορίας. Η εμφάνιση των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αλλά και του λαϊφσταϊλ τύπου/περιοδικών σαν είδους δημοσιογραφίας, οδήγησε εν μέρει σε παρακμή την επιμονή σε λογοκρισία για δήθεν αυτονόητα εθνικά και συναισθηματικά φορτισμένα θέματα/ταμπού. Είναι εκφραστικό το ότι η τότε κυβέρνηση χρειάστηκε 7-8 χρόνια για να μπορέσει να καταθέσει τους κατάλογους με τους αγνοούμενους και να ξεκινήσει η διαδικασία εκταφών – και στην πορεία να αποκαλυφθούν προσωπικά δράματα που ήταν αποτέλεσμα της χειραγώγησης αλλά και της λογοκρισίας.[29].
Αυτή η διαδικασία εμφάνισης του «διάχυτου θεαματικού»[30] όπως θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε δεν έκφρασε όμως και το τέλος  των καθεστώτων χειραγώγησης και ορίων του δημόσιου λόγου.

Η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και η ανάπτυξη συγκροτημάτων ΜΜΕ με ιδιοκτήτες από το χώρο της δεξιάς οδήγησε σε επιλεκτικές στιγμές θεαματικής όξυνσης  ή και καλλιέργειας υστερίας – όπως την περίοδο που προηγήθηκε των εκλογών του 1993.[31] Μετέπειτα υπήρξαν «στιγμές» που τα ΜΜΕ εμφανίζονταν να κατασκευάζουν γεγονότα όπως τα επεισόδια των μαθητών στις επετείους της προσπάθειας απόσχισης τ/κ «κρατικής» οντότητας/«ψευδοκράτους» (όπως το ονομάζουν οι ε/κ), μέχρι την τραγωδία της  Δερύνειας το 1996. Οι εκλογές του 1998 ήταν μια ενδιαφέρουσα «στιγμή» συντονισμένης επίθεσης με πολιτικό στόχο, όταν στον δεύτερο γύρο υπήρχε μια εκπληκτική ομοφωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΜΕ – η οποία όμως μόλις και κατάφερε να εκλέξει οριακά τον κ. Κληρίδη.

Όταν πλησίασε το ζήτημα του δημοψηφίσματος του 2004 η κυπριακή κοινωνία βίωσε ξαφνικά (πάλι) μια πόλωση κατά την οποία η μια άποψη κωδικοποιήθηκε σαν η αυτονόητα ορθή, ενώ η άλλη σαν ύποπτη. Η σύγκλιση της πλειοψηφίας των ΜΜΕ τότε αποκάλυψε πιο έντονα ίσως (αφού για πρώτη φορά βρέθηκε και η ηγεσία της δεξιάς υπό επίθεση) ότι το ζήτημα δεν ήταν η ύπαρξη πολλών Μέσων αλλά το ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς ανήκε ουσιαστικά σε λίγους. Από την άλλη, στα θετικά (με την έννοια του πλουραλισμού), μπορεί να πιστώσει κάποιος το γεγονός ότι λόγω του ότι μια πτέρυγα του κεφαλαίου είχε ταχθεί με το «ναι», υπήρχαν ΜΜΕ που το στήριξαν έστω και αν ήταν στην μειοψηφία. Μια άλλη αναπόφευκτη παρατήρηση είναι ότι η εστίαση των επιθέσεων, τότε ενάντια στον ΔΗΣΥ (ο οποίος είχε ευνοηθεί από την προηγούμενη «συνεργασία/συντονισμό» των ΜΜΕ το 1998), δεν είχαν ουσιαστικά δραματικό αποτέλεσμα. Μπορεί να μην συσπείρωσε ο ΔΗΣΥ την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του στο δημοψήφισμα αλλά ουσιαστικά ένα μήνα μετά βγήκε οριακά πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές – έστω και λόγω της αποχής διαμαρτυρίας μια μερίδας αριστερών ψηφοφόρων. Ταυτόχρονα παρά τις κυριακάτικες «ομοβροντίες» των 4 μικρών απορριπτικών κομμάτων ενάντια στους υποστηρικτές του «Ναι», τελικά όταν φτάσαμε στο 2008 φάνηκε ότι η συσπείρωση του 76% ήταν ρευστή και ο ίδιος ο Τάσσος Παπαδόπουλος δεν πέρασε στον δεύτερο γύρο. Αν μπορεί να αντλήσει κάποιος κάποια συμπεράσματα αυτά, είναι η  ρευστότητα της περιόδου που δείχνει ίσως το σχετικά μικρό βεληνεκές επιρροής των ΜΜΕ και των θεαματικών ομοβροντιών τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Ανάλυση Τεκμηρίων

2. Περίοδος Ι: Από την έκρηξη στην 19 Ιουλίου

12 Ιουλίου.
Η μέρα αμέσως μετά την έκρηξη ήταν καθοριστική για την κωδικοποίηση του ζητήματος από τις 2 εφημερίδες. Σε εκείνο το πλαίσιο χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα οι δημοσιογράφοι ουσιαστικά θα έπρεπε να βασιστούν σε ότι λεγόταν (και άρα φήμες ανεπιβεβαίωτες, ακόμα, πληροφορίες) αλλά και στο πλαίσιο με βάση το οποίο βρέθηκε στην Κύπρο το φορτίο. Για εκείνο το πλαίσιο θα γίνει αναφορά παρακάτω αλλά σίγουρα η μέχρι τότε ειδησεογραφία δεν προδίκαζε ότι είχε παρθεί μια απόφαση με την οποία διαφωνούσε μέρος της πολιτικής ηγεσίας - ή τα ίδια τα ΜΜΕ.[32]
Η εικόνα ωστόσο των πρωτοσέλιδων προδίκαζε με εντυπωσιακό τρόπο μια εστίαση που σύντομα θα περιστρεφόταν γύρω από τον πρόεδρο – ήδη άλλωστε η μια εφημερίδα τον κατονόμαζε.
Ο «Φιλελεύθερος» στο πρωτοσέλιδό του είχε μια φωτογραφία της καταστροφής με τίτλο «Έγκλημα και τραγωδία». Η έννοια της «τραγωδίας» και η παραπομπή της είναι κατανοητή. Αντίθετα η λέξη «έγκλημα» η οποία είναι και πρώτη στο τίτλο σαφώς δεν είναι εύκολο να θεωρηθεί κατανοητή. Η αντιπολίτευση είχε θέσει θέμα ευθυνών αλλά η έννοια του εγκλήματος προδιαθέτει για ένοχους με κάποια συνείδηση και σκοπιμότητα της πράξης/"εγκλήματος". Σε μια πιο κατανοητή κωδικοποίηση, με βάση τα μέχρι τότε υπάρχοντα δεδομένα θα μπορούσε κάποιος να αναμένει αναφορά σε «αναπάντητα ερωτήματα», «κατηγορίες συγγενών», «αμέλεια» κλπ.
Στον «Πολίτη» η αναφορά είναι ακόμα πιο εξόφθαλμη και ντε φάκτο εστιασμένη σε μορφή επίθεσης ενάντια στον πρόεδρο έστω και χωρίς τεκμήρια. Ο «Πολίτης» δεν αναφέρεται καν σε τραγωδία. Έχει σαν κύριο τίτλο τη λέξη «Εγκληματίες» και σε ένα πλαίσιο φωτογραφιών καταστροφής. Ένας από τους τίτλους του πρωτοσέλιδου εστιάζει άμεσα στον πρόεδρο Χριστόφια: «Με οδηγίες Χριστόφια αφέθηκε στον ανοικτό χώρο το επικίνδυνο φορτίο».
Το εντυπωσιακό είναι ότι το περιεχόμενο των άρθρων που ακολουθούν δεν τεκμηριώνει έστω και απόμακρα τον τίτλο. Στην σελίδα 9 υπάρχει ένα κείμενο («Ούτε στέγαστρο δεν έβαζαν») για το πώς αποθηκεύτηκαν εκεί τα κιβώτια με τα πυρομαχικά χωρίς αναφορά στον πρόεδρο, ενώ η εστίαση στον Χριστόφια γίνεται στην επόμενη σελίδα όπου το θέμα δεν είναι πια η αποθήκευση αλλά η έλευση («Οδηγίες Χριστοφια να μην καταστραφούν»). Ο «Πολίτης» κατά συνέπεια εστιάζει αμέσως και χωρίς τεκμήρια – απλά κάνει ένα συνειρμό σύνδεσης που σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα δημιουργεί ταυτίσεις και ανάλογες συμπαραδηλώσεις.

Η περιπέτεια μιας ερώτησης: έγινε η δεν έγινε εκκένωση;
(καταγράφοντας τη σταδιακή αποδοχή μιας λογοκρινόμενης πραγματικότητας)
Αξίζει να παρακολουθήσουμε την διερεύνηση/καταγραφή του τι έγινε (και τι δεν έγινε) στο στρατόπεδο για να δούμε αν η αρχική εστίαση ήταν απλά  τυχαία αρχική αντίδραση η αν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε μια ευρύτερη τάση για μετατόπιση του θέματος από  τα δεδομένα τα οποία μπορεί να προέκυπταν από έρευνες, στην μονοδιάστατη, και άρα πολιτική, έμφαση στον πρόεδρο – όπως είχε ήδη ξεκινήσει ο «Πολίτης». Λογοκρίνοντας, ουσιαστικά, ερωτήματα και προσπαθώντας να κατασκευαστούν «αυτονόητα». Το ζήτημα της εκκένωσης λ.χ. δεν ήταν μόνο ένα θέμα που αφορούσε το τι έγινε το μοιραίο πρωινό (και το κατά πόσο θα μπορούσαν να αποφευχθούν τα θύματα), αλλά και πόση κατανόηση των κινδύνων υπήρχε στον στρατό – και το πώς αντιμετωπίστηκαν οι κίνδυνοι στα πλαίσια των αρμόδιων δομών.
Στην δεξιά πλευρά του πρωτοσέλιδου του «Φιλελεύθερου», της 12 Ιουλίου υπήρχε μια στήλη με σχετικά κείμενα. Το πρώτο αναφέρεται στο διοικητή του ναυτικού Α. Ιωαννίδη για τον οποίο ο «Φιλελεύθερος» θα έχει και ειδικό πρωτοσέλιδο λίγες μέρες μετά.  Ίσως να ήταν πρόωρο (αμέσως μετά την τραγωδία) όντως να τεθεί αμέσως ένα μάλλον αναμενόμενο (στρατιωτικά και ερευνητικά) ζήτημα – αυτό της διαταγής ( η μη διαταγής) εκκένωσης, αλλά ο «Φιλελεύθερος» το θέτει και το άπαντα θετικά. Λέει χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδο «Σωτήρια η διαταγή εκκένωσης»..
Και ακολουθούν τα εξής στο εσωτερικό..
«Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» ο διοικητής βρισκόταν από νωρίς στο στρατόπεδο.. έχοντας κατά νου τον ενδεχόμενο να σημειωθεί έκρηξη από τη φωτιά στην πυρίτιδα με θάρρος και αυταπάρνηση έδωσε αμέσως εντολές να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στην πύλη του στρατοπέδου οι ναύτες..»
 Όπως θα δούμε, όμως, στην εξέλιξη της έρευνας, όπως καταγράφεται στις ίδιες τις υπό διερεύνηση εφημερίδες, αλλά και όπως προκύπτει από το λογικό ερώτημα (που μπορούσε να τεθεί από την αρχή) πώς και γιατί έμειναν οι 3 στρατιώτες οι οποίοι σκοτώθηκαν εκεί αν είχε διαταχθεί εκκένωση, τότε φαίνεται ότι τελικά δεν είχε διαταχθεί εκκένωση.
Ας παρακολουθήσουμε λίγο την καταγραφή στις εφημερίδες αυτών των λογοκρινόμενων αρχικά ερωτήσεων οι οποίες είχαν να κάνουν ευρύτερα με το τι έγινε πραγματικά στη μονάδα, αλλά και το πώς χειρίστηκε η εθνική φρουρά το όλο ζήτημα. Στις 14 του Ιούλη ο «Φιλελεύθερος» δημοσίευσε πρωτοσέλιδο για «ντοκουμέντα της σφαγής». Τα έγγραφα αφορούν τη σύσκεψη του στρατού στις 5 Ιουλίου και τις πιθανότητες/δυνατότητες να αποφευχθεί η τραγωδία αν λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα. Αναφέρει το κείμενο:
« Πλήρης αδράνεια, παρά τις σαφείς εντολές που είχαν να δράσουν άμεσα, εντοπίζεται σε αξιωματικούς του ΓΕΕΦ που συμμετείχαν στην επιτροπή που συστάθηκε για να προτείνει λύσεις στα διογκωμένα εμπορευματοκιβώτια
Πιο κάτω υπάρχει εστίαση στον υπαρχηγό της εθνικής φρουράς. Το σκίτσο της εφημερίδας ταυτόχρονα συνεχίζει την επίθεση στον πρόεδρο έμμεσα αφού εμφανίζει κάποιον να κτυπά κάποιον και να του λέει «Να μην ανησυχείς καθόλου, θα φροντίσω να διοριστεί διερευνητική επιτροπή.»
Η εφημερίδα γενικά αυτή τη μέρα φαίνεται πιο επιφυλακτική στις επιθέσεις της και μόλις στην σελίδα 5 κυριαρχεί το σενάριο της εστίασης στον πρόεδρο: «Σφίγγει ο κλοιός για ευθύνες. Περικυκλώνονται  ΥπΕξ και Προεδρικό» με παραπομπή στις εκδηλώσεις έξω από το προεδρικό οι οποίες είχαν προκαλέσει επεισόδια την προ-προηγούμενη νύκτα.
Το αξιοσημείωτο των τεκμηρίων αυτής της μέρας είναι ακριβώς η καταγραφή των ευθυνών του στρατού. Και σε αυτό ο «Φιλελεύθερος» θα συνεχίσει , έστω και καθυστερημένα η σε κάποιο πλαίσιο, να καταγράφει τα γεγονότα όπως φαίνονταν να αναδύονται από τις έρευνες και τα τεκμήρια. Αλλά το κυρίαρχο κλίμα ήταν να σπρωχτεί η ευθύνη προς το προεδρικό. Ήδη την επόμενη μέρα το πρωτοσέλιδο καταγράφει τις απόψεις του Ιωαννίδη αφήνοντας κενό για τις ευθύνες στην τοπική μονάδα: εάν όντως μπορούσε να αποφευχθεί είτε η έκρηξη είτε η τραγωδία τότε σαφώς θα πρέπει να δει κάποιος τι μέτρα πάρθηκαν στην ίδια την μονάδα πριν και κατά την διάρκεια της έκρηξης. Και ευρύτερα βέβαια πώς χειρίστηκε το όλο θέμα της φύλαξης η εθνική φρουρά σαν κρατική δομή.  Φαινόταν να υπάρχει μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η έμφαση από τον στρατό παρά τα στοιχεία που έδειχναν κακή διαχείριση, αμέλεια κλπ.[33]
Στις 24 Ιουλίου ο «Φιλελεύθερος» έχει συνέντευξη με τον Μιχάλη Θεοφίλου, πατέρα θύματος και αξιωματικό της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε στείλει επιστολή στον γενικό εισαγγελέα και την οποία κοινοποίησε στους δημοσιογράφους από τις 19 Ιουλίου. Σε σχέση λοιπόν με το τι έγινε στην μονάδα λέει τα εξής, κάνοντας αναφορά στις εισηγήσεις της πυροσβεστικής που επισκέφθηκε τον χώρο στις 6 Ιουλίου:
«Η εισήγηση εκ μέρους της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν η τοποθέτηση καταιονιστήρων νερού και η αποψίλωση της περιοχής γύρω από τα εμπορευματοκιβώτια…»
Και δήλωσε αναφερόμενος στον επικεφαλής της ομάδας των πυροσβεστών:
«Αν δεν του είχαν δώσει διαταγή ή καθοδήγηση, έπρεπε να ελέγξουν τις διαδικασίες και να γίνει εκκένωση. Αν συνέβαινε αυτό το πράγμα, δηλαδή αν εφαρμόζονταν οι σωστές διαδικασίες, θα υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές και μικροτραυματισμοί
Το ότι δεν έγινε εκκένωση το επισημαίνει στην πρωτοσέλιδη συνέντευξή του ο Θεοφίλου στο "Φιλελεύθερο": οι πυροσβέστες πήγαν εκεί στα τυφλά. Οι δικοί μας ήξεραν, είδαν με τα μάτια τους, έκαναν σχετικές εκθέσεις, και όμως δεν προστάτευσαν κανένα. Έπρεπε από την αρχή να δώσουν διαταγή εκκένωσης…»
Αν όμως έπρεπε οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής που δεν ήταν καν στο χώρο να δώσουν διαταγή εκκένωσης, τότε δεν θα έπρεπε να δώσουν ανάλογη διαταγή και οι αρμόδιοι του στρατού – από το ΓΕΕΦ μέχρι τους υπεύθυνους την μονάδας;
Αν έγινε αποψίλωση λ.χ. πώς αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά εκτός των κιβωτίων;[34]
Η σχετικά επίσημη παραδοχή ότι τελικά δεν διατάχτηκε εκκένωση, έγινε σε πρωτοσέλιδη είδηση του φιλελεύθερου στις 20 Αυγούστου. Ήταν μια είδηση στο κάτω μέρος του πρωτοσέλιδου με τίτλο «Φορτώνουν ευθύνες στους Ιωαννίδη και Λάμπρου».
Με υπότιτλο: «Στην εμπλοκή προσώπων λίγο πριν την έκρηξη επικεντρώνονται οι ανακρίσεις».
«Με βάση το ανακριτικό υλικό που έχει περισυλλεγεί και τις εκτιμήσεις των ανακριτών και της νομικής υπηρεσίας για τους χειρισμούς που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν τα τελευταία 24ωρα πριν την φονική έκρηξη, καταλογίζονται ευθύνες στον μακαρίτη Λάμπρο Λάμπρου, επειδή δεν εκκενώθηκε έγκαιρα η ναυτική βάση, με αποτέλεσμα στους νεκρούς να συμπεριλαμβάνονται και στρατιώτες. Επίσης θεωρείται ότι την ευθύνη της φύλαξης και της ασφάλειας των εμπορευματοκιβωτίων είχε καθηκόντως ο διοικητής της ναυτικής βάσης. Συνεπώς μαζί με τον ανώτερό του και διοικητή του ναυτικού Ανδρέα Ιωαννίδη, θα έπρεπε να προβούν στις ανάλογες ενέργειες.»
Παρά το ότι αυτά τα στοιχεία-συμπεράσματα φαίνονται να πηγάζουν από την έρευνα, ο δημοσιογράφος κωδικοποιεί αυτή τη λογική κατάληξη (όπως άλλωστε πηγάζει και από τις αναφορές Θεοφίλου) σαν «φορτώνουν ευθύνες..» Ενώ δηλαδή καταγράφει μεν την είδηση, δημιουργεί ταυτόχρονα ένα είδος αποποίησης ευθύνης για τις πληροφορίες που καταγράφει – αλλά ίσως και για την ρητορική αφήγηση των προηγούμενων ημερών. Ταυτόχρονα βέβαια αυτή η ρητορική λειτουργεί και σαν είδος πίεσης για λογοκρισία.[35]
Η καταληκτική αναφορά τον Αύγουστο για την μη-εκκένωση ήρθε τελικά από τον "Πολίτη" οποίος πήρε συνέντευξη από τον στρατιώτη φρουρό στην πύλη ο οποίος δήλωσε:
«Ποιος ευτζιαίρωσεν την βάση; Ούλλοι ετζιοιμούνταν…
Φκαίνουν τζιαί λαλούν πολλά πράματα, τζαί τα πιο πολλά εν πελλάρες. Ότι ευτζιαιρώσαν την βάσην τζαι άλλα πολλά. Όταν έφυα που τον θάλαμο ( η υπηρεσία του ξεκινούσε στις 4) οι συνάδελφοι μου ετζιοιμούνταν. Θκυο που τζείνους επάθαν τα φκιά τους που την έκρηξην. Οι οϋκάδες ήταν τζιαμαί στο round about  της βάσης. Άλλοι είπαν ότι εβάλαν μας μέσα στες βάρκες να φύουμεν τζαί άλλα πολλά..»

19 Ιουλίου: όξυνση της έντασης και επιλεκτική ερμηνεία των δηλώσεων του Μ. Κυπριανού
(όταν τα ΜΜΕ λογοκρίνουν την κριτική μετατοπίζοντας την συζήτηση)
Στις 19 Ιουλίου η ένταση φαινόταν να κορυφώνεται. Εκείνη τη μέρα είχε προαναγγελθεί εκδήλωση «μνημης και τιμής» στους νεκρούς του 1974 – η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί[36] πριν από την έκρηξη στο Μαρί και ανήκε στην τελετουργία των ε/κ εκδηλώσεων για τις επετείους του 1974.  Στο πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε με την επίθεση της πλειοψηφίας των ΜΜΕ ενάντια στον πρόεδρο,[37] οι αντίπαλοί του άρχισαν να καλλιεργούν ένα κλίμα που λίγο πολύ απαιτούσε να ακυρωθεί η προγραμματισμένη εκδήλωση μέσα στο Προεδρικό. Είχαν ήδη προηγηθεί 2 συγκεντρώσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί από τα ΜΜΕ σαν δείγματα «λαϊκής οργής»: Η μια ήταν στις 12 Ιουλίου όταν μια συγκέντρωση στην πλατεία ελευθερίας,[38]μετατράπηκε σε πορεία ενάντια στον πρόεδρο καθώς μια μερίδα ακολούθησε την ακροδεξιά στο προεδρικό όπου και έγιναν επεισόδια. Η άλλη ήταν την Πέμπτη όταν μετά το διάγγελμα του προέδρου καλλιεργήθηκε πάλι ένα κλίμα ότι «δεν απολογήθηκε» άρα ήταν δικαιολογημένος στόχος επίθεσης. Η συγκέντρωση το βράδυ της 18ης  Ιουλίου σχεδόν μεταδιδόταν άμεσα από διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Εκεί οι συγκεντρωμένοι αρνήθηκαν τις εκκλήσεις που είχαν γίνει από πολιτικούς ηγέτες το πρωί να μεταφέρουν την εκδήλωση τους αλλού το επόμενο βράδυ. Και η πλειοψηφία των ΜΜΕ δεν φαινόταν να θέτει καν το θέμα του δικαιώματος  των οποιονδήποτε ήθελαν να πάνε στο προεδρικό, είτε για την τελετουργία των επετείων του 1974, είτε για να στηρίξουν τον πρόεδρο στο υπό διαμόρφωση κλίμα. Ήδη το ρητορικό πλαίσιο είχε τεθεί από τα ΜΜΕ, υποχρεώνοντας ακόμα και τους πολιτικούς που είχαν συμβουλεύσει να μετακινηθεί η εκδήλωση την προηγούμενη να υποχωρήσουν: σύμφωνα με την ηγεμονική εικόνα των ΜΜΕ  έξω από το προεδρικό ήταν «ο λαός» και μέσα στο προεδρικό θα ήταν «οι λίγοι του προέδρου» - άρα η εκδήλωση μέσα στο προεδρικό μπορούσε να ακυρωθεί. Όταν άρχισε να γίνεται φανερό ότι «οι μέσα» δεν θα ήταν λίγοι, τότε η ρητορική μετατοπίστηκε στον κίνδυνο επεισοδίων.
Τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ άρχισαν να καλλιεργούν, με τη βοήθεια δηλώσεων από πολιτικούς της αντιπολίτευσης, ένα κλίμα εκφοβισμού. Άνκαι ο φόβος για επεισόδια ερχόταν κατά κύριο λόγο από τα συγκεντρωμένους έξω από το προεδρικό, εντούτοις τα ΜΜΕ συμπεριφέρονταν λες και θεωρούσαν «κατανοητή» την στάση απειλών στην οποία έμμεσα τοποθετούνταν οι αντίπαλοι του προέδρου – έτσι η κατασκευή μιας «ενοχής» μέσα από επιθέσεις των ΜΜΕ, μετατρεπόταν σε ένα είδος αυτονόητου που επέτρεπε ακόμα και την έμμεση απειλή βίας.
Το πολιτικό ζητούμενο φαινόταν να ήταν η ανάδειξη ενός είδους «απομόνωσης» του προέδρου. Αυτή η ρητορική έκφραση προϋπήρχε της έκρηξης στο Μαρί (και εμφανίστηκε όπως θα δούμε και τον Αύγουστο σε ανάλογη περίπτωση) και έκφραζε ένα είδος επιθυμίας τόσο από την φιλελεύθερη δεξιά που εκφράζει ο «Πολίτης» όσο και από την απορριπτική πτέρυγα του κέντρου που φαίνεται να έκφραζε ο «Φιλελεύθερος».
Σε εκείνο το κλίμα η παραίτηση του Μάρκου Κυπριανού για λόγους ευθιξίας μπροστά στις επιθέσεις που δέχτηκε και ο ίδιος, ήταν ένα ενδιαφέρον επεισόδιο για την όλη προσπάθεια. Στη δήλωση για την παραίτησή του ο Μ. Κυπριανού έθετε για πρώτη φορά στον δημόσιο λόγο το ζήτημα της χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Υπογράμμισε ότι πρέπει να σταματήσει «..το παιχνίδι εντυπώσεων όπως αυτό παίχτηκε τις τελευταίες μέρες, που ήταν μια προσπάθεια, όχι αναζήτησης των πραγματικών ευθυνών, όχι των πραγματικών υπεύθυνων, αλλά αποδιοπομπαίων τράγων…στόχος δεν ήταν η διαφώτιση της κοινής γνώμης αλλά η διαχείριση της με ανεύθυνο τρόπο». Στις μετέπειτα μαρτυρίες του ο Μ. Κυπριανού προσδιόρισε έντονα την ευθύνη της εθνικής φρουράς για φύλαξη του φορτίου. Εκείνη την Δευτέρα ωστόσο ο «Πολίτης» και ο «Φιλελεύθερος»  είχαν τίτλους οι οποίοι λογόκριναν αυτές τις κριτικές και ερμήνευαν την παραίτηση και αναπόφευκτα την δήλωση (χωρίς όμως τεκμήρια από το συγκεκριμένο κείμενο), σαν «αιχμές» για τον Χριστόφια.
Ήταν εμφανές στο δεδομένο πλαίσιο ότι κάθε δήλωση θα ερμηνευόταν πια με βάση μια έμφαση που είχε να κάνει με την προσπάθεια να φανεί ένοχος ή να απομονωθεί ο πρόεδρος.

20 Ιουλίου: οι αναπαραστάσεις για την εκδήλωση στο Προεδρικό
Η εκδήλωση έγινε, ήταν μαζική, και οι συγκεντρωμένοι μέσα στο προεδρικό ήταν πολλαπλάσιοι των συγκεντρωμένων έξω που έδειξαν να φτάνουν σε ένα όριο συγκέντρωσης πλήθους ενώ είχαν αρχίσει και αποχωρήσεις.[39]
Η επόμενη μέρα αναγκαστικά έπρεπε να φέρει μια διαχείριση της αποτυχίας των ΜΜΕ να οδηγήσουν τα πράγματα στην «απομόνωση του προέδρου». Οι στρατηγικές των 2 εφημερίδων ήταν αντίστοιχες της προηγούμενης εβδομάδας. Ο μεν «Φιλελεύθερος» προσπάθησε να καταγράψει μεν τα γεγονότα αλλά και να φτιάξει ταυτόχρονα ένα κλίμα στο οποίο να πριμοδοτείται περισσότερο η μια άποψη – η εχθρική προς τον πρόεδρο. Ο τίτλος του ήταν «Μάθημα από τους πολίτες». Ο τίτλος ήταν, όμως, παραπλανητικός αν απευθυνόταν στον πρόεδρο – ουσιαστικά ήταν ο Χριστόφιας ο οποίος είχε πει την προηγούμενη μέρα ότι αν τελικά οι συγκεντρωμένοι έξω από το προεδρικό δεν μετακινούνταν, θα μπορούσαν να γίνουν και οι δυο συγκεντρώσεις χωρίς παρατράγουδα αφού, όπως είπε χαρακτηριστικά, «είμαστε ένας δημοκρατικός λαός». Η έμφαση προτίμησης του "Φιλελεύθερου" φάνηκε καθαρά στη φωτογραφική απεικόνιση: ενώ ο υπότιτλος ήταν «Δυο παράλληλες μαζικές συγκεντρώσεις» η φωτογραφία έδειχνε μια εικόνα έξω από το προεδρικό η οποία κάλυπτε το ¾ της εικόνας, και στο κάτω μέρος της φωτογραφίας υπήρχε ένα μικρό ένθετο (το οποίο κάλυπτε το ¼ της συνολικής εικόνας) με μια φωτογραφία από την εκδήλωση μέσα στο προεδρικό. Η πριμοδότηση της συγκέντρωσης έξω από το προεδρικό ήταν σαφής. Και επίσης σαφώς ήταν μια παραπλανητική εικόνα αφού οι δυο συγκεντρώσεις ήταν ανάποδες όσον αφορά το μέγεθος των παρευρισκόμενων σε σχέση με την φωτογραφική αναπαράσταση της εφημερίδας – η συγκέντρωση μέσα στο προεδρικό ήταν πολλαπλάσια της συγκέντρωσης έξω. Μια ισόμερης παρουσίαση των 2 εκδηλώσεων θα ήταν κάπως κατανοητή. Η ανάγκη να μειωθεί η συγκέντρωση μέσα στο προεδρικό με φωτογραφικό μοντάζ, ήταν ίσως ενδεικτική της ελπίδας και της πρόθεσης της αρχισυνταξίας της εφημερίδας παρά των ίδιων των γεγονότων.
Στον "Πολίτη" ο τίτλος ήταν «Σχεδιασμός για κλάματα» και στο κέντρο υπήρχε ο τίτλος «ωριμότητα λαού». Η  έμφαση στον «σχεδιασμό» αναφερόταν στην αστυνομία η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα άφησε τους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή. Αν όμως, υπήρξε ωριμότητα (σύμφωνα με τον τίτλο της εφημερίδας) τότε καλά είχε υπολογίσει και η αστυνομία – και αν υπήρχε ένταση τότε προφανώς πάλι η αστυνομία φρόντισε να μην γίνουν επεισόδια.
Γενικά ήταν μια επιτυχής διαχείριση δυο συγκεντρώσεων και η επίθεση στην αστυνομία έμοιαζε με  προσπάθεια μετατόπισης του θέματος. Ο «Πολίτης» απεικόνιζε την κριτική της αντιπολίτευσης – αλλά πιο εντυπωσιακά απόφευγε να σχολιάσει τις φραστικές επιθέσεις των συγκεντρωμένων έξω από το προεδρικό οι οποίες αντανακλούσαν ένα κλίμα το οποίο ο «Πολίτης» σαν φιλελεύθερη εφημερίδα ανέκαθεν σχολίαζε αρνητικά  -  εκφράσεις όπως "τουρκόσποροι" κλπ δεν ήταν ακριβώς αρμόζουσες στην αντιπαραθεση και σε αυτήν την περίπτωση ο «Πολίτης» έκανε μια μετατόπιση στον βασικό ρητορικό κώδικα αντιμετώπισης της εθνικιστικής ακροδεξιάς.
Υπήρξε εδώ μια κορύφωση που έκφρασε επίσης και μια καθαρά επιλεκτική στάση απέναντι σε ένα γεγονός (τη μαζική συγκέντρωση μέσα στο προεδρικό) το οποίο μπορούσε πια να καταγραφεί – σε αντίθεση ας πούμε με το Μαρί όπου τα στοιχεία ήταν ακόμα ασαφή. Η ιεράρχηση των ειδήσεων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η αναγνώριση ότι τελικά είχαν εμφανιστεί και μαζικά υποστηρικτές του προέδρου, ενώ η ρητορική αφήγηση τουλάχιστον του "πολίτη" έδειχνε μια ξαφνική μετατόπιση.

3. Περίοδος ΙΙ: Μετατόπιση της συζήτησης στην οικονομία και η νέα αντιπαραθεση στο Κελλάκι
Μετά από την 19η Ιουλίου το κλίμα στράφηκε προς την οικονομία. Ήδη είχε αρχίσει μια σειρά εκτιμήσεων ότι το κόστος θα ήταν μεγάλο: το κόστος υπολογιζόταν  σε 2 - 3 δις (τελικά, για την ΑΗΚ, μάλλον θα είναι της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων παρά των δισεκατομμυρίων) και μερικοί πρόβλεπαν αύξηση της τιμής του ρεύματος μέχρι και 40% (τελικά η αύξηση ήταν πολύ πιο μικρή). Αυτό το κλίμα (που ίσως να είναι αναμενόμενο σε μια περίπτωση θεαματικής προβολής ενός ατυχήματος/τραγωδίας) διασταυρώθηκε μαζί με 2 άλλους παράγοντες: μια υποτροπή στην παγκόσμια οικονομική κρίση που εκφράστηκε και με την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ , αλλά και με την ανάγκη να παρθούν μέτρα για την κυπριακή οικονομία.[40]  Πριν από την έκρηξη τα κόμματα[41] είχαν συμφωνήσει σε μια σειρά μέτρων αλλά μετά την έκρηξη το σκηνικό έγινε πιο ρευστό και οι αντιπαραθέσεις οξύνθηκαν με άξονα, σε ένα μεγάλο βαθμό, τον θεσμικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και των συντεχνιών.[42] Ταυτόχρονα η αρχή του Αυγούστου σημαδεύτηκε και από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετά από ένα «βελούδινο διαζύγιο» όπως αποκάλεσε ο «Φιλελεύθερος» την αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση.[43]

Η επίθεση ενάντια στον Χριστόφια με βάση το Μαρί όμως δεν σταμάτησε παρά τη μείωση του όγκου των συγκεντρώσεων έξω από το προεδρικό. Αρχικά είχαν ανασταλεί για το Σαββατοκύριακο και τελικά άρχισαν να γίνονται μόνο μια φορά την εβδομάδα. Ταυτόχρονα η φιλελεύθερη δεξιά φάνηκε να αποστασιοποιείται και λόγω του ρατσισμού και του ακροδεξιού λόγου που αρθρωνόταν. Από τις αρχές Αυγούστου, ωστόσο, άρχισε μια νέα διαδικασία που είχε σαφή στόχο να εντάξει την εστίαση στον Χριστόφια στις «τελετουργίες πένθους και μνήμης» του Αυγούστου – από την  περίπτωση της πτώσης του αεροπλάνου της "Ήλιος" μέχρι την τραγωδία στη Δερύνεια το 1996. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε μια πορεία από την Πάφο με σκοπό να φτάσει στο προεδρικό. Η πορεία έτυχε μαζικής κάλυψης από τις τηλεοράσεις  αλλά και από τις εφημερίδες. Ενώ η πορεία βρισκόταν στην περιοχή της ανατολικής Κύπρου μια άλλη (φαινομενικά παράλληλη ομάδα) ανακοίνωσε ότι θα γινόταν πορεία με αυτοκίνητα στο εξοχικό του Δ. Χριστόφια στο Κελλάκι στις 15 Αυγούστου. Το κλίμα αναπόφευκτα φορτίστηκε. Ενδέχεται ο στόχος να ήταν ένα είδος πολιορκίας της εξοχικής κατοικίας του προέδρου για να προβληθεί σε άμεση αναμετάδοση η «απομόνωση». Όμως, όπως και στις 19 Ιουλίου, οι αντίπαλοι του προέδρου μάλλον έκαναν λάθος υπολογισμό και όξυναν την αίσθηση της υπερβολής[44] ενισχύοντας ταυτόχρονα τις υποψίες (στο χώρο της αριστεράς αλλά και ευρύτερα στην καθημερινότητα) ότι κάτι δεν πάει καλά με τα αυτονόητα του ηγεμονικού λόγου και εικόνας των ΜΜΕ.
Ήδη από την Παρασκευή 13 Αυγούστου, 7 κοινότητες/κοινοτικά συμβούλια της περιοχής έκδωσαν ανακοίνωση καλώντας τους οργανωτές της εκδήλωσης να την ακυρώσουν. Η έκκληση δεν έτυχε ανταπόκρισης αλλά ούτε και προβολής από τα ΜΜΕ. Αυτή η λογοκρισία συνεχίστηκε και όταν έφτασε η επίμαχη μέρα. Έτσι όταν μια ομάδα 100 περίπου ατόμων δοκίμασε να κάνει την προγραμματισμένη πορεία βρήκε απέναντι της μια άλλη ομάδα (ανάλογη σε αριθμό) που στήριζε τον πρόεδρο.
Η αναπαράσταση της όλης εικόνας της αντιπαράθεσης στον «φιλελεύθερο» ήταν χαρακτηριστική.
Στις 17 Αυγούστου, ο «Φιλελεύθερος» είχε σαν τίτλο «Το Κελλάκι ήταν μόνο αρχή» προβλέποντας ότι θα συνεχιζόταν μια κόντρα «προεδρικού» «αγανακτισμένων» όπως αυτοαποκαλούνταν οι αντίπαλοι του προέδρου. Στο πρωτοσέλιδο κείμενο η όλη αντιπαράθεση είχε τα βασικά στοιχεία της περιθωριοποίησης των αντίπαλων των ΜΜΕ. Έτσι οι κάτοικοι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κωδικοποιήθηκαν σαν προϊόν του "μηχανισμού το κόμματος" – απέναντι σε ένα είδος «πολιτών» που δεν ανήκουν σε παρατάξεις η ιδεολογίες. Γινόταν έτσι μια προσπάθεια κωδικοποίησης καλών-κακών όπου η εφημερίδα θα ταυτιζόταν με τους «αυτονόητα» καλούς – ακόμα και λογοκρίνοντας την τοπική κοινότητα, από το κοινοτικό της συμβούλιο μέχρι τους ίδιους τους κατοίκους. Σε αυτό το ρητορικό πλαίσιο εκείνοι που ήθελαν να πάνε στο χωριό και να κάνουν εκδήλωση έξω από μια ιδιωτική κατοικία, έστω του προέδρου, έκφραζαν ένα είδος αυτονόητης «φυσικής» αντίδρασης – στην κατά τα ΜΜΕ αυτονόητη «ενοχή» του Προέδρου- ενώ η άλλη ομάδα, η οποία αποτελείτο από κατοίκους της κοινότητας, παρουσιαζόταν σαν «τεχνητή»: είχε να κάνει με το «προεδρικό» και το «μηχανισμό του κόμματος» σύμφωνα με τη ρητορική της εφημερίδας. Το ότι η ανακοίνωση των κοινοτικών συμβουλίων λογοκρίθηκε είναι ίσως το πιο εξόφθαλμο παράδειγμα αυτής της προσπάθειας χειραγώγησης των δεδομένων αφού λογοκρίθηκε η άλλη άποψη σαν μη «φυσική». Το μόνο που μπορεί να καταγράψει κάποιος, σαν ένα μικρό βήμα προς την αναγνώριση της πραγματικότητας από αυτό το πρωτοσέλιδο του «Φιλελεύθερου», είναι η έκφραση «υποστηρικτές Χριστόφια» - η οποία αναγνωρίζει έστω και στιγμιαία, στη ροή μιας πρότασης, ότι υπήρχε εκεί στο Κελλάκι και μια άλλη πραγματικότητα η οποία όχι μόνο λογοκρινόταν αλλά ουσιαστικά έκφραζε ντε φάκτο μια απαξίωση για την πληροφόρηση εκ μέρους της πλειοψηφίας των ΜΜΕ. Εκείνο το μικρό «πλήθος», όπως και το μεγαλύτερο στο προεδρικό στις 19 Ιουλίου, έκφραζε μια μερίδα της κοινωνίας που δεν αποδεχόταν τα «αυτονόητα» που κατασκεύαζαν τα ΜΜΕ σαν είδος αλήθειας.
Ας δούμε όμως ευρύτερα πώς παρουσιάζει ο «Φιλελεύθερος» τις 2 κινητοποιήσεις – και πώς αυτή η παρουσίαση φαίνεται να λειτουργεί και σαν είδος «προετοιμασίας» ή και διαφήμισης για την άφιξη της πορείας στην Λευκωσία εκείνη τη μέρα. Έτσι στην σελίδα 3 υπάρχει ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα για τους αντίπαλους του προέδρου χωρίς έστω και μια κριτική αναφορά, ανάλυση η έστω παρουσίαση και των «υποστηρικτών του προέδρου» σαν μορφή κινητοποιήσεων. Στην σελίδα 7 υπάρχει ένα σχόλιο κάτω από μια φωτογραφία των υποστηρικτών του Χριστόφια που εστιάζει σε ένα τέως βουλευτή του ΑΚΕΛ ο οποίος ήταν εκεί – χωρίς όμως να αναφέρεται στο ότι είναι κάτοικος της κοινότητας. Το ότι δεν του ζητήθηκε ένα σχόλιο, η έστω ένα σχόλιο από τον κοινοτάρχη, είναι ενδεικτικό της μονοδιάστατης στάσης εκ μέρους όσων προσπάθησαν να καλύψουν τα γεγονότα – ιδιαίτερα άμα συγκριθεί το σχόλιο με όσα γράφονται στη σελίδα 3. Στην τελευταία σελίδα υπάρχει και πάλι ένα κείμενο με αρνητική προδιάθεση προς τον πρόεδρο και τους υποστηρικτές του, ενώ συνεχίζεται η μονομερής κάλυψη των αντιπάλων του. Ο τίτλος του κειμένου είναι «Μπλόκο Χριστόφια στο Κελλάκι» με υπότιτλο ότι δόθηκαν οδηγίες στην αστυνομία να ανακοπούν οι «αγανακτισμένοι». Εκτός του ότι δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο εκτός από τις δηλώσεις των αντιπάλων του προέδρου, είναι το λιγότερο παράδοξο ότι δεν φαίνεται να καταγράφεται το θεσμικό δεδομένο – αφού το κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την κοινότητα, είχε ζητήσει ακύρωση της πορείας, και αφού είχαν μαζευτεί κάτοικοι/μέλη της κοινότητας να σταματήσουν την πορεία, η παρουσία της αστυνομίας ήταν δεδομένη. Γίνεται, σε αυτά τα πλαίσια, προσπάθεια να λογοκριθεί η αντίδραση στην προσπάθεια της εκδήλωσης στο Κελλάκι, με τη μετατόπιση της συζήτησης στο ότι υπήρχε αστυνομία στον χώρο. Έτσι ενώ υπάρχει ένθετο το οποίο λέει ότι «επιστρατεύονται μέλη του ΑΚΕΛ για αντισυγκεντρώσεις» (άρα, το συνεπαγόμενο είναι ότι, δεν είναι αυθόρμητοι αφού «επιστρατεύονται»), άμα διαβάσει κάποιος το κείμενο και ιδιαίτερα τις δηλώσεις εκπροσώπων της πορείας ή ατόμων που μαζεύονταν έξω από το προεδρικό, είναι σαφές ότι μετά το επεισόδιο στο Κελλάκι υπήρχαν πλέον αντιδράσεις από μέλη τοπικών κοινοτήτων τόσο στην ανατολική Κύπρο όσο και έξω από τη Λευκωσία. Έστω και σε ένα πλαίσιο υπερβολών μια εκπρόσωπος των αντιπάλων του προέδρου παρατήρησε ότι άτομα «παρενοχλούσαν τους εθελοντές πεζοπόρους οι οποίοι έγιναν δέκτες ύβρεων και χλευασμού» Σαφώς δεν ξεκίνησε έτσι το σκηνικό τις πρώτες μέρες και η αδυναμία της εκπροσώπου να δει το ζήτημα σαν αντίδραση στα γεγονότα της Δευτέρας στο Κελλάκι είναι ίσως κατανοητή. Για την εφημερίδα όμως; Με 4 αναφορές ουσιαστικά η μόνη προσπάθεια κατανόησης η απόδοσης της άλλης άποψης είναι η λέξη «υποστηρικτές Χριστόφια». 
Η επόμενη μέρα, 18 Αυγούστου κατέγραψε τα αποτελέσματα της προσπάθειας της εφημερίδας (και της πλειοψηφίας των παγκύπριων τηλεοπτικών σταθμών) να μαζευτεί κόσμος να υποδεχτεί τους πεζοπόρους. Στο πρωτοσέλιδο του «Φιλελεύθερου» (κάτω από μια φωτογραφία με πρόσωπα από την εκδήλωση) αναφερόταν ότι ανέμεναν τους πεζοπόρους «μερικές εκατοντάδες». Με δεδομένη την προβολή, ήταν μικρή συγκέντρωση. Η εφημερίδα όμως επανήλθε στην προσπάθεια για αναδημιουργία του κλίματος του Ιούλη, έτσι ο γενικός τίτλος (δίπλα από τη φωτογραφία για την κατάληξη της πορείας) ήταν «Σε απομόνωση ο πρόεδρος». Η είδηση δεν είχε να κάνει με την συγκέντρωση (άνκαι συνειρμικά συνδέονται) αλλά με ένα έγγραφο που "έδειχνε" (σύμφωνα με την ερμηνεία της "Σημερινής" αρχικά και τότε του πρωτοσέλιδου του "Φιλελευθέρου") ότι ο πρόεδρος είχε συζητήσει με τον Άσσαντ της Συρίας στις 3/9/2009 και φαινόταν να προσπαθεί να τον πείσει ότι δεν ευθυνόταν η Κύπρος για την κατάσχεση του φορτίου.
Πριν προχωρήσουμε στη συγκριτική ανάλυση των γεωπολιτικών αναφορών, αξίζει να δούμε την τεκμηρίωση της «απομόνωσης» αφού είναι εκφραστική μορφών παραποίησης  στην αναπαράσταση της πολιτικής σκηνής, μέσα από την επέμβαση του λόγου των ΜΜΕ. Λέει, λοιπόν, το κείμενο αφού διευκρινίζει ότι το μεν ΑΚΕΛ στηρίζει τον πρόεδρο ενώ ο ΔΗΣΥ τον κατηγορεί:
« Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η δήλωση του Αν. Προέδρου  του ΔΗΚΟ ενώ το κόμμα περιορίζεται να ζητά πλήρη διερεύνηση
Αυτό είναι παραπλάνηση. Το να θεωρείται κάπως σαν άποψη του κόμματος η θέση του Αν. Πρόεδρου του ΔΗΚΟ ήταν παραπλανητικό, αφού το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν σε διαμάχη με την ηγεσία και την πλειοψηφία στα θεσμικά όργανα του ΔΗΚΟ.[45] Ενώ η δήλωση του εκπροσώπου του κόμματος είναι σαφώς πιο προσεγμένη και όχι στο κλίμα της δαιμονοποίησης - και για αυτό, ενδεχομένως, περιθωριοποιείται. Εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι σε περιπτώσεις κατασκευής επικοινωνιακών επιθέσεων, οι αρχισυντάκτες φαίνεται να καθορίζουν οι ίδιοι ποιους θέλουν για αντιπροσώπους κομμάτων (περιθωριοποιώντας ακόμα και την πραγματική θέση των θεσμικών οργάνων των κομμάτων) ώστε να μπορούν να οργανώνουν τις εκστρατεία ανάλογα και να δημιουργούν την agenda του δημόσιου λόγου.

4. Αναπαραστάσεις της Γεωπολιτικής:
Η απόκρυψη της μιας πλευράς στον γεωγραφικό χάρτη, η λογοκρισία των τεκμηρίων, και η κατασκευή μιας αποσπασματικής εικόνας.

Για να κατανοήσουμε την δομή του τρόπου που εστιάστηκε η επίθεση στον Πρόεδρο, είναι χρήσιμο να δούμε πώς παρουσιάστηκαν τα υπάρχοντα στοιχεία για τα γεωπολιτικά δεδομένα γύρω από το φορτίο – και με ποιο τρόπο λειτούργησε μια επιλεκτική λογοκρισία, μετατόπιση θεματολογίας και παραπλάνηση για τα δεδομένα. Σε ένα γενικό πλαίσιο, αφού άμεσες ευθύνες για την φύλαξη ήταν αδύνατο να χρεωθούν στον πρόεδρο, αναπτύχθηκε μια έμμεση ρητορική η οποία εστίαζε στο ότι ο «Χριστοφιας αποδέκτηκε το φορτίο», «δεν αποδέχτηκε δυτικές προσφορές για παραλαβή του φορτίου» και «προσπαθούσε να πείσει τους Σύριους και τους Ιρανούς» ενώ προφανώς έπρεπε να τους αγνοήσει.
Αξίζει να δούμε την δομή αυτής της επικοινωνιακής επίθεσης σε 2 τομείς: στην χρήση (ή λογοκρισία) των υπαρχόντων τεκμηρίων και στην αποσπασματική  εικόνα η οποία κατασκευαζόταν για να δικαιολογηθεί η ρητορική των «ευθυνών».
Στην περίπτωση των γεωπολιτικών δεδομένων υπήρχαν ήδη 2 ειδών στοιχεία – δηλώσεις και θέσεις πολιτικών από τον Φεβρουάριο του 2009 όταν έγινε η κατάσχεση, και έγγραφα της αμερικανικής πρεσβείας τα οποία διέρρευσαν από το wikileaks.  Σε αυτά προστέθηκαν και έγγραφα τα οποία διέρρευσαν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οικοδομήθηκε η επίθεση θα αναλυθεί ένα κείμενο από τον «Πολίτη» της Κυριακής 17/8 (μαζί με συμπληρωματικές αναφορές από ένα ανάλογο κείμενο της 24/8) χρησιμοποιώντας συγκριτικά τα διαθέσιμα τεκμήρια από το wikileaks για το πώς αποδέχτηκε το φορτίο η Κυπριακή Δημοκρατία και σε ποιο γεωπολιτικό πλαίσιο. Ακολούθως θα γίνει αναφορά σε σχετικά κείμενα του «Φιλελεύθερου» του Αυγούστου-Σεπτέμβρη τα οποία αντανακλούσαν μια ανάλογη ρητορική. Για να έχουμε μια συγκριτική δημοσιογραφική εστίαση, στα «τεκμήρια» τα οποία παρουσιάζονταν θα αντιπαραβληθούν τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε σαν σημαντικά ένα κείμενο στην Cyprus Mail στις 3 Ιουλίου[46] πριν από την έκρηξη – και άρα χωρίς το φορτισμένο κλίμα. Θα προσπαθήσουμε, δηλαδή, να δούμε αν όντως χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία – η αν έγινε μια επιλογή και μια ιεράρχηση με συγκεκριμένο στόχο.
Την Κυριακή 17/8 ο τίτλος του κυριακάτικου «Πολίτη» ήταν μια επίθεση στον πρόεδρο –  στο κλίμα το οποίο αναλύθηκε προηγουμένως: ο τίτλος ήταν «Τα ψέματα της κυβέρνησης». Το κείμενο στο οποίο αναφερόταν το πρωτοσέλιδο βρισκόταν στις σελίδες 4-5 και εδώ η έμφαση είναι πιο άμεση στον πρόεδρο: «Τα ψέματα της κυβέρνησης Χριστόφια» ενώ σε ένθετο ο δημοσιογράφος κατέληγε ήδη στο συμπέρασμα «Το νήμα οδηγεί στον Χριστόφια».
Η βασική θέση του κειμένου εκφράζεται από την πρώτη παράγραφο όταν ο συγγραφέας αντιπαραβάλει την «μικρή και αδύναμη» Κύπρο με το Συμβούλιο Ασφαλείας «για ένα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας» όπως λέει. Η ευθύνη λοιπόν του προέδρου, σύμφωνα με το κείμενο, είναι ότι προσπάθησε να κάνει «πολιτική υπερδύναμης». Αυτή η θέση (ότι η Κύπρος πρέπει να ακολουθεί τις «οδηγίες»/κατευθύνσεις των δυτικών χωρών) δεν είναι καινοτομία για την εφημερίδα. Το θέμα το οποίο αξίζει διερεύνησης είναι αν όντως, με βάση τα υπάρχοντα τεκμήρια, υπήρχε μια αντιπαραθεση όπως την περιγράφει.
Τα βασικά τεκμήρια τα οποία επικαλείται το κείμενο είναι 2 ειδών: τα έγγραφα με τα τηλεγραφήματα της αμερικανικής πρεσβείας όπως διέρρευσαν από τα wikileaks, και πληροφορίες και έγγραφα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Άνκαι αρχικά το κείμενο διαβεβαιώνει το αναγνώστη ότι όλα τα στοιχεία (για την γεγονότα κατάσχεσης του φορτίου) είναι καταγραμμένα στα wikileaks «μέχρι κεραίας», εντούτοις η χρήση που κάνει αυτών των στοιχείων είναι περιορισμένη[47] – ουσιαστικά, και παρά τις υποσχέσεις του τίτλου και του «κατηγορητηρίου» το κείμενο εστιάζει σε ένα έγγραφο της 6 Φεβρουαρίου 2009, το οποίο καταγράφει την απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας  στις διερευνητικές θεσεις/ερωτήσεις της κυπριακής κυβέρνησης για την κατάσταση η οποία διαμορφωνόταν με το φορτίο.[48] Το έγγραφο λέει ότι δεν μπορεί να επιστραφεί στο Ιράν το φορτίο, ότι πρέπει να κατακρατηθεί, και να γίνουν «διαβουλεύσεις για να βρεθεί τρίτη χώρα που να είναι διατεθειμένη να παραλάβει το φορτίο». Χωρίς, όμως, όπως θα δούμε πιο κάτω, να άπαντα στο πως θα αντιμετωπίζονταν τα προβλήματα τα οποία προέκυπταν για την Κυπριακή Δημοκρατία από την εμπλοκή της σε ένα θέμα το οποίο δεν την αφορούσε μεν (πριν την υποχρεωτική κατακράτηση), αλλά απειλούσε σημαντικά της συμφέροντα σε σχέση με το κυπριακό.[49]
Το εντυπωσιακό με ένα τέτοιο κείμενο το οποίο προσπαθούσε να καταγράψει τα διαθέσιμα δεδομένα σε μια φορτισμένη στιγμή, είναι τα πόσα δεν αναφέρει από όσα ήταν ήδη διαθέσιμα τουλάχιστον στα wikileaks τα οποία αναφέρονται και σαν πηγή του κειμένου: για τις πιέσεις-απειλές από τις εμπλεκόμενες χώρες, για την αδυναμία του Συμβουλίου Ασφαλείας να πάρει ομόφωνη απόφαση για μεταφορά του φορτίου σε πλοίο με σημαία του ΟΗΕ, αλλά και για τις προσπάθειες να δοθεί το φορτίο σε άλλες χώρες μέσω του ΟΗΕ. Αυτές οι «σιωπές» δεν φαίνονται να ήταν «αθώες» - φάνηκαν, αντίθετα, να λειτουργούν σαν είδος λογοκρισίας έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα είδος «αντιπαράθεσης» ανάμεσα στην Κύπρο και ένα (παραπλανητικά) «ομόφωνο» Συμβούλιο Ασφαλείας – το οποίο (και πάλιν παραπλανητικά) ταυτιζόταν μόνο με τις δυτικές χώρες.
 Η πρώτη «σιωπή»/λογοκρισία είχε να κάμει με την διαδικασία αποδοχής του φορτίου, και τις απειλές από τις εμπλεκόμενες χώρες. Υπάρχει μια σαφής αναφορά στα wikileaks (η οποία καταγράφεται στην αναφορά της Cyprus Mail πριν την έκρηξη, αλλά όχι του «Πολίτη»): η Συρία είχε ήδη εφαρμόσει αντίποινα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας διότι το 2006 κατασχέθηκε ένα άλλο φορτίο το οποίο κατευθυνόταν στην Συρία – με το πλοίο Gregorio.
«Οι επαφές μας, από τον πρόεδρο Χριστόφια μέχρι το υπουργείο εξωτερικών μας πληροφόρησαν ότι η απόφαση της Κύπρου το 2006 να παρέμβει στο Gregorio, ένα πλοίο το οποίο μετέφερε ραντάρ για πύραυλους από την Β. Κορέα στην Συρία, είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στις σχέσεις με την Δαμασκό. Οι Σύριοι είχαν απαντήσει με το  να ανάψουν το πράσινο φως για τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή ανάμεσα στο «κατεχόμενο» λιμάνι της Αμμόχωστου και της Λατάκειας.»
Ακολούθως γίνεται σαφής αναφορά ότι λόγω ακριβώς το προηγούμενου επεισοδίου οι Σύριοι ένοιωθαν ότι μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Κυπριακή Δημοκρατία απειλώντας ότι θα «αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους με το αποσχιστικό καθεστώς της βόρειας Κύπρου και θα πιέσουν για τα συμφέροντα της «τούρκικης δημοκρατίας βόρειας Κύπρου» στην ισλαμική διάσκεψη.»
Οι αναφορές για συριακές πιέσεις είναι σαφείς – και ξεκάθαρες για το τότε πλαίσιο. Άμα λάβει κανείς υπόψη μάλιστα ότι μια βασική ρητορική του «Πολίτη» μετά το 2004, ήταν ακριβώς ο κίνδυνος «ταϊβανοποίησης» - δηλαδή της σταδιακής υποχώρησης του εμπάρκο και της ντε φάκτο αναγνώρισης της βόρειας Κύπρου σαν είδος τ/κ κρατιδίου χωρίς λύση, τότε η ξαφνική λογοκρισία 3 τουλάχιστον αναφορών (τις οποίες καταγράφει η Cyprus Mail)  για τις πιέσεις από την Συρία τις οποίες αναγνωρίζει και ο ίδιος ο αμερικανός πρέσβης, φαίνεται να είναι μάλλον συνειδητή με στόχο την παραπλανητική οικοδόμηση μιας αποσπασματικής εικόνας: να θεωρηθεί ότι η Συρία δεν ήταν σημαντικός παράγοντας (δεν είχε την ικανότητα να κάνει κάτι)[50] και ότι η προσπάθεια να κρατηθούν ισορροπίες μαζί της ήταν «παράλογη» η προϊόν «ιδεοληψίας» ( η οποία ήταν μια άλλη λέξη η οποία ήρθε να καλύψει για ένα διάστημα το κενό απέναντι από το φαινομενικά «αυτονόητο» των ΜΜΕ)[51].
Αυτή η λογοκρισία λειτουργούσε στρατηγικά για να φτιάξει μια αποσπασματική και άρα παραπλανητική εικόνα ευρύτερα για γεωπολιτική πραγματικότητα: αφαιρώντας από την αναφορά τις πιέσεις από την Συρία (και, κατά συνέπεια, το Ιράν και τους σύμμαχούς τους, οι οποίοι έφθαναν μέχρι το Συμβούλιο Ασφάλειας), μετατρεπόταν η «αντιπαράθεση» σε θέμα Κύπρου-Συμβουλίου Ασφαλείας (το οποίο με μια άλλη παραποίηση δεδομένων, ταυτιζόταν πλήρως με τις Δυτικές χώρες). Αν όμως μπει στην γεωγραφική-γεωπολιτική εικόνα-εξίσωση και οι πίεση από την Δαμασκό και οι ανάλογοι εκβιασμοί τότε σαφώς η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική: η Κύπρος βρισκόταν στην μέση μια περιφερειακής (και όχι παγκόσμιας) διαμάχης για έλεγχο του εμπορίου και της ροής πολεμικού υλικού από το Ιράν και προς την Συρία.[52]
Ήταν, όμως, αυτή η στρατηγική (για έλεγχο του εμπορίου πολεμικού υλικού για τους αντίπαλους του Ισραήλ) αποδεκτή από όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλειας; Άνκαι στο κείμενο της 17/7 ο «Πολίτης»[53] φαίνεται να θεωρεί την απάντηση «αυτονόητη», στην έκδοση της επόμενης Κυριακής (24/7) αρχίζει να διαφοροποιεί την θέση αναγνωρίζοντας ότι τελικά η «ομοφωνία» δεν υπήρχε. Κάτι που άλλωστε θα ήταν φανερό σε όποιον ασχολείτο έστω και επιφανειακά με το θέμα των κυρώσεων κατά του Ιράν και των γεωπολιτικών συμμαχιών γύρω από τις κυρώσεις, πιέσεις κλπ. Στις 24/7 ο «Πολίτης» αναγνωρίζει ότι η Ρωσία (η οποία είχε στρατηγικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες οι οποίες διεκδικούσαν το φορτίο) δήλωνε μεν ότι δεν είχε εμπλοκή στο θέμα, αλλά, όπως παραδέχεται ο συγγραφέας στην ροή του κειμένου, ήταν πιθανό να είχε μια επίσημη και μια ανεπίσημη στάση – όπως κάνουν άλλωστε οι περισσότερες χώρες.
Επειδή σε αυτό το θέμα, για την στάση της Ρωσίας, δεν υπάρχουν τεκμήρια, αξίζει να δούμε και πάλι τι κατέγραφε η αμερικανική πρεσβεία σύμφωνα με τα wikileaks - και το βαθμό στον οποίο λήφθηκαν υπόψη από την ανάλυση στο κείμενο του "Πολίτη".
Στα κείμενα/διαρροές των wikileaks, υπάρχουν σαφείς αναφορές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε κάνει τουλάχιστον 2 προτάσεις – να παραδοθεί το φορτίο στην δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο ή να το παραλάβει πλοίο με σημαία του ΟΗΕ. Η εισήγηση ήταν να το παραλάβει γερμανικό πλοίο με σημαία των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να αναλάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας την ευθύνη.
«Μήπως θα μπορούσε να είναι η UNIFIL (η δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο) μια πιθανότητα; αναρωτήθηκε ο Παντελίδης. Εκείνη η αποστολή του ΟΗΕ λειτουργεί από το λιμάνι της Λεμεσού. Ρώτησε επίσης μήπως το φορτίο του Monchegorsk μπορούσε να μεταφερθεί σε γερμανικό πλοίο το οποίο να λειτουργεί με σημαία των Ηνωμένων Εθνών και να πάρει το φορτίο εκτός Κύπρου.»
Ο βασικός λόγος για τον οποίον φαίνεται ότι λογοκρίθηκαν αυτά τα στοιχεία είναι οι προεκτάσεις τους. Η αδυναμία, δηλαδή, του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ να πάρει μια απόφαση η οποία να δεσμεύει και τις διάφορες χώρες (όπως το Ιράν και τη Συρία) για τις «διμερείς σχέσεις» – δηλαδή την πιθανότητα αντιποίνων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 2 του Φεβρουαρίου ξανακαταγράφεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιθυμούσε μια λύση με «μπλε σημαία» του ΟΗΕ. Τελικά ποτέ δεν πάρθηκε αυτή η απόφαση και η Κυπριακή Δημοκρατία έμεινε αιχμάλωτη ενός φορτίου το οποίο πήρε για να ικανοποιήσει τους δυτικούς της σύμμαχους αλλά χωρίς να μπορούν αυτοί οι σύμμαχοι να της εξασφαλίσουν κάποια λύση για τα αντίποινα που θα μπορούσαν να επιβάλλουν οι παραπονούμενα χώρες στα ανατολικά, σε σχέση με το κυπριακό. Και έτσι το κυπριακό έγινε και πάλι μια παγίδα στην οποία αιχμαλωτίστηκε η κυπριακή κοινωνία και οι επιλογές της πολιτείας της. Αυτό βέβαια δεν συνάδει με την απλοϊκή εικόνα της αρχικής παραγράφου του κειμένου – η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στην μέση μιας διαμάχης - δεν το έπαιζε «υπερδύναμη». Και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι ένα ομοιόμορφο σώμα όπως το παρουσιάζει το κείμενο προσπαθώντας να δημιουργήσει το αίσθημα της «κακής συμπεριφοράς».

Αξίζει εδώ να γίνει και μια αναφορά σε ένα είδος πληροφοριών που κυκλοφόρησαν αμέσως μετά την έκρηξη – ότι υπήρχε προσφορά από την Δύση για παραλαβή του φορτίου και ότι η κυπριακή κυβέρνηση αρνήθηκε. Όταν η γερμανική πρεσβεία και το γερμανικό υπουργείο εξωτερικών διέψευσαν ότι είχε γίνει σχετική πρόταση, το θέμα αφέθηκε χωρίς βέβαια να υπάρξει εστίαση στο πώς κατασκευάστηκαν οι «πληροφορίες» για τις αρχικές προσφορές – και γιατί αγνοήθηκαν τόσο επιδεικτικά τα υπάρχοντα τεκμήρια από τα wikileaks όπου εμπλεκόταν μεν η Γερμανία αλλά σαν η χώρα που θα παρείχε πλοίο για τον ΟΗΕ. Αυτό που έπρεπε να λογοκριθεί για να συντηρηθεί η επίθεση ενάντια στον πρόεδρο ήταν ακριβώς ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν μπορούσε να συμφωνήσει και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Κύπρου σε σχέση με τις διμερείς σχέσεις και το κυπριακό.
Στην ουσία το κατηγορητήριο της 17 Ιουλίου στήθηκε σε μετατοπίσεις – ενώ διακηρύσσονται ενοχές στην αρχή και στα ένθετα, τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται απλά δείχνουν ότι υπήρξε καθυστέρηση στην απάντηση προς μια επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις κυρώσεις. Η παράβλεψη των λαθών που έγιναν από τον στρατό στην εκτίμηση του φορτίου και στην διαδικασία χειρισμού του είναι ενδιαφέρουσες. Λέει στο ένθετο[54] για το "νήμα που οδηγεί" στον πρόεδρο: «Η εθνική φρουρά και το υπουργείο άμυνας είχαν πλήρη επίγνωση για την επικινδυνότητα του φορτίου».  Αυτό ήταν μια ακόμα παραπλάνηση όπως φάνηκε άλλωστε και από τις καταθέσεις αλλά και από τα γεγονότα. Τον Φεβρουάριο του 2011 είχε παρθεί απόφαση για ανάλυση των περιεχομένων του φορτίου που έμεινε ανενεργή διότι έπρεπε να σταλεί το δείγμα στην Ελλάδα όπου θα χρειάζονταν 5 μήνες για την ανάλυση.[55] Όταν έγιναν οι πρώτες εκρήξεις στις 4 Ιουλίου, αρκετοί από του υπεύθυνους δεν θεώρησαν καν αναγκαίο να στείλουν την αναφορά στους αρμόδιους έγκαιρα. Ακόμα και την στιγμή της κρίσης οι αρμόδιοι στην βάση επέμεναν να σταλούν και ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς – αν υπήρχε επίγνωση των κίνδυνων γιατί δεν διατάχθηκε έστω και τότε εκκένωση;  Ο λόγος των παραπλανητικών αυτονόητων ήταν βέβαια ο Χριστόφιας: Όλοι συμφωνούσαν, λέει το κείμενο, αλλά «..δεν ήταν σε θέση να υπερπηδήσουν το εμπόδιο Χριστόφια».
Στις 18/9, όταν είχαν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις, ο κυριακάτικος «Πολίτης» είχε ένα σαφώς διαφοροποιημένο πρωτοσέλιδο: «Πόσο φταίει ο Χριστόφιας;».[56] Στους υπότιτλους αποδίδεται ευθύνη γιατί δεν ήξερε (όχι πια γιατί ήταν το ανυπέρβλητο εμπόδιο) και αποδίδεται η ευθύνη για μη απάντηση στην επιτροπή του ΟΗΕ στην κακή συνεννόηση των υπουργείων άμυνας και εξωτερικών. Δεν ήταν δύσκολο όμως να εξαχθεί αυτό το συμπέρασμα από τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα ήδη από τον Ιούλιο. Ήταν όμως άλλο το κλίμα.
Μπορεί να πει κάποιος βασιζόμενος στις αναφορές του Τσόμσκι για τις εκστρατείες δαιμονοποίησης ότι σε μια περίοδο «επικοινωνιακής ομοβροντίας» όπου ο στόχος είναι η δαιμονοποίηση κάποιου, λέγονταν διάφορα (συμπεριλαμβανομένων και ψεμάτων) και φτιαχνόταν αποσπασματικές εικόνες μέσα από την λογοκρισία των δεδομένων. Και σε αυτό το κλίμα δεν εμπλέκονται μόνο όσοι συνειδητά συμμετέχουν σε μια εκστρατεία – ο στόχος της εκστρατείας είναι  ακριβώς να απλωθεί και να εμφανιστεί ο στόχος της σαν «αυτονόητος» ευρύτερα.

Όπως παρατηρήσαμε και πιο πάνω «Φιλελεύθερος» είχε μια σχετικά εντυπωσιακή απουσία αναλύσεων με υποψίες για δυτικά σχέδια, ευθύνες – η έστω υποψίες για πιέσεις όπως συνήθως.[57] Μπροστά στα τεκμήρια ότι η τραγωδία ξεκίνησε από μια πίεση εκβιασμών από τις ΗΠΑ, η ρητορική του παραδόξως άλλαζε εστίαση.[58] Υπήρχαν, αντίθετα, επιθέσεις εναντίον του προέδρου που θύμιζαν τις ειρωνείες του «Πολίτη» ενάντια στον Τάσσο Παπαδόπουλο. Αξίζει να αναλυθεί ένα ακόμα πρωτοσέλιδο, του "Φιλελευθέρου" για να γίνει κατανοητό με ποιο τρόπο η λογοκρισία της γεωπολιτικής εχρησιμοποιείτο για να εστιαστεί η επίθεση στον Χριστόφια.
Το Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου, ο «Φιλελεύθερος» είχε πρωτοσέλιδο ένα σημείωμα του επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του προέδρου, του Λ. Παντελιδη, από το Σεπτέμβριο του 2010, το οποίο τον πληροφορούσε ότι η θέση του Ιράν είχε γίνει πιο συνεργάσιμη  – και έμενε ανοικτό το ζήτημα της Συρίας. Υπήρχε όμως η ελπίδα να πειστεί η Συρία από το Ιράν. Ταυτόχρονα τονιζόταν ότι υπήρχαν αναφορές από τους στρατιωτικούς για «κάποιους κίνδυνους» λόγω των καλοκαιρινών θερμοκρασιών.
Ο «Φιλελεύθερος» εστίασε τον τίτλο του στην αναφορά στους «κινδύνους» επεκτείνοντας την, και μετά (έχοντας κατασκευάσει ένα είδος αυτονόητου) μετάτρεψε το πρωτοσέλιδο σε σχόλιο για την γεωπολιτική – λογοκρίνοντας τα δεδομένα.
Ο τίτλος ήταν «Γνώριζε ο πρόεδρος», και η πρώτη πρόταση διακήρυσσε ότι «..ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνώριζε για τους κίνδυνους που υπήρχαν στα φονικά εμπορευματοκιβώτια..». Η χρήση της λέξης «φονικά» μετά από τους «κίνδυνους» είναι παραπλανητική. Το έγγραφο δεν λέει ότι υπήρχαν αναφορές για κίνδυνο "φονικής" έκρηξης λ.χ.. Η σχετική φράση στο κείμενο ήταν:
«Οι επιτελείς τοποθετήθηκαν υπέρ της καταστροφής λόγω κάποιων κίνδυνων που υπάρχουν με τις ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στα εμπορευματικοκιβώτια το καλοκαίρι..»
Οι «κάποιοι κίνδυνοι» είναι σαφώς διαφορετικοί από το "φονικοί" κίνδυνοι.
Στο ένθετο και στην κατάληξη του κειμένου υπάρχει μια σαφής αναφορά στην γεωπολιτική:
«Το γεγονός δεικνύει ότι το προεδρικό συζητούσε από πριν για τους κίνδυνους και την πιθανή καταστροφή του επικίνδυνου φορτίου, αλλά ζητούσε την συγκατάθεση της Συρίας και του Ιράν, αντί της επιτροπής κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας
Το ότι η καταστροφή του φορτίου έπρεπε να γίνει με την έγκριση των χωρών οι οποίες το διεκδικούσαν θα έπρεπε να θεωρείται το λογικό συμπέρασμα για μια εφημερίδα της οποίας η κύρια έμφαση είναι η μη-αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αυτή η ενασχόληση, η οποία όπως είδαμε ήταν ξεκάθαρη στις αναφορές των wikileaks, εξαφανίστηκε. Εδώ όμως ουσιαστικά αφαιρούνται οι κίνδυνοι από την ανατολή, λογοκρινόταν ακόμα και η σχετική πρόοδος με το Ιράν, και αναπαραγόταν η αποσπασματική εικόνα της Κύπρου που έχει κάποιο "πρόβλημα" με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (φτιάχνοντας και πάλιν μια παραπλανητική εικόνα ομοφωνίας ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν στο εν λόγω σώμα). Αυτή η λογοκρισία της γεωπολιτικής πραγματικότητας μαζί με την έμμεση λεκτική μεταμόρφωση των «κάποιων κίνδυνων» σε «φονικούς» κινδύνους, ήταν μια προσπάθεια σύγκλισης 2 επιθέσεων: από την μια μετατοπιζόταν το θέμα από τις ευθύνες των αρμόδιων του στρατού, και από την άλλη μετατοπιζόταν το θέμα από την αδυναμία του Συμβουλίου Ασφάλειας να αποφασίσει να αναλάβει το φορτίο (η να διαβεβαιώσει ότι μια πιθανή καταστροφή του δεν θα είχε επιπτώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία).

Η κατάθεση του Προέδρου:
Η θεαματική αρένα, η καταγραφή των γεωπολιτικών δεδομένων και ο εξορισμός των ευθυνών του «συστήματος» μέσα από μετατοπίσεις σε λεκτικές διατυπώσεις.

Τον Σεπτέμβρη τα δεδομένα  ήταν πιο ήρεμα. Η κρίση στην παροχή ρεύματος είχε ξεπεραστεί, το πρώτο πακέτο για την οικονομία είχε ψηφιστεί, ενώ είχε ξεκινήσει και η επιτροπή να συλλέγει μαρτυρίες.

Η κατάθεση του  προέδρου ήταν μια στιγμή που αναμενόταν με ενδιαφέρον, αφού θα κατέθετε για πρώτη φορά την δικιά του άποψη και τεκμήρια, αλλά ήταν επίσης σαφές ότι στην πλειοψηφία των ΜΜΕ υπήρχε και μια διάθεση να μετατραπεί η «μαρτυρία» σε ένα είδος θεαματικής δίκης. Να μεταμορφωθεί το πλαίσιο της κατάθεσης σε αρένα. Ήδη οι αντίπαλοι του προέδρου ανακοίνωσαν νέο κύκλο συγκεντρώσεων με εμφανή στόχο να αυξήσουν την ένταση γύρω από την κατάθεση/μαρτυρία.
Για να γίνει κατανοητή εκείνη η εμπειρία, πρέπει να μπει σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Ας δούμε 3 ανάλογες/παράλληλες περιπτώσεις τα τελευταία 20 χρόνια, όπου η κυπριακή κοινωνία βρέθηκε μπροστά σε τραγωδίες στις οποίες η πολιτεία είχε άμεση η έμμεση ευθύνη/εμπλοκή: Στη Δερύνεια το 1996 η πολιτεία χρηματοδότησε την πορεία των μοτοσικλετιστών[59] και μετά στάθηκε αδύναμη να λέξει την κατάσταση όταν οι πολίτες της βρέθηκαν ανυπεράσπιστοι στη νεκρή ζώνη. Ακούστηκαν κριτικές και τότε «για το ποιος κυβερνά» αλλά τελικά το θέμα έπεσε στα μαλακά αφού η προσοχή των ΜΜΕ στράφηκε στην τραγωδία των νεκρών και στην βιαιότητα του θανάτου. Στην περίπτωση της πτώσης τους ελικοπτέρου της εθνικής φρουράς το 2001 η έρευνα κατέληξε σε «αδιευκρίνιστη αιτία» και πάλι δεν αναζητήθηκαν ευθύνες από τους πολιτικούς προϊστάμενους.[60] Στην περίπτωση της πτώσης του αεροπλάνου της «Ήλιος» ίσως να υπήρχαν έμμεσες (αφού ήταν ιδιωτική αεροπορική εταιρεία) ευθύνες για την πολιτεία με βάση τους ελέγχους και την αδειοδότηση, αλλά και πάλι η ευθύνη δεν εστιάστηκε στους πολιτικούς. Αυτή η σύγκριση δείχνει μια εν μέρει προκατάληψη, αλλά ίσως και να δείχνει ένα είδος προόδου της κυπριακής κοινωνίας προς την ανοικτή διερεύνηση τέτοιων θεμάτων. Αν όμως μπορεί να θεωρηθεί πρόοδος η ανοικτή διερεύνηση,  το κλίμα που κατασκεύασαν τα ΜΜΕ μάλλον έδειχνε ότι το ενδιαφέρον τους δεν ήταν τόσο η ανακάλυψη των δεδομένων όσο η επίθεση σε ένα άτομο. Με αυτή τη λογική είναι αμφίβολο αν θα υπήρχε ανάλογο κλίμα αν ήταν κάποιος πολιτικός τον οποίον συμπαθούσαν περισσότερο οι ιδιοκτήτες και αρχισυντάκτες των ΜΜΕ.
Αξίζει και ένα σχόλιο εδώ πέρα για την στάση των συγγενών των θυμάτων. Η σχετικά θεαματική επίθεση του γιου του διοικητή του ναυτικού, Ν. Ιωαννίδη, στον πρόεδρο στο τέλος (όταν τον αποκάλεσε "δολοφόνο" προκαλώντας ένα επεισόδιο το οποίο φυσικά τα ΜΜΕ μετέτρεψαν σε ανάλογο θέαμα) προκάλεσε τελικά το πρώτο ανοικτό ρήγμα στην φαινομενική ομοιομορφία των «συγγενών των 13». Η αντίδραση ιδιαίτερα των οικείων του ναύτη Αντώνη Χαραλάμπους, υπήρξε έντονη με τον παππού να δηλώνει ότι το όλο σκηνικό στην κατάθεση «ξεχείλισε το ποτήρι» και την αδελφή να δηλώνει ότι μερικοί χρησιμοποιούσαν τον πόνο τους.[61]

Η παρουσίαση του προέδρου, όπως παρατήρησε και ο «Φιλελεύθερος» σε μια μικρή αναφορά στο πρωτοσέλιδο του εστιάστηκε στην γεωπολιτική: «Είπε..2032 λέξεις για τις διεθνείς συνθήκες που τον υποχρέωσαν να πάρει την πολιτική απόφαση για κατάσχεση του φορτίου και 493 λέξεις για την φύλαξη και την διαχείριση μετά την κατάσχεση.»
Η εστίασή του ήταν να απαντήσει στις κριτικές για το πώς ήρθε το φορτίο αλλά και γιατί έμεινε στην Κύπρο – στα «αυτονόητα» τα οποία, όπως είδαμε πιο πάνω,  κατασκευάζονταν, εκείνη την περίοδο είτε για την Συρία, είτε για τις «δυτικές προσφορές». Από ότι φάνηκε κανένας δεν την αμφισβήτησε τις μέρες που ακολούθησαν τις βασικές θέσεις τις οποίες κατέθεσε πάνω σε αυτήν την πτυχή:
«Σε μια από τις αναφορές του Μόνιμου Αντιπροσώπου μας στα Ηνωμένα Έθνη στις 4 Φεβρουάριου 2009, διατυπώνεται και η θέση μας… «η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεργαστεί με τη κάθε χώρα που ενδιαφέρεται να συνδράμει την Κυπριακή Δημοκρατία στην αναζήτηση λύσης αναφορικά με το φορητό του πλοίου, νοούμενου ότι το Συμβούλιο Ασφάλειας θα έχει προηγουμένως συλλογικά αποφασίσει τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις όποιες διμερείς της ενέργειες.» Δυστυχώς η θέση μας για παραλαβή του φορτίου από «πλοίο με μπλε σημαία» δηλαδή από τα Ηνωμένα Έθνη δεν υιοθετήθηκε, ενδεχομένως λόγω και των αντικρουόμενων και των διαφορετικών απόψεων εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας.»

Ο πρωτοσέλιδος τίτλος του «Φιλελεύθερου» την επόμενη ημέρα είναι σαφώς αρνητικός αποφεύγοντας πλήρως την έμφαση στη διεθνή διάσταση:
 «Δεν ήξερε, δεν ρώταγε».
Για να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να αντιπαραβάλει κάποιος αυτόν τον τίτλο με 3 άλλους τίτλους από καταθέσεις/μαρτυρίες οι οποίες είχαν επίσης σαν σημείο αναφοράς ότι οι εμπλεκόμενοι έτυχαν «κακής η ελλειπτικής πληροφόρησης».
Στις 14 Σεπτεμβρίου ο «Φιλελεύθερος» είχε τον ακόλουθο τίτλο για την κατάθεση του τέως αρχηγού της Εθνικής φρουράς: «Αποποιήθηκε κάθε ευθύνης ο Τσαλικίδης.»
Στις 15 Σεπτεμβρίου ο τίτλος για την κατάθεση του τέως Υπουργού Άμυνας, ήταν:
«Μοίρασε ευθύνες ο Παπακώστας.»
Ακόμα και για μια μαρτυρία που βρέθηκε παράδοξα σε κάδο των αχρήστων (θέτοντας και ζήτημα απόρρητου για τις καταθέσεις στην επιτροπή άμυνας της βουλής), ο  τίτλος ήταν:
«Το κατηγορώ Τσαλικίδη για το Μαρί» (25 Αυγούστου).
Φαίνεται ότι μάλλον, στο κλίμα που διαμορφώθηκε για την μαρτυρία, ο βασικός στόχος ήταν ο Χριστόφιας ότι και να έλεγε. Το πρωτοσέλιδο κείμενο είναι εκφραστικό: ξεκινά με την φράση «Ουδένα έπεισε χτες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας..»
Η λέξη «ουδένα» είναι εντυπωσιακή – σαφώς έπεισε, τουλάχιστον, τους «υποστηρικτές του» για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του ίδιου του «Φιλελευθέρου» τον Αύγουστο. Και η μη απάντηση-σχόλιο στα όσα ανέφερε για τα διεθνή δεδομένα τα οποία κάλυπταν τα 4/5 της ομιλίας του σύμφωνα με την καταμέτρηση των λέξεων από την εφημερίδα, μάλλον έδειχνε ότι είχε απαντήσει – και άρα εκεί έστω «έπεισε». Μέχρι και ο αρχισυντάκτης του «Πολίτη» παραδέχτηκε ότι τουλάχιστον η ομιλία ήταν «πειστική».[62] 
Αυτό που ακολούθησε της παρουσίασης ήταν μια προσπάθεια των δημοσιογράφων να μετατοπίσουν την συζήτηση – ξαφνικά το ζήτημα με την Συρία και τις «προσφορές» από άλλες χώρες εξαφανίστηκε, και η εστίαση επικεντρώθηκε σε λεκτικές διατυπώσεις. Η πιο χαρακτηριστική ήταν η έκφραση του προέδρου ότι ένοιωσε σαν «απατημένος σύζυγος» λόγω της έλλειψης πληροφόρησης, όταν έμαθε για την έκρηξη. Αυτή η έκφραση υπάρχει και στο πρωτοσέλιδο του φιλελεύθερου στο ένθετο του κυρίως κειμένου. « Προκάλεσε αίσθηση η δήλωση του προέδρου ότι νοιώθει σαν απατημένος σύζυγος που τα μαθαίνει τελευταίος.»
Η διατύπωση ήταν και πάλιν παραπλανητική. Η έκφραση δεν ήταν «δήλωση» στην κατάθεση – ήταν διατύπωση από τα πρακτικά του υπουργικού συμβουλίου στις 11 Ιουλίου μετά την έκρηξη στο Μαρί. Την αναφορά την έκανε ο Πολυβίου διαβάζοντας το πρακτικό. Το τεκμήριο ουσιαστικά επιβεβαίωνε ότι ο Χριστόφιας δεν ήξερε – και η έκφραση ήταν διατύπωση του θυμού του. Η ερμηνεία της δεν ήταν δύσκολη: απευθυνόμενος στον υπουργό άμυνας αλλά και στους συνεργάτες του ευρύτερα, είπε ότι ένοιωθε «προδομένος από τους οικείους του» - σε αυτό παραπέμπει η αίσθηση της συζυγικής προδοσίας. Το ότι αντιμετωπίστηκε με ένα είδος λεκτικού «καθωσπρεπισμού», αντί σαν τεκμήριο του ότι δεν ήξερε, ήταν μια μετατόπιση εστίασης. Και η εστίαση στην φράση είχε σαφώς σαν στόχο να τον μειώσει και να στρέψει την προσοχή μακριά από όσα είπε – και τα οποία απαντούσαν σε επικρίσεις 2 μηνών.
Αξίζει και ένα δεύτερο παράδειγμα. Στην σελίδα 3 υπάρχει στο κάτω μέρος ένα είδος παρουσίασης της θέσης του Χριστόφια ότι υπάρχει πρόβλημα του «συστήματος», της κρατικής δομής αλλά πιο συγκεκριμένα του στρατού/εθνικής φρουράς. Με ένα μάλλον ειρωνικό τίτλο («Το «πόρισμα Χριστόφια: Για την τραγωδία φταίει το …σύστημα της κουμπαροκρατίας και οι δημόσιοι υπάλληλοι») το κείμενο ξεκινά και λέει σε 2 περιπτώσεις στη πρώτη παράγραφο ότι ο Χριστόφιας τα έβαλε με τους «δημόσιους υπάλληλους».[63] Στην ουσία όμως η εστίαση του ήταν σε μια συγκεκριμένη δομή – στον στρατό. Αυτή η αναφορά λογοκρίνεται με το να απλώνεται ένα είδος δίκτυου ειρωνικών αναφορών σε έννοιες όπως «κουμπαροκρατία» για αποφευχθεί η εστίαση στην κοινωνιολογική έννοια του «συστήματος»/δομής. Υπήρχαν σαφέστατα πολλά παραδείγματα για την αποτυχία της στρατιωτικής δομής είτε να εκτιμήσει τους κίνδυνους, είτε να πάρει αποφάσεις για ασφαλή φύλαξη η διερεύνηση των υλικών, η έστω διαταγή εκκένωσης μπροστά στον κίνδυνο.
Ακόμα και αν υποθέσει κάποιος ότι μερικοί δημοσιογράφοι ασχολούνται περισσότερο με την σκανδαλοθηρία (άρα θα μπορούσαν να εστιάσουν σε θεαματικά λεκτικά στιγμιότυπα παρά με την ουσία του, υπό συζήτηση, θέματος) υπήρχε ακόμα και εδώ μια ενδιαφέρουσα παράβλεψη, ίσως και λογοκρισία μιας άβολης αναφοράς:
«..αποκάλυψε ότι  ζήτησε την μετακίνηση διευθυντή από νευραλγική κρατική υπηρεσία, προφανώς λόγω ανικανότητας, διότι η υπηρεσία μπορεί να εισπράξει δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος
Σε μια εποχή στην οποία τα οικονομικά ζήτημα είναι επίσης στο τραπέζι, και στην οποία το ζήτημα της φοροδιαφυγής τίθεται έντονα ( από τις συντεχνίες), το να καταχωνιάζεται μια τέτοια αναφορά σε μια πρόταση στην ροή ενός κειμένου είναι ενδιαφέρον μπροστά στην επιλογή για πρωτοσέλιδη έμφαση στην λεκτική διατύπωση της αίσθησης του «απατημένου».

Ο «Πολίτης» έχει ένα ανάλογο πρωτοσέλιδο με επίθεση στο Χριστόφια. Ο τίτλος είναι: «Έχετε ευθύνες κύριε πρόεδρε», με υπέρτιτλο ότι ο Πολυβίου έδωσε «στίγμα του πορίσματος». Στην ουσία όμως ο Πολυβίου ρωτούσε αν νοιώθει ο πρόεδρος ότι έχει ευθύνες -  δεν έκανε δηλώσεις. Ουσιαστικά το πρωτοσέλιδο του «Πολίτη»  χρησιμοποιώντας παραπλανητικά τις ερωτήσεις του Πολυβίου σαν προτάσεις, προσπάθησε να καταγράψει «ευθύνες». Στην τρίτη σελίδα, όμως, η αναφορά του αρχισυντάκτη είναι πιο ισορροπημένη. Κατ’αρχήν προσπαθεί να περιγράψει το σκηνικό αντί να πάρει θέση καταδίκης οπότε υπάρχει περισσότερος χώρος για σχόλιο. Αναγνωρίζει λ.χ., κατ’ αρχήν, ότι δεν ήταν σωστό να αφεθούν (για πρώτη φορά μάλιστα) οι φωτογραφίες των θυμάτων μπροστά στον μάρτυρα. Τελικά ίσως ήταν εκφραστικό του κλίματος και τι θα ακολουθούσε.
«Ο Πολυς Πολυβίου υποψιάζεται προφανώς τα πιθανά ενδεχόμενα γι’ αυτό και σπεύδει αμέσως να προειδοποιήσει πως δεν θα ανεχτεί καμία αναστάτωση και θα εκκενώσει την αίθουσα αν συμβεί το παραμικρό.
Σιωπηλά υπαναχωρεί (ίσως κακώς) μπροστά στην πρωτοβουλία των συγγενών να τοποθετήσουν τις φωτογραφίες των νεκρών στο τραπέζι της πρακτικογράφου, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την θέση από την οποία θα κατέθετε σε λίγο ο Πρόεδρος. Κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα ..»
Το ότι ακόμα και για αυτό, το οποίο σωστά αναγνωρίζει ο αρχισυντάκτης σαν μέρος ενός κλίματος φόρτισης, δεν σχολιάστηκε ευρύτερα σαν μέρος ενός κλίματος «αρένας» είναι εκφραστικό της όλης διαδικασίας των προηγούμενων 2 μηνών – για τα πάντα έφταιγε ο πρόεδρος και η όλη διαδικασία δαιμονοποιησης φαινόταν να θεωρείται αυτονόητη από μερικούς. Ακόμα και ο κ. Πολυβίου προτίμησε να μην έρθει σε σύγκρουση με το κατασκευασμένο πλαίσιο.
Μπορούσε ο Χριστόφιας σε εκείνο το κλίμα να κάμει διαφορετικά; Μπορούσε να ζητήσει να φύγουν οι φωτογραφίες; Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει και το οποίο ο αρχισυντάκτης δεν το διατυπώνει.
Συγκριτικά όμως η δική του παρουσίαση είχε τουλάχιστον την ευαισθησία να αναγνωρίσει ότι αν η κατάθεση ενός προέδρου είναι δημοκρατικό κέρδος, το κλίμα
 ( το οποίο κατασκεύασαν τα ΜΜΕ) ήταν κλίμα υστερίας – και σαφώς χρειάζεται η δημοκρατία να οικοδομηθεί και απέναντι σε αυτήν την εξουσία.

Συμπεράσματα και Επίλογος
Αν εξετάσουμε τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε στην εισαγωγή τότε είναι σαφές από τα τεκμήρια ότι:
1. Δεν υπήρξε ισόμερης παρουσίαση των αντιπάλων απόψεων. Αντίθετα τα υπό διερεύνηση ΜΜΕ σαφώς προσπάθησαν να κατασκευάσουν ηγεμονικά «αυτονόητα» ενάντια στην μια οπτική – και προσπάθησαν άμεσα η έμμεσα να επιτεθούν στον Πρόεδρο σαν άτομο αλλά και έμμεσα σαν εκπρόσωπο μιας θέσης (της κυβέρνησης, της αριστεράς κ.ο.κ).
2. Υπήρχε σαφής προκατάληψη στην ιεράρχηση των ειδήσεων έτσι ώστε να εστιαστεί η επίθεση στον Πρόεδρο – σε αυτό το πλαίσιο λογοκρίθηκαν τεκμήρια ενώ υπήρξαν και όντως «ανεξήγητες» μετατοπίσεις στους βασικούς κώδικες της κάθε εφημερίδας. Στην περίπτωση των τεκμηρίων οι παρουσιάσεις ήταν χαρακτηριστικές:  θέματα εσωτερικών λαθών στον στρατό, ξεκινώντας από το άμεσο ζήτημα της εκκένωσης, λογοκρίθηκαν για αρκετό διάστημα, ενώ οι ευθύνες μετατοπίζονταν προς τον πρόεδρο ακόμα και για ζητήματα για τα οποία ήταν αδύνατο να έχει άποψη – η διαφορετική αντιμετώπιση των καταθέσεων Τσαλικίδη και Χριστόφια  είναι εκφραστική. Ανάλογα μπορεί να πει κάποιος και για την αποσιώπηση/λογοκρισία των στοιχείων από τα wikileaks για την γεωπολιτική κατάσταση, για τις απειλές αναβάθμισης των τ/κ «κρατικών» θεσμών από την Συρία κλπ.
Η εντυπωσιακή μετατόπιση ακόμα και στους κώδικες παρουσίασης του κυπριακού από τον «Πολίτη» και τον «Φιλελεύθερο», έκφραζαν και την μονοδιάστατη εστίαση στην δαιμονοποίηση ενός ατόμου παρά στην αναζήτηση των δεδομένων και την δημόσια ισομερή συζήτηση τους.
3. Στις περιπτώσεις αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αντίπαλους και υποστηρικτές του Προέδρου υπήρχε μια σαφώς προκατελειμενη αντιμετώπιση: θετική και ενθαρρυντική παρουσίαση των αντιπάλων του και μια εχθρική μέχρι λογοκριτική παρουσίαση (και προσπάθεια περιθωριοποίησης της οπτικής) των υποστηρικτών του.

Γιατί υπήρξε αυτή η επίθεση; Θα πρέπει, έστω και εδώ, να διευκρινίσουμε ότι η εστίαση των επιθέσεων στον Δ. Χριστοφια (και άρα και τα ανάλογα ερευνητικά τεκμήρια) δεν φαίνεται (η δεν μπορεί) να ήταν μόνο προσωπική. Στο πρόσωπο του φαινόταν να γινόταν μια ευρύτερη επίθεση σε θέσεις και απόψεις τις οποίες εκφράζει μεν ο ίδιος, αλλά είναι μέρος και ευρύτερων κοινωνικών στάσεων και θέσεων.   Η διερεύνηση και τεκμηρίωση, όμως, μιας τέτοιας ανάλυσης θα προϋπόθετε άλλο κείμενο. Με βάση όμως το ευρύτερο πλαίσιο των τελευταίων χρόνων και όσα είδαμε τους 2 μήνες του καλοκαιριού μπορούμε να εισηγηθούμε 3, κατ’αρχήν, πιθανές αιτίες:
 1. Μετά τις βουλευτικές εκλογές ακολουθούν οι προεδρικές και σαφώς σε αυτό το πεδίο κινούνται ήδη οι κομματικοί μηχανισμοί – ιδιαίτερα αυτοί της αντιπολίτευσης. Η επίθεση στην κυβέρνηση μετά το Μαρί ήταν και ένας τρόπος αντιμετώπισης των συγκριτικά καλών αποτελεσμάτων της συγκυβέρνησης στις βουλευτικές εκλογές.
 2. Ο Χριστόφιας, λειτουργώντας στο πλαίσιο της συγκυρίας που διαμορφώθηκε μετά το 2004, έχει εμπλακεί σε μια διαδικασία λύσης του κυπριακού σε ένα ρευστό τοπίο. Η καινοτομία της στρατηγικής του είναι ότι έθεσε μπροστά στην κοινωνία το τι συζητείται στις συνομιλίες πίσω από τις κλειστές πόρτες. Με αυτόν τον τρόπο, η αντιμετώπιση και κατανόηση των δεδομένων της λύσης, περνά μέσα από την κοινωνία. Αυτό είναι κάτι ιστορικά αναγκαίο μπορεί να πει κάποιος, αλλά ταυτόχρονα και αναπόφευκτα προκαλεί αντιδράσεις. Η εξοικείωση της κοινωνίας με την πραγματικότητα (είτε των συνομιλιών είτε της λύσης η οποία θα βασίζεται στα υπάρχοντα δεδομένα δεκαετιών συζητήσεων) είναι μια δύσκολη αλλά και πάλιν αναπόφευκτη πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο η στράτευση των αντιπάλων του προέδρου και η δαιμονοποίησή του από τον χώρο της ακροδεξιάς αλλά και από μερίδα των απορριπτικών δεν ήταν κάτι το νέο, ούτε κάτι παράξενο. Είναι αντιδράσεις σε μια ιστορική διαδικασία.
 3. Υπάρχει και μια ταξική διάσταση. Στον οικονομικό τομέα η έμφαση στη φορολόγηση του πλούτου (σαν μέτρο «δίκαιας κατανομής» των βαρών) από το 2010 προκάλεσε δυσφορία στο κεφάλαιο – και αυτή η δυσφορία εκφράζεται και με την στάση των ιδιοκτητών των ΜΜΕ.  Ταυτόχρονα τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης, την οποία προκάλεσε και ξανάφερε στο προσκήνιο  το τραπεζιτικό σύστημα την περασμένη άνοιξη,[64] θέτουν την κοινωνία μπροστά σε συζητήσεις όπου η στάση της κυβέρνησης υπέρ του κοινωνικού διάλογου, των οργανώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά του κεφαλαίου. Και σε αυτό τον τομέα είναι μια αντιπαραθεση η οποία είναι αναπόφευκτη ακριβώς γιατί εκφράζει κοινωνικές δυναμικές και όχι απλά ατομικές επιλογές.[65] Τα άτομα κάνουν επιλογές σε ένα υπάρχον πλαίσιο. Φάνηκε, στο πλαίσιο των ρητορικών του καλοκαιριού, να υπάρχει, σε μερικούς, και ένα είδος ταξικής αντιπάθειας προς ένα αριστερό απόγονο εργατών που φαινόταν αμετανόητος για την ιδεολογία του και δήλωνε περήφανος για την ταξική του καταγωγή.[66]
Ας επανέλθουμε στα ΜΜΕ.
Τι είδους αντίσταση μπορεί να υπάρξει απέναντι στην χειραγώγηση των ΜΜΕ;
Στην Κύπρο έχουμε μια μακρά παράδοση αντίστασης μέσα από τον προφορικό λόγο. Ακόμα και οι πολλαπλοί κώδικες των διάφορων παρατάξεων ένα εσωτερικό πλουραλισμό ο οποίος δείχνει να διατηρείται παρά τις συγκυριακές μετατοπίσεις του κυρίαρχου λόγου όπως εκφράζεται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ.
Είναι όμως απαραίτητο επίσης, και αυτή η συγκυρία το ανέδειξε σαν ιστορικό ζητούμενο πια, να αναπτύξει η κοινωνία αντιστάσεις σαν είδος κοινωνικής αυτοάμυνας στα μαζικά μέσα τα οποία ελέγχει μια ελίτ. Και εδώ το ζήτημα δεν είναι απλά η ενίσχυση της άμυνας απέναντι στη χειραγώγηση – αλλά και η διεύρυνση της δημοκρατίας απέναντι σε μια αόρατη εξουσία.
Τα νέα ηλεκτρονικά Μέσα θα είναι ενδεχομένως η απάντηση μακροπρόθεσμα – ήδη η μπλοκόσφαιρα ήταν σαφώς πολύ πιο ισορροπημένος χώρος δημόσιου λόγου/πληροφόρησης/διαλόγου από τα καθεστωτικά συγκεντρωτικά ΜΜΕ.[67] Βραχυπρόθεσμα πρέπει να αναπτυχθεί η κριτική στάση – της διεκδίκησης λόγου στις απαγορευμένες ερωτήσεις και στον ισομερή διάλογο.
Χρειάζεται βέβαια επέκταση της ανάλυσης και της θεωρητικής διερεύνησης – αλλά χρειάζεται και πράξη πέρα από τον λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το κείμενο και η κυκλοφορία του, είναι μια μορφή πράξης.

Υ.Γ.
Αυτή η εργασία υπογράφεται μεν από ένα άτομο αλλά ήταν συλλογικο εργο. Στην διαμόρφωση των αναλυτικών ερωτήσεων αλλά και στην παροχή εστίασης στον πληροφοριακό κατακλυσμό της «ομοβροντίας» των ΜΜΕ, το καλοκαίρι, συμμετείχαν αρκετά άτομα. Και στον βαθμό που η έρευνα δεν είχε να κάμει μόνο με τα συγκεκριμένα αναλυτικά-ερευνητικά ερωτήματα, αλλά και με το ευρύτερο πλαίσιο, η έρευνα συνεχίζεται.


Υποσημειωσεις


[1] Τα «μεγάλα ΜΜΕ» αναφέρονται στα παγκύπρια συγκεντρωτικά τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε συγκροτήματα ΜΜΕ τα οποία καλύπτουν διάφορα Μέσα – έντυπα και ηλεκτρονικά. Αποτελούν ένα είδος "βιομηχανίας" για να δανειστούμε τον όρο του  Θ. Αντόρνο.
[2] Με την έννοια ότι οι εφημερίδες περιλαμβάνουν τις πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν-επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά Μέσα την προηγούμενη ημέρα και συχνά σχολιάζουν τα ίδια τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
[3] Υπάρχουν 5 καθημερινές εφημερίδες. Η "Χαραυγή" εκφράζει τις θέσεις του ΑΚΕΛ, η "Αλήθεια" τις θέσεις της ηγεσίας του ΔΗΣΥ και η "Σημερινή" υπήρξε έντονη στην αντίθεσή της στην πολιτική λύσης του κυπριακού με σαφή ιδεολογική θέση στα δεξιά (υπήρξε ουσιαστικά η πρώτη εφημερίδα που έκφρασε τον ΔΗΣΥ την δεκαετία του 1970 και παρά τα ανοίγματά της στον κεντρώο απορριπτικό χώρο, παρέμεινε μια δεξιά εφημερίδα). Ο "Φιλελεύθερος" υπήρξε η ιστορική εφημερίδα που έκφρασε τις θέσεις του Μακάριου τις δεκαετίες 60-70 και διαβάζεται από άτομα διαφόρων παρατάξεων. Ιστορικά έκφρασε διάφορες πολιτικές για το κυπριακό: άνκαι είχε πάντα την έμφαση στην καχυποψία απέναντι στις ξένες επεμβάσεις, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, με την αρχισυνταξία του Χρ. Κατσαμπά, υπήρξε υποστηρικτικός των διαδικασιών λύσης. Πρόσφατα έχει μεταμορφωθεί σε πιο απορριπτική εφημερίδα όπως φαίνεται και από την στάση της αρχισυνταξίας αλλά και της πλειοψηφίας των σταθερών σχολιαστών της εφημερίδας. Γενικά επίσης υπήρξε φιλική προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις, όποτε η έντονα κριτική της στάση απέναντι στην προεδρία Χριστόφια είναι πιο εμφανής συγκριτικά. Ο «Πολίτης» είναι πιο πρόσφατη εφημερίδα. ΄Ανκαι φαίνεται να κινείται στον χώρο της δεξιάς, η θέση του ενάντια στον εθνικισμό και υπέρ της λύσης του κυπριακού, τον έκαναν επίσης εφημερίδα ενός ευρύτερου κοινού καθώς μια μερίδα αριστερών ταυτίστηκε μαζί της ιδιαίτερα μετά το 2004. Άσκησε έντονη κριτική/πολεμική στην προεδρία Τάσσου Παπαδόπουλου – και κράτησε ανάλογη στάση και απέναντι στο γιό του, Ν. Παπαδόπουλο. Άνκαι στήριξε έμμεσα Κασουλίδη στις εκλογές του 2008, τήρησε μια στάση υποστήριξης απέναντι στην προεδρία Χριστόφια όσον αφορά το κυπριακό. Κατά περιόδους, ωστόσο, ιδιαίτερα πριν τις βουλευτικές του 2011 λ.χ., λειτούργησε επίσης έντονα σαν εφημερίδα της αντιπολίτευσης.
[4] Την περίοδο των επετείων του Ιούλη γίνονταν διάφορες πορείες ακροδεξιών οργανώσεων  -λ.χ. προς το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας. Το φθινόπωρο του 2010 εγινε και συγκέντρωση απέναντι από το προεδρικό. Kαταγραφή υβριστικών συνθημάτων για τον πρόεδρο υπήρξε, τουλαχιστον, από την περιοδο 2008-2009.
[5] Στην ανάλυση των ΜΜΕ μπορούμε να προσδιορίσουμε 3 βασικά αναλυτικά μοντέλα: το φιλελεύθερο, το δομικό μοντέλο της «προπαγάνδας» (ή, της διαχείρισης των ΜΜΕ από μια ελίτ), και το ριζοσπαστικό μοντέλο το οποίο εστιάζει στην πολιτική, πολιτισμική και οικονομική λειτουργία των ΜΜΕ στο κοινωνικό σύστημα. Σύμφωνα με το φιλελεύθερο μοντέλο η «δημοσιογραφική δεοντολογία» της παρουσίασης «όλων των απόψεων» αλλά και η ντε φάκτο ύπαρξη διαφορετικών και συχνά αντικρουόμενων θέσεων από τα ΜΜΕ, δημιουργεί το πλαίσιο για τον δημόσιο διάλογο και την «δημοκρατική διαμόρφωση της κοινής γνώμης». Αυτή η αντίληψη, ανκαι ευκταία για όλα τα αναλυτικά μοντέλα σήμερα, έχει γίνει αντικείμενο κριτικής από την οπτική της εμπειρικής πραγματικότητας: κατά πόσο υπάρχει όντως ένα είδος «ουδέτερης» και «αντικειμενικής» πληροφόρησης, και κατά πόσο η ύπαρξη πολλών ΜΜΕ δημιουργεί συνθήκες πλουραλισμού – η αν, στο καθεστώς συγκέντρωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των «μεγάλων» ΜΜΕ, αναπαράγεται μια κυρίαρχη άποψη με πολλαπλά Μέσα/φωνες.
[6] Για την συζήτηση της «αντικειμενικότητας» και της «ουδετερότητας» σαν ιστορικά διαμορφωμένων εννοιών που εξυπηρετούσαν τις κυρίαρχες απόψεις μετά από τον 19ο αιώνα – και την σχετικότητα τους μπροστά στις πραγματικοτητητες των «νέων Μέσων», βλ. Jim Hall. 2001. Online Journalism. London: Pluto Press.
[7] Η έννοια της Δημόσιας Σφαίρας σαν θεσμικού χώρου διαμόρφωσης κοινής γνώμης έχει διαμορφωθεί από το Γ. Χάμπερμας. Σύμφωνα με την ανάλυση του Χάμπερμας η Δημόσια Σφαίρα στα αρχικά της σταδία ήταν έκφραση του εκδημοκρατισμού της κοινωνίας. Με την ολοκλήρωση του εκμοντερνισμού, η Δημόσια Σφαίρα έχει να αντιμετωπίσει ένα είδος εσωτερικής υπονόμευσης από την εμπορευματικοποίηση και την ανάπτυξη ενός κλειστού ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
[8] Το «καθεστώς κρίσης» μπορεί να προέλθει από εξωτερικούς παράγοντες αλλά μπορεί και να κατασκευαστεί από τα ΜΜΕ – η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας το 1999 είναι χαρακτηριστική.
[9] Ν. Τσόμσκι. 1992. Προπαγάνδα και ΜΜΕ. Αθήνα: Πρίσμα. Ν. Τσόμσκι. Πειρατές και Αυτοκράτορες, παλιοί και νέοι. Αθήνα: Λιβανη. Noam Chomsky, Edward Herman. 1988. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon.
[10] Η περίπτωση του πρώην Αυστραλού πρωθυπουργού Kevin Rudd  ο οποίος βρέθηκε σε διάστημα μηνών από δημοφιλής σε κατάσταση γενικής κρίσης (που οδήγησε στην αντικατάσταση του από το εργατικό κόμμα) μετά από τις επιθέσεις των ΜΜΕ είναι χαρακτηριστική. Η επίδραση των ΜΜΕ του Murdock ήταν καθοριστική.
[11] Αυτή η έμφαση προϋπήρχε με τις εργασίες της «Σχολής της Φραγκφούρτης», αλλά άρχισε να γίνεται κυρίαρχη από την δεκαετία του 1970 με εργασίες όπως τις: The Manufacture of News (Jock Young, 1972), και τις έρευνες-αναλύσεις των Centre for Contemporary Cultural Studies (Birmingham) και του Glasgow Media Group. Αυτή η προβληματική αναπτύχθηκε ευρύτερα την δεκαετία του 1990 και μετά, καθώς η επέκταση της τεχνολογίας των ΜΜΕ και οι παρεμβάσεις τους στην «κατασκευή της πραγματικότητας» έγιναν πιο εμφανείς. Μια αξιοσημείωτη εργασία προβληματισμού για τις σχέσεις Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα και ΜΜΕ, σε εκείνο το πλαίσιο, ήταν το «Μέσα Επικοινωνίας και Δημοκρατία» του John Keane (1991). Από την Γαλλία υπήρξαν μια σειρά από ειδικές εκδόσεις της Le Monde diplomatique, ενώ οι εργασίες του Μπωντριγιαρτ εστιάστηκαν επίσης στο φαινόμενο της κατασκευής της πραγματικότητας από τα ΜΜΕ.
[12] Ρ. Μπαρτ. "Μυθολογίες".
[13] Με βάση τα τεκμήρια λ.χ. ο Σαντάμ υπήρξε και σύμμαχος των ΗΠΑ και ο στόχος του ήταν τοπικός παρά οι ΗΠΑ.
[14] Η επιτροπή άμυνας της βουλής έκανε δική της ερευνά αλλά δεν ρώτησε καν τον «εαυτό της» η τον προηγούμενο πρόεδρο της, για τι έκανε, δεδομένης και έκθεσης της Χ. Γιωρκάτζη.
[15] Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της βουλής,  Ν. Παπαδόπουλος μπλόκαρε τη χρηματοδότηση  της «Αρχής Ραδιοτηλεόρασης» γιατί νόμιζε ότι ο επικεφαλής ήταν σε μια δίκη για το εν λόγω θέμα. Ο Ν. Παπαδόπουλος όχι μόνο έκανε λάθος για τη δίκη (αλλά προφανώς ένοιωσε νομιμοποιημένος να κάνει περικοπές έστω και σε θέμα που είχε άγνοια) αλλά τελικά δεν ήταν καν το ίδιο άτομο το οποίο προέδρευε του οργανισμού: το άτομο το οποίο συμμετείχε στη δίκη (και κέρδισε) ονομαζόταν Πιερίδης, ενώ ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης ονομάζεται Πετρίδης (βλ. «Γκάφα Νικόλα για Unops”, Πολίτης, 12/2/2011, σελ. 20.)
[16] Αυτές οι διαδικασίες των ΜΜΕ έχουν την αντιστοιχία τους στο πώς αρθρώνονται διάφορες μορφές λόγου στην καθημερινότητα. Η επιλεκτική μνήμη είναι μέρος του ευρύτερου πλαισίου της συγκρότησης ηγεμονικών ιδεολογιών. Είναι όμως και αξιοσημείωτο ότι παρά τις ηγεμονικές ιδεολογίες υπάρχουν στην καθημερινότητα και συγκροτημένες μορφές αντί-ηγεμονικού λόγου που συντηρούν εναλλακτικές μορφές μνήμης και αφήγησης. Οι ανθρωπολογικές έρευνες για την κυπριακή πραγματικότητα από την δεκαετία του 1960 ( P. Loizos), μέχρι πρόσφατα (Γ. Παπαδακης) είναι χαρακτηριστικές αυτών των τάσεων.
[17] Η μη προβολή των βίντεο που φαίνεται να είχαν καταγράψει την κατάσταση στο χώρο του στρατοπέδου  είναι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία δεν αναζητήθηκαν ούτε προβλήθηκαν παρά την δημοσιοποίηση τους στο ίντερνετ και από την εφημερίδα «Γνώμη».
[18] Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στις ευθύνες των ΗΠΑ για την κατάληξη του φορτίου στην  Κύπρο, ήταν εντυπωσιακή για όσους συνήθως βλέπουν αγγλοαμερικανικές συνομωσίες  εναντίον των ε/κ.
[19][19] Μπορεί να τις αποκαλέσει κάποιος σαν: 1. την οπτική που εστιάζει στην δύναμη των ΜΜΕ να «διεισδύουν» στο υποσυνείδητο και, 2. στην οπτική που βλέπει μια πιο ενεργητική εμπλοκή του κοινού. Οι ρίζες αυτής συζήτησης πάνε στις δεκαετίες 1930-50 αλλά είχαμε πρόσφατα και νέες μορφές έμφασης στην ενεργητική εμπλοκή του κοινού/θεατών/αναγνωστών  στα πλαίσια μεταμοντέρνων αναλυτικών πλαισίων. Ένα κείμενο – κλειδί για την στροφή στον εν δυνάμει «ενεργό αναγνώστη» ήταν το κείμενο του Μπαρτ « Ο θάνατος του συγγραφέα».
[20] Η μεθοδολογία του Τσόμσκι  εστιάζει στην διερεύνηση των «δημοσιευμένων θέσεων» των ΜΜΕ μέσα από τον έλεγχο των τεκμηρίων ιστορικά και την συγκριτική ανάλυση της ρητορικής τους.
[21] Ιστορικά θα μπορούσε κάποιος να αναλύσει την συγκρότηση των τηλεοπτικών «πάνελ» σαν τρόπο περιθωριοποίησης της αντίθετης άποψης αφού συνήθως αντιπαραβάλλεται ένα άτομο με περισσότερους αντίπαλους επιλεγμένους από το στρατόπεδο που συμφωνεί ο ιδιοκτήτης του Μέσου.
[22]  Το έργο του Γ. Ντεμπόρ  «Η κοινωνία του θεάματος», παραμένει ένα θεμελιακό βιβλίο για τις ευρύτερες μεταμορφώσεις του κοινωνικού συστήματος. Στα πλαίσια της Γαλλικής διανόησης η ανάγκη αντίστασης στο «κατασκευασμένο συναισθηματισμό» είχε αντληθεί ήδη από την δεκαετία του 1950, από το έργο του Μπρεχτ.
[23] Elihu Katz “Οι δυο βαθμίδες στην ροή της επικοινωνίας», C.W. Mills “Η μαζική πειθώ δεν αρκεί» (Στο «Μήνυμα του Μέσου», εκδ. Αλεξάνδρεια).
[24] Ένα δείγμα αυτών των νέων αναλυτικών-ερμηνευτικών οπτικών είναι το  «Οι μάζες: η εισβολή του κοινωνικού στα Μέσα» (Jean Baudrillard).
[25] P. Loizos. 1974. The Progress of Greek Nationalism in Cyprus, 1878 -1955. Στο “Choice and change: Essays in Honour of Lucy Maier”. London: Athlone.  σ. 121.
[26] Επιστολή Γ. Γρίβα, 25/1/1958. Στο:  Σπύρου Παπαγεωργιου. Κυπριακή Θύελλα. Εκδόσεις Επιφανίου.  σ. 595. «Οι κομμουνισται είναι αντίπαλοι μας..Ενδεικνυεται να τους εξωντωσωμεν ως πολιτική οντότητα, ώστε να μην είναι πλέον υπολογίσιμος…»
[27] Attalides Michael. 1979. Nationalism and International Politics. New York: St Martinsp. 79.
[28] Για παραδείγματα από την δεκαετία του 1960, βλ. Παναγιώτου Αντρέας. 2011. Κυπριακή Συνείδηση και Κυπριακή Δημοκρατία. Χρονικό «Πολίτης». Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν οι κωδικοποιημένες αναφορές για την ανεξαρτησία και το πλαίσιο που οδήγησε στα ψηφίσματα της βουλής για την «Ένωση».
[29] Η περίπτωση της Α. Πάλμα (η οποία προσπάθησε το 1998 μαζί με την Μ. Σιαμιση να κάμουν εκταφή στο κοιμητήριο Λακαταμιας για να εντοπίσουν τα λείψανα των συζύγων τους), σαν ένα είδος μοντέρνας Αντιγόνης αποτέλεσε και κεντρικό σημείο αναφοράς στην ακαδημαϊκή ανάλυση της οικοδομησης/κατασκευης και της λειτουργίας του θεματος/θεαματος των αγνοουμένων από τον Sant Paul Cassia (Bodies of Evidence: Burial, Memory and the Recovery of Missing Persons in Cyprus. 2005. New York: Berghahn Books).
[30] Σε αντίθεση με το «συγκεντρωτικό θεαματικό» της προηγούμενης περιόδου – ο διαχωρισμός έγινε από τον Γ. Ντεμπόρ στην «εισαγωγή στην κοινωνία του θεάματος».
[31] Η συζήτηση για το πανεπιστήμιο τότε ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική την οποία προφανώς όλοι οι τότε κατασκευαστές προτιμούν να ξεχνούν.
[32] Ο  Αναστασιάδης του ΔΗΣΥ είχε δηλώσει: «Υπάρχουν εκείνοι εκ των ξένων που θα ήθελαν να δουν να παίρνουμε μέτρα με βάση τις δικές τους επιθυμίες. Εμείς ενεργούμε μέσα στο πλαίσια των ΙΕ, θέλουμε να κρατήσουμε με κάθε τρόπο τις άριστες  σχέσεις που διατηρούμε με όλα τα κράτη.»
Για να γίνει κατανοητό το ευρύτερο κλίμα του 2009[32] αξίζει και μια αναφορά στον Γ. Περδίκη, τον βουλευτή των οικολόγων, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί πλήρως το 2011. Είχε πει τότε: «..οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η κρίση είναι αποτέλεσμα μιας επιθετικής αρπακτικής πολιτικής του απρόσκλητου χωροφύλακα που λέγεται ΗΠΑ.» Το 2011 η εστίασή  του ήταν αποκλειστικά στον πρόεδρο.
[33] Την Κυριακή 17/7 λ.χ. υπήρχαν μια σειρά από κείμενα στον «φιλελεύθερο» τα οποία φαίνονταν να είχαν στόχο την υπεράσπιση της εθνικής φρουράς
[34] Στις αρχικές τηλεοπτικές αναφορές η ύπαρξη χόρτων γύρω από τα κιβώτια είχε χρησιμοποιηθεί σαν τεκμήριο του «δεν έκαναν τίποτε σωστό» - και η εστίαση πάλι πήγαινε προς την πολιτική εξουσία. Καθώς όμως άρχισαν διάφορα ερωτήματα να εστιάζουν στον τρόπο που χειρίστηκε ο στρατός το θέμα, το ζήτημα της αποψίλωσης αφέθηκε στην αφάνεια.
[35] Αναπτύχθηκε και μια ανάλογη ρητορική από κάποιους με έμφαση στο «να μην κατηγορηθούν οι νεκροί» σαν ένα είδος λογοκρισίας για το ζήτημα της εκκένωσης αλλά και για το γιατί έμειναν κοντά στη φωτιά οι 3 στρατιώτες και γιατί δεν δόθηκαν οι ανάλογες οδηγίες-πληροφορίες στους πυροσβέστες. Το ζήτημα αυτονόητα δεν είναι η ευθύνη κάποιων από τους νεκρούς, αλλά ο τρόπος που λειτούργησε η εθνική φρουρά: αν ακόμα και υψηλόβαθμα στελέχη δεν ήξεραν για την επικινδυνότητα (ενώ είχε προηγηθεί σύσκεψη τον Φεβρουάριο και μετά τις εκρήξεις τον Ιούλιο) τότε προφανώς υπήρξε δομικό πρόβλημα στο χειρισμό του ζητήματος.
[36] Η αρχική ημερομηνία είχε μετατοπιστεί μετά από την έκρηξη στο Μαρί. Θα γίνονταν και άλλες εκδηλώσεις (λ.χ. στην Λεμεσό) οι οποίες αναβλήθηκαν και μεταφέρθηκαν σε αυτήν την ημερομηνία.
[37] Σαν μια συμβολική συμπαραδήλωση του μηνύματος το οποίο προσπαθούσε να περάσει η αρχισυνταξία της εφημερίδας, στην πρωτοσέλιδη φωτογραφία  του «Φιλελευθέρου» την Δευτέρα, 18 Ιουλίου, υπήρχε ένα κολλάζ με μια φωτογραφία από την καταστροφή στο Μερί και μια ένθετη φωτογραφία του προέδρου που τον παρουσίαζε να ταυτίζεται (ή να ευθύνεται) για τα ερείπια.
[38] Το αρχικό κάλεσμα για την συγκέντρωση στην πλατεία ελευθερίας δεν εστίαζε στον πρόεδρο – ήταν ένα πιο ανοικτό κάλεσμα με έμφαση στην απονομή ευθυνών γενικά. Σε εκείνο το πλαίσιο υπήρχαν και άτομα τα οποία προσπάθησαν να μοιράσουν φυλλάδια ενάντια στον στρατό.
[39] Η επιμονή στην στρατηγική της σύγκρουσης (τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από την πιο ακροδεξιά πτέρυγα των συγκεντρωμένων) φαίνεται ότι είχε αρχίσει να επηρεάζει το μέγεθος των συγκεντρώσεων καθώς αρκετοί αποστασιοποιήθηκαν. Η διαδικασία ξεκίνησε από τους φιλελευθέρους και συνέχισε σταδιακά να καταγράφεται με διάφορες μορφές έντασης και αποχωρήσεις.
[40] Το πρόβλημα το οποίο επεσήμαναν και οι εκθέσεις των οργανισμών αξιολόγησης ήταν η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα. Θα πρέπει, επίσης, να καταγραφεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για τα πρώτα τρίμηνα ήταν θετικός και άνω του μέσου όρου για την Ε.Ε.
[41]  Ο «Φιλελεύθερος» είχε καταγράψει εκείνο το κλίμα πριν από την έκρηξη με τον τίτλο « Επιτέλους, αισιοδοξία» (στις 9 Ιουλίου).
[42] Η στάση των εφημερίδων υπήρξε σαφώς ενάντια στις συντεχνίες . Αν κρίνει κάποιος από τις οικονομικές σελίδες θα μπορούσε να πει ότι ο «Φιλελεύθερος» τόνιζε και την ανάγκη συναίνεσης ενώ ο "Πολίτης" είχε πιο έντονη στάση ενάντια  στο δημόσιο τομέα. Γενικά όμως και οι 2 εστίαζαν τα οικονομικά προβλήματα στον δημόσιο τομέα παρά στα προβλήματα των τραπεζών η τα θέματα τα οποία έθεταν οι συντεχνίες. Αυτή η διάσταση αξίζει ωστόσο να μελετηθεί αυτόνομα  - και σε ένα ανάλογο πλαίσιο.
[43] Η ηπιότητα του τίτλου είναι αξιοσημείωτη με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των πολιτικών συντακτών του «Φιλελεύθερου» είχε ταχθεί από το 2010 υπέρ της αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση  συμφωνώντας με την μειοψηφική τάση στα συλλογικά όργανα του κόμματος.
[44] Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η κυπριακή κοινωνία μετά το 1974 ανέπτυξε ένα είδος κουλτούρας αποφυγής της βίας – η οποία ενδεχομένως να προέρχεται από τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος αλλά και από τις θετικές όπως η κουλτούρα της «αλληλεγγύης της κοινότητας». Όπως την αποκάλεσε ο Π. Λοϊζος.
[45] Ακόμα και όταν ήταν στο κόμμα σαν αν. πρόεδρος, έκφρασε την μειοψηφία, και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές  δεν εκλέγηκε σε μια αναμέτρηση η οποία συζητήθηκε εκτενώς σαν εκφραστική των αντιπαραθέσεων στο κόμμα.
[46] “A diplomatic vice with no room to wrigg”, by Elias Hazou, Cyprus Mail, July 3, 2011.
[47] Το μόνο ουσιαστικό στοιχείο το οποίο βασίζεται στα wikileaks αναφέρεται στην πίεση και επιμονή των αμερικανών να σταματήσει η Κύπρος το πλοίο. Ο δημοσιογράφος θεωρεί το επεισόδιο με το πλοίο αρνητικό τεκμήριο «μη συμμόρφωσης» με τις υποδείξεις των ΗΠΑ– κάτι που φυσικά, από μια άλλη οπτική, θα μπορούσε να θεωρηθεί τεκμήριο θετικής απροθυμίας για εμπλοκή σε ένα επικίνδυνο θέμα.
[48] Όπως φάνηκε από την κατάθεση του αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ, αυτή η επιστολή ήταν απάντηση στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποφύγει να πάρει το φορτίο  - επικαλούμενη την πιθανότητα το φορτίο να μην εμπίπτει στο εμπάργκο αλλά και το ότι δεν υπήρχε υποδομή για να εγγυηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία την φύλαξη του. Στην αναφορά του «Πολίτη» στις 17 Ιουλίου, δεν αναφέρεται αυτό το πλαίσιο – απλά λέει στην αρχή ότι η «Κύπρος ζήτησε γνώμη τι να κάμει το φορτίο» παραβλέποντας την απροθυμία να «πάρει το φορτίο».
[49] Στην κατάληξη του κειμένου, και σε ένα ένθετο στην διπλανή σελίδα, γίνεται αναφορά στην μη-επίσκεψη μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιθεώρηση του φορτίου, το 2011. Αυτό φαίνεται να ήταν διαδικαστικό θέμα 2 χρόνια μετά και δεν υπάρχουν ανεξάρτητα τεκμήρια όπως οι διαρροές των wikileaks για τα δεδομένα. Ο συγγραφέας προσπαθεί να το παρουσιάσει σαν συνέχεια μιας άρνησης συνεργασίας με το Συμβούλιο Ασφαλείας.  Από ότι  φάνηκε, όμως, από τις καταθέσεις, εσωτερικά το θέμα παρέμεινε μπλοκαρισμένο ανάμεσα στα υπουργεία εξωτερικών και άμυνας (παρά το ότι έγινε μια σχετική σύσκεψη τον Φεβρουάριο του 2011)  λόγω της ευρύτερης κατάστασης η οποία είχε δημιουργηθεί από την αρχή – με το Συμβούλιο Ασφαλείας να  μην αναλαμβάνει το ίδιο την ευθύνη του φορτίου, να αποκλείει επιστροφή του φορτίου στις εμπλεκόμενες χώρες (αλλά και να μην μπορεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της Κύπρου από πιθανά «διμερή» αντίποινα),  και, άρα, την Κυπριακή Δημοκρατία να προσπαθεί να διαχειριστεί μια λεπτή εξωτερική ισορροπία. Και εδώ, θα μπορούσε να πει κάποιος, υπήρχε (γενικότερα αλλά και στο κείμενο) μια προσπάθεια μετατόπισης της έμφασης στην πολιτική ηγεσία – παραβλέποντας τα γεωπολιτικά δεδομένα, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, και τις ευθύνες «φύλαξης» από τον στρατό.
[50] Αυτή η προσπάθεια υποβοηθείτο και από το κλίμα αναταραχής το οποίο υπήρχε στην Συρία από την άνοιξη του 2011. Αυτό το περιρρέον κλίμα, ωστόσο, όχι μόνο αγνοούσε τα δεδομένα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και το ότι η Τουρκία εκινείτο προς την υιοθέτηση μιας στάσης ανοικτής και προς την κυβέρνηση αλλά και προς την αντιπολίτευση. Το ενδιαφέρον σε αυτό το κλίμα ήταν ότι ο πρώτος που διαφοροποιήθηκε από το απλοϊκό πλαίσιο των «καλών-κακών» στην Συρία ήταν ο Αρχιεπίσκοπος – χωρίς βέβαια όμως να εμπλακεί στην περιρρέουσα ρητορική.
[51] Το παράλογο αυτής της έννοιας αξίζει επίσης να συζητηθεί στο ευρύτερο κλίμα. Οι επιλογές του Δ. Χριστόφια στην εξωτερική πολιτική στην περιοχή της ανατολικής Μεσόγειου εισήγαγαν μια νέα σχέση-πόλο (οι άλλοι πόλοι οι οποίοι ήταν τα βασικά κοσμικά αραβικά καθεστώτα υπήρχαν από δεκαετίες): ο νέος πόλος ήταν το Κατάρ. Δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδεολογική η σχέση ενός αριστερού/κομμουνιστή και ενός εμίρη. Σαφώς η σχέση (όπως και άλλες ανάλογες) είχαν να κάνουν με την δυναμική των πολλαπλών πόλων η οποία προϋπήρχε και η οποία απέκτησε νέα μορφή με τις αλλαγές οι ήπιες διαμορφώνονταν περιφερειακά και ευρύτερα στο παγκόσμιο σύστημα.
[52] Στα τότε δεδομένα, το ζήτημα είχε να κάμει και με τον εξοπλισμό οργανώσεων αντίστασης στο Ισραήλ όπως η Χιζμπολάχ η οποία ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην Λιβανέζικη πολιτική σκηνή.
[53] Τα κείμενα αποδίδονται στην εφημερίδα, άνκαι βέβαια όπως όλα τα υπόλοιπα κείμενα έχουν συγγραφέα. Προτιμήθηκε η ταύτιση με την εφημερίδα στον βαθμό που η παρουσίαση του κειμένου στο πρωτοσέλιδο συνυπαγόταν και μια πριμοδότηση της συγκεκριμένης άποψης. Τα 2 σχετικά κείμενα στον πολίτη γράφτηκαν από τον ίδιο δημοσιογράφο. Τα ονόματα των δημοσιογράφων μπορεί να τα βρει ο αναγνώστης στη βιβλιογραφία.
[54] Στο ένθετο λ.χ. αφήνεται να αιωρείται ένα είδος υποψίας γιατί δεν διερευνήθηκαν κάποια κιβώτια – άμα όμως λάβει κάποιος υπό όψιν ότι ουσιαστικά μετά από κάποιο διάστημα ούτε φρουρούνταν ούτε καν φως υπήρχε εκεί κοντά, τότε προφανώς δεν υπήρχε τίποτε το μυστικό. Όπως και σε αλλά στρατόπεδα ακόμα και κλοπή πυρίτιδας θα μπορούσε να γίνει αφού δεν υπήρχε φρούρηση.
[55] Μαρτυρία Μαλλεκίδη στην διερευνητική επιτροπή.
[56] Αυτό το κείμενο άνηκε στον δημοσιογράφο ο οποίος παρακολουθούσε τις καταθέσεις και όχι στον δημοσιογράφο ο οποίος έγραψε τα 2 κείμενα τον Ιούλη.
[57] Όταν λ.χ. προέκυψε η ένταση γύρω από το θέμα των ερευνών για υδρογονάνθρακες τον Σεπτέμβριο, ο «Φιλελεύθερος» κατέγραψε τις αντιδράσεις του Λιβάνου (οι οποίες προϋπήρχαν) σαν αποτέλεσμα «τουρκικών υποβολών», ενώ ταυτόχρονα επέκρινε έντονα και την Ε.Ε. για την στάση της. («Φιλελεύθερος, 21/9/2011)
[58] Είναι ενδιαφέρον λ.χ. πώς αγνοήθηκε η ακόλουθη ειρωνική διατύπωση (σύμφωνα με τα wikileaks)από τον αμερικάνο πρέσβη για το πώς υποχρεώθηκε να πάρει το φορτίο η Κυπριακή Δημοκρατία: «Οι ε/κ  μαθαίνουν τις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας όπως μαθαίνουν οι άλλοι την αλφαβήτα – από νωρίς και απ’έξω. Καμιά χώρα δεν αποδίδει περισσότερη ρητορική έμφαση στη σημασία τους σαν την κορυφή της παγκόσμιας πυραμίδας.»
[59] Το 1996 υπήρχαν δημόσιες δηλώσεις ότι είχε χρηματοδοτηθεί η πορεία των μοτοσικλετιστών.
[60] Για αυτό το θέμα υπήρξε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή επιστολών. Ο κ. Χάσικος, τότε υπουργός άμυνας και ένθερμος οπαδός της δαιμονοποίησης του προέδρου το 2011, απάντησε σε μια κριτική του Α. Κυπριανού ότι ο ίδιος δεν  είχε ευθύνες (για το 2001) διότι ο έλεγχος του ελικόπτερου ήταν δουλειά του χειριστή. Όπως όμως του απάντησε η Μ. Σάββα, μια ‘κατ’ αναλογία»μέθοδος, θα απέδιδε τις ευθύνες για το Μερί στους αντίστοιχους «χειριστές». Και αν υπάρχουν τώρα πολιτικές ευθύνες (έστω για τον υπουργό άμυνας) τότε προφανώς υπήρχαν και τότε.
[61] Συνέντευξη στη Χαραυγή, στις 11/9: «Δεν θα κάνουμε πλάτες να καπηλεύονται το πόνο μας». Την επόμενη Κυριακή υπήρχε συνέντευξη οικείου του πυροσβέστη Σ. Τταντή, ο οποίος επίσης διαφοροποιήθηκε έντονα από το κλίμα των επιθέσεων ενάντια στον Πρόεδρο. Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί ότι η όλη κατάθεση του Θεοφίλου (συγγενή θύματος) άνκαι εστιάζει στην πυροσβεστική σχεδόν αποκλειστικά, έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα της εκκένωσης. Ίσως να ήταν και συμπτωματικό της όλης ρευστότητας ότι στην εκδήλωση έξω από το προεδρικό στις 12/9 ( όπου κυριαρχούσε ακόμα η μονοδιάστατη επίθεση ενάντια στον Χριστόφια) μίλησαν μόνο 6 από τους συγγενείς.
[62] Σελίδα 3, «Tα αδύνατα σημεία του προέδρου».
[63] Η όλη αναφορά ήταν και αντιφατική στο ευρύτερο πλαίσιο, αφού ήδη είχε πάρει θέση υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα στις συζητήσεις για την οικονομία. Η αναφορά του σαφώς είχε λιγότερο να κάμει με τους «δημόσιους υπάλληλους» (οι οποίοι ήταν και στόχος αρκετών στην εφημερίδα όταν το θέμα ήταν τα οικονομικά) και πολύ περισσότερο σαφώς με το «σύστημα» όπως το έθεσε.
[64] Η αναπαράσταση της «κρίσης» από τις εφημερίδες είχε έντονα την σφραγίδα της προστασίας των τραπεζών – η έμφαση εστιάστηκε στα «δημόσια οικονομικά» ακόμα και όταν το έλλειμμα ήταν σε πολύ καλό επίπεδο σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό- όπως αναγνώρισε και το περιοδικό economist τον Αύγουστο. Αυτή η μετατόπιση ήταν ιδεολογική. Μια αναλυτική έρευνα για την κάλυψη της «κρίσης» στον τραπεζιτικό τομέα από τα «μεγάλα» ΜΜΕ θα ήταν όντως ενδιαφέρουσα και ίσως αποκαλυπτική.
[65] Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις (και οι αναπαραστάσεις τους) στο τέλος του Αυγούστου αξίζει επίσης να μελετηθούν γιατί εκφραζαν και ένα ευρύτερο ρευστό τοπίο όσον αφορά τις οικονομικές και ταξικές αντιπαραθέσεις και ταυτίσεις που εμφανίστηκαν. Υπήρξε προσπάθεια κατασκευής κλίματος «πανικού» και πιέσεων από την πλειοψηφία των ΜΜΕ. Στο κοινωνικό πεδίο όμως οι συνδικαλιστές (και οι εργαζόμενοι) ασκούσαν τις δικές τους πιέσεις με αρκετούς βουλευτές να διαφοροποιούνται από την σκληρή στάση των νεοφιλελεύθερων στην επιτροπή οικονομικών. Στο τέλος πρυτάνευσε ένα είδος συναίνεσης – ίσως αναμενόμενης στα κυπριακά πλαίσια, ίσως και αναμενόμενης λόγω της συγκυρίας. Αξίζει να μελετηθεί το φαινόμενο και γιατί οι αντιστάσεις στις προβολές/υποβολές των ΜΜΕ δεν ήρθαν μόνο από τα αριστερά (όπως θα ανέμενε κάποιος) αλλά από μια ευρύτερη ταξική κουλτούρα που φαίνεται να έχει διάχυτη μορφή στην κοινωνία.
[66] Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συνθήματα αυτού του είδους, ήταν ένα πλακάτ έξω από το προεδρικό στις 18/7 με το σύνθημα «Να φοβάσαι το γιο της πλύστρας».
[67] Είναι στον χώρο των blogs όπου τέθηκαν αρχικά τα περισσότερα απαγορευμένα ερωτήματα. Και σε αυτό τον χώρο υπήρχε όχι μόνο η τεκμηρίωση αλλά και η ανάγκη εξήγησης αφού παρέχεται η δυνατότητα διάλογου.
 • September 26th 2011 at 17:19

Το «πόρισμα-κείμενο» Πολυβίου: Αποσιωπήσεις, Αντιφάσεις και Μεροληπτική διερεύνηση-αξιολόγηση

By Αντρεας Παναγιωτου

Του Αντρέα Παναγιώτου

Η ανάλυση η οποία ακολουθεί αντιμετωπίζει το κείμενο του πορίσματος του κ. Πολυβίου σαν ένα έγγραφο το οποίο αξίζει να αναλυθεί για να ανιχνευτούν[1] τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην έκρηξη της 11ης Ιουλίου, αλλά και για να διαφανεί η ρητορική του στα πλαίσια της γενικότερης θεαματικής παρουσίασης των γεγονότων από τα ΜΜΕ.
Τα ευρύτερα ζητήματα τα οποία τίθενται σε αυτό το πλαίσιο έχουν να κάνουν και με το πώς γίνεται αντιληπτή μια δημόσια έρευνα αλλά και για τον βαθμό στον οποίο ένα δημόσιο λειτούργημα μπορεί να συμπλεύσει με ένα κατασκευασμένο θεαματικό κλίμα από τα ΜΜΕ αντί να λειτουργήσει αυτόνομα και μη-μεροληπτικά σύμφωνα με τους όρους ανάθεσης καθήκοντος.

Εισαγωγή: κριτήρια αξιολόγησης και μεθοδολογικά ζητήματα
Τρεις μήνες μετά την έκρηξη Μαρι κατατέθηκαν 2 έρευνες με σχετικά «πορίσματα-κείμενα» για το γεγονός: αυτό της αστυνομίας και αυτό του Π. Πολυβίου. Η διαφορά ανάμεσα στα 2 είναι αισθητή: ο κ. Πολυβίου έδειξε με την τηλεοπτική του διασκεψη τυπου ότι η βασική του εστίαση, και στόχος, ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώ αντίθετα η αστυνομία διερευνώντας το γεγονός φαίνεται (στον βαθμό που διαρρέουν στοιχεία στα ΜΜΕ, αφού το δικό της πόρισμα δεν δημοσιοποιήθηκε)[2] να αποδίδει ευθύνες σε αρμόδιους οι οποίοι με βάση τα τεκμήρια εμπλάκηκαν με το φορτίο, την φύλαξη η και την αμέλεια να πάρουν μέτρα ακόμα και όταν ο κίνδυνος ήταν σαφής –είτε μετά την 4 Ιουλίου 2011, είτε ακόμα και το πρωινό της έκρηξης.
Η εστίαση στον Πρόεδρο στην ρητορική του κ. Πολυβίου δεν έγινε γιατί είχε κάποια περισσότερα τεκμήρια από την αστυνομία η γιατί το απαιτούσαν οι όροι εντολής του. Οι όροι εντολής απαιτούσαν ξεκάθαρα να αναζητήσει «ευθύνες» συνολικά και όχι να εστιάσει σε μια διάσταση – την πολιτική ηγεσία - παραβλέποντας τις ευθύνες από το τοπικό επίπεδο στο γραφειοκρατικό ιεραρχικό του στρατού και όχι μόνο. Το διάταγμα με βάση το οποίο διορίστηκε αναφέρει σαν πρώτο σημείο την εξέταση της ευθύνης η ευθυνών για «Το σύνολο των ενεργειών, παραλείψεων, γεγονότων, συνθηκών, η το συνδυασμό τους, που οδήγησαν στην έκρηξη». Και ακολούθως στα σημεία Δ, Ε, Στ, και Θ υπάρχει σαφής αναφορά στις διαδικασίες «φύλαξης» και «ασφάλειας» των εμπορευματοκιβωτίων. Ο ίδιος, ο κ. Πολυβίου, παραδέχεται την  ελλειπτική εστίαση και την αποδίδει σε δική του επιλογή («πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθώ») και όχι στους όρους εντολής.[3] Αν, όμως, διαφανεί μέσα από την ανάλυση του κειμένου ότι με αυτήν την επιλογή εστίασης ο κ. Πολυβίου αποσιωπησε/λογόκρινε a priori στοιχεία και τεκμήρια, και παράβλεψε, άμεσες και εξόφθαλμες ευθύνες άλλων για να εστιαστεί η επίθεση του στον Πρόεδρο, τότε η εστίαση του δεν είναι απλά ημιτελής, αλλά θέτει και ευρύτερα ζητήματα συνέπειας αλλά και ικανοποιητικής λειτουργίας του στον ρόλο δημόσιου λειτουργού. Ο κ. Πολυβίου είναι μεν δικηγόρος, αλλά όταν διορίστηκε στην θέση του επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής, αναλάμβανε ένα ρόλο ανεξάρτητου, και άρα αντικειμενικού, ερευνητή. Αν όντως διαφανεί από την ανάλυση ότι ήταν μεροληπτικός τότε τίθεται σαφώς θέμα αξιοπιστίας και του «πορίσματος» του, αλλά ενδεχομένως και θέμα κινήτρων πίσω από αυτήν την στάση. Μπορεί να προέρχεται από αδυναμία του ίδιου να κατανοήσει τον ρόλο και τις ευθύνες του - όπως φάνηκε ότι συνέβηκε με πολλούς αξιωματούχους του στρατού και της κρατικής γραφειοκρατίας γενικότερα στην «πορεία» προς την έκρηξη. Αν όντως φανεί ότι η υιοθέτηση μιας δικηγορικής εστίασης σε μόνο μια πλευρά του όλου, με μεροληπτική στάση στην παρουσίαση και αξιολόγηση των τεκμηρίων, τότε η παράδοξη (το λιγότερο) σχέση που ανέπτυξε με τα ΜΜΕ (με αποκορύφωμα την τηλεοπτική διάσκεψη τύπου) αφήνουν, δυστυχώς, το αίσθημα ευρύτερων προβλημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα εργασία θα εστιάσει στην διερεύνηση του κατά πόσο το πόρισμα Πολυβίου όπως δημοσιοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου ήταν μεροληπτικό η όχι. Η έννοια της μεροληψίας πρέπει να διευκρινισθεί. Στην συγκεκριμένη διαδικασία υπήρχαν μια σειρά από εμπλεκόμενοι με αντικρουόμενες εκδοχές αλλά και συμφέροντα.[4] Εφόσον μια έρευνα στηρίζεται σε τεκμήρια και αναλυτική ερμηνεία θα εστιάσουμε σε 2 διαστάσεις:
1. Κατά πόσο ο κ. Πολυβίου παρουσίασε ισομερώς τα σχετικά τεκμήρια η αν φάνηκε να υπάρχει τάση συστηματικής απόκρυψης, αποσιώπησης, λογοκρισίας τεκμηρίων τα οποία εκφραζαν κάποιες οπτικές  ή αν η λογοκρισία εξυπηρετεί (σαν πρόθεση η σαν συνέπεια) κάποια συμφέροντα σε σχέση με τους ευρύτερα «εμπλεκόμενους» στην όλη διαδικασία.
2. Κατά πόσο ο κ. Πολυβίου αξιολόγησε ισομερώς (εφάρμοσε δηλαδή τα ίδια κριτήρια) στα άτομα τα οποία εμπλέκονταν και τα οποία σχολιάζει άμεσα η έμμεσα. Για να διαφανεί αν υπήρχε προκατάληψη θα γίνει σύγκριση αν εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης σε διάφορους εμπλεκόμενους – θα συγκριθεί ιδιαίτερα η σχέση του στρατού (σαν κρατικής δομής) με τον Πρόεδρο,[5] αλλά και παρουσίαση του ρόλου της Βουλής.
Η ανάλυση η οποία ακολουθεί θα βασιστεί στο ίδιο το κείμενο του κ. Πολυβίου. Θα λάβει, ωστόσο, υπό όψιν της τα τεκμήρια τα οποία έχουν γίνει διαθέσιμα τόσο μέσω των ακροάσεων της ανακριτικής επιτροπής όσο και στοιχείων τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν διαψεύσθηκαν.
Πριν προχωρήσουμε πρέπει να γίνει ένα σχόλιο για την χρήση και την θεωρητική τεκμηρίωση των κριτηρίων του κ. Πολυβίου. Όσον αφορά την χρήση των κριτηρίων καταθέτει μια λίστα με 10 σημεία τα οποία σηματοδοτούν, κατά την γνώμη του, «γνώση των κινδύνων»,[6] αλλά μόνο επιλεκτικά διερευνά αν κάποιοι είχαν «γνώση» – διότι προφανώς αν εφάρμοζε τα ίδια κριτήρια ευρύτερα θα θεωρούσε πολύ περισσότερους (και ιδιαίτερα από τον στρατό) σαν άτομα με «ευθύνες».[7] Η προσπάθεια του, ακολούθως, να τεκμηριώσει θεωρητικά την έννοια της «πολιτικής ευθύνης» τον οδηγεί σε πρόχειρες κινήσεις και λάθη τα οποία μειώνουν την αξιοπιστία της προσπάθειας του: ανκαι παραπέμπει σε 2 πηγές σε μια υποσημείωση, εντούτοις όχι μόνο δεν τις συζητά[8] αλλά παραθέτει ένα απόσπασμα από κείμενο μιας αγγλικής εφημερίδας σαν μέρος του επιχειρήματος του. Αν το ζητούμενο ήταν να καθοριστεί μια τόσο σημαντική έννοια όπως η πολιτική ευθύνη και η ιεραρχική της απόδοση, η αναφορά σε κάποιο άρθρο μιας εφημερίδας δεν αποτελεί ούτε τεκμηρίωση ούτε πειστικό επιχείρημα για οποιαδήποτε ανάλυση. Δεν μπορεί να θεωρείται σοβαρότητα να παρατίθεται έτσι ένα απόσπασμα από ανώνυμο άρθρο – και μάλιστα κακομεταφρασμένο. Η μετάφραση της έννοιας «witch hunt» σαν «κυνήγι μελισσών» (αντί σαν «κυνήγι μαγισσών» με παραπομπή σε κατασκευή υστερίας) δείχνει προχειρότητα αλλά και θέτει ζητήματα κατανόησης εννοιών. Γενικότερα η απουσία βιβλιογραφίας για την ατομική ευθύνη και των ατόμων με εξουσία («υψηλόβαθμους φορείς εξουσίας») αλλά και των υφισταμένων τους (με «ιεραρχικά διαβαθμισμενη εξουσία») στα πλαίσια των (γραφειοκρατικών η τοπικών) αρμοδιοτήτων τους, οδήγησε τον κ. Πολυβίου σε προσωπικές δηλώσεις («είναι η άποψη μου», «νομίζω») οι οποίες αναπόφευκτα δημιουργούν κενό στην εγκυρότητα (και την σοβαρότητα) των εκτιμήσεων του. Διότι το θέμα σε ένα δημόσιο λειτούργημα δεν είναι η προσωπική άποψη (με τις αναπόφευκτες ταυτίσεις και προκαταλήψεις της) αλλά η αξιολόγηση με κριτήρια τα οποία να εφαρμοστούν ορθολογικά και ισομερώς σε όλους. Όπως οι νομικοί οφείλουν να τεκμηριώνουν τις απόψεις του νομικά, ο κ. Πολυβίου όφειλε μια ανάλογη τεκμηρίωση των κριτηρίων του.
Μέρος του προβλήματος φαίνεται να ήταν και το γεγονός ότι η επιτροπή είχε μόνο ένα ειδικό, τον κ. Σιακαλλη, ενώ όπως διαμορφώθηκε η εικόνα χρειάζονταν σαφώς και άλλοι, από διάφορες ειδικότητες. Στις αναφορές του κ. Πολυβίου φαίνεται να υπάρχουν σαφείς ελλείψεις στην κατανόηση-ερμηνεία είτε της διπλωματικής γλώσσας, είτε της λειτουργίας των κρατικών δομών και της γραφειοκρατίας σαν κοινωνιολογικού φαινομένου. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Πολυβίου δεν φαίνεται να διανοείται ότι θα μπορούσε να συγκρίνει την προσπάθεια του με ανάλογα ατυχήματα (όπως λ.χ. το θέμα της έκρηξης του Challenger στις ΗΠΑ το 1986) σε άλλες προεδρικές δημοκρατίες – στο βαθμό έστω που συνειδητά εστιάζει στον πρόεδρο σε αντιπαραθεση με τον κρατικό μηχανισμό.

Η συγκάλυψη των ευθυνών του στρατού: από την μονάδα μέχρι την εξάρτηση της Εθνικής Φρουράς από τον ελληνικό στρατό
Ας ξεκινήσουμε από το επίπεδο της μονάδας του ναυτικού «Ευάγγελος Φλωράκης» όπου ήταν αποθηκευμένα τα κιβώτια για να δούμε το ιστορικό των γεγονότων όπως έχουν γίνει γνωστά. Όπως σωστά παρατήρησε ο κ. Πολυβίου με το τέλος της διαδικασίας δημόσιων καταθέσεων, τα θύματα (αλλά και η έκρηξη) μπορούσαν να αποφευχθούν μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε αυτό το επίπεδο ο κ. Πολυβίου αποφεύγει και λογοκρίνει τα τεκμήρια. Και αν συγκριθεί ακόμα και με το πλαίσιο ευθύνης που αποδίδει στον πρόεδρο σαν «υψηλόβαθμο φορέα εξουσίας», τότε στο τοπικό επίπεδο η αποφυγή καταμερισμού οποιασδήποτε ευθύνης σε «ιεραρχικά διαβαθμισμενους φορείς εξουσίας» είναι εντυπωσιακή.
Οι αναφορές οι οποίες ακολουθούν είναι ενδεικτικές και έχουν σαν στόχο να καταγραφούν οι κινήσεις (ή οι παραλείψεις) των αρμοδίων του στρατού από το τοπικό ιεραρχικό επίπεδο μέχρι το ανώτατο. Θα εξεταστούν σε αυτό το πλαίσιο 4 θέματα: το ζήτημα της αποψίλωσης το οποίο είναι αποκαλυπτικό των λαθών-παραλείψεων που προηγήθηκαν της έκρηξης, το ζήτημα της μη-εκκένωσης το οποίο ήταν το ουσιαστικό όσον αφορά τους θανάτους, και ακολούθως το ζήτημα της μη κατασκευής στεγάστρου και της μη-ανάλυσης της πυρίτιδας το 2011 (παρά την απόφαση σε υπουργικό επίπεδο) τα οποία έχουν να κάμουν με την ευρύτερη στρατιωτική ιεραρχία και δομή.

1.Τα λάθη των τοπικά-ιεραρχικά «υψηλόβαθμων φορέων της εξουσίας»: η ευθύνη της μη-αποψίλωσης για τις κινήσεις των θυμάτων προς το σημείο της έκρηξης:
«..τόσο τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όσο και οι στρατιωτικοί, που βρίσκονταν κατά τον ουσιώδη χρόνο στο σημείο των εμπορευματοκιβωτίων, μη αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο έκρηξης μετά από πολύ ώρα καύσης, δεν προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά στα εμπορευματοκιβώτια αλλά να κατασβήσουν εστίες δίπλα από αυτά..»[9]
Σύμφωνα με όλα τα τεκμήρια τα οποία έχουν κατατεθεί η κρίσιμη περίοδος για αποφυγή των θανάτων στο στρατόπεδο ήταν η περίοδος 4-11 Ιουλίου. Στις 4 βρέθηκε διογκωμένο κιβώτιο (από όπου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έγιναν μερικές εκρήξεις) και παρά το ότι έγινε σύσκεψη στην μονάδα και πάρθηκαν αποφάσεις, αυτές δεν υλοποιήθηκαν. Υπήρξαν λ.χ. αξιωματικοί που δεν έστειλαν την αναφορά σε αρμόδιους. Αλλά και στο ίδιο το στρατόπεδο υπήρχε από ότι φαίνεται αδιαφορία. Το ζήτημα της αποψίλωσης (και της πυρκαγιάς στο «χόρτα» «γύρω» από τα κιβώτια) μπορεί να φαντάζει μικρό (σε σύγκριση με την έκρηξη της πυρίτιδας τελικά) αλλά όπως φαίνεται από τα τεκμήρια ήταν ένα υπαρκτό ζήτημα – τουλάχιστον σαν αιτία για την μετακίνηση των πυροσβεστικών του στρατού προς το σημείο της έκρηξης. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της πυροσβεστικής αλλά και της σύσκεψης η οποία έγινε στην μονάδα έπρεπε να γίνει αποψίλωση.[10] Η πιθανότητα μια φωτιά να απλωθεί από την ύπαρξη χόρτων η θάμνων είναι εμφανής και στις αναφορές της επιτροπής των άγγλων εμπειρογνωμόνων που αναφέρει ο Πολυβίου. Ήταν επίσης ένα σημείο το οποίο κατέγραψε σαν εισήγηση η ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία επισκέφθηκε την βάση με τα τις 4 Ιουλίου: «Η περιοχή πέριξ της στοιβάδας πρέπει να καθαριστεί από τα χόρτα για αποφυγή κίνδυνου πυρκαγιάς».[11] Ο κ. Πολυβίου, όμως, δεν εστιάζει στο φαινόμενο ανκαι καταγράφει σε μια αναφορά μάρτυρα ότι όντως υπήρχαν χόρτα που καίγονταν γύρω από τα κιβώτια: «Επίσης είπαν μου ότι επετακτηκαν πυρίτιδες από το κοντεϊνερ και πήραν φωτιά τα χόρτα».[12] Ποιος είχε ευθύνη να λάβει αυτό το μέτρο – να γίνει αποψίλωση, να κοπούν τα χόρτα; Ο κ. Πολυβίου αποφεύγει σταθερά το θέμα στο κείμενο του η προσπαθεί να δικαιολογήσει τους υπεύθυνους του στρατού με το επιχείρημα ότι το φορτίο δεν είχε ενταχθεί στο σύστημα τους.
 Όταν όμως γίνονται εκρήξεις μέσα στο στρατόπεδο έχει η δεν έχει ευθύνη ο αρμόδιος αξιωματικός η αξιωματικοί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα; Ιδιαίτερα αφού σύμφωνα με τα τεκμήρια ο διοικητής του ναυτικού είχε προσωπική επαφή με τον υπεύθυνο του ΓΕΕΦ, τον συνταγματάρχη Γεωργιαδη, για το φορτίο. Παραδέχεται μάλιστα με σαφήνεια ο κ. Πολυβίου ότι ο συνταγματάρχης Γεωργιαδης ενημέρωσε τους τοπικούς υπεύθυνους την μονάδας στις 6 Ιουλίου «..για την επιθεώρηση που έγινε από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, τις διαπιστώσεις και τις εισηγήσεις[13] Οι τοπικοί αρμόδιοι ήξεραν για την εισήγηση για αποψίλωση. Είναι η δεν είναι θέμα φύλαξης και προστασίας προσωπικού να γίνει αποψίλωση σε περιοχή με άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς; Όταν δίνεται ήδη οδηγία από την πυροσβεστική για αποψίλωση (και «εισήγηση» από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων) και δεν ακολουθείται από άτομα που ήταν αρμόδια για τον χώρο, τότε υπάρχει άμεση ευθύνη – παράλειψης καθήκοντος που ενδεχομένως οδήγησε εν μέρει στην τραγωδία. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ένα τεκμήριο από το ίδιο το πόρισμα Πολυβίου για το πώς εμπλάκηκαν οι ναύτες και ο Κελευστής με τη φωτιά (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου):
«Ο Ανδρέας Ιωαννιδης, Διοικητής Διοίκησης Ναυτικού, έδωσε οδηγίες στον κ. Ιωάννη Τσιανη να πάει στην Βάση και να δώσει εντολές για να πάει το πυροσβεστικό όχημα στο χώρο της πυρκαγιάς, γιατί άρχισε να επεκτείνεται γύρω από τα εμπορευματοκιβώτια.
Ο Μιχάλης Ηρακλέους, Κελευστής, ΕΠΥ, μπήκε στο καινούργιο πυροσβεστικό όχημα της ΝΒΕΦ, μαζί με τους Χρίστο και Μιλτιάδη Χριστοφορου..»[14]
Η επέκταση της φωτιάς «γύρω από τα εμπορευματοκιβώτια» επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της πυροσβεστικής (αλλά και της σύσκεψης εμπειρογνωμόνων) για τους κίνδυνους μη-αποψίλωσης. Το ότι δόθηκε «εντολή» (άρα χρήση εξουσίας) για να πάνε στρατιώτες στον χώρο λόγω της επέκτασης της φωτιάς στα χόρτα, δεν θα έπρεπε να κάνει τον κ. Πολυβίου να εστιάσει στο θέμα σαν ζήτημα «ευθυνών»; Η μη-αποψίλωση είχε εμπλοκή στην επέκταση των εστιών φωτιάς/ πυρκαγιάς και  κατεγραμενη (από μαρτυρία) ευθύνη για την μεταφορά θυμάτων (των 2 αδελφών και του Κελευστή) στο χώρο της τραγωδίας. Όπως αναφέρεται σαφώς και στο απόσπασμα στην αρχή αυτής της ενότητας τόσο οι πυροσβέστες όσο και οι ναύτες-στρατιωτικοί προσπαθούσαν να σβήσουν την «εστίες» φωτιάς «δίπλα από αυτά».[15]
Μπορεί να πει κάποιος ότι επειδή εμπλέκονται οι νεκροί αξιωματικοί ο κ. Πολυβίου θέλησε να το αποφύγει. Αναφέρει όμως σαν παράδειγμα δικαστικής απόφασης, σε άλλο πλαίσιο, την ευθύνη ενός οδηγού. Αν δηλαδή ένας οδηγός λεωφορείου κάνει λάθος και γίνει θανατηφόρο δυστύχημα, δεν θα διερευνηθεί καν και δεν θα του αποδοθούν έστω ευθύνες ανθρώπινου λάθους όταν γίνει διερεύνηση για τους νεκρούς επιβάτες;

2. Η μη διαταγή εκκένωσης και οι ευθύνες που προσπαθεί να αποκρύψει ο κ. Πολυβίου. Η μη-αποψίλωση ήταν απλά η επιφάνεια. Το τραγικό λάθος, όπως όλοι λίγο πολύ κατανοούν τώρα πια,[16] ήταν η μη-διαταγή εκκένωσης. Εδώ ο κ. Πολυβίου φαίνεται διατεθειμένος να κατηγορήσει αρμόδιους της πυροσβεστικής για αυτήν την μη-απόφαση. Αντίθετα όμως παραπλανητικά προσπαθεί να αποκρύψει την ευθύνη των τοπικών αρμοδίων με βάση την στρατιωτική ιεραρχία. Είχε καλέσει, μάλιστα, ειδικά άτομα στις δημόσιες ακροάσεις του για να καλύψει την απουσία διαταγής για μη-εκκένωση με αναφορές ότι ο κ. Ιωαννιδης είπε σε κάποιους να απομακρυνθούν –αναθέτοντας τους όμως συγκεκριμένες οδηγίες (όπως λ.χ. την εντολή να πάει το πυροσβεστικό με τα δίδυμα αδέλφια – η και την διαταγή ανάκλησης προσωπικού). Αυτό δεν ήταν διαταγή εκκένωσης. Διότι οι 3 στρατιώτες ήταν εκεί και δεν τους ειπώθηκε να φύγουν. Τραγικά ίσως ο ναύτης Αντώνης Χαραλάμπους φαινόταν να έψαχνε ακόμα και μερικά λεπτά πριν την έκρηξη για «σίκλες για να μεταφέρουν νερό από την θάλασσα».[17] Ποιος προστάτευσε αυτούς του νεαρούς με βάση τον στρατιωτικό κώδικα ιεραρχίας και ποιες ήταν οι ανάλογες ευθύνες; Κανένας δεν διέταξε εκκένωση (αντίθετα δίνονταν οδηγίες και εντολες/διαταγες για ανάκληση προσωπικού και να πάνε άτομα κοντά στην φωτιά με πυροσβεστικά) και αυτό φαίνεται να το επιβεβαιώνει και η αστυνομική έρευνα-πόρισμα. Αυτό όφειλε να σχολιαστεί και η μη- αναφορά του είναι λογοκρισία και μεροληπτική στάση.
Σε μια προσπάθεια συγκάλυψης μάλλον ο κ. Πολυβίου αναφέρει στην ροή των γεγονότων λίγο πριν την έκρηξη σε «οδηγίες από τον κ. Ιωάννη Τσιανη,  πλωτάρχη, για την «εκκένωση του στρατοπέδου». Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο ίδιος αξιωματικός που είχε μεταφέρει τις εντολές να πάνε στρατιώτες στην πυρκαγιά για κατάσβεση – κάνοντας δηλαδή το αντίθετο της εκκένωσης. Και αμέσως πιο κάτω αντιφάσκει, ακόμα πιο έντονα, η καταγραφή Πολυβίου, αναφέροντας μαρτυρία ότι στις 5:22 (μισή ώρα πριν την έκρηξη) ο Μιλτιάδης Χριστοφορου (μετέπειτα θύμα της έκρηξης) μετέβηκε στον θάλαμο και είπε ότι «πήρε οδηγία» για «..να πάμε να σβήσουμε την φωτιά».[18] Η λέξη «οδηγία» είναι σαφής σε όλα τα λεξικά. Το μόνο που αναφέρεται σχετικά με τον κ. Τσιανη (εκτός του ότι μετέφερε τις εντολες/οδηγιες για να πάνε τα θύματα στον χώρο όπου θα γινόταν η έκρηξη) είναι ότι ο επικελευστης, λεπτά πριν την έκρηξη, προσπάθησε να σταματήσει ένα αυτοκίνητο της ΕΜΑΚ επικαλούμενος «οδηγίες» του κ. Τσιανη. Δόθηκαν άλλες οδηγίες στους 3 νεκρούς ναύτες και άλλες οδηγίες σε άλλους; Υπάρχει εδώ μια σαφής αντίφαση η οποία αξίζει να διερευνηθεί – και εδώ δεν είναι μόνο θέμα των μαρτύρων αλλά και της ίδιας της καταγραφής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην μαρτυρία για τους πυροσβέστες υπάρχει αναφορά σε «μαστόρους που φωνάζουν» να πάνε οι πυροσβέστες αμέσως στην πυρκαγιά, ενώ υπάρχει επίσης καταγραμμένη μαρτυρία, όπως είδαμε προηγουμένως, ότι υπήρχε «εντολή» να πάνε τα πυροσβεστικά στην πυρκαγιά. Δεν υπήρχε διαταγή εκκένωσης – αν υπήρχε εκκένωση έπρεπε πρώτα να απευθυνθεί στους 3 στρατιώτες οι οποίοι με πυροσβεστικό η σίκλες προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά, και μετά να δοθεί διαταγή να φύγουν όλοι από την περιοχή της πιθανής έκρηξης. Είναι η δεν είναι παραποίηση στοιχείων αυτό; Διότι το θέμα περνά από την λογοκρισία στην σκόπιμη παραπλάνηση – ιδιαίτερα όταν  εμφανίζεται η παρουσία των ναυτών-στρατιωτών στον χώρο της έκρηξης, σαν είδος «ηρωικής» προθυμίας. Ήξεραν οι στρατιώτες και ο Κελευστής τι θα αντιμετώπιζαν; Αν γνώριζαν και πήγαν τότε αυτό θα ήταν ηρωισμός – ο οποίος είναι συνειδητός. Το να κληθούν, με «εντολή», να πάνε στο χώρο της πυρκαγιάς σήμαινε κίνδυνο που δεν ήξεραν. Ο «εθελοντικός» «ηρωισμός» εδώ φαίνεται να λειτουργά σαν συναισθηματική κάλυψη για να αποφευχθούν οι ευθύνες (η τα λάθη) όσων («μαστόρων») διέταξαν (έδωσαν «εντολή») να πάνε οι στρατιώτες εκεί, και το ίδιο ισχύει και για τους πυροσβέστες. Το ότι απέφυγε να σχολάσει τα φιλμ τα οποία κυκλοφορούν με τους στρατιώτες να συμπεριφέρονται λες και είναι σε παιχνίδι πυροτεχνημάτων είναι ίσως εκφραστικό της ευρύτερης προσπάθειας του κ. Πολυβίου να συγκαλύψει ευθύνες. Για να γίνουν κατανοητές οι ευθύνες για τις τοπικές ιεραρχικές αρχές αξίζει να αναφέρει κάποιος και την φράση του Σπύρου Τταντη όπως την μετέφερε ο αρχικελευστής κ. Δημητρίου. «..ο Σπυρος Τταντης ο οποίος ήταν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα φώναξε του Κρόκου, λέγοντας του ότι πρέπει να πάνε πάνω και οι μαστοροι φωνάζουν..».[19] Ποιοι ήταν «οι μαστοροι» που φώναζαν να πάνε στρατιώτες και πυροσβέστες κοντά στα φλεγόμενα κοντεϊνερ;

Σύγκριση για την κατανομη/απονομη ευθυνών: Η λογοκρισία φαίνεται να είναι στρατηγική αφού ο κ. Πολυβίου εφαρμόζει δυο μέτρα και δυο σταθμά στην συνέχεια όσον αφορά τις ευθύνες. Όταν αναφέρει το θέμα των ευθυνών ο κ. Πολυβίου υιοθετεί την άποψη της ευθύνης των υψηλά ισταμένων, αυτών δηλαδή οι οποίοι είχαν εξουσία. Εδώ στο θάνατο των ναυτών-στρατιωτών και στην μη ικανοποιητική πληροφόρηση των πυροσβεστών οι ευθύνες των άμεσα εμπλεκομένων  «υψηλά ισταμένων» ατόμων με εξουσία, λογοκρίνονται πλήρως από το κείμενο. Ακόμα πιο χαρακτηριστικά δεν σχολιάζεται καν το επίσης επικίνδυνο: ότι οι αρμόδιοι της βάσης είχαν καλέσει  μέχρι και ελικόπτερα αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτων. Η ρητορική ότι η Εθνική Φρουρά είχε καθήκον μόνο την «φρούρηση της φύλαξης»[20] δεν αρκεί εδώ εφόσον μετά ο ίδιος ο κ. Πολυβίου θα ζητά ευθύνες για το ότι «όφειλαν να ξέρουν» κάποιοι: όταν έγιναν οι πρώτες εκρήξεις (στις 4 Ιουλίου) δεν έπρεπε οι αρμόδιοι της μονάδας να ζητήσουν έστω να μάθουν, να κάνουν αυτά που είπε η πυροσβεστική και να ακολουθήσουν τους βασικούς κανόνες προφύλαξης με το να διαταχθεί εκκένωση; Ο κ. Πολυβίου αναφέρει (σαν είδος δικαιολόγησης) ότι οι τοπικοί ιεραρχικά αρμόδιοι δεν είχαν «ιδιαίτερη η εξειδικευμένη πληροφόρηση για το περιεχόμενο του φορτίου». Αυτό όμως είναι σαφώς παραπλανητικό στα όρια του ψέματος. Οι τοπικοί αρμόδιοι είχαν πληροφόρηση για τα 10 σημεία τα οποία αναφέρει ο κ. Πολυβίου σαν κριτήρια «γνώσης». Αρμόδιοι της βάσης είχαν συναντηθεί 2 φορές με τον αρμόδιο για το φορτίο συνταγματάρχη Γεωργιαδη, και οι κανονισμοί του ΓΕΕΦ για περιπτώσεις πυρκαγιάς (του οποίους ήταν καθήκον τους να ξέρουν) είναι σαφείς και καταγράφονται:[21] «Πυρκαγιά που έχει διαδοθεί: (το φορτίο φλέγεται). Μην προσπαθήσετε να σβήσετε την πυρκαγιά.» Είναι λογικό οι αρμόδιοι να μην ρώτησαν τις είδους φορτίο υπήρχε; Τι συζητήσουν με τον κ. Γεωργιαδη όταν συναντήθηκαν; Είναι αποδεκτό ότι δεν ήξεραν τους κανονισμούς του ΓΕΕΦ για πυρκαγιά σε πυρομαχικά; Και όμως ο κ. Πολυβίου θα αναζητήσει ευθύνες σε άτομα χωρίς καμιά γνώση πυρομαχικών – ενώ για ιεραρχικά αρμόδια άτομα του στρατού θα επιχειρηματολογήσει ότι δεν είχαν «ιδιαίτερη, εξειδικευμένη, η επαρκή» γνώση. Είναι μια σαφώς μεροληπτική στάση όπου τα κριτήρια αξιολόγησης εφαρμόστηκαν εξόφθαλμα διαφορετικά.
Όλα αυτά τα αποσιωπά ο κ. Πολύβιου και θα μπορούσε να δείξει κάποιος κατανόηση - ανκαι όχι τα δικαστήρια όταν γίνουν δίκες και οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής[22] λ.χ. επικαλεστούν όλα αυτά τα πλημμελήματα στην λειτουργία της βάσης και στους βασικούς κανόνες φύλαξης του φορτίου. Αν ο χειριστής ενός ελικοπτέρου η αεροπλάνου, η ο οδηγός ενός λεωφορείου,[23] κάνει λάθος, και ακολουθήσει θανατηφόρο ατύχημα-δυστύχημα είναι μεν κατανοητό το ανθρώπινο λάθος. Αλλά οι ευθύνες για το δυστύχημα είναι υπαρκτές και μόνο η σκοπιμότητα μπορεί να οδηγεί στην αποσιωπηση/λογοκρισια τους και στην έκδηλη προσπάθεια είτε απαλλαγής από ευθύνες είτε παραπλανητικών αναφορών.
Το πιο εντυπωσιακό (και, ίσως, αποκαλυπτικό των προθέσεων του κ. Πολυβίου) είναι το μη-σχόλιο για το ότι ουσιαστικά αντί εκκένωση έγινε το αντίθετο – έγινε ανάκληση, διατάχθηκε, δηλαδή, να επιστρέψει το προσωπικό. Στο πόρισμα της αστυνομίας φαίνεται ότι καταγράφεται, ενώ στον κ. Πολύβιου, όπως πολλά αλλά τεκμήρια, αφήνονται στην ροή αποσπασμάτων χωρίς διερεύνηση και συζήτηση. Πως το εξηγεί αυτό ο κ. Πολυβίου; Δεν αξίζει αυτό το παράδοξο η παράλογο να «γίνει ανάκληση» (να κληθούν δηλαδή και άλλα άτομα στον χώρο της έκρηξης) να σχολιαστεί και διερευνηθεί; Δεν είναι τουλάχιστον κάτι το οποίο πρέπει να επισημανθεί για να μη επαναληφθεί; Η μήπως η εξαίρεση των άμεσα εμπλεκομένων υψηλά ισταμένων, σημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι μόνιμοι αξιωματικοί στο στρατό μπορούν να διατάζουν και να μην διερευνάται το λάθος; Πλήρης μη-κατανόηση από τους αρμόδιους της μονάδας για το τι είναι «έκρηξη» και «κίνδυνος»; Με βάση ποια λογική (ακόμα και αν δεχτούμε την αμέλεια από άγνοια) φέρνει κάποιος μόνιμος αξιωματικός και άλλους στον χώρο μιας πιθανής έκρηξης; Η αποσιώπηση ( η καταγραφή χωρίς σχόλιο η αξιολόγηση) του τεκμηρίου εντάσσεται στην προσπάθεια του κ. Πολυβίου να αποσιωπά τις ευθύνες της μονάδας και των αρμόδιων στην έκρηξη. Αποσιωπά την ευθύνη των ιεραρχικά στρατιωτικών αρμοδίων (και των σχετικών δομών) για να την μεταφέρει αλλού.

Ας προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο –του στρατού σαν μιας ευρύτερης δομής. Εδώ αξίζουν να διερευνηθούν 2 θέματα τα οποία και πάλιν λογοκρίνει ο κ. Πολυβίου δείχνοντας μια απροθυμία να διερευνήσει το θέμα σε βάθος και, πάλι, μια σαφή μεροληψία: το ζήτημα της μη κατασκευής στεγάστρου, και το ζήτημα της μη-μεταφοράς των δειγμάτων στην Ελλάδα για ανάλυση.

1. Γιατί δεν έγινε στέγαστρο; Η μονάδα φαίνεται να είχε κονδύλια για έργα αλλά δεν φαίνεται να ενδιαφερόταν να κατασκευαστεί στέγαστρο. Το ζήτημα του στεγάστρου επανέρχεται σαν νευραλγικό εφόσον η αιτία της έκρηξης αποδίδεται στην έκθεση του φορτίου στον ήλιο. Η βασική γραμμή υπεράσπισης του στρατού την οποία υιοθετεί ο κ. Πολυβίου, σχεδόν σαν δικηγόρος του, είναι ότι ο στρατός δεν ένταξε στο σύστημα του το φορτίο. Εδώ αξίζει να δει κάποιος την επιλεκτική χρήση των λέξεων «φύλαξη» και «φρούρηση» από τον κ. Πολυβίου. Η Πολιτεία είχε αναθέσει στον στρατό την «φύλαξη» του φορτίου το οποίο σημαίνει και προστασία από κινδύνους. Η χρήση της λέξης «φύλαξη» στα αποσπάσματα τα οποία παραθέτει ο κ. Πολυβίου σε σχέση με την διαδικασία κατάσχεσης είναι σαφής. Στην αναφορά του υπεύθυνου του Τμήματος Τελωνείων για τις διαβουλεύσεις με τον Γενικό Εισαγγελέα αναφέρεται: «Συμφωνήθηκε επίσης με τον Γεν. Εισαγγελέα, ότι, επειδή η ΕΦ θα αναλάμβανε την ασφαλή φύλαξη των εν λόγω ειδών..»[24] Η «φρούρηση» είναι πιο περιορισμένη έννοια και παραπέμπει σε αποστασιοποίηση από το φορτίο: «Όχι κανονική φύλαξη (όπως θα γινόταν με στρατιωτικό υλικό)».[25]  Είναι βέβαια άξιον απορίας τι θεωρούσαν οι αρμόδιοι του στρατού ένα φορτίο με πυρίτιδα αν όχι «στρατιωτικό υλικό». Και είναι επίσης εντυπωσιακό ότι ένας δημόσιος λειτουργός προσπαθεί τόσο άτσαλα να καλύψει μια εξόφθαλμη παράβλεψη στην ανάθεση καθήκοντος.   Έτσι ο κ. Πολυβίου υιοθετεί ένα παράδοξο λεκτικό σχήμα: «Φρούρηση των χώρου φύλαξης..»[26] Ακολούθως αναφέρεται στις σκοπιές αλλά δεν εξηγεί ποιου ήταν η ευθύνη για την «φύλαξη». Το ότι ο στρατός δεν φρόντισε να λάβει τα μέτρα του, δεν μπορεί να δικαιολογείται με την αναφορά σε μια αόρατη δύναμη η οποία θα είχε την φύλαξη – και ο στρατός απλά την «φρούρηση». Αν υπάρχει μια ευθύνη η οποία ανατέθηκε στον στρατό ήταν σαφώς, όπως δείχνουν οι αναφορές,  της «φύλαξης» – και σε αυτό το σημείο το ζήτημα του στεγάστρου είναι κομβικό και αποκαλυπτικό όπως θα δούμε. Διότι τέθηκε από την αρχή (στην διαδικασία κατάσχεσης και μεταφοράς) και ακολούθως τέθηκε ξανά από τους αρμόδιους του στρατού – χωρίς όμως να αναλάβουν τις αρμόζουσες ευθύνες για την κατασκευή του.
 Υπήρχαν κατεγραμενες ανησυχίες από την άνοιξη του 2009, οι οποίες αυξήθηκαν την άνοιξη του 2010.  Με βάση την θέση του κ. Πολυβίου ότι η ύπαρξη της λέξης «έκρηξη» σε σύσκεψη το Φεβρουάριο του 2011, σήμαινε κίνδυνο, τότε όσοι ήξεραν για αυτούς του πιθανούς κίνδυνους και δεν έκαμαν κάτι έχουν  ευθύνη. Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε την έκρηξη ήταν η απουσία στεγάστρου. Ας δούμε λοιπόν πως το διερευνά το θέμα ο κ. Πολυβίου και ποιες ερωτήσεις δεν καταθέτει ο ίδιος παρά τον ρόλο του σαν ερευνητή:
Στο σημείωμα του κ. Γεωργιαδη, για τον έλεγχο του φορτίου στις 18 Φεβρουάριου αναφέρεται σαφώς ότι «..κατασκευάζεται στο ΝΒΕΦ ειδικός στεγασμένος χώρος για μεταφορά και μόνιμη εγκατάσταση όλου του φορτίου..».[27] Ενώ υπάρχει και αναφορά στα οικονομικά με επιστολή για έγκριση «..των συνεχών δαπανών που απέστειλε το ΓΕΕΦ..». [28]
Άρα υπήρχε η πρόθεση για στέγαστρο – είναι ενδιαφέρον επίσης ότι ο αρμόδιος του στρατού έβλεπε την εγκατάσταση σαν πιο μόνιμη από ότι παραδέχονται άλλοι και ο ίδιος ο κ. Πολυβίου.[29] Αξίζει, επίσης, μια αναφορά στο ζήτημα των δαπανών το οποίο ο κ. Πολυβίου προσπερνά. Σύμφωνα με την καταγραφή είχαν εγκριθεί 93, 000 εύρο, και είχαν ξοδευτεί 40, 000 για την βάση. Τι απέγιναν τα υπόλοιπα χρήματα;[30]
Το θέμα του στεγάστρου τέθηκε και από τον κ. Τσαλικιδη τον Μάιο του 2009 – χωρίς ωστόσο να γίνει οτιδήποτε. Στο κείμενο του κ. Πολυβίου γίνεται μια αναφορά για τις σκέψεις μερικών γραφειοκρατικά υπεύθυνων[31] χωρίς, ωστόσο, να διερευνάται γιατί δεν προχώρησε ο στρατός (από την ηγεσία μέχρι την τοπική μονάδα) να διεκδικήσει μια στοιχειώδη προστασία – όπως έστω προνοειτο στον αρχικό σχεδιασμό – αλλά και στις παρατηρήσεις του ίδιου του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Ο κ. Πολυβίου ουσιαστικά καταγράφει ότι πάρθηκε από ενδιάμεσα γραφειοκρατικά στελέχη (με την συμμετοχή και του «Ναυτικού») απόφαση για μη κατασκευή στεγάστρου – και αντί να εστιάσει στις ευθύνες μη τήρησης των οδηγιών φύλαξης, αναζητά, και πάλιν, ευθύνες, αλλού – παρά το ότι οι οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας για «φύλαξη» ήταν σαφείς. Είναι μάλλον εξόφθαλμη και πάλιν η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του στρατού.
Ακολουθούν διάφορες συσκέψεις και σημειώματα όπου ο στρατός ζητά να φύγει ( η να καταστραφεί το φορτίο) λόγω κινδύνων – αλλά όχι μόνο. Και αυτό είναι ίσως αποκαλυπτικό. Ήδη από τον Αύγουστο το ΓΕΕΦ ζητά να φύγει το φορτίο διότι χρειαζόταν προσωπικό για την φρούρηση του και στις 4/11/2009 καταγράφεται ότι στον χώρο «προβλέπονται μελλοντικές νέες εγκαταστάσεις για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς..» γιατί προγραμματίζονταν «νέα έργα στην μονάδα».[32] Ενώ, τον επόμενο χρόνο, στις 17/6/2010 καταγράφεται ότι «..στο χώρο που είναι αποθηκευμένο το φορτίο, προγραμματίζονται να γίνουν νέα έργα για την ναυτική βάση..».[33] Ακόμα πιο εντυπωσιακά, στο τέλος του χρόνου του 2010, σε επιστολή του προϊστάμενου Τομέα Αμυντικών Έργων καταγράφεται ότι : «Σε λίγους μήνες ξεκινούν έργα στην ναυτική βάση..»[34] Δηλαδή λογικά είχε υποβληθεί (η εγκριθεί ήδη) κονδύλι για τα «έργα» – αλλά για το στέγαστρο δεν υποβλήθηκε ούτε αίτηση ούτε υπήρχε πρόθεση να γίνει έστω αίτηση για να χρησιμοποιηθούν διαθέσιμα κονδύλια για έκτακτη ανάγκη.
Αυτές είναι οι αναφορές που γίνονταν από το  στρατό : η μονάδα θέλει τον χώρο για νέα έργα και δεν έχει προσωπικό για την φρούρηση. Ουσιαστικά ο στρατός σαν δομή δεν ανελάμβανε τις υποχρεώσεις του – αποφεύγοντας ακόμα και την διεκδίκηση κατασκευής στεγάστρου από φόβο (μπορεί να υποθέσει κάποιος) μήπως δεν γίνουν άλλα έργα. Δεν υπήρχε εδώ παράβλεψη κινδύνων; Αν ήταν σαφές από το φθινόπωρο του 2009 ότι το θέμα καθυστερούσε λόγω των εκβιασμών των εμπλεκομένων χωρών στο κυπριακό, τότε δεν θα έπρεπε ο στρατός να φροντίσει για την κατασκευή στεγάστρου; Όταν μάλιστα ομολογείται ότι υπήρχαν προγραμματισμένα έργα (και άρα σχετικά κονδύλια) δεν είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και μετά την σύσκεψη του Φεβρουαρίου του 2011 κανένας δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται να κάνει κάτι; Αυτό είχε να κάνει και με την μονάδα αλλά και με την ευρύτερη ιεραρχία του στρατού και την απροθυμία να αναλάβει καθήκοντα τα οποία του ανατέθηκαν – έστω της φύλαξης από δολιοφθορά. Αλλά και της προστασίας των στρατιωτών.
Ο κ. Πολυβίου απλά αποφεύγει τα σχόλια, και ιδιαίτερα τις αξιολογήσεις, καταγράφοντας μόνο τα έγγραφα που δείχνουν την απροθυμία των αρμόδιων του στρατού να αναλάβουν βασική ευθύνη προστασίας του υλικού που είχαν υπό την φύλαξη τους- αξίζει να αναφερθεί ότι ούτε η σκοπιά επί 24ωρου βάσεως δεν τηρήθηκε και άρα η πιθανότητα δολιοφθοράς, η κλοπής πυρίτιδας, ήταν εφικτή-υπαρκτή.[35]
Μπορεί να απονέμεται ευθύνη σε κάποιον ο οποίος αναθέτει έργο και οι αρμόδιοι αποφεύγουν να κάνουν το καθήκον τους για φύλαξη και προστασία προσωπικού;
Δεν είναι μόνο θέμα ποιοι έκαναν λάθη. Υπάρχει μια σαφής γραφειοκρατική απροθυμία η οποία προτιμούσε να μην ξοδέψει λεφτά για στέγαστρο – παρά τους κίνδυνους που εκτιμούνταν από την ίδια δομή σαν πιθανοί (λ.χ. αλλοίωση πυρίτιδας από ζέστη το καλοκαίρι).

Συγκριτική αναφορά στην εφαρμογή της αξιολόγησης των ευθυνών με βάση την γνώση των δεδομένων. Ιδού, λοιπόν, μια σειρά ερωτήσεων που για τον πόρισμα Πολυβίου είναι ουσιαστικά λογοκρινομενες έστω και αν, σαν καταγραφέας τεκμηρίων, τα συμπεριλαμβάνει στις καταγραφές (εξ ανάγκης, μπορεί να πει κάποιος, αφού τέτοια τεκμήρια θα καταγράφονταν και στο πόρισμα έρευνα της αστυνομίας). Γιατί δεν έγινε στέγαστρο; Ποιος αποφάσισε να μην γίνει – αφού φαίνεται να ήταν στο αρχικό σχεδιασμό; Γιατί ακολούθως οι αρμόδιοι της μονάδας, ο υπεύθυνος του αρμόδιου σώματος στρατού και οι ανώτεροι του δεν υπέβαλαν στο υπουργείο άμυνας αίτηση για στέγαστρο όταν άρχισαν να ανησυχούν για την επίδραση των καιρικών συνθηκών; Δεν μπορεί εδώ να επικαλεστεί άγνοια των εμπλεκομένων του στρατού ο κ. Πολυβίου αφού είναι καταγραμμένες στις αναφορές τους[36] ότι «κάποιος κίνδυνος» λόγω της θερμοκρασίας θα υπήρχε. Δεν ήξεραν οι αρμόδιοι της μονάδας για τις εκθέσεις που υποβάλλονταν; Δεν θα έπρεπε να ρωτήσουν αφού με βάση τις δικές τους ανησυχίες (για το προσωπικό, στις σκοπιές και τα νέα έργα) στέλλονταν οι εκθέσεις; Αυτά τα ερωτήματα ο κ. Πολυβίου τα λογόκρινε. Μπορεί να υποθέσει κάποιος βλέποντας την ευρύτερη στρατηγική της ρητορικής του ότι λειτούργησε σαν άτομο είτε με αδυναμία να κατανοήσει το ζητούμενο από τον δημόσιο ρόλο του, είτε με κραυγαλέα λάθη ανάλυσης, είτε με στόχο να συγκαλύψει κάποιες ευθύνες.  Όποιο και αν είναι το κίνητρο του, το γεγονός είναι ότι δεν υπέβαλε όλους τους εμπλεκόμενους στην ίδια αξιολόγηση και τις ίδιες ερωτήσεις όσον αφορά ανάλογα θέματα «ευθύνης».
Το ότι οι αρμόδιοι του στρατού υποβίβαζαν οι ίδιοι τον κίνδυνο είναι σαφές – όταν κάποιος ανησυχεί (η «έπρεπε να ανησυχεί» αφού κάθε μέρα βλέπει το φορτίο και τον σταθμό της ΑΗΚ – ένα άλλο κριτήριο το οποίο δεν εφαρμόζει εδώ ο κ. Πολυβίου ενώ αλλού το έκανε, σχεδόν, κεντρικό θέμα) και αντί να προβάλει άμεσα τον κίνδυνο στις αναφορές επικαλείται ανάγκες μείωσης σκοπιάς και οικοδομικών εργασιών προφανώς δεν δίνει την αρμόζουσα σημασία. Εδώ ο κ. Πολυβίου παραβλέπει την σχετική σημασία της έμφασης και των συνακόλουθων πράξεων η παραλείψεων, και άρα της ευθύνης των στρατιωτικών. Όταν όμως συζητά ένα σημείωμα το οποίο υποβλήθηκε στον Πρόεδρο τον Σεπτέμβριο του 2011, με στόχο την πληροφόρηση του για την στροφή προς την διαδικασία καταστροφής του φορτίου (μετά από αλλαγή στάσης του Ιράν), ο κ. Πολυβίου απομονώνει την φράση «κίνδυνος» (αποσιωπά ακόμα και την αόριστη προηγούμενη λέξη "κάποιοι") για να πει ότι ο Πρόεδρος ήξερε. Το τι "ήξερε" σε αυτό το πλαίσιο δεν το συζητά ο κ. Πολυβίου - ο οποίος σε άλλες περιπτώσεις θα αποφύγει τελείως την ευθύνη όσων όχι μόνο είδαν την λέξη "κίνδυνος" αλλά και πιο έντονες περιγραφές όπως "αλλοίωση". Ο Πρόεδρος πληροφορήθηκε ότι σύμφωνα με τους στρατιωτικούς υπήρχε «κάποιος κίνδυνος» – και συγκατάνευσε στην καταστροφή τους. Οι στρατιωτικοί, όμως, οι οποίοι έλεγαν τα περί κινδύνων δεν ήξεραν; Δεν θα έπρεπε να φροντίσουν με κάθε τρόπο για ένα στέγαστρο; Και πάλιν η σύγκριση δείχνει την μεροληπτικότητα του κ. Πολυβίου.

2. Περιμένοντας να πάνε τα δείγματα πυρίτιδας στην Ελλάδα για ανάλυση: ένα παράδοξο χωρίς ερωτήσεις. Τον Φεβρουάριο του 2011 έγινε μια σύσκεψη με την συμμετοχή των υπουργών εξωτερικών και άμυνας για το φορτίο. Το μεν υπουργείο άμυνας και ο στρατός υποστήριζαν την καταστροφή ενώ το υπουργείο εξωτερικών, έχοντας υπό όψιν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστήριζε την εκποίηση. Με βάση το ότι είχε ειπωθεί ότι υπήρχε κίνδυνος από αλλοίωση των υλικών, αποφασίστηκε να σταλεί δείγμα για ανάλυση. Το παράδοξο ήταν ότι αποφασίστηκε να σταλεί το δείγμα στην Ελλάδα. Για 5 ολόκληρους μήνες το δείγμα ήταν έτοιμο και δεν έγινε κατορθωτό να σταλεί στην Ελλάδα. Ο κ. Πολυβίου καταγράφει την απροθυμία τόσο των κυπριακών αερογραμμών να το μεταφέρουν όσο και των ελληνικών αρχών να το δεχθούν. Αυτό που παραδόξως λείπει εδώ (σε σχέση με άλλες περιπτωσεις/θεματα/ διερευνήσεις) είναι ότι ο κ. Πολυβίου δεν διερωτάται καν γιατί έπρεπε να πάει Ελλάδα. Γιατί ο κυπριακός στρατιωτικός μηχανισμός του κράτους, αγνοεί ένα χημείο δίπλα του και απευθύνεται σε άλλη χώρα;
Η μη συζήτηση της σχέσης κυπριακού και ελληνικού στρατού είναι η βασική αιτία αυτής της σιωπής. Και εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο θεσμικό πρόβλημα το οποίο δεν έχει να κάμει με τον Πρόεδρο αλλά με τις δομές μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε η Εθνική Φρουρά την δεκαετία του 60. Και όμως: αν πήγαινε το δείγμα στο κυπριακό χημείο θα υπήρχε αρκετός χρόνος να γίνει διαχωρισμός, καταστροφή και εκποίηση όπως ήταν προγραμματισμένο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αδιαφορήσαν –αλλά εδώ ήταν βασική ευθύνη του στρατού να πάρει δείγματα επικινδυνότητας σε κάποιο χημείο. Δυστυχώς όπως και με το στέγαστρο ο στρατός σαν «σύστημα-δομή» έθεσε μεν το θέμα αλλά όταν προτάθηκε διαδικασία άφησε πάλι το θέμα χωρίς πρακτική κίνηση – έτσι ούτε στέγαστρο έγινε, ούτε αναλύσεις πυρίτιδας.
Η μη συζήτηση και αναζήτηση αιτιών για την απροθυμία του ελληνικού κράτους να δεχθεί τα δείγματα για ανάλυση θέτει επιπρόσθετα προβλήματα για την στάση (και κατανόηση) του ερευνητή - λειτουργού: αν οι κυπριακές αερογραμμές, και το ελληνικό κράτος ανησυχούσαν για κίνδυνους (από το δείγμα πυρίτιδας αλλά και από πολιτικές ενδεχομένως προεκτάσεις) τότε υπάρχουν 2 δεδομένα: σε σύγκριση με τις κυπριακές αερογραμμές ο χειρισμός του στρατού φαίνεται πρόχειρος και ανεύθυνος. Αν από την άλλη το ελληνικό κράτος είχε ενδοιασμούς να παραλάβει έστω και δείγμα της συγκεκριμένης πυρίτιδας, δεν θα έπρεπε να διερευνηθεί το γιατί – και να είναι πιο προσεκτικός ο ίδιος ο αναλυτής όταν μιλά, όπως θα δούμε πιο κάτω, για «προσφορές» μετά την κατάσχεση; Τι δεν ήθελε να αναλάβει το ελληνικό κράτος;

Οι πολιτικές αποφάσεις: η απόπειρα να μετατραπεί η επιλογή του Μαρί σε θέμα, η λογοκρισία της πολιτικής διάστασης του ζητήματος σε σχέση με το κυπριακό, η παράδοξη-αντιφατική απαλλαγή της Βουλής, και η απόπειρα να αναζητηθούν ευθύνες ακόμα και χωρίς να υπάρχει τεκμήριο πληροφόρησης.
Ας περάσουμε τώρα στην αξιολόγηση των πολιτικών θεσμών. Στο σημείο διασταύρωσης της πολιτικής με την στρατιωτική δομή του κράτους, ο κ. Πολυβίου επιχείρησε να θέσει θέμα, για την γειτνίαση του στρατοπέδου με τον σταθμό της ΑΗΚ  στο Μαρι. Εδώ ο κ. Πολυβίου επαναλαμβάνει ότι επειδή η Βάση ήταν κοντά στον σταθμό της ΑΗΚ ήταν ο χειρότερος χώρος να τοποθετηθούν. Παραβλέπει το ότι άλλοι πιθανοί χώροι προνοούσαν την εγκατάσταση του φορτίου σε κατοικημένες περιοχές. Η επιμονή του είναι λογικά ρητορική και παραβλέπει επισκιάζοντας (έστω και αν καταγράφει) πως επιλέγηκε ο χώρος.
Στα τεκμήρια (και παρά την διαφορά Παπακωστα-Μπισμπικα για την εισήγηση των 3 χωρών αρχικά) υπάρχει σαφής καταγραφή ότι ο συνταγματάρχης Γεωργιαδης επισκέφθηκε και τους 3 χώρους και, όπως λέει, επέλεξε το Μαρι. Το θέμα του που θα έμπαινε το φορτίο στην βάση πως θα στοιβαζόταν, όπως επίσης καταγράφεται, ήταν και πάλι θέμα των αρμόδιων του στρατού. Από την μαρτυρία-κατάθεση του Προέδρου φάνηκε ότι ο κ. Πολυβίου αναζητούσε κάποιο έστω και απόμακρο τεκμήριο για να κατηγορήσει τον Πρόεδρο για την επιλογή. Δεν βρήκε όποτε αφήνει το θέμα να αιωρείται αντί να σχολιάσει με σαφήνεια τα δεδομένα. Αν, από την άλλη, δεχτούμε την θέση ότι κάποιος όφειλε να ξέρει, τότε σαφώς ο κ. Πολυβίου έκανε ελλειπτική έρευνα. Αν λ.χ. είναι τόσο αυτονόητο ότι δεν έπρεπε να μπει ένα τέτοιο φορτίο εκεί, ερεύνησε ο κ. Πολυβίου ποιος ήταν ο βαθμός «βιομηχανικής οχληριας» και πως καθορίστηκε πολεοδομικά και οικολογικά η περιοχή; [37] Και γιατί κτίστηκε εκεί η ναυτική βάση;
Δεν μπορεί η ευθύνη της γνώσης για την  «γειτνίαση» (όσον αφορά την γεωγραφία η την γειτνίαση όσο αφορά το βεληνεκές μιας έκρηξης) να αφορά μόνο τον Πρόεδρο η τον νυν Πρόεδρο. Προφανώς ο νυν βρήκε κάποιο θεσμικό, πολεοδομικό, πλαίσιο μπροστά του το οποίο είχε φτιαχτεί από πριν.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι άγγλοι εμπειρογνώμονες βρήκαν και πλεονεκτήματα για τον χώρο (με τους λόφους του) ο οποίος περιόρισε τα θύματα

Συγκριτικό σχόλιο για την αξιολόγηση της Βουλής. Ξεκινώντας την αναφορά του για την Βουλή ο κ. Πολυβίου αναλώνεται (όπως και με τον στρατό) να απαλλάσσει την Βουλή από ευθύνες πριν καν καταθέσει τα τεκμήρια. Λέει ότι οι 2 αρμόδιες επιτροπές της Βουλής έπρεπε να κινηθούν μετά από πληροφόρηση. Σημειωτέον ότι αυτό το πλεονέκτημα (να έχεις γνώση – μετά από πληροφόρηση- για να πράξεις) δεν το αναγνωρίζει στον Πρόεδρο σε μια αντίφαση που αποκαλύπτει μεροληπτική στάση. Ακολούθως, αναγκάζεται (εφόσον υπάρχει το τεκμήριο) να αναφερθεί στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2009 η οποία κατατέθηκε το τέλος του 2010 (7 μήνες πριν την έκρηξη) στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Ακολούθως σε νέα έκκληση του επικεφαλής της επιτροπής έλεγχου του στάλθηκαν από διάφορα υπουργεία, αναφορές για διάφορα θέματα τον Φεβρουάριο του 2011 (5 μήνες πριν την έκρηξη).  Στάλθηκαν και από το υπουργείο άμυνας αναφορές για την κατάσταση του φορτίου στο Μαρι. Αξίζει να δούμε τι έγραφε αυτή η ενημέρωση η οποία διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου από το Υπουργείο Άμυνας – στον «πρόεδρο και τα μέλη της» όπως παραδέχεται ο κ. Πολυβίου: Αφού παραθέτει το σχετικό απόσπασμα της Γεν. Ελέγκτριας προχωρεί, σε «σημείωμα», και πληροφορεί τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις εξελίξεις από το 2009 μέχρι το 2011 . Και σε αυτό το πλαίσιο αφού καταγράφει τα μόνιμα παράπονα του στρατού για τις σκοπιές αναφέρει τους κίνδυνους που διαφαίνονται – πιο αναλυτικά από το «κάποιοι κίνδυνοι»:
«….την αποθήκευση του φορτίου σε υπαίθρια στοιβάδα, όπου εγκυμονούν κίνδυνοι πλήρους αλλοίωσης και καταστροφής του καθώς και ως προς το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του φορτίου αποτελείται από πυρίτιδα δίφορων ειδών των οποίων η σύνθεση και η αντίδραση τους σε ψηλές θερμοκρασίες είναι άγνωστη[38]
Σύμφωνα με τον κ. Πολυβίου ο βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής κ. Γεωργίου «μελέτησε τόσο τις παρατηρήσεις της Γενικής Ελεγκτού όσο και τα σχόλια του Υπουργείου Άμυνας.»[39]
Αυτά που «μελέτησε» ο κ. Γεωργίου μιλούν για κίνδυνο «πλήρους αλλοίωσης» όπως  και για κίνδυνους από το καλοκαίρι αλλά και για τις συσκέψεις για το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση του Προέδρου ο κ. Πολυβίου προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει ότι «ήξερε η έπρεπε να ξέρει» αφού υπήρχε η διατύπωση «κάποιοι κίνδυνοι» σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αν όμως ο Πρόεδρος έπρεπε να υποψιαστεί κάτι τέτοιο, γιατί να μην είναι υπόλογος και ο κ. Γεωργίου ο οποίος διάβασε μια εκτενή αναφορά και άρα «ήξερε» σίγουρα από τον Μάρτιο του 2011 – δηλαδή 5 μήνες πριν την έκρηξη; Γιατί δεν ανέλαβε δράση – να συζητήσει έστω με τον αρμόδιο της Επιτροπής Άμυνας; Δεν έπραξε τίποτα. Ούτε ο επικεφαλής της άλλης σχετικής επιτροπής (άμυνας) επέδειξε οποιονδήποτε ενδιαφέρον[40] για το θέμα – είτε διότι λόγω ευθύνης κοίταξε την αναφορά της Γενικής Ελέγκτριας για θέματα άμυνας, είτε γιατί σαν πολιτικός αρχηγός που είχε κάνει και δήλωση τότε για την εκφόρτωση το 2009 (άρα ήξερε, σαφώς, για το θέμα), είχε και γνώση και άμεση ευθύνη ελέγχου. Δεν ήξερε ο κ. Ομήρου που είναι το Μαρι, που η Βάση και που ο σταθμός της ΑΗΚ; Επιτρέπεται να μην ξέρουν οι Γ. Ομήρου και Γ. Γεωργίου αλλά όχι ο Δ. Χριστοφιας; Η απαλλαγή και των 2 υπεύθυνων επιτροπών της Βουλής χωρίς καν να κληθούν να δώσουν μαρτυρία – σε κλίμα ερωτήσεων ανάλογων προς όσες υποβλήθηκαν στον Δ. Χριστοφια είναι επίσης ενδεικτικό των μεροληπτικών στάσεων του κ. Πολυβίου. Η προκατάληψη είναι εξόφθαλμη όταν αναφέρεται στο γιατί η Βουλή και οι επιτροπές της (η «Βουλή γενικότερα»), δεν επιδείξαν ενδιαφέρον για το θέμα: «..η Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και η Βουλή γενικότερα, δέχονταν τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Άμυνας ότι τα όπλα και τα πυρομαχικά της Εθνικής Φρουράς τύγχαναν ασφαλούς φύλαξης».[41] Εδώ γίνεται αποδεκτή η διαβεβαίωση από την Εθνική Φρουρά για ασφαλή «φύλαξη» η οποία στην περίπτωση της εκτελεστικής εξουσίας, δεν γίνεται αποδεκτή.
Όσον αφορά όμως τον επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου υπάρχει και κάτι πιο εντυπωσιακό – μια αντίφαση που μάλλον πηγάζει από την ανάγκη του κ. Πολυβίου να καταγράψει εξόφθαλμο τεκμήριο, αλλά ταυτόχρονα να το λογοκρίνει μετατοπίζοντας το θέμα αλλού. Για να εξηγήσει ο κ. Πολυβίου το πώς αναλαμβάνει η Επιτροπή Ελέγχου θέματα παραθέτει ένα απόσπασμα στο οποίο η επιτροπή πληροφορείται για ζητήματα τα οποία αφορούν θέματα εκρηκτικών. Μα αν η Επιτροπή Ελέγχου δεν ασχολείται μόνο με τα οικονομικά, όπως επαναλαμβάνει ο κ. Πολυβίου, τότε προφανώς έχει πιο άμεση ευθύνη για το ότι ένα θέμα εκρηκτικών (με δεδομένο το σημείωμα του Υπουργείου το οποίο "μελέτησε" - σύμφωνα με την μαρτυρία- ο κ. Γεωργίου)  δεν διερευνήθηκε. Αν ο αρμόδιος για τον έλεγχο δεν αναμένονταν να ξέρει λόγω μη στρατιωτικής αρμοδιότητας, η γιατί δεν του παρασχέθηκαν ικανοποιητικές πληροφορίες, τότε ανάλογα θα πρέπει να κριθούν όλοι.
Ο τρόπος που οι κ. Ομήρου και Γεωργίου απαλλάσσονται χωρίς να ερωτηθούν καν με τα ίδια κριτήρια με τα οποία αξιολογείται ο Πρόεδρος είναι χαρακτηριστικός της ευρύτερης μεροληψίας που, και πάλιν δυστυχώς, φαίνεται να αγγίζει και την πολιτική μεροληψία και ενδεχομένως και κίνητρα.

Η λογοκρισία του κυπριακού
Η μεροληπτική στάση του κ. Πολυβίου γίνεται πλέον εξόφθαλμη στο σημείο της αξιολόγησης της στάσης της Κύπρου ανάμεσα σε πολλαπλές πιέσεις για την κατάσχεση αρχικά του φορτίου και μετά τις πιέσεις από τις ιδιοκτήτριες χώρες οι οποίες εκβίαζαν σε σχέση με την αναγνώριση των κατεχομένων.
Ένας ερευνητής οφείλει να καταγράφει τα τεκμήρια και τις διαφορετικές απόψεις ή οπτικές που υπάρχουν, και μετά να αξιολογήσει οπτικές με βάση τα διαθέσιμα τεκμήρια. Στις μαρτυρίες ο κ. Πολυβίου ήταν αναγκασμένος να καταγράψει στοιχεία που ενδεχομένως θα έχει και η έρευνα της αστυνομίας. Στην πολιτική, όμως, στην οποία φάνηκε να εμπλέκεται διευρύνοντας (ενώ αλλού λογόκρινε) την έννοια της ευθύνης, η αποσιώπηση των διαθέσιμων στοιχείων είναι έκδηλη.
Όταν λ.χ. εκλεγεί ένας Πρόεδρος με δέσμευση ότι θα αγωνιστεί για την μη-αναγνώριση τ/κ κράτους στην Κύπρο (γιατί αυτό θα ήταν διχοτόμηση) έχει πάρει λαϊκή εντολή από την διαδικασία εκλογής του προς τα πού να κινηθεί στις διεθνείς σχέσεις. Η αξιολόγηση του δεν μπορεί να αφαιρεί αυτό το στοιχείο και να υποκαθιστά με τις οποίες προσωπικές πολιτικές θέσεις του κ. Πολυβίου -  ο οποίος φαίνεται είτε να αδιαφορεί για την αναγνώριση των κατεχόμενων η να προσπαθεί να λογοκρίνει την αιτία της μη απαλλαγής από το φορτίο (την απειλή για κίνηση αναγνώρισης). Έτσι αντί να λειτουργήσει σαν ερευνητής λειτουργεί σαν πολιτικός, και οι αντιφάσεις του γίνονται εξόφθαλμες. Διότι εδώ παραβλέπει ακόμα και το συνταγματικό πλαίσιο[42] στο οποίο καθορίζεται δημοκρατικά η ευθύνη της κυβέρνησης.
Όταν αναφέρεται στην κατακράτηση του φορτίου λ.χ. αναφέρεται στις πιέσεις από την Συρία και μετά το Ιράν, χωρίς όμως καμία αναφορά στο τι θα μπορούσαν να κάνουν σε σχέση με το εμπάργκο στα κατεχόμενα. Αναφέρει ονομαστικά το πλοίο Gregorio χωρίς όμως να εξηγεί τι έγινε και γιατί είναι σημαντικό το επεισόδιο για την πολιτική σε σχέση με το κυπριακό: Το ότι το 2006 η Συρία αντέδρασε σε παρόμοιο επεισόδιο ελέγχου πλοίου με το άνοιγμα της γραμμής Λατακεια – Αμμόχωστος. Είχε η δεν είχε ευθύνη ο Πρόεδρος ( και ο υπουργός εξωτερικών) να έχουν αυτόν τον κίνδυνο σαν προεξέχοντα με βάση τις αρμοδιότητες τους; Ο κ. Πολυβίου αναγνωρίζει ότι λόγω διεθνών πιέσεων αναγκαστήκαμε να πάρουμε το φορτίο. Ποιες ήταν οι πιέσεις; Ήταν πιέσεις από τις ΗΠΑ σε σχέση με το κυπριακό. Αποφεύγει εδώ να συζητήσει τα διαθέσιμα στοιχεία.[43] Ακολούθως αποσιωπά και τις πιέσεις από την Συρία - και απλά καταγράφει ότι οι Σύριοι (και οι Ιρανοί μέχρι σε ένα χρονικό σημείο) επέμεναν έντονα. Όταν όμως ο αφηγητής δεν αναφέρεται στο τι ήταν το αντικείμενο της πίεσης/απειλης τους, δίνει μια σαφώς παραπλανητική εικόνα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που ενώ αναγνωρίζει, έστω και με ένα είδος δυσφορίας, ότι η θέση του Προέδρου προς τον Ασσαντ το 2009,[44]  ήταν αναγκαία ( ή, έστω, όπως γράφει «την δέχεται»), εντούτοις επιμένει μετά να την αναφέρει παραπλανητικά λες και ήταν αλήθεια ότι σκόπευε κάποιος από την κυπριακή πλευρά να τα επιστρέψει στην Συρία. Παραβλέπει ότι έχει μπροστά του τεκμήρια που αποκλείουν οποιαδήποτε επιστροφή – ακόμα και το εξόφθαλμο στοιχείο ότι τοποθετήθηκαν σε περιοχή όπου υπήρχαν και αγγλικοί περίπολοι. Όπως παραβλέπει και τις συζητήσεις με το Ιράν για συμφωνία εκποίησης. Και εδώ δεν μπορεί να ισχυριστεί καν ότι παράβλεψε το έγγραφο – στο κείμενο του Σεπτέμβρη με την αναφορά σε «κάποιους κίνδυνους» γίνεται σαφής αναφορά ότι δεν υπήρχε περίπτωση επιστροφής φορτίου αλλά είτε εκποίησης είτε καταστροφής. Όμως ο κ. Πολυβίου, λες και είναι δικηγόρος μιας πλευράς, αγνοεί τα τεκμήρια και το σύνολο τους εγγράφου. Είναι θέμα αξιοπιστίας του ερευνητή πλέον.
Μάλιστα σε κάποιο σημείο φαίνεται να είναι αιχμάλωτος της μονομέρειας του όταν θεωρεί σαν τεκμήριο ότι στην συνάντηση Ασσαντ-Χριστοφια το 2010 δεν συζητήθηκε το θέμα. Μα αν παρακολουθήσει ο κ. Πολυβίου τα ίδια τα τεκμήρια τα οποία καταθέτει, τότε είναι εμφανές ότι στις σχετικές συναντήσεις η πίεση ερχόταν από τις συριακές αρχές οι οποίες πίεζαν τις κυπριακές αρχές σε σχέση με το φορτίο τους. Αν η Συρία δεν έθετε το "ζήτημα", λογικά δεν θα το έθετε η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία σε τέτοιες συζητήσεις είχε το διπλό ρόλο: να ζητά, από την μια, διακοπή της γραμμής Λατακεια-Αμμόχωστος και να εξηγά, από την άλλη, γιατί κατασχέθηκε ένα φορτίο το οποίο η Συρία διεκδικούσε σαν δικό της. Αντίθετα όπως φαίνεται από τα τεκμήρια η βασική κατεύθυνση της κυβέρνησης σε εκείνο το στάδιο ήταν η καταστροφή η εκποίηση – κάτι στο οποίο η Συρία θα μπορούσε να συγκατανεύσει σιωπηλά. Αφαιρώντας (λογοκρίνοντας) το πρόβλημα με την αναγνώριση των κατεχομένων ο κ. Πολυβίου φτιάχνει μια αποσπασματική εικόνα – η οποία είναι και μεροληπτική όσον αφορά τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και άρα τα υπάρχοντα δεδομένα. Αν δεν ήθελε να αναφερθεί στην κατάθεση του Πρόεδρου ο κ. Πολυβίου, υπάρχουν τα τεκμήρια της αμερικανικής πρεσβείας (μέσω wikileaks) και από τα οποία είναι σαφές ότι υπήρχε απειλή από την Συρία σε σχέση με το 2006- όπως αναφέρει ο αμερικανός πρέσβης η κυπριακή κυβέρνηση βρισκόταν «στην γωνία» σε σχέση με τις πιέσεις για αναγνώριση των κατεχομένων.

Η παραπλάνηση για τις «προσφορές» και τις απόπειρες της κυβέρνησης να απαλλαγεί από το φορτίο
Ένα άλλο σημείο στο οποίο ο κ. Πολυβίου παραπλανεί με ρητορικούς ακροβατισμούς παρά ερευνητικά τεκμήρια είναι η σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ΟΗΕ και την ΕΕ.
«..η βασική πολιτική γραμμή επιδίωξης ισορροπιών (μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Εθνών , από την μια, και της Συρίας και του Ιράν, από την άλλη) …»[45]
Αυτή η αναφορά κωδικοποιεί πλήρως την παραπλάνηση που επιχειρεί ο κ. Πολυβίου. Δεν υπήρξε αντιπαραθεση με την ΕΕ μετά την κατάσχεση. Στα αρχικά στάδια αποδοχής του πλοίου-φορτίου οι ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν την σαφή θέση τους να κατασχεθεί το φορτίο όπως και έγινε. Υπήρξαν τότε (εκτός από συγχαρητήρια) προσφορές «συνδρομής»/βοήθειας αν υπήρχε ανάγκη («ετοιμότητα των χωρών τους για τεχνική η και κάθε άλλου είδους αρωγή», «εναπόκειται στην Κυπριακή Δημοκρατία να αποφασίσει αν χρειαζόταν στήριξη..») αλλά ο κ. Πολυβίου δεν καταγράφει  «απαιτήσεις» η «διεκδικήσεις» από  ευρωπαϊκές χώρες μετά την απόφαση για κατάσχεση που να δικαιολογούν την αυθαίρετη τοποθέτηση της ΕΕ σε δήθεν αντιπαραθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Φαίνεται να ψεύδεται δυστυχώς εδώ ο κ. Πολυβίου μέσα από την κατασκευή ρητορικών σχημάτων που δεν βασίζονται στα τεκμήρια. Αξίζει εδώ να αναφερθεί η απάντηση του Γάλλου πρέσβη σε βολιδοσκόπηση από την κυπριακή κυβέρνηση για την πιθανότητα να πάρει η Γαλλία το φορτίο:
«Η Γαλλία, όμως, δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του φορτίου και δεν μπορεί να απαντήσει σε τέτοια περίπτωση χωρίς να εξετάσει το φορτίο. Εξέφρασε πάντως την πεποίθηση ότι η ΕΦ η οποία διαθέτει Γαλλικό υλικό και μέλη της οποίας είχαν Γαλλική  εκπαίδευση είναι σε θέση  να χειρισθεί το υλικό[46]
Δηλαδή η Γαλλία, αμέσως μετά την κατάσχεση, μας είπε «κανονίστε το μόνοι σας». Κάτι ανάλογο είχαν πει στην Ε.Ε., σύμφωνα με την κατάθεση του Μ. Κυπριανού, για τα προβλήματα που προέκυπταν στις «διμερείς σχέσεις» - ιδιαίτερα με βάση το κυπριακό. Αυτήν την διάσταση, όμως, την λογοκρίνει ο κ. Πολυβίου.
Γενικά σε αυτό το θέμα ο κ. Πολυβίου φαίνεται είτε να αδυνατεί να κατανοήσει ακόμα και τα τεκμήρια τα οποία καταγράφει – είτε να αδιαφορεί για τα τεκμήρια μπροστά σε αλλά κίνητρα (πολιτικά η αλλά) πέρα από την ερευνητική διαδικασία.
Όσο για τον ΟΗΕ, το ότι καθυστέρησε να έρθει μια επιτροπή έλεγχου του Συμβουλίου Ασφαλείας (καθυστέρηση η οποία όπως δείχνουν τα τεκμήρια και όπως παραδέχεται, αναγκαστικά και ο ίδιος ο κ. Πολυβίου είχε να κάμει με τις προσπάθειες συντονισμού των υπουργείων και προετοιμασίας του χώρου) δεν συνιστούσε αντιπαραθεση με τον ΟΗΕ.[47]
Η μόνη διαφορα που υπήρχε ήταν με τις χώρες οι οποίες διεκδικούσαν το φορτίο. Αυτό το αποσιωπά στην ανάλυση του ο κ. Πολυβίου για να κατασκευάσει μια ανύπαρκτη αντιπαραθεση με την Δύση. Είναι αυτό αξιολόγηση ερευνητή η σκόπιμη παραποίηση δεδομένων; Υπάρχει εδώ λ.χ. είτε άγνοια είτε σκόπιμη παραγνώριση του πως λειτουργεί το Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν (ότι δεν υπάρχει ομοφωνία παρά τα κατά καιρούς ψηφίσματα), αλλά ακόμα και του γεγονότος ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορούσε να εγγυηθεί τις «διμερείς μας σχέσεις» με τις επηρεαζόμενες χώρες – και άρα τις αντιδράσεις τους στο κυπριακό.
Φαίνεται, όμως, ότι μάλλον ο κ. Πολυβίου λογοκρίνει σκόπιμα ακόμα και εκεί που υπάρχουν τεκμήρια – όπως την προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας να δοθεί το φορτίο.[48] Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εισηγηθεί 3 πιθανότητες να μην μείνει το φορτίο στο νησί: να πάει στην Μάλτα, στον Λίβανο, η να φύγει από την Κύπρο με μπλε σημαία του ΟΗΕ. Και, όπως είπε και ο Πρόεδρος στην κατάθεση του, καμία εισήγηση δεν έγινε αποδεκτή από την ολομέλεια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αν είχε αμφιβολίες για την δήλωση ο κ. Πολυβίου όφειλε να τεκμηριώσει τις απόψεις του – όχι να αποσιωπά την ευρύτερη εικόνα και να παραγνωρίζει τεκμήρια για να κατασκευάσει μια παραπλανητική εικόνα για τα δεδομένα.
Έτσι ο κ. Πολυβίου λογοκρίνει την αιχμή της πίεσης των Σύριων και των Ιρανών σε σχέση με το κυπριακό και μετά κατασκευάζει μια παραπλανητική εικόνα για την ΕΕ και τον ΟΗΕ για να φτιάξει μια εικόνα αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Κύπρο και την Δύση (με την οποία η Κύπρος ουσιαστικά δεν είχε να χωρίσει τίποτα αφού αποδέχτηκε το αίτημα της και κατακράτησε το φορτίο) αγνοώντας ότι οι πραγματικοί κίνδυνοι έρχονταν από την «Ανατολή».
Αυτού του είδους οι ρητορικές δεν ήταν μέρος των όρων εντολής. Αν ο κ. Πολυβίου πιστεύει ότι δεν πρέπει να κρατούνται ισορροπίες στην εξωτερική πολιτική όποιο και αν είναι το κόστος στο κυπριακό, αν πιστεύει πρέπει να εγκαταλειφθεί η διπλωματία στο αραβικό και μουσουλμανικό χώρο, κ.ο.κ. αυτά είναι προσωπικές πολιτικές θέσεις και δεν μπορεί να τις  εισάγει στις αξιολογήσεις: δεν διορίστηκε για αυτό αλλά για να αξιολογήσει ισομερώς τα τεκμήρια μέσα στα πλαίσια των εργασιών της κυβέρνησης (συμπεριλαμβανόμενων και των όρων της λαϊκής εντολής η οποία προήλθε από τις εκλογές) και της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. 

Συμπεράσματα: μεροληψία και στοιχεία ένταξης του ερευνητή λειτουργού στο θεαματικό κλίμα των ΜΜΕ
Είναι έκδηλο ότι και στα 2 κριτήρια τα οποία τέθηκαν ο κ. Πολυβίου δεν συμπεριφέρθηκε ισομερώς.
 1. Αποσιώπησε, και άρα λογόκρινε, τεκμήρια είτε για την κατάσταση στην Βάση, είτε για τις ευθύνες του στρατού σαν δομής. Ταυτόχρονα στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής απέκλεισε τεκμήρια και έφτιαξε παραπλανητικές εικόνες με στόχο να εστιάσει μια επίθεση στον Πρόεδρο.
 2. Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης είναι εντυπωσιακό πόσο προκατελειμενος υπήρξε ο κ. Πολυβίου. Εφάρμοσε στον Δ. Χριστοφια κριτήρια τα οποία δεν εφάρμοσε ούτε στους εμπλεκόμενους στρατιωτικούς οι οποίοι όφειλαν να πράξουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ούτε στους πολιτικούς οι οποίοι καθηκοντως θα «έπρεπε να ξέρουν» όπως οι επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να δούμε την πορεία αυτής της επιτροπής με τις δημόσιες ακροάσεις. Ο κ. Πολυβίου σαν νομικός όφειλε να ξέρει ότι τέτοιες δημόσιες διαδικασίες τείνουν να επηρεάζονται από τα ΜΜΕ. Η  στάση του υπήρξε σαφώς προκατειλημμένη και πάλιν – σε βαθμό που θα πρέπει να γίνει δείγμα προς αποφυγήν η όλη συμπεριφορά του για μελλοντικούς υποψήφιους για επιτροπές.
Από ότι φάνηκε διέρρεε κείμενα στον τύπο η δεν έκανε καμία προσπάθεια να διερευνήσει τις διαρροές. Η ίδια η συμπεριφορά στην κατάθεση του Προέδρου ήταν μεροληπτική σε 3 μέρη τουλάχιστον:
 1. Επέτρεψε την τοποθεσία φωτογραφιών των νεκρών μπροστά στον μάρτυρα για πρώτη φορά.
 2. Αναλώθηκε σε ένα είδος επίδειξης στα ΜΜΕ με την δήλωση του «σήμερα κρίνομαι εγώ».
 3. Η κάλυψη της συμπεριφοράς του Ν. Ιωαννιδη όταν εξύβρισε τον Δ. Χριστοφια στο τέλος, μπορεί να κατανοηθεί σαν προσπάθεια αποφυγής της έντασης – αλλά είναι εντυπωσιακό ότι δεν είπε κάτι έστω ενάντια στην φραστική επίθεση.
Η τελική παράδοση του πορίσματος ήταν δείγμα αυτής της διαπλοκής του ερευνητή με την εικόνα του στα ΜΜΕ. Από ότι φαίνεται τα άτομα γύρω του η ο ίδιος είχαν διαρρεύσει το πόρισμα. Και ο ίδιος μόλις το παρέδωσε ανάλαβε τον  ρόλο της τηλεοπτικής παράστασης. Ήταν μια θλιβερή στιγμή για το βήμα εκδημοκρατισμού που θα μπορούσε να εκπροσωπεί αυτή η επιτροπή. Ο κ. Πολυβίου αποδείχθηκε πιο επιρρεπής από ότι επιτρέπεται για δημόσιο ερευνητή στην θεαματική του εικόνα στα ΜΜΕ . Είναι σαφές μετά από αυτήν την εμπειρία ότι σαν κοινωνία πρέπει να δούμε κριτικά όχι μόνο τις περιπτώσεις χειραγώγησης από τα ΜΜΕ αλλά και την τάση δημόσιων λειτουργών να χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και την εν δυνάμει μεροληπτική προβολή τους, για ιδιοτελείς σκοπούς.
Σε αυτό το πλαίσιο η αναφορά του για «μονοπώληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τους συνήθεις ύποπτους (κομματικούς και πολιτικούς) είναι φαινόμενο το οποίο δεν είναι πλέον αποδεκτά…» δείχνει μάλλον προχειρότητα όπως και με την συζήτηση ευθυνών. Αν κατανοούσε ο κ. Πολυβίου  τις διαδικασίες χειραγώγησης από τα ΜΜΕ θα αναγνώριζε τουλάχιστον ότι ο ίδιος σύμπλεε με το υπάρχον θεαματικό κλίμα , και άρα το πιο πάνω σχόλιο ήταν σαφώς αντιφατικό με την όλη στάση του.
Ο κ. Πολυβίου ταυτίστηκε και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει αυτό το «μονοπώλιο» το οποίο αποκηρύσσει δήθεν. Το ότι αναγνωρίζει ότι το πόρισμα του δεν είναι «ακαδημαϊκό η κοινωνιολογικό» είναι θετικό αφού αναγνωρίζει τα όρια των γνώσεων και δυνατοτήτων του. Θα έπρεπε σε αυτό το πλαίσιο να είχε απορήσει γιατί τα μονοπώλια της πληροφόρησης και ο ίδιος ήταν τόσο ταυτισμένοι – και ενδεχομένως τους έδινε και «εξετάσεις» όπως θα μπορούσε να ερμηνευτεί η αρχική του δήλωση στην κατάθεση του Προέδρου. Άλλωστε οι δικές του αποσιωπήσεις - λογοκρισίες φάνηκαν να αντανακλούν τις επιθυμίες πολιτικών και ΜΜΕ για λογοκρισία συγκεκριμένων θεμάτων: όταν άρχισαν να διαρρέουν στοιχεία για την έρευνα-πόρισμα της αστυνομίας (ιδιαίτερα με το θέμα της μη εκκένωσης), ξαφνικά αυτό το πόρισμα και τα τεκμήρια του έγιναν στόχος από τους ίδιους οι οποίοι είχαν αποδεκτει το πόρισμα Πολυβίου χωρίς καν να το διαβάσουν-αναλύσουν (διότι καταγράφει αναγκαστικά και αυτός την μη-εκκένωση και την διαταγή ανάκλησης προσωπικού – χωρίς βέβαια να τα αναλύσει). Για μερικούς αρκούσε, προφανώς, η εστίαση στον Δ. Χριστοφια. Αλλά τα τεκμήρια είναι εκεί και θα εμφανιστούν στην δημοσιότητα – αργά η γρήγορα.
[1] Σε ένα, έστω, αρχικό, επίπεδο αφού το (πιο ολοκληρωμένο όσον αφορά τα τεκμήρια) πόρισμα της αστυνομίας δεν δημοσιοποιήθηκε.
[2] Η μη-δημοσιοποίηση του αστυνομικού πορίσματος φαίνεται να ήταν δικαστικά απαραίτητη όσον αφορά τις δίκες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Στην δημόσια συζήτηση, ωστόσο, η οποία προκλήθηκε από την δημοσιοποίηση του πορίσματος Πολύβιου υπήρχε, σαν συνέπεια, μια σαφώς ελλειπτική πληροφόρηση για το σύνολο των τεκμηρίων. Ιδιαίτερα όταν λάβει κανείς υπό όψιν, όπως διαφαίνεται στην συνέχεια αυτού του κειμένου, την τάση του κ. Πολυβίου να λογοκρίνει επιλεκτικά στοιχεία και τεκμήρια.
[3] Πόρισμα της Μονομελούς Επιτροπής (ΠΜΕ), σελίδα 261. Ο κ. Πολυβίου αναφέρει ότι δεν θα αποδώσει «τελικές ευθύνες» γιατί δεν «έχει το δικαίωμα». Το θέμα, όμως, ήταν η αναζήτηση (και πειθαρχικών) ευθυνών και όχι η «τελική» απόδοση ευθυνών. Διότι αναφέρεται μεν σε «κρατικούς λειτουργούς» (και έχει και ειδικό μέρος για τους στρατιωτικούς χειρισμούς) αλλά σαφώς υποβαθμίζει (και μετατοπίζει στρατηγικά τις ευθύνες του στρατού όπως θα διαφανεί πιο κάτω – ακόμα και σε σύγκριση με την πυροσβεστική) τόσο στην ρητορική της ανάλυσης όσο και στην αξιολόγηση.
[4] Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τους ακόλουθους εμπλεκόμενους:
1. Πολιτικοί αντίπαλοι του Προέδρου.
2. Συγγενείς νεκρών οι οποίοι ταυτίστηκαν (για διάφορους πολιτικούς, συναισθηματικούς η άλλους λόγους) με τους πιο πάνω.
3. Συγγενείς θυμάτων οι οποίοι, αντίθετα, θεωρούσαν τις επιθέσεις εναντίον του Προέδρου σαν «εκμετάλλευση του πόνου».
4. Ο Πρόεδρος και οι Υπουργοί.
5. Άτομα στον στρατό και άλλες υπηρεσίες (όπως η πυροσβεστική) οι οποίοι έκαναν λάθη.
6. Η Βουλή της οποίας 2 επιτροπές είχαν αρμοδιότητα να ασχοληθούν με το θέμα.
[5] Ανκαι η συγκριτική εστίαση εδώ θα είναι μεταξύ στρατού-Προέδρου, μια επίσης ενδιαφέρουσα σύγκριση είναι η απονομή ευθυνών σε αρμόδιους της πυροσβεστικής σε αντίθεση με την μη ανάλογη απόδοση ευθυνών σε αρμόδιους του στρατού.
[6] ΠΜΕ, σελ. 257
[7] Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν από απλοϊκά ερωτήματα αν κάποιος γνώριζε την «ύπαρξη» της ναυτικής βάσης, η του σταθμού της ΑΗΚ (ερ. 1, 2) η και πάλιν γενικά ερωτήματα αν ήταν γνωστό ότι υπήρχε πυρίτιδα στα κιβώτια, η αν γνώριζαν  ότι ήταν αποθηκευμένα «στο ύπαιθρο». Αυτά όμως τα ερωτήματα ήταν θέμα καθημερινής εμπειρίας (και θέασης) για τους αξιωματούχους του στρατού. Οπότε ο κ. Πολυβίου εφαρμόζει μάλλον επιλεκτική χρήση των ερωτημάτων τα οποία καταθέτει.
[8] Το ένα κείμενο παραπέμπει στις «ευθύνες υπουργών» ενώ το άλλο σε γενικές αναφορές για την πολιτική και την ποινική ευθύνη.
[9] ΠΜΕ, σελ 399.
[10] Η πρώτη αναφορά στο θέμα έγινε από τον κ. Θεοφίλου αξιωματικό της Πυροσβεστικής και συγγενή θύματος, τον Ιούλιο μετά την έκρηξη. Στο ΠΜΕ καταγράφεται στις εισηγήσεις στην σελίδα 216.
[11] ΠΜΕ, σελίδα 216
[12] Τα λόγια ήταν του διοικητή του Ναυτικού, Α. Ιωαννιδη. Φαίνεται να πίστευε ότι τελικά δεν θα εξαπλωνόταν η πυρκαγιά λόγω της υγρασίας. Κάτι όμως που αποδείχτηκε λάθος και προκάλεσε την κλήση των πυροσβεστικών για να σβήσουν την φωτιά «γύρω» από τα κοντεϊνερ.
[13] ΠΜΕ, σελίδα 213.
[14] ΠΜΕ, σελ. 237
[15] ΠΜΕ, σελ. 399.
[16] Δημοσιεύτηκε και αναφορά (με βάση την αστυνομική έρευνα και πόρισμα) για τις τοπικές στρατιωτικές ευθύνες για την μη εκκένωση στις 20/8 στον «Φιλελεύθερο» και στον  «Πολίτη» στις 8/10. Η κωδικοποίηση στον «Φιλελεύθερο» παρέπεμπε σε ένα είδος απαίτησης για λογοκρισία του θέματος, ενώ όταν τελικά δημοσιεύτηκε στον «Πολίτη»  πληροφορία σχετική με το θέμα από το αστυνομικό Πόρισμα, υπήρξε μια θεαματική επίθεση ενάντια στην ίδια την διερεύνηση του θέματος. Η απαίτηση λογοκρισίας για το θέμα από διάφορους ήταν σαφής – και ο κ. Πολυβίου αναγκαστικά πήρε θέση σε αυτό το κλίμα. Δικαιούται όμως ένας δημόσιος λειτουργός να αποσιωπα/λογοκρινει;
[17] Μαρτυρία Εύρου Αργύρη, ΠΜΕ, σελ. 238.
[18] ΠΜΕ, σελ. 237.
[19] ΠΜΕ, σελ.  239.
[20] Η έννοια της «φύλαξης» και της «φρούρησης» χρησιμοποιούνται επιλεκτικά από τον κ. Πολυβίου – ανκαι αναγνωρίζει ότι η εντολή που είχε πάρει ο στρατός ήταν για «φύλαξη», εντούτοις διατηρεί μια ασάφεια η οποία μοιάζει με προσπάθεια να απαλλάξει τον στρατό από τις ευθύνες τις οποίες προνοεί η έννοια της «φύλαξης». Όπως αναφέρεται και πιο κάτω η έννοια της «φύλαξης» ήταν σαφής σε όλες τις αναφορές των πολιτειακών αξιωματούχων συμπεριλαμβανόμενων και των Γενικού Εισαγγελέα και του Τμήματος Τελωνείων.
[21] ΠΜΕ, σελ. 58-59.
[22] Ο κ. Πολυβίου φαίνεται να επιρρίπτει ευθύνες με βάση το ότι οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής συμμετείχαν στην σύσκεψη στην Βάση και το ότι ήξεραν για τις διαδικασίες αποφυγής θυμάτων σε πυρκαγιά – και δεν έπραξαν τα ανάλογα. Όμως ανάλογοι κανόνες υπήρχαν και στα εγχειρίδια του ΓΕΕΦ και σαφώς οι αρμόδιοι του στρατού είχαν  ανάλογη πληροφόρηση όπως παραδέχεται και ο ίδιος στην καταγραφή του.
[23] Σχετικά παραδείγματα υπάρχουν στην κυπριακή νομική πραγματικότητα (με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση πτώσης του αεροπλάνου της «Ήλιος»)  και ο κ. Πολυβίου σαφώς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για αυτά τα συγκριτικά παραδείγματα.
[24] ΠΜΕ 134
[25] ΠΜΕ 147
[26] ΠΜΕ, σελ. 147
[27] ΠΜΕ, σελ. 142. Αναφορά του κ.Πολυβιου στο σημείωμα.
[28] ΠΜΕ, σελ. 130.
[29] Λίγες σελίδες πιο κάτω από την αναφορά για σχεδιασμό για στέγαστρο ο κ. Πολυβίου παραθέτει μαρτυρία του συνταγματάρχη Γεωργιαδη ότι «τα έργα που είχαν γίνει από την Διοίκηση Μηχανικού αφορούσαν μόνο την βάση που τοποθετήθηκαν και όχι το στέγαστρο». Αλλά ο ερευνητής δεν φαίνεται να διερευνά ποιος και γιατί αποφάσισε να μην γίνει τελικά το στέγαστρο.
[30] ΠΜΕ, σελ 130.
[31] Υπάρχει σχετική αναφορά στην αξιολόγηση των «Στρατιωτικών χειρισμών». Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τομέα Αμυντικών Έργων του ΥΠΑΜ, κ. Π. Στυλιανιδη, ο ίδιος   «μίλησε με Ναυτικό, ΔΥΠ και Τελωνείο» και κατέληξε στο «το να κάνουμε υπόστεγο τώρα σημαίνει άλλα επιπρόσθετα έξοδα τα οποία εάν εκποιηθούν τα υλικά δεν θα χρειαστεί.» Αξίζει να τονιστεί ότι είχε μιλήσει και με το «Ναυτικό» στο οποίο ανήκε η Βάση. Και  ουσιαστικά απέρριψαν την δημιουργία στεγάστρου. Ακολούθως βέβαια ο κ. Πολυβίου θα παραβλέψει πλήρως τις ευθύνες για την μη τήρηση των αρχικών οδηγιών.
[32] ΠΜΕ, σελ. 171-172.
[33] ΠΜΕ, σελ. 172.
[34] ΠΜΕ, σελ.  187.
[35] Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας πυροσβέστης κωδικοποίησε την κατάσταση σαν «μας έβαλαν πομπα». Και το φαινόμενο της δολιοφθοράς (ανκαι πιθανό λόγω απουσίας νυχτερινής φρούρησης) δεν σχολιάζεται καθόλου. Στην βρετανική έκθεση εμπειρογνωμόνων δεν θεωρείται πιθανό – χωρίς να αποκλείεται απόλυτα.
[36] Από το 2009 υπήρχε σχετική αναφορά από τον κ. Τσαλικιδη, αρχηγό της Εθνικής Φρουράς.
[37] Ο κατάλογος «αποθηκευτικής ανάπτυξης κατηγορίας Α» του 1996 περιλάμβανε «εύφλεκτες και επικίνδυνες ύλες», ενώ ο κατάλογος «βιομηχανικών αναπτύξεων κατηγορίας Α» περιλάμβανε «παραγωγή και συσκευασία πυρίτιδας», μέχρι και «εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων» μαζί με «Ναυπηγεία και καρναγια» («Δήλωση Πολιτικής, Πολιτική για την Ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο και στα χωριά», 1996).
[38] ΠΜΕ, σελ. 476.
[39] ΠΜΕ, σελ.  477.
[40] Σύμφωνα με το κείμενο Πολυβίου η έκθεση της Γενικού Ελεγκτή «παραπέμπεται από τον Πρόεδρο της Βουλής στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενώ διανέμεται σε όλα τα μέλη του σώματος» (σελ. 470).  Στην σελίδα 477 όμως σημειώνει (αναφερόμενος στις παρατηρήσεις της Γενικού Ελεγκτή και στα σχόλια του Υπουργείου Άμυνας) «Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι τα πιο πάνω κοινοποιήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας». Υπάρχει μια σαφής αντίφαση η οποία δεν διερευνήθηκε: είτε τηρήθηκε ο κανονισμός και στάλθηκε η έκθεση σε όλους του βουλευτές (άρα είχαν και τα μέλη της επιτροπής άμυνας το κείμενο-έκθεση), είτε δεν στάλθηκε όποτε υπήρξε πρόβλημα στην διαδικασία λειτουργίας της Βουλής. Ο κ. Πολύβιου αποφεύγει το θέμα με την ασαφή δήλωση ότι δεν υπάρχει «ένδειξη». Δεν υπάρχει όμως ερμηνεία (ούτε και στοιχεία διερεύνησης) γιατί δεν στάλθηκε η αν στάλθηκε γιατί δεν «μελετήθηκε». Το ότι η Επιτροπή Άμυνας ήξερε για το θέμα είναι δεδομένο με βάση το γεγονός ότι το θέμα ήταν στην δημοσιότητα το 2009. 
[41] ΠΜΕ, σελ. 479.
[42] Της υποχρέωσης διασφάλισης της κυριαρχίας της Πολιτείας και καθορισμού των όρων της λαϊκής εντολής.
[43] Τα οποία είναι σαφή και στις αναφορές των wikileaks – από τα έγγραφα της αμερικανικής πρεσβείας στην Λευκωσία.
[44] Όταν ο Πρόεδρος προσπαθούσε να πείσει τον πρόεδρο της Συρίας ότι δεν ήταν ευθύνη της Κύπρου η κατάσχεση και, άρα, δεν έπρεπε να επεκταθούν οι συριακές κυρώσεις – όπως εκφράζονταν από την γραμμή Λατακεια-Αμμόχωστος. Ο στόχος του Προέδρου όπως φαίνεται με σαφήνεια στο κείμενο ήταν να πείσει τον Ασσαντ να παραβλέψει το επεισόδιο και να διακόψει την υφισταμένη έμμεση αναγνώριση με την σύνδεση Συρίας κατεχομένων. Ο κ. Πολυβίου απομονώνει το πλαίσιο και συζητά μια φράση για την οποία είναι αναγκασμένος (λόγω της πρακτικής της διπλωματίας αλλά και του συγκεκριμένου πλαισίου) να παραδεχτεί ότι η ερμηνεία του Προέδρου πρέπει να γίνει αποδεκτή. Την δέχεται γιατί είναι αναγκασμένος λογικά αλλά ρητορικά επιμένει σαν δημοσιογράφος αντιπολιτευόμενου ΜΜΕ να επανέρχεται χωρίς τεκμήρια πια όμως.
[45] ΠΜΕ, σελ. 430.
[46] Σελίδα 131.
[47] Δεν υπάρχει αναφορά στα όσα καταγράφονται για εκφρασμένη δυσφορία του ΟΗΕ. Η κ. Απεγητου επεσήμανε την καθυστέρηση απάντησης στις 3/6/2011 με έντονους τόνους, αλλά η μόνη αναφορά στις εκφρασμένες θέσεις της επιτροπής ήταν η «ευελιξία» της για «αλλαγή ημερομηνιών».
[48] Η προσφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγράφεται στην σελίδα 93 σαν «διαζευκτική εισήγηση»  από τον κ. Σεργίου. Αυτές οι προτάσεις οι οποίες καταγράφονται και στα wikileaks προφανώς δεν ήταν εισηγήσεις μόνο ενός αρμόδιου αλλά μια ευρύτερη θέση, η οποία προωθήθηκε προς τον ΟΗΕ χωρίς ανταπόκριση.
 • November 4th 2011 at 20:17

Ενα ταξιδι στην βορεια Κυπρο: στο χρονο, στες απροσμενες συνεπειες, τζαι στον καθρεφτη που η Κυπρος θωρει τον εαυτον της σαν συνολο

By linopampakos
Το περασμα στην βορεια Λευκωσια ηταν σχεδον τυπικο  - οπως αμα κοφκεις εισητηρια για την μαππα η για να μπεις σε σινεμα. Οι δυο κυριες που εκοιταζαν τις ταυτοτητες ηταν ευγενικες - επροσεξα ομως οτι το κοσμημα που εκρεμετουν στον λαιμο της μιας, εισιεν το σχημα του μισοφεγγαρου. Ενας φιλος μου επροειδοποιησεν με οτι θα εθωρουν πολλα παραπανω τουρτσικες σημαιες που το 2004 που ειχα ξαναπαει. Οποτε εθεωρησα οτι ηταν μαλλον μερος του νεου σκηνικου που εφερε η εκλογη του Ερογλου.

Βορειοανατολικα το 2012 με τα μαθκια του 2004
Η διαδρομη προς την Λευκωσια τζαι υστερα προς τον καμπο της Μεσαοριας εν μερει επιβεβαιωσεν τον φιλο μου, αλλα επροσεξα επισης οτι υπηρχε τζαι μια αισθητη αλλαγη στο χωρο, που το 2004. Τοτε η βορεια κυπρος εμοιαζεν σαν μια περιοχη που εφκαινεν που ενα ειδος ιστορικης καραντινας - αντιθετα τωρα εν υπηρχε τζηνο το αισθημα. Ενταξει, επαρατηρησα μαλλον με χιουμορ οτι εν ειχαν καταφερει ακομα να γεμωνουν τα round about τζαι τα ενδιαμεσα των δρομων διπλης κατευθυνσης με φκιορα κλπ οπως στην νοτια κυπρο, αλλα η γενικη εικονα των σπιθκιων, των διαφημισεων τζαι του χωρου αρκεψεν να αθθυμιζει την εικονα ποδα. Ακομα τζαι οι σημαιες. Εισιεν παραπανω που το 2004 οντως στην Λευκωσια, αλλα εν μερει ηταν τζαι τα παναυρκα της επετειου. Αλλα επροσεξα επισης οτι υπηρχαν τζαι σε συγκεκριμενους χωρους - γενικα σε κυβερνητικα κτιρια, αλλα τζαι σε ουλλες τες πεζινες. Υπηρχαν επισης σε μερικα καταστηματα, τζαι πιο λλιες σε σπιθκια η κτιρια. Εν μου εφανηκεν ιδιαιτερα παραξενο. Το να θωρω την ελληνικη σημαια ποδα εν ενα παραδοξο που εμαθα να το αντιμετωπισω με ειρωνικη συγκριτικη διαθεση: αν καποιος βαλει σημαιαν αλλης χωρας προφανως εκφραζει κατι που εν ενδιαφερει η ισως τζαι αντιπαθουν οσοι εν το καμνουν. Αμα εθωρουν καμιαν πεζινα χωρις σημαιες εσκεφτουμουν λ.χ. οτι μαλλον καποιος δισπιρκασμενος εκατεβασεν τες.

Η Μεσαορια ηταν μια πρωτογνωρη εμπειρια. Πολλης χωρος οφκιερος ενεν κατι που εν συνηθισμενο στην Κυπρο. Ισως τζαι γιατι εν ειχα παει παρα 1-2 φορες στην ανατολικη Κυπρο πριν το 74...Αθθυμιζεν μου καπως τες περιοχες της Λεμεσου, της παιδικης μου ηλικιας, αμα εσυνααν το σιταρι, αλλα παλε σε ετσι περιοχες εισιες το Τροοδος σαν ενα βαθος καπου κοντα. Ποτζει υπηρχεν βεβαια ο Πενταδακτυλος αλλα εμοιαζεν με ενα βουνο που ηταν παραλληλο με τον καμπο παρα σαν μια οροσειρα που εισιεν βαθος.
Ειχα χασει τον χαρτη που αγορασα το 2004 που εισιεν τζαι τα ελληνοκυπριακα τζαι τα τουρκοκυπριακα ονοματα των χωρκων ετσι εμαχουμουν αρχικα να ταυτιζω 2 χαρτες. Αλλα επειδη τα παραπανω χωρκα ηταν αγνωστα, επροσεχα παραπανω τον καμπο. Υπηρχεν ενα αισθημα απλωματος που εμενα τουλαχιστον εβοηθαν με να χαλαρωνω παρα την πυρα του καλοτζαιρκου. Τα χωρκα ηταν μιτσια. Αρκεψα να προσεχω ενα παραδοξο ειδος κτιριου - κατι ασπρα τζαμια. Οι σημαιες ελλιανικσαν πκιον αλλα τουτα τα ασπρα τζαμια που ηταν εξοφθαλμα ξενα προς την τοπικη αρχιτεκτονικη εφαινουταν σαν την μουγια μεσα στο γαλα. Αλλα αφου ελλιοστευκαν οι σημαιες ειπαν να μεν πολλοασχοληθω.

Απροσμενες Συνεπειες
Τα 2 χωρκα που αναποφευκτα εστιασα αφου ηταν τζαι τα πιο ευδιακριτα στον χαρτη ηταν το Λευκονοικο τζαι το Τρικωμο.Αμα εμπηκαμεν του Λευκονοικου, επιασα τον ευατον μου να γυρευκει την εκκλησια. Το ματι μου εισιεν ηδη εστιασει στο ονομα "Γουφες" στον ελληνοκυπριακο χαρτη - το χωρκο του Σαββα Μενοικου που εδολοφονησαν οι εοκατζηες με μια συγκεντρωση λιθοβολισμου στην αυλη της εκκλησιας του Λευκονοικου το 1958. Γιατι ηταν αριστερος.  Εθελα να δω αν ο πλατανος που εδησαν πανω τον Μενοικο ηταν ακομα τζιαμαι. Αν τζαι εν ασχολουμαι ιδιαιτερα με νεκροταφεια, τον ταφο του Μενοικου, νοιωθω οτι πρεπει να τον εβρω καποτε τζαι να παρω λλια φκιορα. Εν που τα γεγονοτα που μου εμαθεν η κυπριακη καθημερινοτητα εναντια στην λογκρισια του επισημου λογου. Η αρνηση υποταγης του Μενοικου τζαι ο θανατος του, η ηρωικη μοναξια τζαι η δειλια οσων εν εκαμαν τιποτε τζηνη την νυχτα, εν που τζηνες τες στιγμες που διαμορφωνουν μιαν αλλην κυπριακοτητα - βαθυτερη τζαι σοφοτερη. Στο χωρκο βεβαια τωρα υπηρχαν τουρτσικες τζαι "τουρκοκυπριακες" σημαιες. Να εκαταλαβαν αραγε, εστω τζαι χρονια μετα, οι δολοφονοι τζαι οσοι εχαζοπαρακολουθουσαν την υστερια, οτι η 20η Ιουλιου ηταν συνεπεια τζαι τζηνου του Μαη του 1958, οταν μερικοι εσκοτωναν ακομα τζαι αθωους γειτονες, η περαστικους, οπως ο Μενοικος, γιατι ειπαν τους, καποιοι κατι;...
Αθθυμηθηκα τες ελληνοκυπριακες εφημεριδες τζαι την καταντια τους τα τελευταια χρονια.
Στο νου μου εγυριζεν ακομα ενα παραξενο αισθημα - εν δικαιοσυνη τουτο; Εν ενι, γιατι αν αν ηταν θα επρεπε να τιμωρηθουν μονο οι ενοχοι - οι αθλιοι τζηνης της νυχτας που εθωρουσαν ενα αθρωπο να σκοτωνεται με τες πετρες, τζαι εν ειπαν τιποτε, εν εκαμαν τιποτε.
Οι δειλοι τζαι τα εθνη τους.
Στο Τρικωμο εσυνεχιζε η ιδια σκεψη. Το χωρκο του Γριβα. Εσκεφτηκα ποσο αστειο ενι το συνθημα των υστερικων "η κυπρος ειναι ελληνικη". Οσο τζαι να φακκουν πανω κατω μαντρωμενοι σε καποια κερκιδα, οπως ηταν αλλωστε τζαι η αυλη της εκλλησιας του Λευκονοικου το 1958, εν μπορουν να εξορισουν την πραγματικοτητα - την πραγματικοτητα που εφτιαξεν τζαι συντηρα η αδυναμια τους να καταλαβουν οτι με την υστερια γινονται, εστω τζαι σαν αθελητη συνεπεια, οργανα οσων θεωρουν αντιπαλους. Εθωρουν τους μιτσιους μεσα στο δρομο, τζαι πισω τους κατι χαλασμενα σπιθκια τζαι εσκεφτουμουν την διασταυρωση του παρελθοντος τζαι του μελλοντος. Οι ελληνοκυπριοι θα μαθουν, αν δεν εμαθαν, οτι τουτη η Κυπρος, εν να διαφορετικη πκιον τζαι η υστεριες των φυλαδων τζαι των φανατικων εν μπορουν να αλλαξουν τιποτε. Οπως αλλωστε τζαι ο φανατισμος οσων ανεμιζαν σημαιες αλλων χωρων στην βορεια κυπρο.
Ενοιωσα οτι εμπαινα σε ενα αλλο χρονο.

Κυπριακη σκηνη
Αμα εφκηκαμεν του χωρκου εκατσαμεν σε ενα κεντρο να φαμεν. Το γκαρσονι, εν εφαινετουν να ξερει εγγλεζικα, οποτε στο τελος εφωναξεν μια κοπελλα που μας εξηγησεν με ανεση. Εν ερωτησα αλλα στο μυαλο μου το ντροπαλο, αλλα καπως αποφασιστικο επισης, γκαρσονι εφαινετουν μου να εν που την Τουρκια, ενω η ανετη κυρια με τα εγγλεζικα πρεπει να ηταν Τουρκοκυπρια. Εν δυνατον να εν καποιος νεαρος τουρκοκυπριος τζαι να μεν ξερει εγγλεζικα;..
Η Κυπρος τζαι οι μνημες της.
Οπως ετρωαμεν ξαφνικα ακουεται ενα χοχοϊν πισω μας. Σταματα ενα αυτοκινητο τζαι ενας τυπος σε "απταιστην κυπριακην" φωναζει καποιου:
" Μα ρε κουμπαρε τουτον τον γερημο που τον ηβρες τζαι εφερες τον;.."
Ακολουθα ενα χαμογελαστο γελουιν τζαι συνεχιζει..
" Εν ανηψιος μου.."
Ο αλλος, στο τραπεζι μπροστα μας εγελασεν τζαι εσιερετησεν τον, ενω ο διπλανος του, απαντησε του, σε κυπριακη επισης, με τουρκοκυπριακη προφορα.
Διπλα μας ηταν ενα χωραφι. Ενα μονοπατι οδηγαν καπου τζαι στο βαθος εφαινετουν θαλασσα.
Κυπρος.

Καρπασια: συνορα του χωρου τζαι του χρονου
Ο δρομος για την Καρπασια αρκεψεν να δειχνει οτι εμπαιναμεν σε αλλη περιοχην. Το ομοιομοφρο τοπιο στην Μεσαορια εισιεν αρκεψει να με κουραζει. Εστω τζαι τηρωντας τες αναλογιες, αθθυμιζεν μου την Ιοwa στην αμερικη - με τες τεραστιες εκτασεις πρασινου καμπου με καλαμποκι. Στην αρκην εν εντυπωσιακο. Υστερα σκεφτεσαι τζαι την λειτουργικοτητα ["Ανταν γιωρκησει η Μεσαρκα.." που ελαλεν τζαι η παραδοσιακη κουβεντα] τζαι στο τελος πληττεις που την επαναληψη.
Βεβαια τον σιημονα θα εισιεν αλλην γοητεια.
Αλλα ο ηλιος οπως τζαι η γη εν ενιαια, τζαι εν να εν παντα ετσι, στην Κυπρο.
Τζαι ηταν Ιουλης τζαι πυρα.
Η Καρπασια εφαινετουν να εσιει διαφοροποιηση. Το πρασινο ηταν θαμνοι αλλα υπηρχε τζαι μια διακυμανση του εδαφους.
Ειχα ξαναερτει μιτσης πριν το 74 αλλα εν αθθυμουμουν πολλα πραματα.
Στην οικεια γεωγραφια της μνημης, τοπιο αθθυμιζεν μου την περιοχη που παεις που την Λεμεσο στην Παφο.

Εφτασαμεν στην Γιαλουσα, τζαι υστερα, αφου εστριψαμεν για την Αγια Τριαδα, εφκηκαμεν παλε στην θαλασσα. Η παραλια, μικρα κολπουθκια με σπιθκια ποτζει ποδα, αθθυμιζεν βορεια κυπρο - που την Πολη Χρυσοχους ως τον Πυρκο. Εκανονισαμεν να μεινουμεν σε ενα τουρκοκυπριο που την Τηλλυρκα που επηεν προσφυγας στην Καρπασια.
Ο δρομος προς το Ριζοκαρπασο εδιαν πκιον με σαφηνεια την εικονα οτι ειμαστεν σε μιαν αλλη περιοχη σε σχεση με οτι ειχαμεν δει πριν. Το Ριζοκαρπασο ηταν εντυπωσιακο - τεραστιο απλωμα. Απο οτι μου ειπεν ενας τουρκοκυπριακος τζαι πριν τον πολεμο εισιεν πανω που 2000 κατοικους. Πανω που το κεντρο του χωρκου ηταν τα σχολεια. Τα "σχολεια" για τα οποια τοσα τζαι τοσα ακουσαμεν. Η Ελενη Φωκα τζαι τζηνη η θλιβερη ιστορια εκμεταλευσης - ιντα που απεγινε αραγες τζηνη η γυναικα;
Τζαι υστερα πριν 1-2 χρονια ο μαθητικος δικοινοτικος ερωτας 2 μιτσιους που εφτασεν ποδα σαν υστερια. Υποθετω το να βρισκεσαι, σαν υπαρξη, σε ενα χωρο που χρησιμοποιηται για να κατασκευαζονται φαντασιακες υστεριες, λειτουργα απομυθοποιητικα.
 Η πραγματικοτητα σαν απελευθερωτικη εμπειρια.
 Το σχολειο αθθυμιζεν παλιο σχολειο σε χωρκο του Τροοδους. Πεφκος, τζαι φοντο το χωρκο που κατω.
Στο κεντρο του χωρκου σαν να ειδα τζαι ενα ελληνοκυπριακο ονομα στους καφενεδες.

Ο Αγιος Φιλωνας: τζαι μια ιστορια λογοκρισιας
Οπως εφευκαμεν εβρεθηκαμεν στην παραλια του Αγ. Φιλωνα. Ηβραμεν κατι γερμανους τζαι εδωκαν μας το πλαισιο. Υπαρχουν μερικοι τοιχοι ενος ναου που πρεπει να ηταν εντυπωσιακος καποτε - ιδιαιτερα με φοντο την παραλια. Τζαι κατι αποσπασματα με σχηματα που πλακακια σαν ψηφιδωτα.
Η αρχαια Καρπασια παρακαλω. Το λιμανι κεντρο των Φοινικων στην Ανατολικη Κυπρο.
Προφανως καμια ελληνοκυπριακη αφηγηση εν θα το εγραφεν - δαμαι ο Χριστοφιδης, διανουμενος της εποχης του τζαι υπουργος παιδειας, ελογοκρινε το ακομα τζαι σε συνεδριο. Ιδου η περιφημη αναφορα του γεωγραφου Σκυλακα:
"Κατα την Κιλικια ειναι η νησος Κυπρος και οι πολεις σ' αυτην οι εξης: η Σαλαμις Ελληνικη..η Καρπασεια, η Κερενεια, η Λαπηθις των Φοινικων, οι Σολοι...το Μαριον Ελληνικες, η Αμαθους [ οι κατοικοι της ειναι ντοπιοι αρχαιοι]...Υπαρχουν κι' αλλες στο εσωτερικο μη Ελληνικες."

Τζαι η χαριτωμενη εκδοχη του κ. Χριστοφιδη, τοτε στα 80'ς που ηταν τζαι υπουργος παιδειας.
"Κατα δε Κιλικιαν εστι νησος Κυπρος και οι πολεις εν αυτη αιδε: Σαλαμις ελληνις, Καρπασια, Κερυνεια, Σολοι, Λαπηθος."
 [Απο την ομιλια του σε Διεθνες συνεδριο το 1986 - δημοσιευμενη στο "The History of the Greek Language in Cyprus"]
Ινταλως εξαφανιζουνται οι προβληματικες λεξεις α;
Για να αθθυμουνται μερικοι οτι την λογοκρισια εξεκινησαν την καποιοι πιο παλια...
Τζαι ηρτεν τζαι ηβρεν τους παλε σαν απροσμενη συνεπεια..

Προς τον Αποστολο Αντρεα: το παρκο της φυσης τζαι η ακρα της Κυπρου
Η διαδρομη προς τον δρομο για τον αποστολο Αντρεα εισιεν κατι γοητευτικα νοσταλγικο. Εσιει οντως χρονια να δω ζωα, αγελαδες ας πουμε, δημενα κατω που δεντρα. Μια μιτσια, με ενα χαρουμενο προσωπουιν, εκαμεν μας παναϋριν αμα την εσιερετησαμεν, ενω ο αρφος της εφαινετουν πιο συγκρατημενος με τους περαστικους "ξενους".
Υποθεσα οτι ηταν που την Τουρκια. Ετσι ειχα ακουσει για αρκετους που τους κατοικους της περιοχης.
Οι τουρκοκυπριοι προσφυγες, οι ελληνοκυπριοι που εμειναν, τζαι οι μεταναστες που την Τουρκια.
Καμποσα ασπρα τζαμια οπως την μουγιαν μεσ' το γαλα. Σ ενα δρομο εισιεν τζαι οδον στο ονομα του Ερτογαν.

Οπως εκοντευκαμεν στην ακραν την Κυπρου εφαινετουν οντως σαν "παρκο". Λοφουθκια, δρομοι παλιοι, σπιθκια αραια σαν αποθηκες η σαν μαντρες..Μπορει καποτε να εκατοικουσαν τζαι οικογενειες. Οπως τα εθωρουν εσκεφτηκαν οτι εμοιαζαν με σκηνικο του φαρ ουεστ - παντες τζαι ηταν ραντσα με αποθηκες. Ελειπαν βεβαια τα συνορα της ιδιοκτησιας, τζαι τα αλογα. Εκαρτερας οτι σ καποιαν φαση θα εθωρες μιαν ταπελλα με το ονομα "Χασανπουλλης" - η "Μιτας" τζαι ας ηταν που την αλλη μερκαν της Κυπρου.

Αλλα εισιεν γαυρουθκια πολλα.
Ανετοι. Επερπατουσαν με τζηνο το μοναδικο στυλ ηρεμιας που εχουσιν. Εβρεθηκεν τζαι ενας χωρος για τουτους. Υποθετω αν δεν εζησε καποιος την εμπειρια τουτων των ζωων στα κυπριακα χωρκα εν δυσκολο να καταλαβεις το βαθος των μαθκιων τους. Η το λογοπαιγνιο του ασυνειδητου του Ντεκτας οταν ειπεν, σαν εθνικοφρονας, την ατακα "Το μονο κυπριακο στην Κυπρο εν οι γαροι της". Τζαι τζηνη η φωτογραφια με τον γαρο που τον φορτωνουν σε πλοιο για εξαγωγη.

Αθελα μου αθθυμηθηκα την περιοχη των βασεων στην Λεμεσο. Αθελα, γιατι εν που τζηνα τα αδιεξοδα της λογικης σκεψης στα οποια μπαινεις αναγκαστικα μερικες φορες στην Κυπρο. Οι εγγλεζοι, τζαι οι βασεις τους, πρεπει να φυουν - αλλα το οτι τζηνη η περιοχη εν εγινε τσιμεντουπολη ξενοδοχειων, οφειλεται στον περιορισμο της αναπτυξης. Μολις επηα πισω τζαι ειδα τον παρεα, τον τουρκοκυπριο, λαλω του:
"Πρεπει να καμωμεν κατι να σωθει τουτη η περιοχη υστερα που την λυση".
Αθθυμηθηκα οτι το πλανο που εσυζηθκιετουν στες συνομιλιες ηταν να κυρηχτει η περιοχη "παρκο" η καπως δικοινοτικη. Υποθετω αν δεν καμει λαθκια ο Νταουνερ τουτο πρεπει να εν μεσα στην τουρκοκυπριακη προσφορα για το εδαφικο.
Αλλα ατε να παμε παρακατω.

Επιστροφη: ο Αποστολος Αντρεας σαν αλληγορικη αφηγηση για το κυπριακο
Ο Αποστολος Αντρεας εν το σημειο αναφορας της παιδικης σχολικης μου εκδρομης πριν τον πολεμο. Το μονο που μου αθθυμιζε τζηνη την φαση ηταν το στροντζυλο κτισμα που εισιεν βρυσες. Κατα τα αλλα το σκηνικο αθθυμιζεν κυπριακο. Ο παρεας μου ο τουρκοκυπριος εισιεν μου πει:
"Τωρα να δεις που οι φανατικοι ποτζει τζαι ποδα εν να τον αφηκουν να ππεσει για να εχουν να λαλουν."
Εν τζαι πως με απασχολουν ιδιαιτερα οι θρησκειες. Ετσι τζαι αλλοιως αν το επαιρνα ετσι το θεμα, με την εννοια του ιερου, μαλλον θα με ενδιεφερεν ο ναος της Αφροδιτης πανω στον οποιον εκτισαν οι χριστιανοι το μοναστηρι τους, αλλα τελος παντων, εν τζαι ο Αποστολος Αντρεας κατι σαν το Τεκκε της Λαρνακας στην τοπικη κουλτουρα. Ενα σημειο αναφορας των δυο μεγαλων θρησκειων που εφερε το η τυχη, οξα η μοιρα που λαλει τζαι ο Προεδρος, να ππεσουν στην λαθος μερκα. Παντες τζαι η γεωγραφια εσυνομωτησεν εναντια στην υστερια τζαι τους πολεμους των εθνικοφρονων.

Εδωκα ενα γυρον. Στο πανω μερος υπηρχε ενα κτισμα που του εκαμαν συντηρηση τα Ηνωμενα Εθνη τζαι εφαινετουν μια χαρα - οπως τα τειχη της Λευκωσιας. Πιο κατω εισιεν ενα αλλο κτιριο που το εσυγκρατουσαν διαφορες οικοδομικες σκαλωσιες. Εμοιαζεν με αθρωπο που ηταν το σιερι του/της στο γυψο. Κατι σαν τζηνο το κομματι γυρον που την πρασινη γραμμη που καρτερα την λυση - που την δεκαετια του 90. Τζαι πιο κατω ηταν η εκκλησια. Ο παπας εκαθετουν ανετος στην πορτα τζαι εκουβεντιαζεν. Η εκκλησια μεσα εν εφαινετουν να εσιει προβληματα. Βεβαια οπως ερκουμαστεν ειχαμεν δει τζαι καλλιτερες, πιο διατηρημενες, εκκλησιες - αλλα οπως μου εξηγησεν ενας κυριος, που απο οτι εκαταλαβα ηταν της επιτροπης για το μοναστηρι, το προβλημα που υπηρχεν εν ηταν με την εκκλησια αλλα με το εκκλησουιν, που εν τζαι ο ιστορικος ναος, πιο κατω - τζαι φυσικα τα κομμαθκια με τες σκαλωσιες πιο πανω.
Ηταν ευγενικος - αν τζαι αμα τον ερωτησα γιατι εν τα βρισκουν να σαστει το γερημο το κτισμα εκλωτσησεν ευγενικα την μαππα παρακατω.
Αρεσεν μου ομως η εισηγηση του:
"Θωρεις τζηκατω που φαινουνται κατι νησουθκια; Εν η ακρα της Κυπρου. Πηαινετε αν εσιετε ωραν. Εσιει κατι αστυνομικους αλλα μεν εσιεις εννοια, εν καλα πλασματα."
Ακολουθησα την συμβουλη του.
Εισιεν οντως ενα φυλακιο αλλα με φωνη με ακροαση - με αστυνομικοι με στρατιωτες.
Μονο κατι κουρκουταες εβουρουσαν ποτζει ποδα.

Φοβερα πετρωματα οπως τα διαβρωνει η θαλασσα.
Ενας διαλογος της φυσης καταγραμμενος στην πετρα.
Σε ενα που τα νησουθκια ηταν παρακρισμενα καμποσα πουλια.
Με κυπριακο εκαταλαβαν με τιποτε.
Η Γεωγραφια.

Η Κυπριοποιηση
Ακουσα ενα τυπο που επουλαν πραματα εξω που το μοναστηρι. Εισιεν ενα γλυκο προσωπο που εσυνοδευκεν τον εμπορικο τονο της φωνης του. Σε μια φαση ενας μιτσης εθελεν να αγορασει ενα χτιν με το χτοσιεριν, τζαι ο πωλητης/πραμτευτης εμασιετουν να τον πεισει οτι εν το χρειαζεται, τζαι οτι ηταν ακριβο. Ηταν οντως ευγενικο που την μερκα του. Οι γονιοι του μιτση, αφου ευχαριστησαν τον αθρωπο για την καλοσυνη του, απλα εγορασαν του το του μιτση. Μορφες κυπριακης εκφρασης.

Επιασαν κουβεντα.
Τελικα πανω στην κουβεντα ο πωλητης/πραματευτης λαλει:
"Εγω εγεννηθηκα Κυπρο, αλλα οι γονιοι μου Τουρκια"
Σε απταιστην κυπριακη.
Να του πεις οτι εν κυπραιος;
Ινταλως;
Αλλα ετο που τουτο το ανοιγμα υστερα που το 2003, εστω τζαι το παζαρι του παναϋρκου, η εστω η κουβεντα με τους λλιους ελληνοκυπριους στην Καρπασια, ξαναδημιουργουν κοινους κυπριακους ηχους.
Λιη παρηορκα βεβαια για τους εθνικιστες, αλλα εμενα εφανηκεν μου σαν η αναποφευκτη νικη της γεωγραφιας πανω στην υστερια.
Οπως τα πουλια στο νησουιν.
Οπως εφευκαμεν, εσταματησαμεν σε μια παραλια που μας εισιεν πει μια φιλη μας.
Εν ειμαι της θαλασσας - αλλα αν ηταν να θκιαλεξω παραλια να γεννηθει ηΑφροδιτη, τουτη επρεπε να ενι.

Το κυπριακο με κρασι τζαι ψαρι: μορφες κυπριακοτητας
Μια νυχτα εκατσαμεν με τον παρεα μου τον τουρκυπριο τζαι επιασαμεν την κουβεντα. Ινταλως ηρτεν ο αθρωπος που την μια μερκα της βορειας κυπρου, την Τυλληρκα, στην αλλην, το Καρπασι.
"Μολις γενει ειρηνη, εγιω εν να παω πισω στο χωρκο μου."
Ακουα τον τζαι εχαμογελουν. Εγω ειχα φυει που το χωρκο μου, τζαι εν ειχα καμια διαθεση να παω να ζησω σε μια μιτσιαν κοινοτητα. Τουτος εζουσεν με το παραπανο μιας χαμενης γης. Οπως τους ελληνοκυπριους προσφυγες. Ο χαμενος παραδεισος. Ισως τζαι το αισθημα μιας αδικιας που πρεπει να κλεισει με ενα συμβιβασμο - ενα αισθημα δικαιου.
Μπορει.

Στην αρκην ερωτησεν με για την λυση.
Εν του ειπα το αισιοδοξο μου σεναριο γιατι τζηνος εφαινετουν πιο ψημενος που μενα οτι στο επομενο καντουνι μπορει να εμφανιστει η λυση.
Ερωτησεν με για τον Χριστοφια. Λαλω του:
"Με τον Χριστοφια αλλαξε για παντα το κυπριακο για τους ελληνοκυπριους. Πρωτη φορα ενας προεδρος ετολμησεν να πει στην ελληνοκυπριακη κοινοτητα τι συζητουμεν στις συνομιλιες, τζαι τι εν το ρεαλιστικο. Οπως για την εκ περιτροπης..Τωρα εν υπαρχουν δικαιολογιες πκιον..Εν γενναιος αθρωπος..Εκαμεν τζηνο που επρεπε.."
"Εκαμαν του πολεμο ομως..Τζαι τζηνη η ιστορια με το Μαρι..εφανηκεν μου προβοκτασια...Ομως γιατι εν εκαμεν συμφωνια με τον Δησυ να το λυσει..τζαι επεμενε με τον Δηκο.."
Εχαμογελασα παλε καθως εθωρουν το φεγγαρι πισω που τα συννεφα.
"Που να σου εξηγω" ειπεν τζαι ο Μπιθικωτσης σε μιαν φαση.

"Οπως λαλω τζαι ποτζει ρε φιλε "θκιεβαζεις Πολιτη τζαι πιστευκεις τον θεμας"....Παει τζαι τζηνο το παραμυθι..μαλλον ελαλουσαν το για να καμνουν αντιπολιτευση για να ευκολυνουν τον Συναγερμο...τωρα βουρουν να στρωνουν χαλια του Δηκο που ως εχτες ηταν κακο γιατι ηταν με τον Χριστοφια.."
 Εν εξερα οτι ηδη εστρωναν χαλια μεχρι τζαι στο Ευρωκο.
Εσυνεχισα αλλο μαλλον απροθυμα...Εν εθελα να του πω οτι μερικοι που επουλουσαν φουμαρα το 2004 ηταν λαφαζανηες τζαι οτι ο νους τους ηταν αλλου..Ετσι τζαι αλλοιως τζαι ο Ερτογαν, που την δικη τους την μερκα, εισιεν αλλαξει πκιον σαν εικονα - καποτε εχρησιμοποιαν τους τ/κ για να τα βαλει με τον στρατο, ενω τωρα επαιζεν το απαιτητικος δερβεναγας απεναντι  στους "επιχορηγουμενους" του τ/κ "κρατους ευημεριας" ...

"Εν περιπλοκη η ελληνοκυπριακη πολιτικη..τζαι ο κοσμος που εν στο κεντρο..Τζαι ο συναγερμος εν τζαι εν ενα κομμα, εν 2-3 κομματα σε ενα..αν η μια πτερυγα θελει λυση, τζαι εσιει τζαι καλον κοσμο τζιαμαι.. η αλλη εν θελει - η για να το πουμε αλλωσπως μερικοι εν απογονοι τζηνων που εθελαν να σας σφαξουν καποτε. Το καλο με τον Χριστοφια εν οτι εσυσπειρωσεν την αριστερα γυρον που την λυση τζαι σε μια φαση πριν το Μαρι εφανηκεν να φτιαχνεται τζαι μια πλειοψηφια λυσης  με κομμαθκια τζαι που το κεντρο τζαι με τους φιλελευθερους του συναγερμου..
Ας πουμεν οτι εγιναν τα βηματα του νου...καποια στιγμη εν να εν πιο ευκολο να παρπατηθουν παλε

Παρακατω, εν να δουμεν..
Αλλα...μπορει να εν τζαι καλα που ηρταν ετσι τα πραματα..να ξερουμεν σε ποιους μπορουμεν να βασιστουμεν... εφανταστηκες να ηταν τουρκοκυπριος προεδρευων τοτε με το Μαρι;...
Μερικοι που τζηνους που εμπιστευτηκαμεν το 2004 φιλε μου εν αξιζαν..στην καλλιτερη περιπτωση ηταν δειλοι..στην σιηροτερη ψευτες..

Οσο για τες προβοκατσιες η ποιοι εκμεταλευτηκαν την κατασταση, εν τζαι ηταν μονο οι εθνικιστες η καποιοι για αντιπολιτευση..Μεν ξηχανεις οτι εξεραν που τα περσι οι τραπεζιτες οτι τα ειχαν καμει γερημια...Αλλα ..."
Εβαρκουμουν να μιλω για την ελληνοκυπριακη πολιτικη. Ετσι τζαι αλλοιως αφου η Τουρκια εν φαινεται να καμνει κινηση τωρα, θα ερτει το κυπριακο σαν πακετο μετα τες εκλογες.
Τζαι τοτε..
Μπορει να εσιει τζαι χαζιν.
Ετσι ται αλλοιως ειμαι σιουρος, οϊ μονο για τες απροσμενες συνεπειες, αλλα τζαι για το οτι η Ιστορια επιστρεφει τζαι οτι "ολα εδω πληρωνονται"..
Αλλα..αλλην φορα για τουτα..

Ταξιδι στο χρονο
Εγυρισαμεν την κουβεντα πισω στο χωρκο του. Στα Κοτσινα.
Ηταν κατακλυσμος. Οι λεξεις ηταν σχεδον ασυγκρατητες. Σχεδον - γιατι αναποφευκτα αφου εμιλαν με ε/κ υπηρχε τζαι μια σχετικη κωδικοποιηση. Αν τζαι ειπα του οτι μονο με το "κυπραιος" ταυτιζομαι, νομιζω οτι στη αναζητηση επικοινωνιας, υπαρχουν λεκτικοι τζαι νοητικοι χαρτες μεσα που τους οποιους καμνουμεν τες διαδρομες μας..

Εξεκινησε με ενα χαμογελο τζαι ενα χαρτη: "Ξερεις, εγω νομιζω οτι εμεις ειμαστεν οι πιο ελληνες σε τουτο το νησι".
Το δικο μου χαμογελο εισιεν μαλλον να καμει με το πως η εννοια "ελληνες" εισιεν γινει πκιον οπως το λαστιχο - φορει τα παντα. Στην ορολογια του φιλου μου εσημαινεν " ρωμιοι - ορθοδοξοι χριστιανοι".
Εφερεν μου ενα μεσαιωνικο χαρτη, σαν τα τεκμηρια που κουβαλλουμεν παντα εμεις οι κυπραιοι για να αποδειξουμεν την αληθκεια μας - την μερικη μας αληθκεια που καταπιεζεται.
Οντως καπου τζιαμαι που εν τα Κοτσιηνα σημερα, υπηρχε το ονομα "Ελενη".
Η αφηγηση λοιπον, η αφηγηση που την ακουε σαν παραμυθι της στετες του που τον τζαιρον που ηταν μιτσης, ηταν οτι οι κατοικοι των Κοτσιηνων ηρταν στην Κυπρο την εποχη της Αγιας Ελενης, τζαι του γιου της. Επηα να του κατι για τον Λεοντιο Μαχαιρα, την ιστορια του αρχιμανδριτη Κυπριανου, αλλα ποιος προκαμνει το συννεφο;
Συμφωνα με την γιαγια, λοιπον, η αγια Ελενη εζητησεν "νουσιμο" κοσμο για να το φερει στην Κυπρο, τζαι ο γιος της, ο Κωνσταντινος, ειπεν της, με μια ενδιαφερουσα αυτοειρωνεια στο εσωτερικο της αφηγησης:
"Μανα, μα εξηχασες οτι οι νουσιμοι εν εναντιον μου, τζαι εβαλα τους φυλακη;"
Στο τελος επιασαν φυλακισμενους που την Τηλο τζαι εφεραν τους στα Κοτσιηνα.
Η αφηγηση της γιαγιας.
Μαλλον εφαινετουν ποσο γοητευμενος ημουν που το ιστορια σαν παραμυθι, αλλα προφανως τζαι επιφυλακτικος, σαν καθε κυπραιος που εμαθεν να κοσιηνιζει τες αφηγησεις σαν εκδοχες, οποτε εγινεν πιο συγκεκριμενος στην αφηγηση τζαι την τεκμηριωση:
"Πρεπει η τελικη αλλαγη θρησκειας να εγινε τον τζαιρο που εκρεμασαν τον επισκοπο..."
"Το 1821;"
"Καπου τζιαμαι..λαλουσιν οτι εκρεμασαν ενα προυχοντα που τα Κοτσιηνα...καπου τζιαμαι εγινεν η οριστικη αλλαγη..Η στετε μου ελαλεν - αφου επληρωναμεν του φορους τζαι αφου ο Θεος εν ενας, γιατι να πληρωνουμεν διπλα; Τελικα εγελασαμεν τους φοροεισπρακτορες.."
Εχαμογελαν με την σοφια των χωρκανων του απεναντι στο δογματα των φανατικων.
Αρεσεν μου που ειχα τζαι τεκμηριο να ψαξω αμα ετελειωναν οι διακοπες.
Καθως εγυρνα κρασι, επρολαβεν με..
"Τζαι ξερεις..κοντα στο σπιτι μου ειχαμεν ενα εκκλησουιν της Αγιας Ελενης τζαι εκαμναμεν παναϋριν καθε Μαη.."
Αρεσκει μου αμα σε προκαμνει ο αλλος..
Οποτε εγυρισα τζαι εγω στα δικα μου χαρκια..
"Για τον Γιαουρ Ιμαμ..ιντα που ελαλουσαν;"
"Α..μα εσου ξερεις παραπανω..."
Ακολουθησε μια παραξενη σιωπη..
Σιωπη Λινοπαμπακων;
"Ξερεις το χωρκο που με γοητευκεν παντα εν τα Βροισια...αμα το δεις πανω στο χαρτη εν το πιο απομακρυσμενο χωρκο της Κυπρου..Τζαι απο οτι φαινεται ηταν λινοπαμπακοι..τουλαχιστον τοτε το 19ο αιωνα.."
"Να σου πω κοσμο να μιλησεις αν θελεις..."
Εγραψε μου ονοματα τζαι τηλεφωνα...
"Ιντα που σημαινει το τουρτσικο ονομα του χωρκου;.."
"Τζιαμαι που συναεται το νερο.."
Βροϊσια..Νερο..
Αλλα τζαι η Αφροδιτη εν εφκαινε που το νερο;...

Ιντα που εμπορεν να σημαινει ενας ναος της θεας του ερωτισμου στο κεντρο ενος δασους;

Η εποχη του "κακου": οι φασαριες
Ο φιλος μου ομως ηθελεν να παει πισω στην Ιστορια του 1963-64..στο "κακο"..
Η δικη του αναμνηση ηταν ποτζηνα τα φρικτα σκηνικα που χαλουν μια ροη που εκοντευκεν να με παρασυρει τζαι εμενα στο παραμυθι..
"Μια ημερα τοτε, 2 μιτσιοι δικοι μας επηαν να φερουν αλευρι...επιασαν τους καποιοι που τον Πυρκο..εσκοτωσαν τους, εκοψαν την κκελε τους τζαι επαιζαν μαππα με τες κομμενες κκελλεες.."
Υπηρχε για πρωτη φορα ενα παραπανο στο τονο της φωνης του..
Ηρτα πισω...
Η βιαιοτητα της παραδοσιακης καθημερινοτητας...τζαι οι φημες της..
Εσυνεχισεν..Συμφωνα με τες τοπικες αφηγησεις, τζαι την μυθολογια τους, η διαμαχη με τον Πυρκο εν ηταν προσφατη...
"Τζηνοι του Πυρκου ηταν φοροσυλλεκτες τον τζαιρον των οθωμανων...Τζαι που πριν ηταν με τζηνους που ειχαν εξουσια..Εν για τουτο που εν ετσι τζαι το ονομα..Εισιεν Πυρκο τζιαμαι.."
Ειρωνικη στροφη της αφηγησης - οι φανατικοι ελληνοκυπριοι του 1963-64 ηταν συνεργατες των κατακτητων, ενω οι τουρκοκυπριοι ηταν τα θυματα της φορολογιας..
Εθωρουν το φεγγαρι με το μαθκια του κρασιου, που μου εσερβιρεν ενας αθεος μουσουλμανος, τζαι εσκεφτουμουν ινταλως εδιασταυρωθηκαν η βια του εθνικισμου με τις παραδοσιακες διαμαχες των χωρκων μιας περιοχης...
Τζαι  σημερα οι χωρκανοι της περιοχης που καποτε εσφακτηκαν, μαχουνται να συνεργαστουν για να φκει η περιοχη που την απομονωση..
Η κουβεντα ηρτε στο ανοιγμα του Λιμνιτη - αφου ελοαρκαζαμεν να παμεν τζαι ποτζει..
"Ναι..τελικα εγκλωβιστηκαν τζαι τζηνοι", ειπεν ο φιλος μου αμα του ειπα οτι τελικα οσοι τους επιτεθηκαν το 1963-64 επιαστηκαν στην παγιδα των συνεπειων των πραξεων τους το 74..

Οι παραξενες διαδρομες του εκμοντερνισμου
Υστερα ο φιλος μου εσυνεχισεν με την πορεια της κοινοτητας του..τζαι του ιδιου..
"Ξερεις με ουλλα του τα κακα ο Ντεκτας εκαμεν τζαι ενα καλο...Αφου εγκλωβιστηκαμεν στα χωρκα μας, εκανονισεν να παμεν να σπουδασουμεν..Επηαμεν Τουρκια..νεοι..με ανοικτο νου..Τοτε στην Τουρκια στα πανεπιστημια επικρατουσεν η αριστερα..τζαι οι μαοικοι...Εν για τουτο που οι τουρκυπριοι δασκαλοι τζαι καθηγητες εν αριστεροι...Ερκουνται που τζηνη την κατασταση..Στους κυπραιους εισιεν πολλην επιρροη το κομμουνιστικο κομμα...αλλα εγω ημουν με τους μαοϊκους..."
Εκαμαμεν καμποση κουβεντα για το μαοϊκο κινημα στην Τουρκια τοτε, τη συζητηση για το ενοπλο τζαι την "μαζικη παλη", τζαι υστερα ηρταμεν παλε στο χωρκον μας...
"Το 76 εμεις στα Κοτσιηνα ειμαστεν ακομα εγκλωβισμενοι..Εξεσηκωθηκαν οι γεναιτζες τζαι εβαλαν τα με το στρατο..θελουμεν να ζησουμεν τζαι εμεις..ιντα ζωη το τουτη;..Τελικα εφεραν μας στο Καρπασι..."
Για το παρεα μου ο τονος της αναφορας στην μεταφορα εκουβαλαν τζαι ενα αισθημα πικρας..
"Ναι αλλα...εν τζαι κοντινο το κλιμα στα χωρκα σας.."
Εχαμογελασεν τζαι αρκεψεν να μου λαλει για το ψαρεμα...

Την αλλην ημερα εξυπνησα το πρωι τζαι υστερα που δεκαετιες ηθελα να δω το χαραμα του φου..Τον ηλιο να φκαινει..

Γεωπολιτικη Παρενθεση
Σε μια παραλια εισιεν ενα κατασκευαστει ενα λιμανι για πλοια πολυτελειας. Αμα ερωτησα, ειπαν μου οτι εν τους Ισραηλιτες. Εν ηξερω αν εν για τα πλοια η για το λιμανουιν που ηταν η αναφορα, αλλα ξαφνικα  το κεφαλαιο της περιοχης εξαναεμφανιστηκεν τζαι στον βορρα..
Οι ιθαγενεις μαχουνται με τα εσωτερικα τους τζαι γυρον ο κοσμος συνεχιζει...

Καπου ειχα θκιεβασει πριν λλιους μηνες οτι υπηρχε τζαι συζητηση στην βορεια Κυπρο για το οτι ηταν να κτιστει εβραϊκη Συναγωγη. Υστερα μολις ηρτα, εμαθα για μια κατασκηνωση εβραιων στην πρασινη γραμμη..
Ενδιαφερον. 
Βεβαια τα συνομωτικα μας μυαλα ατροφησαν τελευταια. Εξαρταται τζαι ποιος πληρωνει προφανως.

Κατα τα αλλα καποιοι εσιασιαραν για να παρουσιασουν την συμμαχια με το Ισραηλ σαν ενα ειδος σωτηριας κινησης υστερα που το καφκα Ισραηλ-Τουρκιας.
Η καποια ΜΜΕ συμπεριφερουνται οπως τα αμερικανικα - τουλαχιστον τζηκατω εσιει αμερικανικο λομπυ. Μπορει τζαι δακατω...You never know..

Παντως οϊ μονο η γεωγραφια αλλα τζαι τα συμφεροντα του κοσμου γυρον μας ενοποιουν τον χωρο παρα τες φαντασιωσεις μερικων.
Το θεμα μαλλον ενι ιντα ρολο εν να παιξουμε εμεις οι ιθαγενεις.

Ο παρεας μου, ο τουρκοκυπριος, επεμενε οτι οι κατοικοι ενος χωρκου στην Τυλληκρα ηταν χριστιανοι που ειχαν ερτει που την Συρια τον τζαιρον των σταυροφοριων. 

Κανταρα: η αισθητικη του χωρου τζαι η σημειολογια της μυθολογικης μνημης
Οπως εφεφκαμεν που την Καρπασια επερασαμεν που την Κανταρα. Η ανοδος αθθυμιζεν Τροοδος. Αμα εφτασαμεν στην εισοδο του καστρου, υπηρχαν 2 ατομα που εκαθουνταν κατω που ενα δεντρο γυρευκοντας λλιη δροσια. Οταν ηρτεν  ο ενας για να πληρωσω το εισιτηριο ερωτησαν τον στα αγγλικα. Το προσωπο του εδειχνε αμηχανια. Εδοκιμασα κυπριακα. Εχαμογελασεν αμηχανα:
 "Ξερει λλια ελληνικα.." ειπεν τελικα.."Τραπεζουντα" επροσθεσε με ενα σχεδον ενοχο αλλα αφοπλιστικο υφος...
Φανταζομαι τα κυπριακα/ελληνικα θα τα εμαθεν στην Κυπρο, αλλα ηταν ενδιαφερον οτι εχρησιμοποιησεν την καταγωγη του, σαν ειδος εξηγησης..
Ο κυπριακος ηχος σαν ειδος μειγματος που απλωνεται, σαν τοπικη παραγωγη συνθεσης αποσπασματων..Οπως τζαι με τον Γιουσουφ στον Αποστολο Αντρεα.

Το καστρο αθθυμισεν μου το διαχωρισμο που εισιεν καμει καποτε ενας γκεϊ φιλος μου αναμεσα στην Κυπρο τζαι την Κρητη. Η Κανταρα εφανηκεν μου να εσιει το υφος των Κρητικων βουνων. Αποτομα τζαι κοφτα. αρσενικα οπως τα ελαλεν ο Ηλιας. Ο Αγιος Ιλαριωνας, οπως τον αθθυμουμουν που το 2004 που ειχα παει, σαν να ηταν πιο ηπιος, πιο μαλακος - μπορει να ηταν τζαι το ανοιγμα προς την Τζερυνεια που τον εκαμνε πιο προσιτο σε ενα καμπο, σε ενα χωρο χαϊδευκει την θαλασσα..Θηλυκος κατα τον διαχωρισμο του Ηλια.

Το καστρο της Κανταρας εμοιαζεν με στεμμα σε ενα αγριο βουνο - ενα καταφυγιο.
Μπορει να μεν εν τυχαια τζαι η μυθολογια τους. Εχουν τζαι τα θκυο, οπως καθε τι στην Κυπρο μια μυθολογικη δοση θυληκοτητας - ταυτιζουνται με την Ρηγαινα. Ομως στον Αγιο Ιλαριωνα ο μυθος της Ρηγαινας απλωνεται τζαι στην θεα με τα "παραθυρα της Ρηγαινας" αλλα τζαι με τους μυθους πριν την χριστιανικη περιοδο:
"Καστελλιον του θεου του Ερωτος. Ειναι εις την κορυφην του ορους της Τραμουντανας κατα την Κερυνιαν, υψηλον, και δυσκολον εις το να ανεβει τινας εις αυτον...λεγουσι πως οι διαβολοι εκατοικουν σε αυτο.."
[Αναφορα στο καστρο του Α. Ιλαριωνα: Αρχιμανδριτης Κυπριανος, Χρονολογικη Ιστορια της νησου Κυπρου]

Αντιθετα η Κανταρα εν ταυτισμενη παραπανω με την ιστορια των ορθοδοξων μοναχων που επροσπαθησαν να καμουν μοναστηρι τζιαμαι κοντα, τζαι στο τελος εβρεθηκαν σε κοντρα με τους καθολικους για τα "αβατα μυστηρια" του αν το ψουμι που κοινωνουν στην εκκλησια πρεπει να εν ζυμωμενο η οϊ...Ατε να φκαλεις ακρη με τον φανατισμο για το ψουμι, που εν ηταν καν θεολογικη συζητηση - ο καφκας ηταν θεμα ιστορικης ερμηνειας: αν οι εβραιοι την ημερα του Μυστικου δειπνου ειχαν προζυμι η οϊ στο ψουμι..
Φυσικα η μυθολογικη εστιαση των γεγονoτων εσιει τζαι την γεωπολιτικη της διασταση - η ιστορια των 13 μοναχων εν τζαι εν σημειο αναφορας για την συγκρουση Ανατολης τζαι Δυσης στην Κυπρο - η της τοπικης αντιστασης στην Δυση.
Εστω τζαι για το ζυμωμα του ψωμιου σαν συμβολικο σημειο.
Η  λεξη Κανταρα εν αραβικη - εν που την αραβικη λεξη για το "οχυρο".Τζαι αν γενικευσουμεν την "Κρητικη Ματια" του Καζαντζακη στην "Αναφορα στον Γκρεκο", για την "αρσενικη διασταση" της καταγωγης του, ισως να εκφραζει τζαι μια διασταση τουτων των ροτσων που κρεμουνται μονες τους στο κενο:
"Το σοϊ του κυρου μου αποσερνει απο ενα χωριο...που το λενε Βαρβαρους....[εκει μαντρωσαν οι βυζαντινοι] σε μερικα χωρια οσους Αραβιτες απομειναν απο την σφαγη....Σε τετοιο χωριο ριζωσαν οι πατροπρογονοι μου, κι ολοι τους εχουν αραβιτικα ψυχικα σουσουμια: περηφανοι, πεισματαρηδες, λιγομιλητοι, λιγοφαγοι, μονοχνοτοι, στερνιαζουν μεσα τους χρονια τον θυμο η την αγαπη, σωπαινουν, και ξαφνου τους καβαλαει ο δαιμονας και ξεσπουν φρενιασμενοι."

Τζερυνεια: Συντηρωντας λεμονιες μπροστα στα βορεια ανοιχτα συνορα

Ο δρομος προς την Τζερυνεια αθθυμιζεν Λεμεσο. Τζαι ωσπου εκοντευκαμεν αθθυμιζεν Γερμασογεια. Μπλοκ διαμερισματων. Μιτσια χωρκα ομοιομορφων κτιριων. Οι αγελαδες κατω που τα δεντρα της Καρπασιας ηταν πκιον νοσταλγικη μνημη.

Γευμα ηταν σε ένα εστιατοριο εξω που την Τζερυνεια. Η θαλασσα στο background, αλλα χωρις να φαινεται, νεα κτιρια, μεχρι τζαι γρασιδι στην αυλη. Τζαι οι typical κυπραιοι – για καποιον συναισθηματικο λογο ο ιδιοκτητης φαινεται ότι αγωνιζετουν να σωσει μια λεμονια που εφαινετουν να τα επαιξεν. Εβαλεν της περιτοιχισμα, τζαι εμοιαζεν σαν ένα συμβολικο κεντρο, στο εστιατοριο, παρα το ότι θα εμπορουσεν απλα να την κοψει – η απουσια της μαλλον θα εταιρκαζεν παραπανω με το υπολοιπο σκηνικο. Αλλα ειπαμεν..καποιες ριζες, καποιες νοσταλγιες.
Καποιον αδιστακτο κυπριακο πεισμα.
Το γκαρσονι εμιλαν εγγλεζικα. Επειδη εισιεν διαφορα κυπριακα φαγια, επροσπαθουσαμεν να δουμεν ποιο εν πιο χαρακτηριστικο της τουρκοκυπριακης κουζινας. Οποτε ο μιτσης αμεσως λαλει μας να περιμενουμεν τζαι εφερεν μας τον ιδιοκτητη: «He talks Cypriot».
Παντες τζαι ειμαστεν μια φαρα με μυστικους κωδικες.
Στο ραδιο επαιζεν ενας σταθμος με ξενα τραουθκια τζαι μια τυπισσα που εμιλαν εγγλεζικα. Το ολο πακετο των ηχων.

Η Τζερυνεια ηταν πολλα πιο σουλουπωμενη που το 2004. Εφαινετουν σαν μια πολη με αυτοπεποιθηση ενώ το 2004 εμυριζεν αβεβαιοτητα αν οϊ τζαι λλιον κομπλεξ.
Εσταθηκα στο περιπτερο τζαι εθωρουν τες εφημεριδες. Διπλα εισιεν καταστηματα με αντικες, τζαι ένα άλλο, με ειδη new age. Κυπρος βορεια τζαι νοτια.
Αμα εισαι στην Τζερυνεια εισαι καταδικασμενος νομιζω να συγκρινεις θκυο εικονες - τζηνη των ΜΜΕ τζαι του επισημου λογου τζαι την εμπειρια που βιωνουν οι αισθησεις σου. Αμα ηρτα ποδα ηβρα μια σελιδα των ημερων τοτε με τιτλο: "Η Κερευνεια δεν εχει πια ψυχη.."
Τζαι υποτιθεται οτι το κειμενο αναφερετουν σε οτι ειχα μπροστα μου;
Αμα η προπαγανδα φτασει σε ετσι σημειο εν μπορει καν να ερμηνευσει την απλη φυσικη αναπολνη ουτε την οραση.

Οποτε ηταν αναποφευκτο να βρεθω στην μεση της συγκρισης: η κατασκευασμενη εικονα τζαι η πραγματικοτητα της Τζερυνοιας.
Η λεμονια του εστιατορα.

Εσκεφτηκα ότι εισιεν μερες να ακουσω τα νεα τζαι τες ειδησεις του νοτιου χωρκου της χωρας μας.

Εθωρουν την θαλασσα της Τζερυνειας στο λιμανουιν. Βαρκες, πλοια. Καποιοι αλλαξαν την εικονα μιας πολης γιατι εθελαν να επιβαλουν την δικη τους εξουσια το 74. Οι απροσμενες συνεπειες.
Αν τζαι εξυπνουν πρωι, τζηνες τες ημερες που ημουν βορεια Κυπρο, εν εκαταφερα να δω τα παραλια της Τουρκιας. Πρεπει να εν καπου ποτζει εσκεφτηκα.
Αθθυμηθηκα μια σκηνη μια νυχτα στην Λευκωσια, οπως επαρπατουσαμεν μια παρεα νακκον παρατζει που το θεατρο. Επερπατουσαμεν στο δρομο τζαι που πανω μας, ενα τυχουιν, ηταν η "αλλη" μερκα - αλλες σημαιες. Ταχατες αλλο σκηνικο. Στον κοσμο των αρρωστων, αλλον "κρατος"...

Λαλω νου φιλου μου, που φοαται την διχοτομηση καθε φορα εν πασιν καλα τα πραματα:
"Καλα ρε κουμπαρε..ινταλως εν να χωριστει τουτη η πολη;...Δηλαδη τουτον το δρομουιν τζαι τουτο το τοιχουιν, εν να εν τα συνορα Τουρκιας τζαι Ε.Ε.;" 
Ηταν τοσο αστειο που εχαμογελασεν τζαι τζηνος.
Αν δεν κλεισει το κυπριακο με ομοσπονδιακη λυση, οπως εσιει καθοριστει στες συγκλισεις που εγιναν τα τελευταια χρονια, τοτε η βορεια κυπρος θα συνεχισει να εσιει ανοικτα συνορα με την Τουρκια, τζαι θα πολλυνισκουν τα ασπρα τζαμια...Οι μεταναστες μπορει να κυπριοποιηθουν, ομως ενα παλλοιριακο κυμμα θα αλλαξει για παντα στην εικονα...
Θα αλλαξει η πλειοψηφια τζαι η μειοψηφια στην Κυπρο.

Καταλαβουν το μερικοι στην ποδα μερκα;
Οξα νομιζουν οτι εν να σβησουν την βορεια Κυπρο που τον χαρτη με το να κλειουν τα μαθκια τους;
Το μοναστηρι του Αποστολου Αντρεα εν εππεσε αλλα εν με τες σκαλωσιες. Ο Χριστοφιας μπορει να εκαταφερεν να φκαλει την Κυπριακη Δημοκρατια που την απομονωση [τζαι τους ε/κ] αλλα στην Ευρωπη, υπαρχουν δεδομενα που απλα εν παγωμενα αν καποιοι υπαναχωρησουν παλε: οπως το 1993 [για να αθθυμουστεν τζαι τες τεραστιες ευθυνες του συμπαθεστατου Γλαυκου τζαι της καρεκλας του] οπως το 2004.
Μπορει η Β. Κυπρος να αποκτησει αυτονομη σχεση με την Ε.Ε.  Τζαι αφου η Τουρκια εν σημαντικη για την Ε.Ε. μαλλον η υπαρξη ενος μαλακου συνορου εν δεδομενη. Ηδη συζηθκιεται στην Ευρωπη ειδικο καθεστως βιζας για τους ουρκους πολιτες - για να δεχεται τζαι η Τουρκια πισω τους λαθρομεταναστες.
Χωρις λυση, χωρις ομοσπονδιακο ελεγχο των βορειων συνορων, απλα θα αλλαξει η πληθυσμιακη αναλογια.
Τζαι οπως η 15η του Ιουλη εκαμεν το Τρικωμο, Iskele, ετσι τζαι οι συνεπειες καθε νεας βλακειας, θα εν τζιαμαι...

Που την αλλη καθε προβλημα τζαι καθε δυσκολια ισως να εν τζαι ευκαιρια.
Αμα το σκεφτεις παρα την τραγωδια του 1974 αντεξαμεν.
Επερασαμεν που την νοτια Λευκωσια τζαι εφκηκαμεν στον Τροοδος.
Τα ηπια βουνα.
Η ιδια Κυπρος.


Graffiti Wall: αναπαραστασεις των ε/κ ΜΜΕ
Αμα ηρτα ποδα επερασα καμποσε μερες αποφευκωντας τα ΜΜΕ. Πολλα υγιεινο.
Εκαμα ενα ζαππιγκ στο ιντερνετ να δω ιντα που κυκλοφορα. Τα ιδια. 
Ωσπου εσυγκρινα τες αντιδρασεις μου με την επισκεψη στην βορεια Κυπρο ειχα την αισθηση οτι ποτζει ειχα μπει σε ενα φιλμ με καφε χρωμα που τελικα εγινε ρεαλιστικο. Ποδα ηταν σαν να εμπαινα που την πραγματικοτητα σε ενα κοσμο αντεστραμενων αναπαραστασεων. Οποτε τα πιο κατω σχολια ενεν αφηγηματικα αλλα αποσπασματικα - σαν προσπαθειες επιστροφης στην πραγματικοτητα απο τις οθονες. Αθθυμηθηκα ενα αποσπασμα που ενα κειμενο του 19ου αιωνα που εχρησιμοποιηθηκεν στο βιβλιο η "Η κοινωνια του Θεαματος"
"...η εποχη μας.. προτιμαει την εικονα απο το αντικειμενο, το αντιγραφο απο το πρωτοτυπο, την αναπαρασταση απ την πραγματικοτητα, αυτο που φαινεται απο αυτο που πραγματικα υπαρχει.."
Σε ετσι περιπτωσεις νομιζω οτι το χασμα αναμεσα στην πραγματικοτητα τζαι την αναπαρασταση εκφραζει τζαι ενα ειδος κρισης που κυοφορει, εστω τζαι χωρις να γινεται αντιληπτο συνειδητα ακομα μια μεταμορφωση.
Εβρεθηκα τζαι σε 2 εκδηλωσεις με κοσμο που νοιωθει να δισπιρκα. Ειδα τζαι την εκδηλωση στις 19 του Ιουλη στο Προεδρικο, που εσιει πκιον την δικη της ιστορικη σημασια σαν μερα αντιστασης - στην χειραγωγηση των ΜΜΕ τζαι σε αλλα που εν να κατανοηθουν με τον χρονο.
Σαν να κατι κινειται κατω που την επιφανεια.
Εν να δειξει..

Αναζητωντας τες υλικες ριζες 3 αποσπασματων που τον κοσμο του ε/κ θεαματος.


Υ.Γ. 1:  Οι τοπικοι wannabe "Τροικανοι" τζαι το αγχος των ΜΜΕ: 
 Πριν την υποβαθμιση των Fitch, τζαι την ντε φακτο πκιον προσφυγη στον Μηχανισμο Στηριξης, η πλειοψηφια των ΜΜΕ, επροσπαθεν ηρωικα να αποφυγει τις ευθυνες των τραπεζων. Στις 2 Αυγουστου λ.χ. ο Φιλελευθερος εισιεν πρωτοσελιδο οτι τα επιτοκια στην Κυπρο "ειναι στα υψη".
 Ατε ρε..τζαι το 2011 που σας το ελαλεν ο Χριστοφιας, που ηταν τα ΜΜΕ; Α ναι..ανησυχουσαν γιατι εμιλαν ανοικτα...Τζιαμαι το βραβειο παραπλανησης επιασεν το ο Πολιτης τοτε.
Ο αλλος τιτλος, στο πρωτοσελιδο του Φιλ. ηταν για τα ταμεια προνοιας που επενδυθηκαν στην κομπινα των αξιογραφων των τραπεζων.
Τζαι ο Ορφανιδης τοτε ετυλιεν κουπεπια;
Να αθθυμισω οτι ο Μ. Ολυμπιος του Πασεχα που εφωναζεν επισης που το 2010 εν εδημοσιευκετουν με την δικαιολογια οτι εκπροσωπουσε οσους ηταν οι "χαμενοι του 1999".
Προφανως εισιεν δικαιο.
Τζαι ενεν ουτε αριστερος ουτε ακελικος.
Τοσο μονοδιαστατα εχουν καταντησει τα ΜΜΕ.

Τζαι το κλιμα της λογοκρισιας καλα κρατει σε μερικους: μπορει να εξεκινησαν που την εθνικη λογοκρισια αλλα συνεχιζουν απτοητοι με την λογκρισια υπερ των τραπεζων..Ο διευθυντης συνταξης του Φιλελευθερου, λ.χ., ο Α. Μιχαηλιδης, φιλος του μοναδικου ελληνα πολιτη, του Καραμπελια, που εισηγηθηκεν, που το 1983 να δωθει [ετσι παντες τζαι εν χωραφι δικο του] η Βορεια Κυπρος στην Τουρκια, "για να κλεισει το ζητημα", αγκριστηκεν με την υποψηφια Μακαρια, γιατι, ως τζαι η Μακαρια εκαταλαβεν οτι υπαρχουν ευθυνες ευρυτερες για το σκανδαλο των τραπεζων τζαι την οικονομικη κριση. Το σχολιο του κ. Αριστου ηταν γραφικο στην αποκαλυπτικοτητα του τονου του:
 "Τι συμβαινει Μακαρια;"
Ουτε ο "Nονος" [στο φιλμ] να ηταν.

Δηλαδη: εκατασκευασαμεν σε τζαι τωρα παιζεις το ανεξαρτητη τζαι καμνεις τζαι κριτικη;
Ο σκιτσος, alter ego του κ. Αριστου, προς το παρων διεκδικα το παγκοσμιο βραβειο του μοναδικου σκιτσογραφου που υπερασπιζεται τες τραπεζες: Mr. Πιν. 
Παντως η προσφατη προσπαθεια του Φιλελευθερου, εστω τζαι στα πλαισια της οικονομικης κρισης,
να διαχωρισει ακομα παραπανω
το δευτερο μερος, την 'Πρωτη γραμμη",
 που την υστερια του πολιτικου section, εν καλη.
Αμα υπολογισεις οτι τζαι το οικονομικο section εν συγκριτικα, με τες αλλες
φυλλαδες, ισορροπημενο
τοτε ο Φιλελευθερος, τουλαχιστον, εσιει κατι να δεις,
αμα χρειαζεσαι τες κολλες του πολιτικου section για να τυλιξεις παλια αμπαζουρ...

Για να αθθυμουμαστεν τη λογοκρισια με την μεθοδο της μετατοπισης: 
πριν την προσφυγη στο Μηχανισμο, ειχαμεν
πρωτα την προσπαθεια καλυψης των τραπεζιτων,
τζαι υστερα την επιμονη σε ειδικα "μετρα".
Ακομα τζαι οι οικοι αξιολογησης λαλουν που το 2011, οτι εν λογω των τραπεζων που εμπλεξαμεν. Ειπεν το τζαι τη τροικα τωρα. Ειπαν το τζαι ο stantard and poor's εχτες.
Αλλα αμα οι τραπεζιτες εκβιαζουν τα ΜΜΕ με τις διαφημισεις  - κοφκουν τζαι τα ΜΜΕ την αλλη αποψη. Εγραψεν το τζαι ο Ολυμπιος στο stockwatch για τον Πολιτη τζαι την Καθημερινη: εκοψαν τους σχολιογραφους που καμνουν κριτικη στες τραπεζες.  

Οποτε υστερα αρκεψεν το φκιολιν των μετρων που δεν επαρθηκαν:
εν λογοκρινομενη ερωτηση ποιοι εν εγκριναν τα μετρα φορολογησης του πλουτου το 2010;
Η εννοια "μετρα" εσημαινε μονο "μετρα λιτοτητας" για τους μισθωτους.
Αν το θεμα εν θεμα λογικης, τοτε τα τεκμηρια τζαι για τες τραπεζες τζαι για το αδιεξοδο της λιτοτητας εν ξεκαθαρα.
Ετον τζαι τον economist που δινεται κομπους, ο καημενος, τον τελευταιο τζαιρο να εξηγησει γιατι εν αποδιδει η λιτοτητα:
 "Οι χειροτεροι εφιαλτες εν τζηνοι που τους οποιους εν μπορεις να ξυπνησεις. Απλα ρωτηστε την Ισπανια. Περσι το κοστος δανεισμου της κυβερνησης εκτοξευτηκε...Που τα τοτε η η Ισπανια ηταν οσο καλη οσο τζαι οι υποσχεσεις της, τζαι η κυβερνηση του Μ. Ραχοϊ εκοψεν προυπλογισμους, απελευθερωσεν την αγορα εργασιας...τζαι ομως παρα τες προσπαθειες τζαι τον πονο, η Ισπανια εν φαινεται να μπορει να αποφυγει το αισθημα της καταδικης τζαι της καταστροφης.." [economist, σ. 7]

Τζαι πιο κατω σε μια παρενθεση υστερα που την παραδοχη οτι χρειαζεται τζαι "αναπτυξη" [μα εν ηταν σοσιαλιστικη λεξη τουτη μεχρι πριν λλιον;] λαλει: "Το να γινουν πιο ηπια τα μετρα λιτοτητας εν προτεραιοτητα [ η Ισπανια δειχνει ποσο αυτοκαταστροφικα μπορουν να γινουν].."..
Wow που λαλουν τζαι οι αμερικανοι..Γαργαρα επιπεδου..

Δακατω..το χιουμορ της επαναληψης:
Το πιο χαρακτηριστικο κειμενο που ηβρα ηταν του Σ. Ιακωβιδη  στην Σημερινη. Τιτλος: "Πνιγομαστε και οι βολεμενοι προειδοποιουντην ..Τροικα"
Το πλαισιο. Ο Ιακωβιδης εν που τους πολλα πατριωτες. Ελληνας με θαυμαστικα. Τζαι το 2004 μαζι με την παρεα του στην αρχισυνταξια του Φιλελευθερου επαιζαν το αγωνιστες εναντια σε ουλλο το κοσμο. Οποτε η γραφικοτητα εν αποκαλυπτικη. Ξαφνικα παει η αγωνιστικοτητα - το 2004 εν υπηρχεν φοβος, τωρα οτι μας πουν οι δυτικοι. Τοτε ηταν ελληνας - τωρα η λεξη ελληνας εβρωμισεν τα γερημα. Εγινεν "αναρχοσυνδικαλιστικη":
"Με απλα λογια, για να καταλαβαουν καποιοι εργατοπατερες, που ζουν σε αλλους πλανητες και αναπετασαν τα λαβαρα της ..αντιστασης και των δυναμικων... κινητοποιησεων: Εμεις πνιγομαστε! Εμεις καλουμε σε βοηθεια. Και η Τροικα ηρθε να μας σωσει."
Καλα το 2004 κ. Σαββα: ενεν εμεις που εθελαμεν να μπουμεν στην Ευρωπη τζαι εγελασαμεν τζαι του Φερχοϊχεν;  Τοτε ηταν καλα γιατι ηταν ο Τασσος τζαι το τοπικο κεφαλαιο, που χρηματοδοτει την εφημεριδα, ελπιζεν να το παιξει καπως, ενω τωρα που εφααεν τα μουτρα του, εκλιπαρει;
Τζαι γιατι να μπλεξουμεν ουλλοι για τες Τραπεζες;
Η λεξη Τραπεζες εν υπαρχει στο κειμενο. Τι σου καμνει η γερημη η διαφημιση. Τι μπορει να σου πει ενας αρχισυντακτης υπερασπιζωντας τα συμφεροντα του ιδιοκτητη.Ξαφνικα αλλασει ως τζαι εθνος:

Συνεχιζει λοιπον ο τεως αγωνιστης:
"Η Κυπρος δεν εχει καθολου περιθωρια διαπραγματευσης αφου η οικονομια μας ειναι στα σκουπιδια και οι αγορες εκλεισαν για εμας. Προχθες εμφανιστηκαν και εδω νοσηρα φαινομενα ελληνικου αναρχοσυνδικαλισμου και της γνωστης ξερομαγκιας."
Υποταγη τζαι ξερον ψωμιν.

Καλον. Την "Ελλαδα θελετε", αλλα οϊ να σας μπλεξει με τα συμφεροντα των μαστορων, εν ενι;
 Οχι "ξερομαγκιες".Μονο μαγκιες χλωρες προφανως.
Τζαι για πετρες ουτε λεξη εννοειται...

Παντως το αναδυομενο συνδικαλιστικο μετωπο τζαι οι κινησεις πολιτων εναντια στο τραπεζιτικο κατεστημενο τζαι τα οργανα του εν η ελπιδα του μελλοντος. 

Υ.Γ. 2: Εφτα υφυπουργεια ρουσφετι τζαι βαλε..
συμπεριλαμβανομενης, τωρα, τζαι την καλυψης του κ. Ντινου - τζαι οϊ μονο.
Γιατι θεωρουν γκαφα τα ΜΜΕ το οτι επιασαν την λιστα που δειχνει που ανηκουν οι διορισμενοι στα Δ.Σ. των ημικρατικων τζαι τι νομιζει το Ακελ, σαν κυβερνητικο κομμα, η καποιοι στο προεδρικο που του αξιολογουν, για τζηνους;
 Πρωτον εν καταγραμμενο οτι το κυβερνων κομμα εν διοριζει μονο δικους του - αλλα τζαι που κομματα που του καμνουν αντιπολιτευση.
Τζαι επιπλεον το Προεδρικο ανανεωνει θητειες μελων που στο Ακελ εν θεωρουν οτι προσφερουν κλπ - που την δικη του, εστω, οπτικη γωνια. Ενεν τεκμηριο οτι οι διορισμοι γινονται με ευρυτερα κριτηρια;
Να δουμεν τωρα την αλλη μερκα;
Τι χαρα..
Ιντα που ηταν το επιχειρημα στο νομοσχεδιο του Δησυ για να διοριζει η νεα κυβερνηση τα Συμβουλια;
Τα 7 υφυπουργεια του Αναστασιαδη σε τζαιρο κρισης, που το κομμα του εκαταψηφιζεν προυπλογισμους ακομα τζαι για τα νοσοκομεια, ιντα ρολο παιζουν; Εν να λιοστεψουν το κρατος οξα εν να αυξησουν το κοστος;
Αν εσιει κανενα που αμφιβαλει οτι τζηνη η προκηρυξη ηταν η πρωτη διακηρυξη ρουσφετολογικης προεκλογικης προφανως καμωνεται την αθωοτητα. Που εν υπαρχει.

Διοτι αλλωστε να μεν ξεχνουμεν οτι τα σκανδαλα, οπως το "ευχαριστω για ολα Ακη" επιστρεφουν. Τζαι τοτε ο συμπαθης κ. Γλαυκος εστηριξεν το Κατσιαριστρα, οπως τζαι ο κ. Αναστασιαδης σαν ηγετης του κομματος του Προεδρου.
Τζαι τωρα αναλογα θα καμει αν τα εβρει με το Δηκο.
Οποτε αν μερικοι θελουν την ευπρεπεια του ψεματος, μπορουν να την εχουν - τζαι να μεν ασχολουνται με τες μιζες. Αν αντιθετα θελουν να ξερουν οι πολιτες τι  γινεται μαλλον πρεπει να δημοσιευκουνται ουλλα τα κομματικα εγγραφα για ετσι θεματα. Σε 2 περιπτωσεις  [τουτην τζαι την αλλη με το ημαιλ του Α. Κυπριανου] εφανηκεν οτι σαφως οι ακελικοι εν επιβαλουν στο κρατος τα δικα τους.
 Οι υπολοιποι με τα 7 υφυπουργεια τζαι βαλε;
Να πουμεν επισης οτι στο σκανδαλο Τσοχατζοπουλου θα πρεπει να εμπλεκονται τζαι οι τοτε υπουργοι αμυνας αφου εν για πυραυλους που μιλουμεν τζαι οί για τοματες;
Ιντα σιγη που την "Αληθεια" α ; 

Υ.Γ. 3: Τι συμβαινει πισω που τες κλειστες πορτες της επιτροπης οικονομικων;

Ενα σκανδαλο που μερικοι θελουν να καλυψουν: οταν η τροικα ρωτα για τον κ. Φιλιππου αλλα τζαι για το ρολο του στα γιουγκοσλαβικα κεφαλαια του δικηγορικου γραφειου Παπαδοπουλου.
Εγραφεν στες 29 Ιουλιου το Αθηναικο Βημα στην σελ. 16 του ενθετου για την οικονομια:
"Αναστατωση επικρατει και στην Λαικη Τραπεζα, η οποια εχει πλεον κρατικοποιηθει. Συγκεκριμενα απο το νησι πληροφοριοδοτες της στηλης αναφερουν οτι η Τροικα δεν βλεπει με καλο ματι την παρουσια του Ανδρεα Φιλιππου στο Διοικητικο της Συμβουλιο καθως βρισκοταν στη διεθυνση εποπτειας της κεντρικης Τραπεζας της Κυπρου στις αρχες της προηγουμενης δεκαετιας,οταν ξεσπασε το σκανδαλο με το ξεπλυμα χρηματος απο το καθεστως Μιλοσεβιτς."

Αρα Νικολακη;
Εκαρτερας τους, τζαι τωρα θελουν να μαθουν για τες υπογειες διαδρομες του δικηγορικου σου γραφειου;
Χμ...:)

Ο κ. Φιλιππου ενεν ο τυπος για τον οποιο εγινεν καφκας, τζαι εκαθυτεραν για μιαν ημεραν η διαδικασια τοτε που ηταν να μπουν τα μελη που ηταν να διορισει το κρατος στο Δ.Σ. της Λαικης;
Ετο ιντα που εγραφεν ο Φιλελευθερο τοτε, τελη του Μαη:
""Κατα την πολυωρη συνεδρια στην βουλη η διαμαχη επικεντρωθηκε στο ονομα του κ. Φιλιππου, πρωην αξιωματουχου της Κεντρικης τραπεζας, με το Δημοκρατικο Κομμα να τον επιβαλει ανκαι ηταν εκτος λιστας του υπουργειου οικονομικων και το ΑΚΕΛ να αντιτιθεται σφορδρα."
Ποια συμφεροντα υπηρχαν στον διορισμο του;
Για να καλυψει δικηγορικο γραφειο Παπαδοπουλου παλιες υπογειες δοσοληψιες;

Να καρτερα καποιος που τα πρωτοσελιδα των ΜΜΕ να ασχληθουν με ετσι θεμα θα ηταν υπερβολικο ενεν ενι;

Οποτε ετο τζαι το δικτυο που μπλοκαρει την Δημοσια Σφαιρα στην ε/κ κοινοτητα:
Τραπεζες- Δικηγορικα γραφεια-ΜΜΕ. • August 3rd 2012 at 16:36

Για την συγκυρια: Η επιλεκτικη εμφαση-λογοκρισια των ΜΜΕ, τα σκανδαλα των Τραπεζων τζαι το πλαισιο του περιγυρου

By linopampakos
Ατε επιστροφη στην καθημερινοτητα, με φοντο ενα ενδιαφερον τριμηνο...

Σημερα, 23/8, στες εφημεριδες υπηρχαν 2 ενδιαφεροντα στοιχεια:
1.  Το ενα εν παρουσιαση της επισκεψης του Γιαγκ Κι, του κινεζου επενδυτη για το αεροδρομιο Λαρνακας.Το κλιμα εν πιο ηπιο σε σχεση με πριν λλιες εφτομαδες. Φωναζουν τζαι οι σκαλιωτες τζαι οϊ μονο, οπως θα δουμεν.

2. Που την αλλην υπαρχουν αναφορες για ερευνα για την Uniastrum. Την ρωσικη τραπεζα που αγορασεν η Τραπεζα Κυπρου, τζαι για την οποια υπηρχε διαφωνια Σταυρακη-Ορφανιδη: ο Σταυρακης επροσπαθησεν να πεισει τον Ορφανιδη να καθυστερησει την αγορα λογω της πτωσης των τιμων. Ο Ορφανιδης εν εδεχτηκεν. Η εσωτερικη αναφορα της Τραπεζας Κυπρου δειχνει διαφορες τζαι μυστηριες διαδρομες της τραπεζας.
Να το δουμεν τζαι τουτον.
Αλλη μαυρη τρυπα;

 Το περασμενο διμηνο οι Τραπεζες τζαι τα προβληματα τους επιμεναν να επανεμφανιζονται παρα τις εναγωνιες προσπαθειες της πλειοψηφιας των ΜΜΕ να συγκαλυψουν το θεμα.
Διοτι απλα εν η αιτια. Ακομα τζαι οι ευρωπαιοι λαλουν το με διαφορους ευγενικους η μη τροπους:
οπως "κοιταξετε την Ιρλανδια".
Τι κριση εισιεν η Ιρλανδια;
Ατε να δουμεν...:)
Μεχρι τζαι ο αρχιεπισκοπος αρκεψεν να καταλαβει, η τουλαχιστον να μιλα με την γλωσσα της λογικης [καποτε..:)] - εχτες ειπεν μας οτι "Εχασε το 60% των εσοδων της εκκλησια λογω τραπεζων" [συμφωνα με τον τιτλο του φιλελευθερου - ανκαι στο κειμενο αναφερονται τζαι τα ξενοδοχεια], τζαι οτι "η κριση δεν ειναι κυπριακη αλλα παγκοσμια"..
Κοιτα να δεις...:)

 Γεωπολιτικη καταγραφη: Ανατολικα, Δυτικα τζαι γυρον...
Επειδη εν να εχουμε μια περιοδο οπου θα παιζουν διαφορα - τοπικα τζαι του περιγυρου- εν καλα να ξεκινησουμεν που μερικα στοιχεια για τον περιγυρο:
Δυτικα πρωτα: Η Πολωνια βιωνει μια εντυπωσιακη εσωτερικη μεταμορφωση διαθεσης/mood: 68% εν εναντια στο να ενταχθει η χωρα τους στο ευρω, τζαι μολις 25% εν υπερ. Πριν λλια χρονια το ποσοστο υπερ της ενταξης ηταν 60%. Η Πολωνια εσιει αναπτυξη, εστω τζαι μειωμενη, οπως τζαι οι υπολοιπες χωρες της Ε.Ε. εκτος ευρω [εκτος που την Ουγγαρια].
Ειμαι κακος α;
Πρωτη λοιπον ερωτηση. Ηταν αραγε σωστον που ενταχθηκαμεν στο ευρω ετσι βιαστικα βιαστικα;
Η πολωνικη ηγεσια, λαλει το economist, εν διχασμενη - με ετσι αντιδραση του κοσμου, αλλα τζαι την αβεβαιοτητα στην ευρωζωνη, το ρισκο εν μεγαλο, αλλα υπαρχει τζαι η σκεψη οτι αν [τα μεγαλα αν] η ευρωζωνη καταφερει τα τζαι συγκροτηθει καπως ομοσπονδιακα, τοτε μπορει να κοψει εξω η Πολωνια. Για καλον τζαι για κακον παντως, οι Πολωνοι αρκεψαν να βαλλουν τα αφκα τους σε διαφορα καλαθκια: ξαφνικα ο προεδρος τους ειπεν οτι η σκεψη συμμετοχης στην αμερικανικη αντι-πυραυλικη ασπιδα ηταν λαθος.
Ακουεται σαν μια πασα στην Ρωσια, που ταιρκαζει τζαι με την συναντηση των big chief παπαδων των 2 χωρων.
Η Ρωσσια εν εμπορικος συναιτερος, επενδυτης, προμυθευτης ενεργειας.
Φιλικη αρκουδα παλε;..:)
Αμα εισαι στα συνορα ανακαλυπτεις αναποφευκτα την γεωπολιτικη.

Δυτικη κοπωση επισης: Οι Ολλανδοι αρκεψαν επισης να κρυανισκουν, συμφωνα με μια αναλυση του reuters για τες επομενες εκλογες.
Η υποστηριξη για συμμετοχη στην Ε.Ε. εππεσε που το 76% στο 58% σε 2 χρονια.
Χμ..
Παντως ποδα η ανησυχια εν οι "νοτιοι". Ενδεχεται να εν τζαι ενας τροπος να εξορκιστει ο φοος. Διοτι οπως τζαι η Γερμανια, η Ολλανδια εν εξαγωγικη οικονομια. Τζαι το προβλημα εν πως θα διατηρθει το εσωτερικο κρατος ευημεριας.
 Τζαι η Ολλανδια εν εσιει "προβληματα" υποτιθεται. Απλα καμνει λιτοτητες τζαι αρκεψεν η δυσφορια.
Τα προβληματα επιστρεφουν.
Μια συγκριση αριθμων: Συμφωνα με τις εκτιμησεις κυβερνητικων οργανισμων το ελλειμα  φετος θα ενι 3.8%, ενω η κυβερνηση υποσχεθηκεν οτι θα το κατεβασει στο 2.9%. Αλλες εκτιμησεις λαλουν οτι του χρονου μπορει να εν 4.6% . Το κομμα των σοσιαλιστων, που φαινεται να το παιζει ΣΥΡΙΖΑ, τζαι προηγειται στην δημοσκοπησεις, απορριπτει νεες περικοπες/λιτοτητα - ο ηγετης τους ειπεν: "εν θα με φοητσιασουν μερικοι τυποι στες Βρυξελλες".
Γενικα παντως οι αριθμοι φαινονται να εν σαν τους κυπριακους. 3-4% ελλειμα. Για να μεν ξηχανουμεν τα συγκριτικα μεγεθη: Αλλου μαχουνται να φτασουν εστω στο 5-6%.
Τζαι οι ολλανδοι εν εχουν τες τρυπες των τραπεζων.
Γιατι εσιει μερικους που αγωνιζονται νυχτα μερα να στρεψουν στην προσοχη στο Δημοσιο που θα πληρωσει τα σκανδαλα τζαι την ανικανοτητα [για να το πουμεν ηπια] των τραπεζιτων.
Μερικοι συμπεριφερουνται παντες τζαι το Δημοσιο επρεπε να οικονομα για να εσιει αποθεμα να ξηλασπωσει τες τραπεζες.
Εν γινεται κοπελλια - ακομα τζαι να εκαμναμεν κοντρα λιτοτητα παλε οι τραπεζες θα εζητουσαν ποσα που εν περα που την λογικη για την οικονομια μας: αμα εχουμεν 18 δις εθνικο εισοδημα τζαι ηδη ακουονται αριθμοι του στυλ 10 δις για τες τραπεζες, τοτε προφανως θελουν το μισο εθνικο εισοδημα.
Μπορειτε να δειτε τζαι χωρες οπως η Ισπανια που μαχουνται μαχουνται αλλα ακομα τζιαμαι ενι.
Καποιοι γυρευκουν να κλωτσησουν την μαππα αλλου.
Εν καλα που ηρταμεν ως δαμαι να συζητησουμεν μαζι με την υπολοιπη Ε.Ε. μετρα που μπορει να εν τζαι ισορροπημενα - τζαι που να αποδιδουν στες τραπεζες τα χρεη τους..
Αλλα τζαι για να δουμεν τες εναλλακτικες δυνατοτητες τζαι πιθανοτητες..
Στο μελλλον τουτα..:)

Το οτι η Ε.Ε. τριζει εν ενδιαφερον σε τουτο το πλαισιο. Οπως τζαι οι αναδυομενοι παικτες γυρον.
Οποτε το τι θα καμωμεν, εν τζαι τοπικο τζαι ευρωπαικο - ισως τζαι με ευρυτερο αρωμα γεωπολιτικης.
Θα δουμεν.

Ανατολικα η συγκρουση στην Συρια διευρυνεται - στην Τουρκια [με τους Κουρδους] τζαι στο Λιβανο.
Τζαι ο νεος προεδρος της Αιγυπτου συζητα με την Τεχερανη.
Ενδιαφερον επισης.
Οπως τζαι το γεγονος οτι η Ρωσσια παιζει σε διαφορα ταμπλω - μια σαφης θεση για την Συρια, σχεσεις με το Ισραηλ..Δαμαι ενεν η φιλικη αρκουδα, εν το "ξανθο γενος".

Ερκεται τζαι η Κινα..λαλουν..:)

Τζαι απο οτι ακουσα εχτες διαφοροι εδιαμαρτυρηθηκαν για την χρηση των βασεων υπερ των ισλαμιστων ανταρτων στην Συρια. Μπορουμε να ανοιξουμεν τζαι το θεμα της Συριας. Να δουμεν ινταλως κωδικοποιηται για τοσους μηνες μια αντιπαραθεση με πολλαπλες προεκτασεις οϊ μονο για την Συρια, αλλα τζαι για την περιοχη ολοκληρη οπως δειχνουν οι προεκτασεις ηδη. Η συγκρουση ισλαμιστων τζαι κοσμικης κοινωνιας, των μοναρχιων του κολπου τζαι των ιστορικων τους αντιπαλων στον αραβικο κοσμο, διαφορων κοινοτητων με αξονα τις θρησκευτικες διαφοροποιησεις [λ.χ. η κατασκευασμενη εικονα της διαμαχης σουννιτων-σιητων τζαι αλλων - αναμεσα τους τζαι των χριστιανων] που εκφραζουν γεωπολιτικες διαμαχες [λ.χ. Σαουδικη Αραβια-Ιραν], κλπ...
Τα ΜΜΕ "μας" εμειναν στο "κακο καθεστως" - "καλοι ανταρτες".
Με τουτην την λογικη, βεβαια, καλα καμνουν οι εγγλεζοι που τους βοηθουν..οξα τωρα εξυπνησαν μερικοι;
Εν τζαι η Τουρκια παικτης..
Ως τζαι αρχιεπισκοπος ειπεν το πριν μηνες..
Στην Συρια εν πολλα πιο περιπλοκο το σκηνικο..
Η Γεωπολιτικη της Μεσης Ανατολης ενεν για απλοικα σχηματα ασπρου-μαυρου..
Θα το δουμεν τζαι τουτο..
Τζαι οσοι νομιζουν οτι οι αυταρχικες μοναρχιες επιχορηγουν αδολα "δημοκρατικα" κινηματα, μαλλον εν θωρουν...:)
Τζαι εν προσπαθουν καν να καταλαβουν την ρευστοτητα του κοσμου ανατολικα μας -που εσιει επισης προοπτικες τζαι κινδυνους οπως το ευρω δυτικα...

Τα κυπριακα ΜΜΕ: ενα θεαμα που γινεται σχεδον αστειο στην επαναληψη του
Σε τουτο το πλαισιο τα συμβατικα κυπριακα ΜΜΕ εν φημιζουνται ουτε για την αντικειμενικοτητα ουτε για την διειδυτικοτητα τους.
 Ενα κολπο που ξερουν να καμνουν σαν σε αναπαραγωγη, εν να κατασκευαζουν υστεριες για να συγκαλυφκουν θεματα τζαι να προωθουν τα συμφεροντα που θελουν οι ιδιοκτητες τους - τζαι στο βαθμο που μπορουν, η ελιτ της αρχισυνταξιας.

Η πιο λογικη σταση απεναντι στην πλειοψηφια των ΜΜΕ σημερα εν να ρωτα καποιος/α: 
εχουν τουτον το τιτλο σημερα για να εξυπηρετησουν τι;
Τα ΜΜΕ εν μεταδιδουν ειδησεις, 
εν μερος της προσπαθειας να κατασκευαστουν γεγονοτα.

Εν ενδιαφερον να παρακολουθει καποιος ινταλως κατασκευαζεται η υστερια τζαι τα "γεγονοτα".
Ο Πολιτης, ας πουμεν, σε μια φαση, καπου μεταξυ 2004 τζαι 2009 μπορει να πει καποιος οτι εφκαλεν τζαι θεματα, που οιαλλοι ελογοκριναν - αρα ελειτουργαν καπως για το "δημοσιο καλο".
Τωρα, αντιθετα, μοιαζει να παραγει "σκανδαλα" επι παραγγελια. Τζαι να καμνει γαργαρα διαφορα. Μπορει να ηταν τζαι πριν ετσι. Αλλα επειδη τοτε επαιζεν τζαι ενα ρολο διαφοροποιησης που τα αλλα ΜΜΕ, ελειτουργαν, δομικα εστω, τζαι σαν χωρος ελεγχου.

Μια απλη συγκριση των "σκανδαλων" που αθθυμαται αμα τον βολευκει,
τζαι της αβασταχτης σιωπης του Πολιτη τουτες τες ημερες, απεναντι στο σκανδαλο Σαρρη λ.χ., αλλα τζαι στα τοσα αλλα που εχουν να καμουν με τες τραπεζες,
εν μαλλον επιβεβαιωση οτι το φιασκο με τα "λαπορτα" την περασμενη ανοιξη, ηταν απλα συμπτωμα τζαι οϊ ανικανοτητα κατανοησης ποιοι εμπλεκουνταν τζαι ποιος αποφασισεν [για οσους εν το αθθυμουνται ο Πολιτης εφκηκεν παλε με θεαματικο τιτλο για σκανδαλο του στυλ "το προεδρικο σβηνει λαπορτα" για να μαθουμε καθ' οδον οτι τα λαπορτα εσβηνεν τα ο γενικος εισαγγελεας τζαι αφορουσαν βουλευτη του Δησυ - προεκλογικη επιλογη του υποψηφιου του Πολιτη για τες εκλογες].

Τζαι φυσικα η κραυγαλεα σιωπη του Πολιτη για την συγκρουση συμφεροντων του Ν. Παπαδοπουλου σαν δικηγορου της Λαικης τζαι σαν επικεφαλης της επιτροπης οικονοικων της βουλης που αποφασιζεν για την Λαικη, ηταν αποκαλυπτικη.
Καποια σκανδαλα καταπινει τα με ανεση, ενω καποια αλλα τραβα τα που τα μαλλια. Εχουν τζαι οι ιδιοκτητες συμφεροντα κοινως.
Τζαι τωρα φαινουνται τζαι με το παραπανω.

Να δουμεν λλιον συγκριτικα το σκηνικο τουτον του Αυγουστον.

Ξαφνικα ανακαλυφτηκεν η τασιηνοπιττα αρχες του Αυγουστου, ενω εφαινετουν οτι η επενδυση στο αεροδρομιο εκοντευκεν να κλεισει.
Η σουμα της ειδησης ηταν οτι ο Ιερωνυμιδης, που ηταν σαν πρεσβυς στην Κινα τζαι εφτιαξε την σχεση με τον κινεζο επενδυτη, ευκολυνε τον να προχωρησει με τις επενδυσεις του στην Κυπρο.
Ατε ρε....
Στα συγκεκριμενα: Ο Πολιτης [σαν μερος της βιομηχανιας του θεαματος τζαι λογοκρισιας πκιον] εφκαλεν θεμα οτι η γυναικα του Ιερωνυμιδη ηταν στην εταιρια του κινεζου επενδυτη μεχρι την υπογραφη της συμφωνιας με το κρατος. Η πρωτη λογικη σκεψη εν οτι τουλαχιστον τουτη επαραιτηθηκεν αμα εκοντεψεν η φαση της συμφωνιας με το κρατος.
Ο Ν. Παπαδοπουλος, σαν συγκριση, ας πουμεν;
Εν ηταν τζιαμαι τζαι επεμενε να μπουν τζαι δικοι του στο Συμβουλιο της Λαικης;
"..Ειπεν κανενας τιποτε;
ανοιξαν στομαν γιε μου;"
Λαλει τζαι ο Λιπερτης στο ποιημαν του για τους τοκογλυφους.

Ιντα ωραια σιωπη α;

Τελος παντων. Μπαινει θεμα τι καμνει η οικογενεια δημοσιων λειτουργων; Ενδιαφερον. Να το κρατησουμεν - αλλα να ελεχθει γενικα..
Οξα..εν παει ετσι;..:)
Υπαρχουν κατι ωραια δεδομενα που πασιν πισω στο τελος της δεκαετιας του 1990: στο σκανδαλο του χρηματιστηριου [ποιες οικογενειες εσυμμετειχαν στην κλοπη;],
 σε εταιρειες που εσυμμετειχαν οικογενειες υπουργων που φαινονται να φτανουν μεχρι τον Τσοχατζοπουλο ας πουμεν...
Τζαι φυσικα θα ηταν καλα να διερευνηθει η αδειοδοτηση της Ηλιος..
Η το αλλο ενδιαφερον: ιδιοκτητες γης που αγωνιζονται στην βουλη εναντια στην φορολογηση της μεγαλης ακινητης περιουσιας.
Συγκρουση συμφεροντων; 

Χωρις να ξερω τζαι πολλα που την ιστορια του Ιερωνυμιδη, υπηρχε, που την αρχη, μια εστιαση που εφαινετουν τραβημενη. Εκατσα να δω - ειπαμεν αμα φωναζουν πολλα, τοτε κατι αλλο θελουν να πουν/φκαλουν. Η πρωτη σκεψη ηταν να διερευνηθει βεβαια το θεμα - αλλα με προεκτασεις σε ουλλους. Ας πουμε γινεται να φκαινει ο Κενεβεζος τζαι να μιλα για διαπλοκη;
Αντραπου τζαι λλιον λεβεντη μου..
 Πε του κορη Αιμιλια...:)
Δευτερη σκεψη υστερα καθως εκοιταζα τα κειμενα με το ανακατωμα των ειδησεων για να δημιουργηθει θεμα: Εν εξεραν οι πολιτικοι που τους εφιλοξενησεν ο Ιερωνυμιδης στην Κινα, οτι εν τζηνος που εφτιαξεν την σχεση με τον Κινεζο επενδυτη; Ενεν στοχος να φερουμεν επενδυσεις που την Κινα;
Τζαι αφου η Κινα λειτουργα με κρατικες επενδυσεις ειτε μεσω εταιρειων ειτε ατομων, προφανως χρειαζουνται σχετικα ατομα.
Τουτος εσιει προσβαση σε κρατικες τραπεζες, τζαι εκαμεν λαθος ο Ιερωνυμιδης;

Το σκηνικο εμυριζεν υποπτα τζαι η εικονα εγινετουν σιηροτερη αμα την εθωρες σε πλαισιο - τζαι στην εξελιξη της.
Το πολιτικο section του Φιλελευθερου [για να μεν ξηχανουμεν το αλλο συμμετεχοντα στην κατασκευη του θεαματος] τον Μαρτη επαρουσιαζεν τον κινεζο επενδυτη σαν μελος επιχειρησης με "16,000 εργαζομενους και γραφεια σε τρεις ηπειρους". Τοτε βεβαια ηταν επενδυση Σιακολα, οποτε ηταν καλη..:)
Τελος του Μαη [31η] τζαι τουλαχιστον 2 φορες τον Ιουνη [16 τζαι 21] εισιεν δακρυβρεχτα κειμενα γιατι η κυβερνηση, ο υπουργος κλπ, καθυστερουν την επενδυση.
Με τον Κουλια να κατηγορα την κυβερνηση οτι βαλλουν τοσα ερωτηματα στον επενδυτη που εν σαν την "Γκεσταπο".
Καλαν, αν εισιεν τοση επιρροη ο Ιερωνυμιδης, γιατι εν εγινετουν η επενδυση στο αψε σβησε τζαι ο υπουργος επεμενε να ζητα στοιχεια;
Λογικα ο Φλουρεντζου εκαμνε καλα την δουλειαν του.

Τζαι ξαφνικα αρχες Αυγουστου, αλλαξεν αποτομα το φκιολιν τζαι λλιον ελειψεν να μας πουν, μερικοι, οτι εν απατεωνας ο επενδυτης.
Που ειναι το Μακαο, τι ειναι το Μακαο;
Αβασταχτη αχαπαροσυνη.
Εν ενα κυπαρισσι ρε κοπελια τζαι φκαινουν πανω οι κινεζοι τζαι θωρουν αν βρεσιει..:)

Το Μακαο εν οπως το Χονγκ Κονγκ. Καζινα τζαι κεφαλαια.
Οξα η Hermes εν καλη τζαι η κυβερνηση κακη..Χαριτωμενη αποφυγη καν αναφορας στην εταιρεια που εισηγηθηκεν το θεμα, την εποχη της υστεριας - διοτι η υστερια εισιεν στοχον, οϊ να χασουν τζαι οι ιδιοκτητες διαφημιση...

Εχουν τζαι χαζιν μερικοι χωρκανοι αμα τους πιανει ο μικρορατσισμος που εκληρονομησαν που τις φαντασιωσεις οτι εν εγγλεζοι σερ.."Καμνουν τους κινεζους" [τιτλος του φιλελευθερου]..
Δηλαδη οι κινεζοι ινταλως ενι λεβεντες;...:)
Εν καταλαβουν;..Μπα..
Μαλλον εν μερικοι δακατω που εν εκαταλαβαν ακομα..

Καθε υστερια των ΜΜΕ εσιει τζαι τα συμφεροντα πισω της
Μια πτυχη της υστεριας [γιατι οτι θεμα τζαι να υπαρχει σαφως εμπορεν να συζητηθει στις υπαρχουσες διαδικασιες αφου εν το υπουργειο που ανακαλυφκεν τα στοιχεια μεσα που την ερευνα του] ηταν σαφως προεκλογικη.
Εν εντυπωσιακο σε ιντα σημειο μπορουν να φτασουν μερικοι.
Ετσι που την μιαν εφταιεν ο υπουργος γιατι εν επιταχυνε την διαδικασια ως τον Ιουλη, 
τζαι ξαφνικα τον Αυγουστο παλε εφταιεν, γιατι η διακασια ηταν "υποπτη".
Τζαι υστερα εξυπνησαν ουλλοι αμα ο Κινεζος ειπεν οτι αποσυρει την επενδυση, τζαι ακουστηκεν μαλιστα οτι μπορει να την παρει τζαι Σερβια.

Υστερα που την εκρηξη της υστεριας, αρκεψεν μια προσπαθεια για λογικη αντιμετωπιση - με βασικο ερωτημα βεβαια ποιον ηταν το θεμα, τζαι γιατι εξεσπασεν ετσι δημοσιο θεαμα. Για να ειμαστεν τζαι δικαιοι το Σιγμα ηταν σχετικα νηφαλιο-ισοροπημενο, τζαι αξιζει επισης να αναφερτει οτι τζαι η Καθημερινη εσυρεν σποντες οτι η υστερια εκατασκευαστηκεν τζαι για εσωτερικα ανταγωνιστικα συμφεροντα.
Ετυχεν να δω τζαι ενα ημαιλ με επιστολη του Α. Λορδου για το θεμα - την οποια απευθυνει τζαι στο κομμα του, τον Δησυ. Εισιεν τζαιρον να ακουσω νουσιμη φιλελευθερη φωνη. Η προηγουμενη ηταν του Μαρκιδη. Ας εν τζαι τουτη.
Αποσπασμα που δειχνει οτι εσιει τζαι φιλελευθερους που μπορουν να καταλαβουν την γεωπολιτικη [τουλαχιστον την οικονομικη της διασταση] - τζαι φυσικα τα εσωτερικα διαπλεκομενα συμφεροντα ξερουν τα καλα..:)

"Η γκαφα ηταν ότι ο ΠΟΛΙΤΗΣ εδημοσιευσε σαν  πληροφορια- λαυρακι  ότι η συζυγος του Πρεσβυ εργοδοτειται από την Κινεζικη ομαδα που ενδιαφερεται. Η ‘’πληροφορια’’ βεβαια εδοθηκε από αντιπαλα οικονομικα συμφεροντα η και από αντιπαλη πολη που τα θελει όλα δικα της .
Εδημοσιευθηκε σαν μεγα σκανδαλο αυτή η ‘’πληροφορια’’ αγνοωντας την τεραστια ζημια που θα προκληθει στην Κυπρο ,σαν συνολο,εφ οσον  τετοιες επενδυσεις δεν ερχονται καθημερινα. Το τεραστιο οικονομικο ωφελος της Κυπρου από το ανοιγμα στους Κινεζους ,μεσω της επενδυσης αυτης , είναι πανομοιοτυπο με τις καθοδους αλλων σοβαρων αγορων των προηγουμενων 30 ετων ,αρχιζοντας από τους Λιβανεζους, τους Κουβετιανους, τους Αγγλους, τους Γιουγκοσλαβους και τους Ρωσσους. Οι Κινεζοι όμως δεν είναι μερικα εκατομυρια …Είναι δισεκατομυρια.
 Ο επομενος που πηρε την ‘’πληροφορια ‘’ και εσπευσε να διασωσει τα ηθη μας (!!!) ηταν ο  Αβερωφ Νεοφυτου. Ποιος σε καλεσε κυριε Αβερωφ?? Πριν να αρχισεις ειχατε συζητησει, σαν σοβαρο κομμα, τις συνεπειες της επεμβασης σου ?Ειχες ζυγισει το ‘’κερδος του κομματος’’ από την διαπομπευση της Κυβερνησης σε σχεση με την τεραστια ζημια που θα ακολουθουσε την, κατά πασα πιθανοτητα, παρορμηση σου ??
Τα ερωτηματα είναι πολλα .. Πραγματι υπαρχει αντιπαλη πολη (η Λεμεσος και μερικοι επιχειρηματιες )που δεν θελουν την επενδυση στην Λαρνακα για δικους τους ιδιοτελεστατους σκοπους? Σκοτωντας την Λαρνακα δεν σκοτωνουν την ολη επενδυση??Ποιος φυσικωτερος τοπος από το παλαιο ,αχρησιμοποιητο αεροδρομιο Λαρνακας? Τι κανει ο Δημαρχος και το Δημοτικο Συμβουλιο Λαρνακας ,της πιο υποβαθμισμενης πολης της Κυπρου?? Δεν είναι καιρος πια  να ανασηκωθουν και να πολεμησουν και αυτοι για την πολη τους ?"

Αν προσεξει καποιος λ.χ. στον Φιλελευθερο, η επιμονη σε αναφορες στο "ευρωπαικο ινστιτουτο" που εκλεισεν, μαλλον δειχνει οτι καποιοι μπορει να εθελαν να παει αλλου η επενδυση. Τζαι τα ονοματα που εμπλεκονται εχουν ενδιαφερον αλλα..αλλην φορα..

Το σκανδαλο που φαινεται να λογοκρινεται: η περιπτωση Σαρρη
Ας δουμεν τζαι το θεμα του Σαρρη - σαν συγκριτικο δειγμα για την λειτουργια των ΜΜΕ αλλα τζαι σαν τεκμηριο του τι υπαρχει στο τραπεζιτικο τομεα τζαι του τροπου που τα ΜΜΕ συγκαλυφκουν το.

Την Παρασκευη 17/8 οι 2 αριστερες εφημεριδες, η [καθημερινη] Χαρουγη τζαι η [εβδομαδιαια] Γνωμη, ειχαν ειδηση για θεμα διαπλοκης του Σαρρη οταν ηταν διορισμενος επικεφαλης της Λαικης. Οι κατηγοριες ηταν συγκεκριμενες: ο Σαρρης ενω ανελαβεν την Λαικη ηταν επιση μελος του Διοικητικου Συμβουλιου αλλων 8 επιχειρησεων/εταιρειων, δυο που τες οποιες ειχαν δανεια που την Λαικη. Η μια μαλιστα συμφωνα με την Χαραυγη εισιεν δανειο 100, 000 που τωρα εν "μη εξυπηρετουμενο".
Σε μια λογικη κατασταση, θα περιμενε καποιος οτι τα υπολοιπα ΜΜΕ θα ενδιαφερονταν να μαθουν ποιες εν οι εταιρειες, τι εγινε με τις 100, 000, κλπ.
Τζαι φυσικα να ρωτησουν τον Σαρρη να σχολιασει..κλπ..
Απολυτη λογοκρισια.
Αμα το συγκρινεις με την ιστορια Ιερωνυμιδη γινεται αστειο. Διοτι στην περιπτωση του Ιερωνυμιδη,αν επροσεχεν καποιος τες μερες που εκατασκευαζετουν η υστερια, τα παραπανω στοιχεια ηταν γνωστα που την Μαρτη η το αργοτερο που τον Μαιο, ενω η εμπλοκη της κ. Ιερωνυμιδου ηταν κατι που ανακαλυψεν το υπουργειο που εβρεθηκεν τζαι κατηγορουμενο γιατι επεμενε στην διερευνηση.
Αλλα στο κατω κατω, ο Ιερωνυμιδης εμπεκετουν σε μια επενδυση που θα ερκετουν Κυπρο. Θα δουμε τι  θα φκαλει η ερευνα [ακομα τζαι ο φιλελευθερος τες μερες της υστεριας επαραδεχετουν οτι ουσιαστικα ηταν δυσκολο να τεθει θεμα]   αλλα εν τζαι ηταν να πιασει λεφτα που την Κυπρο ο Κινεζος. Ηταν να φερει.
Ενω ο Σαρρης, αν οντως υπηρχαν δανεια σε εταιρεια στην οποια ηταν μελος του Δ.Σ. τζαι ηταν ταυτοχρονα Προεδρος της Λαικης, τοτε υπηρχε προβλημα "συγκρουσης συμφεροντων" σε βαρος του Δημοσιου - διοτι εν το Δημοσιο που εν να τα πληρωσει οπως παμεν.
Το οτι ηταν κραυγαλεα περιπτωση "συγκρουσης συμφεροντων" φαινεται οτι το εκαταλαβαν τζαι στην Κεντρικη Τραπεζα τζαι υποδειξαν το του Ορφανιδη. Ο οποιος σαν φιλος αντι σαν εποπτης,εστειλεν επιστολη, λαλει, τζαι ο Σαρρης αγνοησεν τον.

Το σκηνικο, μπορει τζαι να εμεινισκεν στην λογοκρισια αν δεν εκαμνε δηλωσεις ο Μ. Ολυμπιος του Πασεχα - ο οποιος ελαλεν για την εκθεση στα ελληνικα ομολογα που το 2010-11 οταν οι παραπανω οικονομικοι συντακτες ελογοκριναν τον. Τωρα ακουεται παραπανω. Εν τζαι μια φωνη που αθθυμιζει οτι τραβουμεν σαν κοινωνια, γιατι αφηκαμεν τες τραπεζες ανεξελεκτες υστερα που την κομπινα του χρηματιστηριου του 1999.
Επιασεν το το Ρικ. Τα αλλα ΜΜΕ, ουτε σε καθεστως δικτατοριας η εκτακτης αναγκης να ηταν.
Ουτε λεξη.
Εν θα ηταν καλα να δουμεν σε ποια ΜΜΕ εχουν δωσει δανεια οι τραπεζες - τζαι πως διανεμεται η διαφημιστικη πιττα;
Διοτι οι Τραπεζες τωρα θελουν Δημοσια στηριξη - αρα εν καλα να ξερουμεν ποιους εξαγοραζουν τζαι πως.
Η εστω τις πιθανες "συγκρουσεις συμφεροντων"..

Τελικα φαινεται οτι σε τουτην την χωρα ο υπογειος καθημερινος λογος λειτουργα - ετσι στις αρχες της εφτομαδας ο Σαρρης τζαι ο Ορφανιδης αναγκαστηκαν τζαι εφκαλαν ανακοινωση.
Προφανως ακουαν το ποτζει ποδα τζαι εν εξαφανιστηκεν με την λογοκρισια το θεμα.
Εν καλον τουτον.
Αν τζαι η συγκριση με την περιπτωση Ιερωνυμιδη ηταν εντυπωσιακη, ειπα να καρτερω να δω τι θα πει ο Σαρρης. Αν τζαι οικονομικα ποττε εν με επειθεν, για αλλους λογους, εθεωρησα οτι επρεπε να τον ακουσωμεν πριν να κρινουμεν.
 Η ανακοινωση του ηταν μια θλιβερη επιβεβαιωση με μια φτηνη υπεκφυγη. Ειπεν οτι επι προεδριας του εν εδοθηκαν δανεια.
Ρε κουμπαρε μα δουλευκεις μας;
Τα κειμενα ελαλουσαν οτι "υπηρχαν δανεια" οϊ οτι εδοθηκαν επι προεδριας σου. Δηλαδη εξερες οτι υπηρχαν τζαι ανελαβες;
Τζαι καλα γιατι εν απαντησες στον αλλο που σου εστειλεν εστω επιστολη για την τιμη των οπλων; Να εξηγησεις εστω στον φιλο σου που σε εκαλυφκεν γιατι ησουν σε 8 εταιρειες τζαι στην Λαικη τζαι ινταλως διαπλεκονται [ η δεν ] τα δεδομενα;
Ο Ορφανιδης ηταν μια απο τα ιδια. Τουτος ο τυπος εν μονιμα σε κατασταση αρνησης της πραγματικοτητας.  Ειπεν μας οτι "εν ολοκληρωθηκεν η ερευνα". Καλα ρε κουμπαρε, εστειλες του επιστολη, εγραφεν σε για 6 μηνες, τζαι τουτο θεωρεις το "ερευνα";
Μαλιστα.
Αυτα για τα τραπεζες - τζαι την ΜΜΕ.
Α ναι αναφερτηκαν καπως την δηλωση Σαρρη.
Δηλαδη κατ ' αντιστοιχιαν, θα επρεπε να καλυψουν την δηλωση Ιερωνυμιδη μονο;

Οι μεχρι τωρα τρυπες του σκανδαλου των τραπεζων:  
Τζαι επειδη συνεχιζω να υποψιαζομαι οτι οι θεαματικες αντιπαραθεσεις εχουν σαν υποστρωμα την συγκαλυψη των σκανδαλων των τραπεζων, να καμουμεν μιαν καταγραφη για τα μεχρι τωρα δεδομενα: τι εμαθαμεν εστω τζαι στα περιθωρια των διαρροων των ΜΜΕ τους τελευταιους 2 μηνες για τον τραπεζιτικο τομεα, που εκαταντησεν τοξικος οντως:
--Αρχικα ειπαν μας, ηταν να εβρουν τα χρηματα για ανακεφαλαιοποιηση. Υστερα, αμα εκοντεψεν η 30η Ιουνιου που ηταν η καθορισμενη ημερομηνια που την Ε.Ε. για την ανακοινωση των αναγκων ανακεφαλαιοποιησης, η Λαικη [με τον Σαρρη] ειπεν μας οτι θελει 1.8 δις, τζαι η Τραπεζα Κυπρου μισο δισ.
--Στην πρωτη αποπειρα να φανει που εχαθηκαν τοσα λεφτα το περιοδικο in business εισιεν μια αναφορα στα δανεια που εδινουνταν στο Δ.Σ. της Λαικης μεχρι το 2011. Την περιοδο 2009-11 ειχαν δοθει σχεδον 1 δισ σε δανεια σε ατομα στο Δ.Σ. της Λαικης. Ζητουν μας, δηλαδη, να πληρωσουμε σχεδον το διπλασιο ποσο των εσωτερικων τους δανειων. Υστερα το ζητημα των δανειων [τζαι ποιοι τα επιαναν, με ιντα υποθηκες, εξασφαλισεις κλπ] εχαθηκεν παλε που την επικαιροτητα.
Τα ΜΜΕ ειχαν να κρυψουν διαφορα προφανως.
--Υστερα μεσα στο Ιουλη, μετα που αρκεψεν να φωναζει μια ομαδα εμπλεκομενων πολιτων, ανακαλυψαμεν ακομα μια τρυπα 1.4 δισ σε καταθεσεις που ειχαν μετατραπει σε αξιογραφα με διαδικασιες ππασα ππασα. Μερος τζηνου το ποσου εν τζαι που ταμεια συνταξεων. Ο κ. Σαρρης εν ηξερεν για τουτες τες διαδικασιες;
-- Τον Αυγουστο το θεμα των δανειων επανηλθε παλε παρα τις προσπαθειες λογοκρισιας: αρκεψαν να διαρρεουν φημες για δανεια που εδινουνταν δεξια τζαι αριστερα σε προυχοντες κλπ τα οποια εν εξυπηρετουνται. Ωσπου εφτασαμεν στο κερασακι στην τουρτα: στην αποκαλυψη οτι ο Σαρρης που εδιοριστηκεν να επιβλεψει ενα νοικοτζυρεμα στην τραπεζα ουσιαστικα ηταν εμπλεκομενος ηδη - αφου εσυμμετειχε σε Δ.Σ. εταιρειας που εισιεν δανειο, υπηρχεν "συγκρουση συμφεροντων" τζαι ενδεχομενως εισιεν ντε φακτο συμφεροντα να καλυψει συγκεκριμενα επισφαλη δανεια.

Εν εχω προθεση να εστιαζω στες τραπεζες. Απλα εν τοσο κραυγαλεο το θεμα, τζαι τοσο αστεια η προσπαθεια λογοκρισιας, που εν θεμα αρχης να δημοσιοποιουνται ουλλα.
Γιατι πρεπει να ξερουμεν, τζαι γιατι πρεπει να μπει ενα οριο τζαι ενας ελεγχος στες τραπεζες.
τζαι στες χρηματοδοτησεις τους στα ΜΜΕ. Διοτι εκτος που εβυθισαν την οικονομια στην κριση, υπονομευκουν τζαι την δημοκρατια.

Οσο για το πως θα αντιμετωπισουμεν την κριση - θα τα δουμεν καθ'οδον.
Υπαρχουν, ειπαμεν, τζαι η συναινετικη τακτικη [την οποια επροσπαθησαν να υπονομευσουν οι συνδεσμοι των εργοδοτων τζαι οι εκπροσωποι της στην επιτροπη οικονομικων τον Ιουλιο]
τζαι η ταξικη-κοινωνικη οπου η αντιπαραθεση θα εν τζαι εσωτερικη - τζαι με αξονα τα δικαιωματα των μισθωτων-εργαζομενων αλλα τζαι τα δικαιωματα των πολιτων σαν μερος του Δημοσιου το οποιον καποιοι θελουν να μετατρεψουν σε θυμα των τραπεζων.
Το μετωπο της "αρπακτης" τζαι το μετωπο της κοινωνικης λογικης.
Τζαι δαμαι τζαι στην Ευρωπη.
Τζαι οϊ μονον.

Μπαινουμεν σε μια ενδιαφερουσα εποχη.
Ας μεν βουρουμεν.
Να καταγραφουμεν οπως παμεν..:)

Υ.Γ.1.
Ο Μ. Μαυροματης αποχωρησεν που την Τραπεζα Κυπρου γιατι, λαλουν οι φημες, εδιαφωνησεν με τον το να μεν δωθει το ουλλον το εφαπαξ του τεως προεδρου της τραπεζας. Τζαι ο Μαυροματης παρα τες ταξικες μας διαφορες, εισιεν στιγμες νηφαλιοτητας περσι το καλοτζαιριν. Αλλα τωρα κ. Μαυροματη σαν να παιζεις σε δυο ταμπλω οξα εν η ιδεα μου; Δηλαδη οντως εσιεις ευαισθησια για την τηρηση των δεδομενων οξα εν ταξικο το θεμα - να τηρουνται οι συμφωνιες για τους αστους μονο;. Αυριο αμα καποιοι θελουν να κοψουν που εργαζομενους εσυ ιντα θεση εν να εσιεις;
Γιατι τζαι για τα ΜΜΕ αλλα τζαι για ουλλα τα αλλα, το θεμα εν η συγκριση. Τζαι το πλαισιο. Τοτε τα "γεγονοτα" τζαι "οι ειδησεις" φατσαρουν διαφορετικες.

 • August 23rd 2012 at 14:55

Το κυπριακο σαν απωθημενο της προεκλογικης περιοδου [τα ψεματα, η επιστροφη στο παρελθον τζαι η πραγματικοτητα που εν θα εξοριστει με το ρο

By linopampakos
Λογικα θα επρεπε να ξεκινησω που την οικονομια. Αλλα επειδη εγινε τζηνο το σκηνικο με το δημοσιευμα της Χουριετ, νομιζω εν καλα να εστιασουμεν λλιον στο κυπριακο - τζαι τες συνεπειες των ρητορικων τοσο για την λυση οσο τζαι για την δημοκρατια.Γιατι το κυπριακο εν σαν ενα απωθημενο που διαπλεκεται με διαφορες μορφες της δημοσιας ζωης, τζαι θα ερτει να μας εβρει αναποφευκτα, μετα τες εκλογες.
Τζαι επειδη οτι ειπωθει εν ξηχανεται ευκολα, εν καλα να δουμε τζαι τες προκτασεις τζαι τες συνεπειες.

The big picture: Το πολιτικο-οικονομικο πλαισιο στον πλανητη
Να ξεκινησουμεν ομως με τες ειδησεις των ημερων για την πολιτικη οικονομια του πλανητη - το πλαισιο στο οποιο κινουμαστεν τζαι στο οποιο θα κινηθουμεν. Τζαι για το κυπριακο, τζαι για την οικονομια..
Στο διεθνες οικονομικο σκηνικο, λοιπον, αρκεψεν παλε να πλανιεται ενα κεϋνσιανο συννεφο που λαλει οτι χωρις κρατικες η κεντρικες παρεμβασεις η "αγορα" εν τραβα παλε:
 Στην Κινα, την "ατμομηχανη της παγκοσμιας αναπτυξης", η κυβερνηση ανακοινωσε νεες επενδυσεις σε υποδομες.
Στις Ηπα [τον τεως ηγεμονα σε παρακμη] η πτωση του ρυθμου δημιουργιας θεσεων εργασιας φερνει πιο κοντα μια νεα παρεμβαση της κεντρικης τραπεζας με "χαλαρωση" της παροχης χρηματων στην αγορα - βασικα με την αγορα ομολογων τζαι χρεογραφων.
Στο club της wannabe "μεγαλης δυναμης", της Ε.Ε. αποφασισαν οτι τελικα η κεντρικη τραπεζα μπορει να αγοραζει ομολογα κρατων μελων. Ατε ρε...:)
Τζαι στο Βλαδικοστοκ ο Πουτιν εμφανιζεται σαν εκπροσωπος της μεγαλης δυναμης που μπορει να εν ενδιαμεση της ανατολης τζαι της δυσης - αλλα που μπορει να παιζει τζαι μονη της.
Το αφιερωμα στον economist τουτην την εφτομαδα εστιαζει στην δημιουργια κρατων ευημερειας στην Ασια. Αλλοι ξηλωνουν τζαι αλλοι στηνουν. Εν τζαι τουτον ενα συμπτωμα της μεταοπισης γεωπολιτικης δυναμης στο παγκοσμιο συστημα.
Καποτε οταν εξεκιναν το κυπριακο μετα τον δευτερο παγκοσμιο, τζαι η πορεια προς την ανεξαρτησια, [την οποια μερικοι εμποϋκοταραν για να συντηρησουν την παραδοσιακη τους εξουσια νακκον παραπανω - τζαι εφτασαμεν στα δικοινοτικα τζαι τες επεμβασεις], η παγκοσμια δυναμικη ηταν το τελος της αποικικρατιας.
Σημερα η ροη συνεχιζεται με μετατοπισεις εκτος Δυσης.
Οπως τζαι τοτε, τουτον το πλαισιο θα καθορισει το μελλον - τζαι το δικο μας.
Αλλα μπορει οπως τζαι τοτε μερικοι να γυρευκουν το εχτεσινο δακτυλο αντι να θωρουν το σημερινο φεγγαρι.

 Η συζητηση για το δημοσιευμα της Χουριετ, τζαι οι ρητορικες των ψεματων τζαι των συνομωσιων
Ας δουμεν λοιπον τα του χωρκου μας σημερα.
Η συζητηση για το δημοσιευμα της Χουριετ εισιεν 2 διαστασεις για τες οποιες εν εμπορουν να αποφασισω αν εν αστειες απλα, οξα αν εν τζαι θλιβερες σαν καταντια. Επειδη ειμαι αισιοδοξος, θα πονταρω οτι τζηνο που φαινεται ηδη [το ψεμα] θα επανελθει, αργα η γληορα, σαν απαιτηση συνεπειας.
Να τα πιασουμεν με την σειρα:
Το ψεμα. Το οτι ο ηγετης του Συναγερμου λαλει διαφορα σε διαφορους υποθετω εν γνωστον. Σε τουτην την φαση πκιον, για να ειμαι ειλικρινης, εν ειμαι καν σιουρος αν ο κ. Αναστασιαδης θελει η πιστευκει κατι, η αν απλα θελει να φκει προεδρος γιατι εν η προσωπικη του φαντασιωση. Τοσον τζαιρον λ.χ. ο Δησυ υποτιθεται υποστηριζεν κατι σαν την "χαλαρη ομοσπονδια" [τζαι εν τουτα που λαλει τζαι Αναστασιαδης αμα βρισκεται με εκπροσωπους δυτικων πρεσβειων - τζαι για τουτο τα ειπεν τζαι στην Φλωτρ], "διευρυμενες" συνομιλιες [που λλιον πολλα εν προθερμανση για πολυμερη διασκεψη], τζαι κυκλοφορα τζαι η θεση για "τουρκικες εγγυησεις στην βορεια κυπρο". Τωρα ξαφνικα επειδη θελει να κλεισει συμφωνια με το Δηκο, οι 3 θεσεις εχουν εξαφανιστει.
Ειτε ο συναγερμος εν επιστευκεν σε ετσι θεσεις
τζαι αρα αλλαξεν τες,
ειτε λαλει ψεματα τωρα για να πιασει τους ψηφους μερικων δηκοικων.
Η αν θα το δουμεν ευρυτερα: αν εκλεγει ο Αναστασιαδης θα ενι στην μεση πιεσεων  που τους δυτικους στους οποιους υποσχεται υποχωρησεις,
τζαι στους απορριπτικους τους οποιους υποσχεται τα αντιθετα.
Ναι οι πολιτικοι λαλουν [τζαι] ψεματα. Αλλα ειχαμεν καμει σαν κοινωνια προοδο που την εποχη του πολιτικαντισμου του
"αλλα λαλω" -"αλλα καμνω",
"αλλα λαλω στο εξωτερικο" τζαι "αλλα στις εσωτερικες δημοσιες δηλωσεις".
Τωρα γυριζουμεν πισω σε αλλες δεκαετιες - με μια ειρωνικη διαφορα.
Τωρα ουλλοι ξερουν οτι εν ψεματα τζαι η ειρωνεια τζαι το χιουμορ εν μαλλον ευδιακριτα παντου.

Μια εν δυναμει εξουσια που προσπαθει να νομιμοποιηθει με τα ψεματα, θα προσπαθησει να επιεβιωσει
ειτε με το ρουσφετι, που θα εν περιορισμενο λογω Ευρωπης [δημοσιοοικονομκου πλαισιου],
ειτε με την κλοπη δημοσιου πλουτου που θα προκαλεσει οργη που εν θα ξεχαστει ευκολα - οπως το χρηματιστηριο η οι σκεψεις μερικων για ξεπουλημα δημοσιου πλουτου .
Νομιζω εν θλιβερη την επιλογη του Αναστασιαδη να υιοθετησει ετσι ρητορικη. Εν σαν εν εμαθεν τελικα πολλα ουτε που το 74, τζαι σιουρα ουτε που το 2004. Τζαι μαλλον μοιαζει παραπανω σαν δικηγορος  που προσπαθει να καμνει θεαματικες παραστασεις, παρα σαν ο τυπος που θα εσπρωχνε την ε/κ δεξια ενα βημα παρακατω - οπως εφανηκεν καποτε. Εσκεφτουμουν οτι τζηνο που επροσπαθησεν να καμει ο Α. Κωνσταντινιδης στην Αληθεια καποτε, ισως να εβρισκεν τζαι την εκφρασην του στην ηγεσια του Δησυ...
Oh well...Ωσπου τραβα το πλασμα, τζαι υστερα η πραγματικοτητα φερνει τον λοαρκασμο των απροσμενων συνεπειων.

Η φτηνια της ρητορικης για "τουρκικη προπαγανδα" τζαι η "σιωπη των αμνων". Μπορει τζαι να μεν ασχολουμουν με το θεμα των δημοσιευματων της Χουριετ, αν σε τζηνο το μικροπανικο που επροκληθηκεν στο επιτελειο του Αναστασιαδη, εν ειχαμεν την ξαφνικη επιστροφη στην "εποχη των σπηλαιων" - την ρητορικη των "φιλοτουρκων" τζαι της "τουρκικης προπαγανδας". Μια συντομη αναφορα στα γεγονοτα: Αρχικα το επιτελειο του Δησυ, εν ειπεν τιποτε, υστερα εστειλεν ξαφνικα ανακοινωση στην μεση των δελτιων ειδησεων των 8 τζαι ειπεν μας οτι τουτα εν τουρκικη προπαγανδα. Την αλλη ημερα ο Αναστασιαδης εσυρεν μας τζαι την ατακα για την "φιλοτουρκη" κυρια. Τζαι υστερα ηρτεν τζαι το νουμερο, ο Αβερωφ, να μας πει οτι εν συνομωσια.
Τζηνη η εκκωφαντικη σιωπη των πρωτοσελιδων του Πολιτη τζαι της Αληθειας, υστερα που τουτην την ατακα, μπορει να ονομαστει δικαιως "Η Σιωπη των Αμνων".  Γιατι ο Αναστασιαδης, αν επροσεχες τα λογια του την κυριακη, εμασαν τα τζαι λλιον ["ειναι γνωστες οι θεσεις" ειπεν in passing ας πουμε], ενω η αθλιοτητα της ρητορικης της "τουρκικης προπαγανδας εν ηταν μονο γελοια [ η Φλωτρ επροσπαθησεν με διευκρινησεις να βοηθησει τον Αναστασιαδη, τζαι ο δημσοιογραφος της Χουριετ εν τυπος που συνηθως θα επροβαλαν οι 2 εφημεριδες της καποτε φιλελευθερης δεξιας], ηταν τζαι αποκαλυπτικη.
Να υπενθυμισω λοιπον. Για 4 τζαι χρονια το μονιμο σεναριο στηλων, κειμενων, σχολιων τζαι κλαματων της φιλελευθερης δεξιας ηταν γιατι ο Χριστοφιας τζαι το Ακελ συνεργαζονται με το Δηκο [το πλειοψηφικο η επισημο Δηκο] που εν απορριπτικο, αφου το Ακελ λαλει οτι θελει λυση.
Να ελαλεν τωρα η δεξια οτι ξερετε, τελικα τουτη η πτερυγα του Δηκο εν οντως πιο μετριοπαθης [τζαι να καταλαβουν εστω οτι εν να συνεχισουν στο δρομο που εξεκινησεν ο Χριστοφιας για να δημιουργηθει η πλειοψηφια της λυσης] να πεις "οκ"..
Αλλα να μας φκαινουν ξαφνικα αφωνοι τζαι αλαλοι αμα τους βριζει ο ας πουμεν ηγετης τους;...:)
Δεν βρεχει κυριοι...τζαι κυριες...
Ενεν η ρητορικη της τουρκικης προπαγανδας που ελογοκρινε τα παντα - μεχρι τζαι την ερευνα για τους αγνουμενους;
Υγειαν.

Ενεν θεμα ηθικης - εν θεμα συνεπειων.
Ποια διαφορα εισιεν η ατακα της "περιρρεουσας" του Τασσου που την ατακα για την "τουρκικη προπαγανδα", οταν εσυζητηθηκεν ενα κοινως γνωστο θεμα οπως οι θεσεις του Δησυ;
Καμια.
Η ατεκμηριωτη κατηγορια οτι καποιος εξυπηρετα ξενα συμφεροντα για να λογοκριθει μια αποψη.
Αν καποιοι ανεχτηκαν τωρα την "τουρκικη προπαγανδα" σαν τροπο αμυνας να μεν απορουν αυριο για το επιπεδο γελοιοτητας στο οποιο θα φτασει ο δημοσιος λογος - τζαι τον τροπο που θα αντιμετωπιζονται.
Τζαι να το αθθυμουνται βεβαια αμα ερτει να τους εβρει - διοτι ετσι πρακτικες εν τζαι μεινισκουν ενα τοπο...:)
Σε ενα κειμενο του για την δεκαετια του 1960 ο Μ. Ατταλιδης απορουσε γιατι εν εμφανιστηκαν "κριτικες οπτικες" στην Κυπρο - τζαι η αναφορα εφαινετουν να πηαινει παραπανω στο γιατι η αστικη ταξη η εστω μια φιλελευθερη διανοηση εν αρθρωσε ενα διαφορετικο λογο μεσα στα τοτε πλαισια.
Η απαντηση εν δαμαι  - ακομα τζαι σε τουτην την προεκλογικη.
Αθθυμηθηκα ενα αποσπασμα που το Schumpeter που μου εφαινετουν να ταιρκαζει:
"Χωρις την προστασια καποια μη αστικης ομαδας, η αστικη ταξη εν πολιτικα χαμενη τζαι ανικανη [helpless] τζαι οϊ μονο εν μπορει να ηγηθει ενος εθνους αλλα εν μπορει καν να προστατευσει τα δικα της ταξικα συμφεροντα."
Τζαι τοτε που εχωνετουν στα ρασα, η που εγυρεκεν ταχα μου οιδοιποδεια, η τζαι σημερα... 

Γιατι εν καλα ετσι τζαι αλλοιως που εφυαν ετσι θεσεις
Το ειρωνικο, για τουτο τουλαχιστον το σημειωμα, εν οτι εγω εν τζαι εχω προβλημα με τες παρεμβασεις του Δηκο. Αντιθετα - το οτι αποσυρθηκεν [εστω τζαι προεκλογικα] το τριπτυχο "χαλαρη ομοσπονδια-τουρκικες εγγυησεις στην βορεια κυπρο-νατολαγνεια" εν καλο.
Η "χαλαρη ομοσπονδια" εν μια συνταγη για χαλαρα βορεια συνορα. Αν ενα νευραλγικο σημειο για την επιταχυνση της λυσης εν η μεταναστευση που την Τουρκια, τοτε προφανως πρεπει να υπαρχει μια ισχυρη δικοινοτικη ομοσπονδιακη διοικηση για να εποπτευκει τζαι τα βορεια συνορα.
Διαφορετικα με μαθηματικη ακριβεια οι ε/κ θα γινουν μειοψηφια στην Κυπρο.
Αν συνδυαστει η θεση για "χαλαρη ομοσπονδια" με "τουρκικες" [αντι διεθνεις ας πουμε] εγγυησεις στην βορεια κυπρο, ουσιαστικα εν σαν να παραχωρειται στρατιωτικο δικαιωμα στην Τουρκια στο βορειο μερος της Κυπρου [στο οποιο λογικα θα κατοικουν τζαι μη-τουρκοκυπριοι οσον περνα ο τζαιρος] - τζαι σε οτι εμπιπτει στα κοινα συμφεροντα αφου θα δινεται στην Τουρκια ρολος επιτηρητη των τουρκοκυπριων. Τζαι αφου σε μια λυση το φυσικο αεριο θα βοηθα στην λυση [ειπεν το τζαι η Φλωτρ που επροσπαθησεν να βοηθησει τον Αναστασιαδη, ειπεν το τζαι ο Χεηγκ που ηρτεν τζαι ειδεν τον, τζαι εν να εν στις "διευρυμενες" αν γινουν] η παρουσια του τουρκικου στολου νοτια της Κυπρου [τουτο εγινεν ηδη διοτι η Αιγυπτος εν εδιαμαρτυρηθηκεν] σημαινει οτι οι "εγγυησεις" θα απλωνουνται τζαι γυρον.
Οποιος νομιζει οτι εν δυνατον να υπαρχει λυση χωρις τουρκικες εγγυησεις εν καταλαβει τες ευιασθησιες της ιστορικης εμπειριας των τουρκοκυπριων - οποιος ομως θελει να παραχωρησει στην Τουρκια η στο Νατο [στο οποιον η Τουρκια ειναι ο βασικος παικτης στην περιοχη] , μονομερη δικαιωματα στην βορεια Κυπρο, εν καταλαβει επισης τες δυναμικες της περιοχης, ουτε την ιστορια.
Τζαι αμα συνδυαστουν οι μονομερεις [αντι οι διεθνεις] "εγγυησεις", με την πραγματικοτητα της Ανατολικης Μεσογειου - οτι δηλαδη η Τουρκια εν ο επιτηρητης του ΝΑΤΟ στην περιοχη, τοτε προφανως αν η Κυπρος προσπαθησει να προσεγγισει το Νατο, εν σαν να καμνει αιτηση παραδοσης στην στρατιωτικη επιτηρηση του τουρκικου στρατου.
Επειδη εν θελω να ακουομαι υπερβολικος να αθθυμισω οτι τες 2 φορες που η Κυπρος αφεθηκε στην απολυτη δικαιοδοσια του Νατο, η Τουρκια [τζαι οϊ οι τουρκκυπριοι] ηταν σαφως κερδισμενοι:
Το 1955 στην Τριμερη Αγγλιας, Ελλαδας, Τουρκιας, η Τουρκια απεκτησεν παλε για πρωτη φορα δικαιωμα στην Κυπρο μετα το τελος της οθωμανικης αυτοκρατοριας.
Τζαι το 1974 για 5 μερες [15-20 Ιουλη]  το Νατο εισειν απολυτο ελεγχο στην Κυπρο - τζαι η Τουρκια εκαταφερεν να φτασει μεχρι την Λευκωσια....
Εν απλα μαθηματικα - η Ελλαδα ενεν αντιστοιχη [ειτε σαν μεγεθος, ειτε σαν αποσταση, ειτε ..κλπ] της Τουρκιας. Τζαι αρα καθε συμμετοχη στο ΝΑΤΟ, απλα θα δια στην Τουρκια παραπανω δικαιωματα.
Η πραγματικη δυναμη της κυπριακης πλευρας, τζαι των ελληνοκυπριων ειδικα, ηταν παντα η διεθνης εμπλοκη - ετσι επηεν το κυπριακο στον ΟΗΕ πριν το 1960, ετσι εν εγινε εισβολη πριν το 74, ετσι εκαταφερν η Κυπρος να εβρει τα ποθκια της μετα το 74.

Σκεψεις για τες πιθανες απροσμενες συνεπειες
Οποτε το οτι ο Δησυ αποσυρε, τουλαχιστον επισημα, τζηνες τες θεσεις εν καλο.
Οπως τζαι η δεσμευση οτι εν θα γινουν ιδιωτικοποιησεις τζαι οτι ο Δησυ αποδεχτηκεν την "μεικτη οικονομια".
Αλλα οπως ειπεν τζαι ο Μ. Κυπριανου οι διακυρηξεις εν τζαι δεσμευκουν εναν προεδρο. Ετσι ελπιζουν προφανως τζαι οι φιλελευθεροι.
Η λογικη υποψια οτι εν φαινεται να τους πειραζει η πιθανοτητα να λαλει ψεματα ο υποψηφιος τους για προεδρος εν ενδιαφερουσα.
Ωσπου να ξυπνησουν παλε οδυνηρα. Διοτι ο Δησυ εδεισεν μονος του τα ποθκια του. Τζηνη ουλλη η υστερια εναντιον της αριστερας την περιοδο 2011-12 θα ερτει πισω με αλλο στοχο οποια τζαι αν εν τα αποτελεσματα των εκλογων. Συντομα η νακκον μετα.

Οπως τζαι τα κολπα στην βουλη τζαι αλλου.
Οτι σπερνεις θα θερισεις.
Αρα εκτος που τα ψεματα του Αναστασιαδη [τζαι αν, αραγε, λαλει ψεματα τζαι στους φιλελευθερους;...:)] θα υπαρχει οντως ενα πλαισιο οπου πολλα πραματα θα εν ασταθη - τζαι παλε ανεξαρτητα που το αποτελεσμα.
Λογω κεκτημενης ταχυτητας.
Ποιος να πιστεψει ποιον σε μια κυβερνηση που εστηθηκεν με υποσχεσεις υφυπουργειων τζαι πληρη αναιρεση θεσεων του υποψηφιου;

Ηδη η πρωτη εξωφθαλμη συνεπεια εν οτι η συμμαχια Δησυ-Δηκο εν ενα επιχειρηματικο ντηλ για τις καρεκλες. Επερασεν ετσι ακομα τζαι στους "δικους τους".
Μεχρι τζαι ο αρχιεπισκοπος αρκεψεν να μιλα για μιζες.
Εν ειπεν υφυπουργεια που ηταν το πρωτο αυτοκαρφωμα τουτης της διαδικασιας.

Back to the future: σεναρια για το κυπριακο μετα τις εκλογες
Μετα τες εκλογες,  η Τουρκια θα καμει τες κινησεις της στο κυπριακο - ειτε εν το ανοιγμα του Βαρωσιου, ειτε η καταθεση του χαρτη που καθυστερα που τα περσι το φθινοπωρο κλπ. Η καθυστερηση φαινεται οτι εσιει σαν στοχο να προσπαθησει η Τουρκια να κερδισει παλε [οπως την περιοδο 2004-08]  το πανω σιερι - ειτε με λυση που να βολευκει, ειτε με αναγνωριση του τ/κ συνιστων κρατιδιου κλπ στην Ε.Ε. - οπως θελει τζαι η κυρια Φλωτρ.

Μπορει να υπαρξει λυση χωρις την αριστερα;

Μπορει  βεβαια να πει καποιος οτι τιποτε εν θα γινει "παλε" στο κυπριακο...

Να καταγραψω 3 πιθανοτητες σαν το πλαισιο...

1. Σεναριο λυσης: Το κυπριακο, αντικειμενικα, εν κοντα σε λυση με βαση την  διαδικασια που υπαρχει..Λογικα ο επομενος προεδρος, θα πρεπει να διαχειριστει την διαδικασια υποβολης του χαρτη που την τουρκοκυπριακη πλευρα..Τζαι τις αναλογες διαπραγματευσεις..σε τζηνο το πλαισιο μπορουν να κλεισουν τζαι το περιουσιακο τζαι το θεμα των εποικων/μεταναστων [βεβαια τα ανεκδοτα μερικων, τζαι των Δησυ-Δηκο οτι εν δεχουνται ουτε καν την εισηγηση του Τασσου για 50, 000 εποικους/μεταναστες, εννοειται οτι εν φρουτο φτηνης καταναλωσης στο παζαρι των ψεματων]...Αν υποθεσουμεν οτι προχωρα η διαδικασια, υπαρχει μια εν δυναμει πλειοψηφια στηριξης μιας λυσης πμε βαση τα οσα εγιναν τζαι οσα εδιαχυθηκαν στην κοινωνια τα προηγουμενα χρονια..Η οποια βεβαια σουζεται πκιον..αλλα..

2. Αποτυχια των συνομιλιων με ευθυνη την ε/κ πλευρας - ντε φακτο αναγνωριση τ/κ οντοτητας: Υπαρχουν 2 τροποι να ναυαγησουν οι μεχρι τωρα προσπαθειες με ευθυνη των ε/κ: ειτε με αποσυρση θεσεων που θα οδηγησει σε αδιεξοδο, ειτε με  ενα σχεδιο λυσης που εν θα περασει παλε που δημοψηφισμα.
Αν η ελληνοκυπριακη πλευρα αρκεψει να  αποσυρει θεσεις που τες υπαρχουσες συγκλισεις, χωρις να εσιει υπαλλακτικες προτασεις που να αποδεχεται η τουρκοκυπριακη [λ.χ. το θεμα της εκ περιτροπης προεδριας], τοτε λογικα θα επιστρεψει το σκηνικο οντως στην φαση της περιοδου 2004-08 με την λογικη οτι οι ε/κ εν μη-συνεργασιμοι τζαι αθετουν τον λογο τους οπως το 2004. Θα επιστρεψει η ευρωπαικη πιεση [με την παλια πλειοψηφια φιλελευθερων-πρασινων-σοσιαλιστων] για απευθειας εμποριο, τζαι  θα προωθηθει το τ/κ κρατιδιο σαν μελος της περιφερειας της ευρωπης. Τουτο θα προωθησει μεν ενα ειδος ντε φακτο λυσης που τα κατω αλλα τζαι που τα εξω: θα επιτρεψει, ενδεχομενως, τζαι την πραγματοποιηση των σιηροτερων φοβων των ε/κ  - αλλαγη πληθυσμιακης αναλογιας,  αναγνωριση τουριστικου, τραπεζιτικου τζαι πολιτικου οργανισμου στην βορεια κυπρο με ανταγωνιστικη θεση απεναντι στην νοτια.

Ο αλλος τροπος εν μια προβληματικη λυση  με  αδυναμο κεντρικο κρατος, νατοϊκες [αντι διεθνεις] εγγυησεις κλπ που θα  καμουν μεγαλη μεριδα της αριστερας να μεν το ψηφισει, οποτε...Ακομα τζαι αν επερναν ομως θα ηταν μια θνησιγενης κατασταση οπως το 60..Αλλωστε οσοι εφωναζαν καποτε γιατι τοτε ο Μακαριος,ας πουμεν, εμιλαν για ενωση ενω ηταν προεδρος ανεαρτητου κρατους, εν εχουν παρα να ακουσουν τον Αναστασιαδη το 2012, να επαναλαμβανει τον ιδιο ρυθμο με αλλες λεξεις, για να καταλαβουν οτι τζηνο που εγκλωβιζει εν η ρητορικη μιας νοοτροπιας που νομιζει οτι η ελιτ θα αποφασισει πισω που την πλατη του κοσμου τζαι υστερα θα τον εκβιασει η καπως ετσι, να αποδεκτει..Ετσι ενομιζεν τζαι ο Κληριδης..Τζαι τζηνος με καλες προθεσεις τζαι τραγικες συνεπειες..Ο σημερινος του απογονος εν εσιει πκιον την δικαιολογια ομως..Αν υποθεσουμε βεβαια οτι τουτος εν ο στοχος του.

3.Αποτυχια συνομιλιων με κοινη ευθυνη η με ευθυνη της τουρκικης πλευρας:
 Η τουρκικη πολιτικη ελιτ, προφανως εν ενθουσιαστηκε με την ικανοτητα του Χριστοφια να αλλαξει το διεθνες κλιμα τζαι να φτιαξει διεθνεις συμμαχιες που οδηγησαν τζαι στην ανακαλυψη του φυσικου αεριου παρα τις αντιδρασεις της Τουρκιας. Οποτε τωρα καρτερα να ξαναδοκιμασει να ανακτησει εδαφος - προς διαφορες κατευθυνσεις. Το πιο λογικο εν οτι η Τουρκια εν να το παιζει ανοικτη προς λυση, χρησιμοποιωντας τον χαρτη για το εδαφικο η/τζαι το ανοιγμα του Βαρωσιου.
Ενας τροπος να καθυστερησει την διαδικασια εν να καμνει κινησεις που να προκαλουν διαμαχες στους ε/κ τζαι καθυστερησεις. Η αλλη πιθανοτητα ενι να νοιωθει το τουρκικο κρατος αρκετα δυνατο ωστε να αγνοησει πληρως την Κυπριακη Δημοκρατια. Τζαι τουτο το θα γινει μονο αν απομονωθει η Κυπριακη Δημοκρατια.
Η βασικη παραμετρος δαμαι εν οι διεθνεις σχεσεις την Κυπριακης Δημοκρατιας. Αν εγκλωβιστει η Κυπριακη Δημοκρατια στην θεωρια της μονομερους ταυτισης με την Δυση, τοτε η Τουρκια θα ελεγχει πληρως της γεωπολιτικη περιοχη. Οι σχεσεις της με το Ισραηλ θα φτιαξουν αργα η γληορα [ετσι τζαι αλλοιως τι Ισραηλ εσιει συμφεροντα τζαι στην βορεια τζαι στην νοτια Κυπρο], η Ρωσια αν φανει οτι η Κυπρος γινεται οργανο του Νατο, θα στραφει στον πιο αξιοπιστο δυτικο παικτη στην περιοχη, την Τουρκια, οποτε τουτο το σεναριο μαλλον σημαινει οτι η Τουρκια θα νοιωθει την ανεση να επιβαλει τους ορους της.

Το κυπριακο, η λυση του τζαι οι δυναμικες της επανενωσης περα που τα προεκλογικα
Το φυσικο αεριο , οι γεωπολιτικες συμμαχιες τζαι η Ευρωπαικη Ενωση ηταν/ενι τα βασικα ατου της Κυπριακης Δημοκρατιας. Το πιο αδυναμο, σημερα εν η Ευρωπαικη Ενωση - τζαι γιατι η Τουρκια εν πιεζεται πκιον [ειτε οικονομικα ειτε λογω εκδημοκρατισμου] να επιταχυνει, ουτε υπαρχει καμια μεγαλη υποσχεση στο βαθος - μαλλον η Τουρκια αν ενταχθει θα εν σε ενα ειδος ειδικου καθεστωτος. Οποτε η Τουρκια θα ηταν ευτυχης η συζητηση για το κυπριακο, να εμεταφερετουν στον Νατο, αντι στον ΟΗΕ, η στις σχεσεις της με την Ε.Ε., οποτε θα εκαθοριζεν η ιδια το παιχνιδι τζαι για το κυπριακο - τζαι για το φυσικο αεριο.

Οι γεωπολιτικες συμμαχιες εν το δυνατο σημειο της Κυπριακης Δημοκρατιας σημερα, τζαι το σημειο στο οποιο πονταρει η Τουρκια οτι θα αδυνατισει με μιαν διακυβερνηση της δεξιας με την οντως "ιδεοληπτικα" δυτικολαγνη αντιληψη της πολιτικης [τζαι την συνακολουθη αδυναμια κατανοησης της γεωπολιτικης] που εχουν οι εκπροσωποι της.  Για να ειμαι ειλικρινης οσες φορες επροσπαθησαν να πιασω μια εικονα για την γεωγραφικη εικονα του πλανητη που εσιει ο Αναστασιαδης, εμεινα με την εντυπωση ενος ατομου που εν ασχοληθηκεν ποτε του με το θεμα.

Το φυσικο αεριο οπως τζαι η γεωγραφια του νησιου εν το υλικο [γεωγραφικο τζαι οικονοικο] πλαισιο το οποιο "καταδικαζει" στην συμβιωση.
Ο ιστορικος φορεας εν διπλος - εν οι πολιτικες δυναμεις, τζαι η καθημερινοτητα που υστερα που τες ντε φακτο αλλαγες του 2003 τζαι μετα,  βιωνει ηδη μιαν Κυπρο του μελλοντος.

Το θεμα ενι με ποιους ορους θα διαμορφωθει το μελλον.

 Graffiti Wall
Υ.Γ. Νομιζω σε λλιον θα πρεπει να μπουμε τζαι στην συζητηση για το ινταλως θωρουμεν τζαι οικονομικα το μελλον. Για τουτο εξεκινησα με τες διεθνεις εξελιξεις. Θα εμπορουσα να προσθεσω οτι σουζεται τζαι η Ουγγαρια για το αν θα δεχτει τους ορους του ΔΝΤ. Αλλα ειπα να μεινουμεν στο κυπριακο - σαν μερος του ολου.
Αναποφευκτα ομως τζαι 2 σχολια για την τοπικη οικονομια:

1. Η ερευνα για τες τραπεζες σαν προσπαθεια ελεγχου αλλα τζαι σαν μορφη ιστορικης δικαιοσυνης:
 Το οτι η κριση, τζαι τα σκανδαλα, των τραπεζων εφτασαν στην επισημη Δημοσια Σφαιρα - μεχρι τζαι η Αληθεια εισιεν τεκμηρια για το πως αγοραστηκαν τα ελληνικα ομολογα που την Τραπεζα Κυπρου - εν καλο. Τζαι το οτι προχωρα η ερευνα εν θετικο οϊ μονο για λογους δικαιοσυνης, αλλα τζαι για να μπει ενας βαθμος ελεγχου σε ενα τομεα που απειλα την κοινωνια ολοκληρη. Το οτι αποκαλυφκεται η διαφθορα [υπαρχουν αναφορες για 5% προμηθεια στην αγορα των ομολογων λ.χ. τζαι διαφορα μυστηρια δανεια] εν θετικο. Αλλα εν πιο θετικο οτι αποδιδεται τζαι δικαιοσυνη για οτι εγινε το 1999 στο χρηματιστηριο. Τουτοι οι τυποι, που εκαταληξαν να συρουν την οικονομια στην κριση μεσω των ελληκων ομολογων τζαι του κουμαρκου που επαιζαν με τα χρηματα των τραπεζων, εδοκιμασαν τοτε μια κλοπη σε βαρος της κοινωνιας. Σημερα φαινεται ποσο σαθρο ηταν το πλαισιο τζηνων που υποστηριζαν τοτε οτι ηταν ταχα οι "εξυπνοι" που εγελασαν τους "αλλους". Ειδα στον "Ανευ Οριων" οτι μεχρι τζαι ο Αναστασιαδης εκαμεν δηλωση υπερ της ερευνας. Εν  ηξερω ποσο ειλικρινης ηταν, αλλα ενταξει ..καταγραφεται στα θετικα οτι η κοινωνια αρκεφκει να συνηδητοποιει τι εγινε, τζαι ετσι αναγκαζεται τζαι ο δημοσιος λογος να τοποθετειται αναλογα.

2. Ποσα στοιχιζει ενα computer κ. Ορφανιδη; Για την υφαρπαγη δημοσιας περιουσιας τζαι την αποκρυψη στοιχειων
Η προσπαθεια του Ορφανιδη να δικαιολογησει την υφαρπαγη των υπολογιστων η των σκληρων δισκων εν αποκαλυπτικη. Το ατομο που ταχα μου εθελεν να περικοψει τες δημοσιες δαπανες, επιασεν δημοσια περιουσια, επηρεν την σπιτι του, τζαι αμα του ειπαν να την επιστρεψει, εκαμνε τζαι κουτζια, τζαι στο τελος εφκαλεν του σκληρους δισκους των κομπιουτερ. Τι να πεις; Ποσο μισθο επιανεν ο Ορφανιδης σιορ; Αν εθελεν προσωπικο κομπιουτερ εν εμπορεν να αγορασει ενα; Τζαι η αφαιρεση των σκληρων δισκων εκτος που μικροτητα, εν τζαι μια ενδεχομενη ενδειξη οτι κατι εθελεν να κρυψει η να εξαφανισει.
Εγενουνταν διαφορα κολπα προφανως στην Κεντρικη τοτε.
Να αθθυμισω οτι το σκανδαλο των παραλιων στο Παραλιμνι ανακαλυφτηκε με ελεγχο του λογισμικου. Η ερευνα στα κομπιουτερ εν μερος της ηλεκτρονικης εποχης. Οποτε εν να εν ενδιαφερον να το δουμε τι ρολο επαιζαν τοτε μερικοι λειτουργοι στην Κεντρικη ...

3. Η ιστορικη στιγμη, τζαι μια αναλογια, για το τραπεζιτικο κατεστημενο τζαι τα σκανδαλα του:
Μια ενδιαφερουσα διατυπωση για  την κατασταση του τραπεζιτικου κατεστημενου τζαι την ιστορικη διαστασης της ερευνας για τις τραπεζες τζαι τα σκανδαλα τους.
"Στην Κυπρο το τραπεζιτικο κατεστημενο αποτελει ιερατειο που λειτουργει με την αρχη της σικελικης ομερτα. Επρεπε να υπαρξει παγκοσμια οικονομικη κριση, επρεπε η Ευρωπαικη Ενωση να φτασει στα προθυρα της διαλυσης, επρεπε η Ελλαδα να πεσει στον Καιαδα, και επρεπε η Κυπρος να κοιταζει την αβυσσο και η αβυσσος να την κοιταζει πισω, για να σπασει και στην Κυπρο το καρκινωμα της τραπεζιτικης ομερτα και ασυλιας...
Το ζητουμενο σημερα σε καθε ευνομουμενη Πολιτεια ειναι η διαφανεια και η ευθυνοδοσια ολων. Τα αδυτα και τα ιερατεια εφεραν την σημερινη καταντια στον τοπο. Αυτα πρεπει να εκλειψουν."
Μ. Ευρυβιαδης, Τυπος και ευθυνοδοσια, Φιλελευθερος, 9/9..σελ.5.
Το κειμενο ξεκινα με ενα επεισοδιο την δεκαετια του 90 οταν εκινδυνεψε να απολυθει ο συντακτης βαρδιας του Φιλελευθερου επειδη δημοσιευσε την ειδηση [απο την εκθεση του ΔΝΤ] οτι υπηρχαν 5 δισ δολλαρια σε καταθεσεις κυπριων στο εξωτερικο - κατι που ηταν παρανομο. Εκινδυνευσε ο συντακτης τζαι οϊ οι καταθετες.
 "Προκληθηκε τοτε μεγαλη εσωτερικη ταραχη στην λευκωσιακτικη τραπεζικη νομενκλατουρα, τηνυπερανω νομων και κανονισμων ολιγαρχικη ταξη της Κυπρου και στους ανερχομενους νεοπλουτους."
Ο συγγραφεας νομιζει οτι η κατασταση σημερα εν καλλιτερη, επειδη εδημοσιετηκαν λλια στοιχεια - αλλα θωρει τα πραματα που αποσταση αφου εν στο εξωτερικο.Αν ηταν δακατω θα εθωρεν οτι η πλειοψηφια των ΜΜΕ αγωνιστηκεν ηρωικα για που τα περσι να λογοκρινει το σκανδαλο των τραπεζων - με το αζημειωτο. Αν τελικα εφτασαμεν στην ερευνα τζαι στες αναγκαστικες διαρροες, εν προοδος μεν, αλλα εν ηταν κατι που εθελαν μερικοι.
Ο συγραφεας φαινεται να κινειται προς την απορριπτικη μερκα του δημοσιου λογου, αλλα εσιει, τουλαχιστον, μια συνεπεια στην αναλυση: περσι μετα το Μαρι ηταν ο μονος αναλυτης στον Φιλελευθερο που αθθυμισεν το ινταλως εφτασεν στην Κυπρο [τζαι με ιντα εκβιασμους] το φορτιο. Τουλαχιστον ηταν συνεπης στην ρεαλιστικη γεωπολιτικη αναλυση τζαι την καχυποψια του. Εν επισης ο μονος που εθεσε το θεμα της Συριας σαν γεωπολιτικου ζητηματος, σαν ενα ειδος πολεμου εναντιον του κοσμικου καθεστωτος στα πλαισια του αραβικου κοσμου, τζαι εστιασεν τζαι στις αντιφασεις της Δυσης απεναντι στους ισλαμιστες.
Οποτε η αναλυση του για τες τραπεζες παραπεμπει, με επιφυλαξη,  στες αναλογιες των απροσμενων συνεπειων του τραπεζιτικου σκανδαλου, με το πραξικοπημα της 15ης Ιουλιου.Διαφορετικα δεδομενα βεβαια αλλα... Interesting.
Τζαι για την διαχυση της κατανοησης για το σκανδαλο των τραπεζων,
 τζαι για τες ιστορικες αναλογιες [που μπορουν να μπουν τζαι σε ευρυτερο πλαισιο],
αλλα τζαι για το ινταλως αλλασει η εικονα σε "συντομο χρονικο διαστημα" που λαλουν...:)


 • September 9th 2012 at 08:02

Δημοκρατια εν ο ανοικτος Δημοσιος διαλογος [Γιατι πρεπει να συζητουμεν για το ευρω τζαι για τα "μετρα", πριν τζαι μετα τις εκλογες]

By linopampakos

Την Παρασκευη επιασα στο ημαιλ ένα φωτομονταζ με την κορου πανω στην λιρα να ρωτα αν την επεθυμησαμεν. Αν κρινω που τον σχετικο πανικο που επροκαλεσεν η λογικη τοποθετηση του Α. Κυπριανου, ότι αν τα μετρα εν πολλα οδυνηρα, τοτε εν καλα να σκεφτουμεν τζαι το αν μας συμφερει το ευρω, τοτε μαλλον υπαρχει διαχυτος φοβος αναμεσα στην πολιτικη [τζαι οικονομικη] μας ελιτ ότι υπαρχει οντως νοσταλγια που μπορει να εκραγει τζαι σαν επιθυμια.
Σημερα, Κυριακη, εθκιεβαζα στον αθηναικο "Βημα", ινταλως η τροικα φκαλει νοκ αουτ τα μετρα που εισηγουνται οι ελληνες τζαι οδηγα την κοινωνια σε νέο σοκ. Ταυτοχρονα αν δει καποιος ιντα που γινεται στην Ευρωπη γενικα, εν σαφες ότι συζητουνται πκιον πολλα τζαι διαφορα – από το ευρω μεχρι τες διαφορες ταχυτητες διαφορων περιοχων μεσα στην Ε.Ε. τζαι την ευρωζωνη.

Ζουμεν σε μια κατασταση που αν δεν ηταν τζαι αστεια θα εμπορεν καποιος να την ονομασει τζαι εξωφρενικη. Ειμαστε μια χωρα η οποια μολις ανακαλυψεν φυσικο αεριο το οποιο υπολογιζεται οτι θα προσφερει εισοδηματα σε 5-7 χρονια. Τζαι φαινεται να εν αρκετο για να επιχορηγουμεν ανετα ένα κρατος ευημερειας. Εχουμε, επισης, μια οικονομια της οποιας οι βασικοι δεικτες [ελλειμα τζαι δημοσιο χρεος], κινουνται στο average των ευρωπαικων δεδομενων. Ταυτοχρονα ειμαστεν τζαι μια οικονομια η οποια εν κεντρο διακινησης διεθνους κεφαλαιου - παρα το οτι λ.χ. οι τραπεζιτες αποδεικτηκαν κατωτεροι των περιστασεων, η ροη καταθεσεων που το εξωτερικο [ιδιαιτερα που την Ρωσια] συνεχιζεται.
Τζαι όμως, η πλειοψηφια των ΜΜΕ αγχωνεται να μας πεισει ότι πρεπει να δεχτουμε τους ορους της τροικας – τζαι αφου καλλιεργει τον πανικο, υστερα κατηγορα τους αλλους, αμα προτεινουν εναλλακτικα σεναρια για να μεν καταληξουμεν αιχμαλωτοι όπως η ελληνικη κοινωνια. Δυστυχως ενεν τυχαιο.
Οι Τραπεζες εν ενας νευραλγικος τομεας που επαραχωρθηκεν ανεξελεκτος σε μια μεριδα του κεφαλαιου, τζαι μαλιστα με συμπτωματα οικογενειακοκρατιας, ο οποιος οδηγησεν την χωρα σε μια κριση - ας την πουμεν, για να ειμαστεν ηπιοι, "τραπεζιτικη κριση ανακεφαλαιοποιησης". Θελουμεν  λεφτα για να καλυψουμε τις κερδοσκοπικες κινησεις των τραπεζων με τα ελληνικα ομολογα τζαι την υπερεπεκταση τους – μαζι, βεβαια, με τα διαφορα σκανδαλα που εμφανιζονται καθ'οδον τωρα που ανοιξε η πορτα για τες μαυρες τρυπες. Το ότι γινεται επιτελους μια ερευνα στες τραπεζες εν ένα που τα καλα – αν εγινετουν κατι αναλογο μετα το χρηματιστηριο εν θα ειμαστεν δαμαι τωρα.
Διοτι η ευθυνη του τραπεζιτικου τομεα ενεν μονο θεμα ατομων, όπως του Ορφανιδη - εν ευρυτερο προβλημα. Καποιοι ερισκαραν για προσωπικο συμφερον με την οικονομια της χωρας. Μεχρι τζαι την τελευταια στιγμη, στο τελος του Ιουνη, οι τραπεζες οδηγησαν σε ένα παρολιγο αδιεξοδο την κατασταση: η Τραπεζα Κυπρου, με τους «καλλιτερους τραπεζιτες» [μαζι με την Λαικη εννοειται], που ελαλεν τζαι ο Αβερωφ καποτε, εν εμπορουσαν, ταχα μου, να υπολογισουν την ζημια τζαι ηρταν τελευταια στιγμη να ζητησουν 500 εκατομμυρια. Μνημειωδης ανικανοτητα, οξα..; Ειμαι πολλα περιεργος να ακουσω την δικαιολογια τους γιατι εζητησαν τα χρηματα λλιες μερες πριν να ληξει η ημερομηνια.
Υποχρεωνεται η κοινωνια να ζητησει βοηθεια που τον Ε.Ε. Ναι, ναι, τζηνο τον οργανισμο που υποτιθεται, θα ηταν μια «οικογενεια» - για οσους αθθυμουνται τις φαιδροτητες πριν την ενταξη. Τζαι η «οικογενεια» στελλει μας μια τροικα που εισηγεται μια σειρα που μετρα που οδηγουν [με βαση την συγκριτικη εμπειρια αλλων χωρων] σε υφεση, τζαι σε καταργηση δικαιωματων των εργαζομενων. Γιατι να επηρεαστει η ΑΤΑ η η συνταξη καποιου επειδη οι τραπεζιτες εκαμαν λαθη η κομπινες; Αν σαν κοινωνια θα καμωμεν αλλαγες εν θεμα δικο μας. Αλλα να μας συμπεριφερονται καποιοι παντες τζαι εχουν προνομιακο δικαιωμα να μας πουν πως θα προσπαθησουμεν να αντιμετωπισουμεν την κριση, εν κουφο. Διοτι ακριβως ειχαμεν [πριν την ευρωζωνη] τζαι εχουμεν [εν δυναμει – ιδιαιτερα με το φυσικο αεριο] δυνατοτητες να ισοροπησουμεν με ένα δικο μας ρυθμο.

 Παρα την καχυποψια μου για την Ε.Ε. [ακριβως γιατι εχαναμεν κυριαρχια – τοτε την εχασαμεν κυριοι], σημερα, αφου ειμαστεν μεσα στο κολπο, τζαι με δεδομενο οτι εσιει θετικες επιδρασεις στις εσωτερικες προσπαθειες εκδημοκρατισμου, εν λογικο να προσπαθησουμεν να δουμεν πως θα κινηθουμεν. Αλλα ο στοχος να εν, τουλαχιστον, το γερμανικο μοντελο [ η κατι αναλογο] οπου οι συντεχνιες μιλουν με τους αλλους κοινωνικους εταιρους σε «κοινωνικο διαλογο», τζαι οϊ να θελουν μερικοι να γυρισουν την πλειοψηφια των εργαζομενων, μισθωτων η μη, δεκαετιες πισω. Γιατι η προοπτικη της συναινεσης εν καλη, εχουμεν οντως κοινα συμφεροντα σαν ιθαγενεις με συλλογικη ιδιοκτησια του χωρου, αλλα εν φανερο επισης ότι μια μεριδα του κεφαλαιου σημερα κινειται αρπακτικα – σε αντιθεση με την προηγουμενη περιοδο, που το 1948 μεχρι την δεκαετια του 1990. Το σημειο καμπης ηταν το σκανδαλο του χρηματιστηριου. Τζαι τωρα πληρωνει τζαι το κεφαλαιο την ταση του τοτε για επεκταση με την μεθοδο του κουμαρκου/τζογου αντι της παραγωγης.

Οφειλουμεν λοιπον να τα ξαναβαλουμεν ουλλα στο τραπεζι. Τζαι του παρελθοντος αλλα τζαι του μελλοντος. Ποσο κοστος ειμαστεν διατεθειμενοι να πληρωσουμε για τις τραπεζες; Τουτο ενεν απλα προβληματισμος – εν απαραιτητη ερωτηση. Για να μεν εγκλωβιζουμαστεν σε αδιεξοδα. Να παρουμε δανειο μονο που την τροικα η να επιδιωξουμε διακρατικα δανεια μεχρι να φτασουμε στην χρηση-πωληση του δικου μας φυσικου αεριου; Οι ρωσοι περσι εδωσαν μας δανειο με απλο επιτοκιο – χωρις να μας πουν τι θα καμουμεν στο εσωτερικο μας. Οταν εζητησεν η κυβερνηση της Νορβηγιας που τους πολιτες να ψηφισουν ενταξη στην Ε.Ε. αρνηθηκαν 2 φορες: τζαι την δεκαετια του 70 τζαι την δεκαετια του 90. Προφανως ο κοσμος εκαταλαβαινε καλλιτερα που την πολιτικη ελιτ, τα συμφεροντα του σαν χωρα εξαγωγης ενεργειας. Ουτε εν τυχαιο οτι οι χωρες που εχουν ενεργειακα αποθεματα [όπως η Νορβηγια τζαι η Βρετανια] κρατουν αποστασεις που την ευρωζωνη. Θελουμεν να μας μεταχειριζονται σαν αποικιακο πληθυσμο - οξα εχουμεν εστω την αξιοπρεπεια του ιθαγενη που καταλαβει το τι παιζεται; Τουτο εκαταλαβαιναν το τζαι οι παππουες μας που ειχαν παει μονο δημοτικο. Αμα εσιεις ένα πολυτιμο οικοπεδο, εν πεφτεις με τα μουτρα στο πρωτο εκβιασμο η στην πρωτη κριση. Διαπραγματευκεσαι, κερδας χρονο, μετρας τον περιγυρο.
Ετσι για να εχουμε πλαισιο: εκτος απο την Βρετανια τζαι την Δανια που εξασφαλισαν δικαιωμα μη συμμετοχης στην ευρωζωνη, το ιδιο εκαμεν τζαι η Σουηδια [βρισκοντας ενα τεχνικο πατημα] ενω χωρες οπως η Πολωνια σκεφτουνται πως να καθυστερησουν. Τζαι ενεν αριστεροι στες κυβερνησεις ουλλων τουτων των χωρων. Εσιει να καμει τζαι με την θεση της χωρας στα περιφερειακα [όπως η Ε.Ε.] συστηματα, όπως τζαι στο παγκοσμιο – περα που τες εσωτερικες διαμαχες που παιζουνται με μερικους να θελουν να χηριμοποιουν τες τροικες για το δικο τους συμφερον. Γιατι εχωμεν τζαι που τουτους – με αμιμητο παραδειγμα την ΟΕΒ τον Ιουλη. Αλλα τζαι τους εκπροσωπους της στην Βουλη για 2-3 χρονια τωρα που επουλουσαν "τροικα πριν την τροικα".

 Μπορει να τα καταφερει το ευρω τζαι να εν καλα να μεινουμε. Αλλα σαν τι; Σαν ισοι οξα σαν οι φτωχοι συγγενεις στην ανατολικη μεσογειο που ευκολυνουμεν τις αναγκες των κεντροευρωπαιων; Διοτι πρεπει να δουμε τζαι σε ποια "ταχυτητα"/ζωνη θα μας βαλουν τζαι τι ζητουν - τζαι τι μπορουμεν να παρουμεν.
Σαφως φετος μετα τις κινητοποιησεις στις χωρες του ευρωπαικου νοτου, αλλα τζαι την συνειδητοποιηση των αδιεξοδων, εγιναν θετικες κινησεις στην Ευρωπη - τζαι για τους τροπους αντιμετωπισης της κρισης, αλλα τζαι στο επιπεδο των ηγεμονικων ιδεων για την κριση τζαι την προοπτικη της Ε.Ε. Αν οι συζητησεις για το μνημονιο γινουν με το νεο πλαισιο τζαι οριζοντα το μελλον, τοτε μπορει τζαι να εχουμεν τζαι μια λογικη συμφωνια.

Το επιχειρημα μερικων, ομως, ότι η θεση του κ. Κυπριανου εν πρεπει να συζητειται δημοσια, ότι αν «ακαιρη» κλπ εφανηκεν μου προσβλητικη. Δηλαδη τουτοι οι τυποι, οι πολιτικοι που εκφραζαν ετσι αποψεις, εχουν την εντυπωση ότι ξερουν τον συμφερον μας καλλιτερα που εμας τζαι εν καλα να το κουβενταζουν μεταξυ τους, πριν να συζητησουμεν εμεις οι πληβειοι; Καλα ιντα καλαμι εκαβαλλησαν τα κοπελλια τζαι νομιζουν οτι εμπιστευκουμαστεν τους; Δαμαι μερικοι στην βουλη ενα νομο για τα τα εισοδηματα τζαι την διαπλοκη των μελων της εν καταφερνουν να περασουν - η να εφαρμοσουν.  Καλα να μεν συζητουμεν την πονεμενη ιστορια της φοροδιαφυγης τζαι ποιοι καλυφκουν ποιους - η την ακομα πιο αποκαλυπτικη ιστορια ποιοι τζαι γιατι εμποδισαν τα μετρα φορολογηση του πλουτου το 2010 -που θα εμπιδιζαν ενδεχομενως τους τραπεζιτες να συνεχισουν να παιζουν κουμαρι με τα κεφαλαια των τραπεζων.  Ηταν η εποχη των "καλυτερων τραπεζιτων". Αν παλε μερικοι ανησυχουν για το «πανικο» [ποιο πανικο, αφου η λιρα εν ελπιδα όπως εμφανιζεται] είναι αξιον αποριας τι νομιζουν ότι εκαμναν τοσο τζαιρο οι ιδιοι.
Ναι να μιλησουν οι πολιτικοι, να γινουν τζαι να παρουσιαστουν σοβαρες ερευνες [που ουλλες τες αποψεις αντι του συνηθισμενου μονολογου], να γινουν διαπραγματευσεις με την τροικα, αλλα υστερα πρεπει να δουμεν τα μετρα τζαι να τοποθετηθει ο κοσμος. Τζαι καθως ετοιμαζουμαστεν για τις διαπραγματευσεις, εν καλα επισης να ανοιξει ο διαλογος των επιλογων. Γιατι εν αστειο να πιστευκει καποιος ότι εν θα εμφανιστουν τα θεματα αργα η γληορα. Τζαι μπορει να ερτουν με τροπους που εν θααρεσουν σε μερικους. Ηδη πλανιεται μια ταξικη δυσφορια. Ενα ρηγμα που εν καλα οι προυχοντες να τον εχουν εννοια.

Τζαι τουτο οδηγα στο ευρυτερο θεμα που παει τζαι ερκεται - αν οι εκλογες θα ειναι «μνημονιακες».
Γιατι να μεν συζητησουμεν τα παντα στες προεδρικες τζαι να δεσμευτουν οι υποψηφιοι για τα δεδομενα της οικονομιας; Ενεν τουτο το ζητουμενο; Να πουν τι δεχονται, τι θα προστατευσουν τζαι να εχουμεν τις δηλωσεις τζαι δεμσευσεις οποιου φκει.
Ιδου μερικα δεδομενα για τα οποια εν σημαντικο να ξερουμεν την θεση των υποψηφιων  - ενδεχομενως τζαι των κομματων που τους υποστηριζουν.
1. Ειναι τα δικαιωματα των εργαζομενων [οπως η ΑΤΑ τζαι ο 13ος] θεσμοι που πρεπει να προστατευθουν, ναι η οϊ; Να γινουν αναπροσαρμογες, αλλα ο θεσμος να παραμεινει. Διοτι αν θα καταργησουμε την αμυνα των εργαζομενων απεναντι στες αγορες [τζαι αμα η κερδοσκοπια συρνει κρατη κατω, τοτε χωρις θεσμους πως θα αμυνθει ενας εργαζομενος;], τοτε να τεθει ξανα το ζητημα της χρεοκοπιας της Λαικης. Μπορει δικαστικα να αμφισβητηθει η αποφαση της Βουλης, με αξονα τζαι την συμμετοχη αλλα τζαι τον ενεργο ρολο του δικηγορου της τραπεζας, Ν. Παπαδοπουλου, να διορισει ατομα τα οποια ενδεχομενως διασφαλιζουν προσωπικα συμφεροντα. Οι γερμανοι επηαν στο ανωτατο για τον ESM.
2. Θα γινει σεβαστη η διαβουλευση των κυβερνησεων με το συνδικαλιστικο κινημα τζαι γενικοτερα το ζητημα του «κοινωνικου διαλογου», η οϊ.
3. Ειναι θεμα αρχης οτι δεν θα ιδιωτικοποιηθουν κερδοφορες επιχειρησεις του δημοσιου; Τζαι τουτον εν πιο νευραλγικο που τζαι που την Συτα, γιατι αφορα το τζαι το φυσικο αεριο.
4. Να ξεκαθαρισει τι θα γινει με την φορολογηση του πλουτου. Τζαι δαμαι αξιζει να δει καποιος τζαι το αναποφευκτο που καμνει ότι εν θωρει το κοντοφθαλμο βλεμμα των αστων μας τζαι των απολογητων τους στα ΜΜΕ. Δηλαδη νομιζουν ότι μεσοπροθεσμα εν να καταφερουν να διατηρησουν τον εταιρικο φορο στο 10%; Τζαι αμα, λογω των κεντροευρωπαικων συμφεροντων, στα οποια μερικοι εν ετοιμοι να υποτακτουν χωρις δευτερη σκεψη, απαιτησει ομοιομορφια εταιρικου φορου, με ποιους ψηφους τζαι ποιον ανυπαρκτο βετο θα πουν οϊ; Τοτε εν να σκεφτουν τζαι τζηνοι την λιρα.

Υπαρχουν τζαι αλλα.
Γιατι να μεν συζητηθουν δημοσια;

Οϊ μονο για τες εκλογες - αλλα τζαι για το τι θα ακολουθησει. Οι κραυγες των διαδηλωτων στην Μαδριτη για δημοψηφισμα πριν αλλα νεα μετρα, εν κατι που επισης εν καλα να συζητηθει. Στο κατω κατω το δημοψηφισμα για την λυση εχουμεν το εμπεδωμενο, γιατι να μεν διευρυνουμε την δημοκρατια σε σημαντικα ζητηματα όπως η οικονομια. Να ψηφιζει ο κοσμος αν γινει μνημονιο τζαι εν παει καλα, τζαι θελουν, οι της τροικας, δευτερο, τζαι τριτο κλπ – να ψηφιζουμε για εναλλακτικες λυσεις. Τζαι οι προεδρικες μπορει να εν ευκαιρια να πει ο καθενας τι νομιζει, για εχουμεν ενα εστω αρχικο πλαισιο. Που τα τωρα μεχρι τα εισοδηματα που το φυσικο αεριο. Τουτο πρεπει να ενι το δικο μας πλαισιο.

Εν κατι το μνημονιο που μπορει απλα να αποφασιστει χωρις δημοσια συζητηση;
Τζαι για να γινει συζητηση πρεπει να δουμε τζαι τες εναλλακτικες λυσεις - εχουμεν φοντο το φυσικο αεριο, τζαι εχουμε τζαι την γεωπολιτικη μας θεση.
Γιατι μιλωντας για τα οικονομικα θα πρεπει να μιλησουμεν τζαι για την γεωπολιτικη. Αν δεν προσεξουμεν να κρατησουμε τις ισορροπιες αναμεσα σε μεγαλες δυναμεις, αυριο μπορει να βρεθουμεν χωρις ρωσικη, κινεζικη τζαι αραβικη στηριξη οϊ μονο στο κυπριακο αλλα τζαι στο φυσικο αεριο. Τζαι οσοι ζουν με τις αυταπατες οτι εν να τους ρωτησουν οι δυτικοι αμα τους κοψουν να εν εγκλωβισμενοι χωρις επιλογες, ζουν στην κοσμαρα τους.
Μια μιτσια οδυνηρη υπενθυμιση: ξερετε γιατι μιλουν για «200,000 προσφυγες» που την Συρια; Εννοουν οτι αν πεσει η κυβερνηση τζαι νικησουν οι ισλαμιστες τοτε θα ακολουθησει εξοδος των χριστιανων. Η Δυση εν εσιει προβλημα να πουλησει τους χριστιανους της Συριας για να τα εσιει καλα με την Σαουδικη Αραβια αλλα τζαι για να διοχετευκει τους ισλαμιστες μακρυα που αλλες περιοχες.

Οποτε φυσικα πρεπει να δουμε αν μας συμφερει το ευρω, σε ποια ταχυτητα των ευρωπαικων ζωνων θα ενταχθουμε, τζαι να εχουμε αποψη.

Ο παρεας μου ο ανθρωπολογος, που εν ψηφιζει, λαλει μου: «Εγω προτιμω να το διαπραγμετευτει ο Χριστοφιας το μνημονιο. Τουλαχιστον μαζι του εν να εχουμε καποιον που εν να στηνει ποϊ. Οι αλλοι εν να δεχτουν πριν να τους ρωτησουν.» Μια εκδοχη.
Η άλλη εκδοχη λαλει ότι η αριστερα εν πρεπει να δεχτει μνημονιο.
Υπαρχει τζαι καλοπροαιρετος κοσμος, αναμεσα στους δημοσιογραφους ας πουμεν, που φαινεται να σκεφτεται ότι η τροικα, τζαι η κριση, μπορει να βοηθησουν να σαστουν διαφορα – που τες τραπεζες μεχρι τους «υψηλοβαθμους» [ειπαμεν εν καλοπροαιρετοι] της δημοσιας υπηρεσιας. Αν ειδα καλα θεμας, ο Α. Κυπριανου αναφερτηκεν τζαι σε μιζες που κυκλοφορουν.

Αλλα η συζητηση εν μπορει να γινεται που την οπτικη του 1878 όταν ηρταν οι εγγλεζοι στην Κυπρο για να εχουν βαση διπλα στην διωρυγα του Σουεζ, στην πιο πολυτιμη διαδρομη προς την Ινδια, τζαι επαιζαν μας το ότι ηρταν να μας εκπολιτισουν. 
Η διαπραγματευση να γινεται τζαι που την οπτικη του 2020 τζαι της γεωπολιτικης σημασιας της Κυπρου σημερα. Αλλα ενδεχομενως τζαι τες προοπτικες που εκφραζει η κοινωνικη δυσφορια στην Ευρωπη.
 • September 23rd 2012 at 17:35

Το Δημοψηφισμα για τα "μετρα", η ξαφνικη ελλειψη φιλελευθερων στο παζαρι τζαι προ[σ]κληση για ενα στοιχημα

By linopampakos

Απο οτι θωρω η αποψη για δημοψηφισμα για τα μετρα/μνημονιο ακουεται - τζαι μπορει τζαι να απλωνεται. Οπως τζαι η δυσφορια οτι το κεφαλαιο, "οι μεγαλοι" [οπως τους ελαλουσαν σε μια κουβεντα για τα εργασιακα που ακουα προχτες στην γραμμη στο σουπερ μαρκετ], θελουν να εκμεταλευτουν την ευκαιρια για το δικο τους "συμφερον". Μια αρκετα ολοκληρωμενη διατυπωση, για δημοσψηφισμα για τα μετρα, που τον Σ. Καττο [εστω τζαι αν διαφωνω σε μερικα σημεια με την ορολογια του για την ε/κ κοινοτητα]:
http://erascy.blogspot.com/2012/09/blog-post_28.html
Ευρυτερα υπαρχουν δυο επιλογες: ειτε θα γινει μια συναινετικη προσπαθεια [αρα εκτος που την πολιτικη ελιτ, θα συμμετεχουν τζαι οι οργανωσεις των εργαζομενων, αλλα τελικα τζαι οι πολιτες], ειτε η ρηξη που διαμορφωνεται ηδη θα γινει πολλα πιο βαθκια - τζαι ο σιφουνας, οταν εκραγει στο μελλον, θα παρει διαφορα στο περασμα του. Γιατι μπορει σημερα οι μεγαλομετοχοι των τραπεζων τζαι οι εργοδοτικες οργανωσεις να ελεγχουν τα πρωτοσελιδα των ΜΜΕ, αλλα αυριο αν "φερει  ο φουρνος την πυρα"; Τζαι μερικοι μαλλον εν καταλαβουν ιντα που γινεται. Ουτε για τες τρυπες των τραπεζων ουτε για τες δυναμικες των μεταμορφωσεων. Μπορουν να δουν γυρον τους, που τα Βαλκανια μεχρι την Ισπανια-Πορτογαλια για να δουν τες μεταστροφες. Μπορει καποιος να δει που ηταν η αντιληψη της "κοινης γνωμης" πριν 2-3 χρονια  τζαι που εν σημερα - στην Ελλαδα λ.χ. Η τζαι την αλλαγη σε μερικους μηνες στην Ισπανια. Παρα τα πρωτοσελιδα τζαι τα στημενα κειμενα, εκπομπες.

Η εννοια του δημοψηφισματος εν το πιο σημαντικο δημοκρατικο κεκτημενο στην Κυπρο τα τελευταια χρονια. Τζαι μπορουμε να το καμωμεν τζαι χωρις εξτρα εξοδα.
Αφου γινει η διαπραγματευση για το μνημονιο, με ανοικτη ατζεντα για να ξερει ο κοσμος τι υποστηριζει ο καθενας, οτι καταληξουν οι πολιτικοι τζαι η κυβερνηση με την τροικα [γιατι μπορει να μεν υποστηριζουν τα ιδια ουλλοι, τζαι να μεν χωνουνται μερικοι πισω που την τροικα],  
να παει για εγκριση μαζι με τες προεδρικες του Φερβαρη.
Τουτο σημαινει δημοκρατικη νομιμοποιηση.
Αν δεν περασει, να δοκιμαστουν οι αλλες εισηγησεις που θα ακουστουν.
Τζαι αν ερτουν παραπανω πιεσεις για μετρα, αν η λιτοτητα οδηγησει σε διευρυνση του ελλειματος, να ξαναγινει δημοψηφισμα με τες ευρωεκλογες που εν να γινουν σε ενα χρονο, τζαι υστερα τες βουλευτικες τζαι τες δημοτικες. Να ψηφιζουμεν για τα θεματα που μας αφορουν μεσα στα πλαισια των τελετουργιων της αστικης δημοκρατιας. Να φκαινουν οσοι θελουν καρεκλες – αλλα να εχουμεν τζαι εμεις, οι πολιτες, βετο. Μπορει να εν τζαι μια εισηγηση για τους ευρωπαιους για το ινταλως πρεπει να παιρνονται ετσι αποφασεις. Ο «ευρωπαικος δρομος» θα εν μαζι μας.
Λογικα οι πολιτικοι-υποψηφιοι, με βαση οσα εχουν πει, θα πρεπει να δεχτουν. Ο Λιλληκας ειπεν, πριν τζαιρον, οτι υποστηριζει δημοψηφισματα μεχρι τζαι για ανακληση εκλελεγμενων. Ο Αναστασιαδης, τωρα παιζει το οτι θα ακουει τους αλλους, θα βαλει αντιπροσωπους κλπ για να πεισει οτι εν θα παιρνει τζηνος αποφασεις, οποτε λογικα θα πρεπει να δεχτει τζαι αμεση συμμετοχη των πολιτων -εκτος βεβαια αν τον ενδιαφερει μονο ο Καρογιαν. Ο Μαλας, τζαι η αριστερα, εν αυτονοητο οτι θα πρεπει να δεχτουν αφου η διευρυνση της δημοκρατικης συμμετοχης, εν μερος του ιστορικου τους εργου.
Ατε να δουμεν ποιοι εν να φοηθουν τους πολιτες - τους οποιους, κατα τα αλλα, θα εκλιπαρουν τον Φερβαρη. Αλλα τζαι μετα...Τζαι ετσι αποφαση θα εσιει τζαι την στηριξη των συνδικατων αλλα τζαι οσων εμπλεκονται αμεσα η εμμεσα με τα «μετρα» κλπ.

Στην προεκλογικη διαδικασια ως τωρα ειχαμεν μια σχετικη οπισθοδρομηση σε σχεση με την διαδικασια εκδημοκρατισμου. Η συμφωνια Δηκο-Δησυ βασιζεται αναποφευκτα στο ψεμα. Εν ενα πραμαν να καμνεις μια συμφωνια [που εν λογικο τζαι αναμενομενο] τζαι εν αλλο να καμωνεσαι οτι αλλαξες πληρως θεσεις τζαι εν το καταλαβεις καν. Υποθετεις ότι ο κοσμος που σε ακουει ειτε εν καταλαβει, ειτε δεχεται ότι λαλεις ψεματα. Τζαι στα οικονομικα να δεχτω οτι ο Αναστασιαδης εν πολλοκαταλαβει, εν πολλοασχολειται [σε οποιαδηποτε περιπτωση εν σιουρα καλλιτερος που τον Αβερωφ], οποτε το οτι "επιβληθηκαν" [στο χαρτι βεβαια] θεσεις του ΔΗΚΟ ενεν συγκριτικα καθολου κακο. Ομως στο κυπριακο; Δηλαδη θελει να μας πει ο Δησυ, οτι τοσο τζαιρο ουλλες οι διαφωνιες ηταν απλα παρεξηγηση τζαι τωρα εβρεθηκεν μια μαγικη φορμουλα προεκλογικα; Εν θεμα απλης λογικης: ειτε πριν ελαλουσαν μας ψεματα [για τες διαφωνιες Δησυ-Δηκο, Δησυ – Ευρωκο κλπ] η τωρα λαλουν ψεματα. Τζαι σαφως εν τωρα που μας περιπαιζουν. Οποτε τζαι οι δηλωσεις ότι ηταν ταχα μου κατι το νέο κλπ [ανακαλυψαν την τασιηνοπιττα], ηταν παραπανω περιπαιξιμο.
Ο ηγετης του ΔΗΣΥ, οπως τζαι ο Κληριδης το 1998, εν μιλα γιατι εν θελει να πει τι πιστευκει, η τι νομιζει οτι θα καμει.Τζαι δαμαι ισως το προβλημα να ενι οτι ενω ο Κληριδης εισιεν αποψεις, ο Αναστασιαδης εν ξεκαθαρο [σε οσους εν ειμαστεν οπαδοι του] καν τι θελει. Εν σαφες ότι η κοινωνια εν τον εμπιστευκεται. Τζαι ενεν το 2004 το προβλημα. Αλλαξεν τοσες φορες αποψη που τον τζαιρο της Τσουγιοπουλου, το 1992, που εν θεμα οντως αν πιστευκει κατι η απλα θελει να εκλεγει τζαι που τζιαμαι τζαι τζει θα καμνουν οτι θελουν οσοι τον εκβιαζουν παραπανω. Αυριο αμα η Χιλαρυ [η οποια Χιλαρυ] απαιτησει "σκληρες" υποχωρησεις, ο κυριος ταδε, αν εκλεγει, εν να στραφει στον Καρογιαν να τον στηριξει; Οξα εσιει την εντυπωση οτι το μισος που εκαλιεργησεν για την αριστερα εν να ξεχαστει ευκολα;
Dream on. Τζαι εσυ τζαι οι δημοσιογραφοι σου. Υπαρχουν πολλα mea culpa δυστυχως τζαι μπροστα μας, που καμνουν την εννοια να μοιαζει με δικαιολογια για το εχτεσινο ψεμα.
Για τουτον ένα δημοψηφισμα για το μνημονιο μπορει να εν τζαι ενας τροπος να δειξουν οι πολιτικοι ότι εν βουρουν μονο την καρεκλα για να αποφασιζουν υστερα πισω που κλειστες πορτες, με επιρροες που οσους εχουν "μεγαλα" συμφεροντα πανω τους. Το δημοψηφισμα ενα ειδος σεβασμου στο κοινο.

Παντως το ΔΗΚΟ μπορει να εσιει οντως ενδιαφερον που δαμαι τζαι δα αφου ανοιξεν καπως η βενταγια των επιλογων/προοπτικων. Η νεα ηττα του Ν. Παπαδοπουλου, εστω τζαι με βαση ενα εγγραφο γενικολογων υποσχεσεων, ηταν απολαυστικη. Μπορει ουσιαστικα ο καλλιτερος συμμαχος του Καρογιαν ως τωρα να εν ακριβως ο υποτιθεμενος αντιπαλος του. Εσιει καλιεργησει τοσην εμπαθεια ο νεωτερος Παπαδοπουλος που απλα ερκεται πισω τζαι βρισκει τον. Τζαι σιγα κ. Παπαδοπουλε που εν να μιλησεις εσυ για ρουσφετι - καλα την θεση στην επιτροπη οικονομικων ινταλως την επιασες, τζαι ινταλως την εδιαχειριστηκες; Οξα νομιζεις οτι βαθυ υποσυνειδητο της κοινωνικης καθημερινοτητας ξηχανει τους «αγωνες» σου για τες τραπεζες τζαι την μη-φορολογηση του πλουτου; Εν τζαι χρειαζεται να εισαι αριστερος για να τα δεις. Προφανως εσιει πολλους στο Δηκο που αθθυμουνται τζαι ανησυχουν επισης. Οξα ηταν να πεισεις, εσυ που εξαντλησες οτι πολιτικο κεφαλαιο σου αφηκεν ο Τασσος με το να γινεις φερεφωνο του Αβερωφ, οτι ταχα μου επιασαν σε «μακαριακες» ευαισθησιες; Με ετσι αντι-κομμουνισμο; Κακη πληροφορηση αγαπητε. Οι ευαισθησιες του κεντροαριστερου Δηκο ιστορικα εν άλλες..Αμα σε επουλησεν ετσι τζαι ο Κενεβεζοζος, με την υποσχεση να τον καμουν βουλευτη, αν γινει υπουργος ο Βοτσης, καταλαβεις σε τι εβασιζεσουν...

Το οτι οι μισοι βουλευτες του ΔΗΚΟ [εστω τζαι με τον Ν.Π.] εν εψηφισαν Αναστασιαδη, τζαι μαλιστα ατομα που εψηφιζαν εναντια στον Ν.Π πριν, μαλλον δειχνει τζαι μια ταση προς αλλες κατευθυνσεις παντως – ειτε στες εκλογες, ειτε μετα. Ειπεν το τζαι ο Μ. Κυπριανου παλια, επανελαβεν το τζαι η κ. Αντιγονη [κοιτα να δεις ποια εφκηκεν με αποψη παρακαλω] – «ενεν κακο να μεινει στην αντιπολιτευση το ΔΗΚΟ». Αν θελει να ξαναφκαλει Προεδρο, εννοουσαν.
Να δουμεν λοιπον ινταλως εν να διαχυθει το ΔΗΚΟ τζαι ινταλως εν να αντιδρασουν στο μελλον οι διαφορες τασεις του - γιατι εχουμεν πολλα παιχνιθκια μπροστα μας.

Τζηνο που εξαφανιστηκεν που την αγορα, παντως, εν οι δηθεν εκπροσωποι των φιλελευθερων.Καπου προσπαθει νακκον ο Τορναριτης εν η αληθκεια, τζαι φανταζομαι βολοδερνει μονος του σαν φυλλο συκης ο Κωνσταντινου στον Πολιτη..που τζιαμαι τζαι τζει το χαος. Καλα για το νεαρον, τον Χ. Γεωργιαδη, μαλλον πρεπει να τον καταταξουμε στα πιο συντομα πυροτεχνηματα στο φιλελευθερο συμπαν. Ηταν αξεχαστος ο αυταρχικος τονος του νεαρου όταν απειλαν τον Ιουλιο τα διαχειριστικα συμβουλια των συντεχνιων των ημικρατικων να μεν δανεισουν το κρατος. Τοση καταντια; Να οδηγησετε το κρατος, τζηνο το δυσκολο μηνα, σε κριση για ενα φτηνο προεκλογικο κερδος; Να το αθθυμουμαστεν για να πληρωθει σε ειδος.
Να πεις ενδιαφεραν τον τα συνταξιοδοτικα των εργαζομενων; Στον αυταρχισμο του τοτε, εφυαν του κατι σποντες για επενδυτες που εν θα δεχτουν, αμα πουληθουν οι ημικρατικοι. Α ναι..ο Αναστασιαδης εταξεν του Καρογιαν, δηλαδη των δηκοικων συντεχνιακων, ότι εν θα γινουν ιδιωτικοποιησεις..
Θα εχουμεν γελια.
Ο Γεωργιαδης παντως εν ηβρεν λεξη να πει για τα αξιογραφα, όταν αποκαλυφτηκεν οτι επενδυαν τα συμβουλια των συντεχνιων σε ιδιωτικους οργανισμους όπως οι τραπεζες. Καλα γιατι εν καμνεις αιτηση για εκπροσωπος τραπεζας τζαι ταλαιπωρεις τον καημενο τον Αναστασιαδη που σε εβαλεν τζιαμαι για να εισαι, ας πουμεν, ηπιος; Εβαρηθηκεν τζαι τζηνος τζαι εβαλεν το Μητσοπουλο..Μια σωστη κινηση.
Αλλα ο Γεωργιαδης εν απλα ένα αππωμενο που ηβρεν καρεκλα τζαι επαθεν όπως λαλει το γνωμικο για την συγκινηση του κωλου με τα εσωρουχα. Τα λεβεντοπαιδα της φιλελευθερης δημοσιογραφιας ομως;
Εν εχουν τιποτε να διαμαρτυρηθουν για την "συμφωνια" με το ΔΗΚΟ; Τζαι τοσα τζαι τοσα που ελαλουσαν πριν..Τοσες ευαισθησιες για τες λαθος συμμαχιες των ακελικων, για το κυπριακο, για...:)..
Πρεπει να απολαμβανονται οι στιγμες της αποκαλυψης...

Που ουλλα τα προσφατα επεισοδια τζηνο που μου εκαμεν εντυπωση ηταν η σιωπη για την δηλωση του Τομμυ - οϊ οτι ψηφιζει «μαυρο αλλα οϊ αριστερο" κλπ. Εν την ακουσα ακριβως, αλλα αν ετσι ειπεν οντως, ειναι τιτλος τιμης για την αριστερα. Τζαι γιατι εν την ψηφιζει ενας τυπος σαν  τον Τομμυ, αλλα τζαι γιατι εφερεν τον στο σημειο να δεχτει να ψηφισει μαυρο..:)..
Η ειδηση ηταν αλλη: ειπεν, ο Αρχιεπισκοπος, οτι ο Αναστασιαδης [οϊ ο Καρογιαν αλλα ο ιδιος ο Αναστασιαδης] εδωκεν του την συμφωνια με το ΔΗΚΟ. Αν τουτο ενεν εξευτελιστικο, απορω τι αλλο θελουν οι liberals για να καταλαβουν οτι εν βρεσιει αλλα φτυνουν τους.
Ωστε εν εσιετε προβλημα α;
Μανα μου ρε..τζαι τζηνα τα δακρυβρεχτα για την «κοινωνια των πολιτων»; Ειχα γραψει παλια για τον Ατταλιδη τζαι το ερωτημα του γιατι εν υπηρξε ενα ειδος  φιλελευθερου «κριτικου λογου» την δεκαετια του 1960. Ενας φιλος αθθυμισεν μου οτι ο ιδιος ο Ατταλιδης, αφου εγραψεν ενα που τα πιο σημαντικα κειμενα για την "κυπριακη συνειδηση", την δεκαετια του 90, σε μια εθνικιστικη φουσκα, επηεν τζαι δικαστηριο γιατι αποκαλεσεν τον ο Λυκαυγης "νεοκυπριο". Τοτε ηταν στην φαση της καρεκλας – τζαι προφανως οι επιστημονικες αναλυσεις [ η τζαι οι πολιτικες αποψεις] αποκηρυσσονται ευκολα αμα καποιος εν θελει να τραβησει ο ιδιος το σκορσο της δημοσιας υπερασπισης αποψεων. Τζαι στην αναγκη δεχεται τζαι την δαιμονοποιηση των αλλων. Αλλα να μεν εχουν παραπονο, υστερα, μερικοι γιατι εν θωρουν διπλα τους παρα την σκια του δικου τους φοβου..Με ουλλο τον σεβασμο.  Το επεισοδιο εν εκφραστικο μιας ολοκληρης ομαδας που ηθελεν να το παιξει ελιτ/ηγεσια της φιλελευθερης μεριδας της δεξιας.
Περαστικα. Βλεπουμεν σε replay ενα ακομα Βατερλω.
Οξα νομιζετε ότι αν φκει ο Αναστασιαδης υστερα εν να περιπαιξετε [η εξαγορασετε] τους δηκοικους τζαι εν να πατε πισω σε οτι ελαλουσετε πριν το 2010, χωρις να εσιει γινει τιποτε; Keep dreaming. Αθθυμαστε ιντα που εκαμνετε στην Βουλη; Χαλλοου..Τολματε τωρα να καμετε τιποτε που να μεν συμφερει σε διαφορους, τζαι εν να ανακαλυψετε το «όλα εδώ πληρωνονται» πιο γληορα από ότι θα ερτει τζαι που μονο του. Γινεστε αιχμαλωτοι μονοι σας σε συνθηκες που εν εχρειαζετουν.

Υπαρχει, ομως, μια φιλελευθερη πτερυγα στην κοινωνια που αρκεψεν να διαμορφωνεται που την δεκαετια του 90 - τοτε που ο Ατταλιδης επηαινεν δικαστηριο εναντια στα οσα εγραψεν καποτε. Μπορει να ηταν η μονη κληρονομια του Κληριδη που αντεξε στο χρονο – εστω ένα 10-12% στον Δησυ. Το τελευταιο κομματι αυταπατης που εσιει τουτη η μεριδα της δεξιας εν ο μυθος των ηγετων. Τωρα, ξανα, εν μπροστα της η φουσκα των δηθεν ηγετων. Τζαι των πολιτικων τζαι των δημοσιογραφων τους. Η ελιτ που σιωπα δουλοπρεπως η συμφεροντολογικα. Εθκιεβασα ένα αρκετα ενδαιφερον κειμενο διαφοροποιησης καποιου Ζηνωνα Σχιζα στο cynews:
 http://cyprusnews.eu/zinonas-schizas/584667-2012-09-29-08-23-05.html
 Αρκετα καλο οσον αφορα την συνεπεια στις φιλελευθερες θεσεις της τελευταιας δεκαετιας τουλαχιστον – αλλα ενοιωσα παλε να εν καπου ακομα αιχμαλωτο της λογικης των ηγετων, των "υγιων" τζαι των "ασθενων" μεριδων της κοινωνιας. Διοτι το να λαλεις οτι το Δηκο εν μερος του ασθενους μερους, τζαι να θεωρεις σχεδον αυτονοητο οτι ο Δησυ εκφραζει μονο φιλελευθερες "ευρωπαικες" [υγιεις] αποψεις, εν προβολη επιθυμιας δυστυχως. Θα ηταν καλα βεβαια για την κοινωνια ολοκληρη - αλλα θελει δουλεια κατι τεθκιον τζαι προφανως η εντυπωση πως ο Αναστασιαδης θα εβοηθαν ["θα εφευγε μπροστα"] σε ετσι μεταμορφωση ηταν λαθος. Ενδιαφερουν τον αλλα πραματα. Οι φιλελευθεροι θα πρεπει αργα η γρηγορα η δουν τα φαντασματα της "οπισθοδρομησης" [για να το βαλω στην ορολογια τους] στην ντουλαπα τζαι να μεν καρτερουν μαγικες λυσεις. Παντως ο κ. Σχιζας ηταν που τους λλιους εντιμους που το ειπαν δημοσια - ακομα τζαι σε διαφοροποιηση με την λαγνεια της καρεκλας που διακατεχει πολλους προφανως, μεχρι προσφατα, wannabe "πνευματικους η πολιτικους ηγετες" της φιλελευθερης τασης.
Γενικα θκιεβαζωντας το κειμενο ειχα την αισθηση οτι ηταν μια οντως "εντιμη" τοποθετηση - αλλα σωστο feeling, λαθος πλαισιο. Στην δημοκρατια νομιζω οτι εν πρεπει να ζητα καποιος ηγετες – πρεπει να ζητα ειλικρινεια [τζαι ναι εντιμοτητα στο να εν συνεπης καποιος σε οτι ειπεν τζαι οτι καμνει] που τον συμπολιτη που αναλαμβανει τον ρολο του Προεδρου.
 Οπως εγυριζα στο ιντερνετ να δω καποια αντιδραση στην δηλωση του Τομμυ ότι του εδωκαν το εγγραφο, αθθυμηθηκα ένα προσφατο σχολιο του woofis για τες θρησκειες τζαι τον φανατισμο τους - τζαι στην Κυπρο. http://woofisarfkai.blogspot.com/2012/09/blog-post_18.html. Εφανηκεν μου σαν την απαντηση που εγυρευκα  δειγμα νομιζω μιας φιλελευθερης καθημερινοτητας που θα αναδυθει, καποτε, αυτονομη – χωρις αναγκη που «ηγετες», πνευματικους πατερες κλπ. Μπορει να μεν πολλο-συμφωνα με την αριστερα σε διαφορα, αλλα στα βασικα του νεωτερικου λογου τζαι πρακτικης, εν να τα εβρουν. Όπως στο ότι η εκκλησια εν πρεπει να εσιει λογο στην πολιτικη. Τζαι σε τουτο ο Τασσος ηταν ο πρωτος που εν επηρεν αδειαν που τους παπαες για να διορισει υπουργο παιδειας της επιλογης του. Ο Κληριδης αντιθετα…Οι αδυναμιες τζαι τα τραγικα λαθη του κ. Γλαυκου..
Αληθκεια αν αληθευκει οτι θα διοριστει τζαι ο Κατσιαριστρας καπου, εν να το καμουν γαργαρα παλε μερικοι;..:)..Ακουεται παντως..Φορηστε κρανη..


Εκτος που τους φιλελευθερους, υπαρχει τζαι μια αλλη διασταση που εν να πρεπει να τοποθετηθει επισης αναζητωντας συνεπεια - η ταση για στηριξη της ανεξαρτησιας απεναντι στις δυτικες πιεσεις - αφου εν τζαι της ανεξαρτησιας σημερα, αλλα τζαι αφου ειδαμεν τζαι τα νεα μυστικα εγγραφα των εγγλεζων..Αλλα αλλην φορα τουτο..

Να κλεισω λοιπον με ενα στοιχημα. Θα εμπορεν να ηταν για την «εκ περιτροπης» αλλα να εστιασω στο θεμα των «50, 000 εποικων» που εν το πιο κουφο. Ωστε εν να την αποσυρουν την "προταση" τα κοπελλια α; Δαμαι εν ενα κομβικο σημειο του συνολικου ψεματος. Τζαι οι 2 [Αναστασιαδης, Καρογιαν - γιατι εν μετριοπαθης κεντρωος ο αθρωπος, εστω τζαι αν ο δημοσιος του λογος ποτε εν ηταν ειλικρινης] ξερουν οτι θα ηταν ευλογια αν υπηρχεν πιθανοτητα να δεχτουν οι τουρκουπριοι ετσι αριθμο. Θα ζητησουν πολλα μεγαλυτερο - ιδιαιτερα αν ξανανοιξει το θεμα της ε/κ διεκδικησης. Τζαι καλα ο Καρογιαν τι να πει σε ενα κομμα που τωρα εμαθεν να αθρωνει την λεξη διζωνικη, ο Αναστασιαδης;
Ενεν τουτος, τζαι η εφημεριδα του, ο Πολιτης, που εκλαιουνταν συνεχεια που το 2004 ως το 2008 οτι ο εποικισμος εν το μεγαλυτερο προβλημα; Τζαι τωρα θελουν να καθυστερησουν τζαι αλλο, τζαι καμωνουνται οτι οι 50,000 εποικοι εν πολλοι;
Παω στοιχημα [μεχρι 500 ευρω - για να ταιρκαζουν τα νουμερα υπο συζητηση..:)] οτι στο τελος
ειτε θα αναγκαστουν /αναγκαστουμεν να δεχτουν/δεχτουμεν παραπανω αριθμο εποικων/μεταναστων
Ειτε εν θα μας ρωτους καν πκιον σε ποσους θα διουν αδεια πολιτη στην Βορεια Κυπρο. 
Εσιει κανενα προθυμο για να καμουμεν τζαι λλιον χαζιν;

Για να κρατουμεν τζαι επαφη με την επικαιροτητα περα που τα του χωρκου μας:
 1. Για οσους εχουν λαγνεια για την λιτοτητα τζαι "μετρα περσι": Υπενθυμιζω ότι στην Ισπανια υστερα που τοσες τζαι τοσες περικοπες τζαι λιτοτητες, αγωνιζονται απεγνωσμενα να κατεβασουν το ελλειμα τουλαχιστον στο 6.3% ["Judging by the fiscal balance at the end of August, the government will far exceed its deficit target of 6.3% of GDP in 2012 - λαλουν οι ανταποκρισεις]. Να αθθυμισω ότι το κυπριακο ελλειμα εν γυρω στο 3.5-4.5%. Εν τζαι εν κακο να ειμαστεν ειλικρινεις. Αν ειχαμε αυστηρη λιτοτητα περσι φετος θα ειχαμεν το ελλειμα πολλα πιο ψηλα φετος.
 2. Μεχρι τζαι ο economist. Αγχος τζαι κοντρα αγχος το περιοδικο του διεθνους κεφαλαιου, να μας πεισει ότι ατε μπορει τζαι να φκαινει που την υφεση η Βρετανια. Αλλα, λαλει, εν πρεπει ο υπουργος οικονοικων να επιμενει σε αυστηρη λιτοτητα για να κατεβασει τζαι το δημοσιο χρεος. Ας εστιασει λαλει μονο στο ελλειμα – τζαι αν κατεβει τζηνο μεχρι το 2016 παλε καλα ενι. Interesting α;..:)..Ιντα ακουστε τζαι συμβουλη για να βοηθηθει η οικονομια: «..Το σχεδιο για «χρηματοδοτηση με στοχο την παροχη δανειων» που ξεκινησαν το υπουργειο οικονομικων τζαι η Κεντρικη τραπεζα προσφερει φτηνη χρηματοδοτηση σε τραπεζες οι οποιες διατηρουν η ενθαρρυνουν την δανειοδοτηση.» Αυτά μπορεις να τα καμεις αμα εσιεις δικο σου νομισμα. Ειπεν το τζαι ο economist…:). Τζαι οι Πολωνοι οϊ μονο εν θελουν να μπουν στο ευρω, αλλα η δεξια εκαμεν διαδηλωση την Κυριακη εναντια στην αυξηση του οριου αφυπηρετησης...Χμ..:)

 • October 1st 2012 at 10:11

Οι 3 τασεις απεναντι στην τροικα, τα μετρα, την λιτοτητα τζαι το μελλον – τζαι ένα μαλλον ιστορικο διλλημα των Δημοσιων Υπαλληλων

By linopampakos

Το κειμενο εγραψα το εχτες, αλλα ετσι που περιεργεια ειπα να καρτερω να δω ινταλως ηταν να εν οι εφημεριδες σημερα, Δευτερα. Μα ιντα απολαυστικη επιβεβαιωση ο Φιλελευθερος..:)..Εσιει μιαν εφτομαδα που μασιεται η αρχισυνταξια να φκαλει ότι η τροικα εν καλη. Αλλα επειδη πρεπει να κρατει ισορροπιες η εφημεριδα παιζει το καπως [ασε, δηλαδη, που στο οικονομικο της μερος, εσιει ατομα που επιμενουν να αθθυμιζουντην αιτια της κρισης στες τραπεζες]  – γραφω πιο κατω για τουτο το εμμεσο στυλ. Σημερα εσιει ένα τιτλο ότι οι πολιτες εχουν 2 μνημονια «στους ωμους». Ο τιτλος εν για να αυξανει την ενταση – εννοα ειτε της τροικας ειτε της κυβερνησης [πρωτο υπονοουμενο: ουλλα μνημονια ενι, μεν πολλο-ασχολειστε με διαφορες τζαι ιδιαιτερα κριτικη στην τροικα]. Στο μιτσην υποτιτλο λαλει: «Ελλειματα: θεμα κουρεματος του χρεους». Γυρευκω τζαι εγω να δω ποιον «χρεος» «ελλειματων» εν τουτο τζαι φτανουμε στην σελιδα 12 που εν η πραγματικη ειδηση: Ενεν για «ελλειματα» το θεμα – εν για τες ζημιες των τραπεζων που πασιν βουρητες πανω – εφτασαν τα 12 δις. Βεβαια η δημοσιογραφος στον οικονομικο φιλελελευθερο εν σοβαρη: γραφει για την κατασταση στον τραπεζιτικο τομεα. Οϊ για το «ελλειμα» που παραπεμπει στο κρατος, το δημοσιο, τον προυπολογισμο κλπ. Μια μιτσια κομπινουλα λοιπον που την αρχισυνταξια για να αυξησει την ενταση στο πρωτοσελιδο τζαι να μας καμει να ξεχασουμε για ποιο λογο θα πληρωσουμε, τζαι γιατι η τροικα εν δαμαι. Τζαι το προβλημα ενι ότι για το χατηρι των τραπεζων το δημοσιο χρεος [οϊ το ελλειμα]  μπορει να φκει τζαι πανω που 120%. Οποτε λογω τραπεζων μπορει να φυουμεν που το ευρω ετσι τζαι αλλοιως; Εν τολματε να το σκεφτειτε α;..:)

Μπα, ενεν τουτη η ειδηση. Το κολπο με τα δυο μνημονια αναφερεται σε ένα κειμενο στην σελιδα 3. Ανωνυμο κειμενο – ταχα μου, γραφει κατω κατω «ειδικος συνεργατης». Εν εσιει ονομα το κοπελλιν οξα αντρεπεται; Οποιος το δει, τζαι ακουσε τες δηλωσεις του σαββατοκυριακου, τζαι αθθυμαται τζαι τες ασκησεις του Αβερωφ στο να καμνει ταχα μου αναλυσεις με τα μισα στοιχεια, μαλλον τον συγκεκριμενο κυριο, η τον περιγυρο του, φωτογραφιζει η φρασεολογια [ιδιαιτερα του κομμαθκιου της υποτιθεμνης «συγκρισης» που εν επι λεξει εκφρασεις γνωστες copy paste]. Το γενικο νοημα εν ότι η εισηγηση της τροικας μια χαρα ενι. Να υιοθετηθει αμεσως, εν το βασικο νοημα. Δηλαδη κατασκευαζει "ειδηση" η αρχισυνταξια : πιανει μια "ερευνα" [που εν μια αποσπασματικη αποψη που εκφραζει συγκεκριμενα πολιτικα τζαι οικονομικα συμφεροντα] που ξερει η αρχισυνταξια, οτι εν υπερ της τροικα, αλλα παρουσιαζει την, παραπανητικα, ταχα μου, σαν "ουδετερη" [βολικα παραπεμπει σε "ειδικο συνεργατη"] για να φκαλει πρωτοσελιδο σαν "ειδηση". Τουτο εν αποψη κυριοι/ες ενεν ειδηση. Αλλα. ..
Μερικα μαργαριταρια: Υποτιτλος – «Ο μυθος για τον συσσωρευμενο πλουτο». Δηλαδη εν υπαρχει συσσωρευμενος πλουτος; Εκτος αν αλλαξε το νοημα το λεξεων μαλλον τουτο θελει να πει ο τιτλος. Η τροικα ειπεν, λαλει το κειμενο να αντληθουν 20 εκατομυρια που επιπροσθετη φορολογηση ακινητων, ενώ η κυβερνηση θελει να αντλησει 80 εκατ. [φυσικα εν λαλει ποιοι γλυτωνουν το ποσο των επιπροσθετων 60 εκατ. ] με «μονο κριτηριο της αξια τους». Ώστε; Τουτο εν το προβλημα – γιατι να φορολογειται η ακινητη με βαση την «αξια» της. Εφυεν του συγγραφεα τζαι αυτοκαρφωνεται.  Γινεται να φορολογειται η γη με βαση την «αξια της» μονο;  Πε το φιλτατε: γιατι να πληρωνουν οι πλουσιοι παραπανω; Ιδου το προβλημα.Προφανως ενεν μυθος ουτε ο "συσσωρεευμενος" ουτε οι δημοσιοι υπηρετες τζαι δικηγοροι του.

Ας επιστρεψουμε πισω την ευρυτερη εικονα: Εσιει αρκεψει  να διαμορφωνεται ενα σκηνικο που μπορει να παει μεχρι τις προεδρικες τζαι μαλλον εν να χαρακτηρισει τζαι την επομενη περιοδο - μεσοπροθεσμα η μπορει τζαι μακροπροθεσμα. Φαινουνται να διαμορφωνουνται 3 τασεις:

1. Το μπλοκ του κεφαλαιου – η οταν τα ΜΜΕ αγωνιζονται για την τροικα. Εν ξεκαθαρο πκιον οτι η μεριδα του αρπακτικου κεφαλαιου που εμετετρεψε τες τραπεζες σε αγωγους μεταφορας της κρισης στην κυπριακη οικονομια, εσιει παρακλαθκια τζαι στην ΟΕΒ τζαι ο βασικος εκφραστικος τους μηχανισμος ενεν οι δικηγοροι τους στην Βουλη [Αβερωφ-Ν.Παπαδοπουλος] αλλα μια πτερυγα [μαλλον η πλειοψηφια] των ΜΜΕ που λειτουργει πκιον συνειδητα με στοχο την επιβολη οσων πιο σκληρων μετρων γινεται. Θα μπορουσε να πει καποιος οτι εν απλα αντιπολιτευση. Νομιζω εν βαθυτερο – φαινεται να υπαρχει μια στρατηγικη μιας μεριδας του κεφαλαιου που μεταφερεται που τα ΜΜΕ ειτε μισοσυνειδητα, η εστω σαν αναπαραγωγη κλισε.

Η πρωτη γραμμη εν να δημιουργηθει ενα αισθημα οτι εν υπαρχουν αλλες λυσεις πιθανοτητες κλπ, να κατασκευαστει, δηλαδη, ενός ειδος ηγεμονικης ιδεολογια οπου οι διαταγες της τροικα [τζαι οι επιθυμιες της ΟΕΒ] εν κατι σαν τα φυσικα δεδομενα. Οποτε γινεται υπογειος πολεμος εναντια στην πιθανοτητα διακρατικου δανειου, γινεται προσπαθεια να μπλοκαριστει η διαδικασια αδειοδοτησης για το φυσικο αεριο, να μεν γινουν επενδυσεις συντομα, καλιεργειται πανικος για «σταση πληρωμων», δαιμονοποιουνται ακομα τζαι οι προβληματισμοι για το ευρω, κλπ.

Η δευτερη γραμμη εν να πολεμηθουν εναλλακτικες προτασεις στις εισηγησεις της τροικα. Δαμαι ο στοχος ενι να ενισχυθει το πλαισιο του "αναποφευκτου", αλλα υπαρχουν τζαι πιο συγκεκριμενα συμφεροντα: η επιθεση εναντια στο Δημοσιο σημαινει οτι καθε περικοπη δικαιωματων στους δημοσιους υπαλληλους θα μεταφερθει [με την λογικη του «αναποφευκτου»] τζαι στον ιδιωτικο τομεα – με εμφαση βεβαια στους εργαζομενους. Για τουτο υπαρχει μια λυσσα μερικων να γινουν δεκτοι οι οροι της τροικα – διοτι αν οι περικοπες τζαι οι οροι προσφορας του ιδιωτικου τομεα καθοριστουν εσωτερικα, με μια κοινα αποδεκτη συμφωνια, εν θα εν ευκολο υστερα για τους εργοδοτες να κοψουν την ΑΤΑ, τον 13ο κλπ στην μη-δημοσιο τομεα. Τζαι όπως εφανηκεν τζαι στο πρωτοσελιδο του φιλελευθερου, θα χρησιμοποιηθουν τζαι τα πιο αντιφατικα επιχιερηματα για να περασει η θεση της  αυστηρης λιτοτητας. Οποτε η δαμαι ένα που τα υπογεια σημεια αντιπαραθεσης εν το ποσο που αναγκαστει να προσφερει ο πλουτος [εν τουτο που θελουν να καλυψουν αμα μιλουν για «ιδιωτικο τομεα» - απλα βαλουν μπροστα τους υπαλληλους στους οποιους θα επιτεθουν μετα, με περικοπες ανα επιχειρηση].

Η τριτη παραμετρος ενι να ανοιξει η πορτα για ξεπουλημα του δημοσιου πλουτου. Ας ειμαστεν ειλικρινεις. Οι Αβερωφ τζαι Ν. Παπαδοπουλος ενεν καν θεωρητικα νεοφιλελευθεροι. Εν αυθεντικοι συνεχιστες του κρατους του ρουσφεθκιου. Απλα τωρα θελουν να πιανουν οι ιδιοι, η ο κυκλος τους, μιζες που το ξεπουλημα του Δημοσιου η τις επιθεσεις εναντια στο Δημοσιο. Τοτε, την δεκαετια του 60, που η κυπριακη αστικη ταξη εν εμπορεν να δημιουργησει αναπτυξη, η δεξια τζαι το κεντρο εστηριζαν τες ιδεολογικες αερολογιες της εθνικοφροσυνης στο πρακτικο ρουσφετι του  ανεξαρτητου κρατους - οι ιδιοι που ταχα μου εθελαν «ενωση», εγεμωναν το κρατος με τους συγγενεις τους . Τωρα που το κρατος εφτιαξε πλουτο, αλλα το τοπικο κεφαλαιο εσυνειδητοποιησεν την ανικανοτητα του παλε [τζαι τον κινδυνο που τα ξενα κεφαλαια που ερκουνται] σαν να γυρευκει να κλεψει που το συσσωρευμενο δημοσιο πλουτο. Μερικοι συμπεριφερονται σαν να θελουν ενα νεο χρηματιστηριο - αλλα τουτη την φορα με μιζες ιδιωτικοποιησεων.

 Φυσικα τουτο το πλαισιο - της καλιεργειας της αποδοχης της επιθεσης του κεφαλαιου εν μπορει να γινει ευκολα. Εν προβλημα οντως οι συντεχνιες, εν προβλημα τζαι η αριστερα, τζαι εν προβλημα ο Δ. Χριστοφιας στο προεδρικο. Δαμαι ως τζαι του Τασσου, που εισιεν τοσο παθος για την ανεξαρτησια, εγελασαν του τελικα τζαι εβαλεν την Κυπρο ππασα ππασα στο ευρω – τζαι εκαταντησεν εξαρτωμενη. Παλε καλα που εν μπορει ο αθρωπος να δει τον γιον του να φωναζει υπερ της υποταγης στην τροικα τζαι την ξενη επεμβαση. Τζαι οποιος διαφωνει με την διατυπωση για το ευρω σαν εξαρτηση σε τουτην την συγκυρια, να μας πει για τους Εγγλεζους τζαι τους Πολωνους πρωτα. Ο Χριστοφιας προφανως ενεν ευκολο θυμα των ταχυδακτυλουργων του κεφαλαιου. Πρεπει να εν καποιος μαννος πκιον για να μεν εκαταλαβεν οτι τα περσινα με το Μαρι ηταν αποπειρα συγκαλυψης της χρεοκοπιας των τραπεζων. Ασε καμιαν ημερα να γραψουμε λλια που τα μαργαριταρια που ακουονται στην δικη - τζαι που οι φυλλαδες που περσι εκαμναν πασιαμα, βαλλουν τα τωρα στις μεσα σελιδες.
Ο Χριστοφιας εν προβλημα, για μερικους, γιατι εκαταφερεν, παρα τες πιεσεις [ιντα χαριτωμενος που ηταν ο Αβερωφ τζαι ο Περδικης με το "ζητω ταπεινα"..τζαι το " η φωνη της λογικης" για να συνεχισει ο Ορφανιδης να συγκαλυπτει τες τραπεζες;] να ανοιξει την πορτα για δει το κοινο τες ευθυνες τζαι τα σκανδαλα των τραπεζων. Τζαι να ξεκινησει η διαδικασια ελεγχου τουτου του τομεα που καποτε υποσχετουν τζαι σημερα εν μια μαυρη τρυπα. Εν σαφες ότι αλλοι ειχαν άλλες φαντασιωσεις που τα περσι.Μεγα Αγχος.
Τζαι τωρα, ο Χριστοφιας διαπραγματευκεται με την τροικα –εν δεχεται απλα. Απεναντι του εν η κατασκευασμενη υστερια των πρωτοσελιδων. Τζαι ο Χριστοφιας ενεν απλα ενα ατομο που το αντιπαθουν γιατι προσπαθει να αντισταθει, η γιατι εν που άλλη κοινωνικη ταξη. Ταρασει τα νευρα τους ακριβως γιατι με την ιδια την υπαρξη του τζιαμαι διατηρα την πιθανοτητα αντιστασης, των εναλλακτικων σεναριων, η τζαι ελπιδας στο μελλον μεσα που την αλληλεγγυη στο παρον.

Τα πρωτοσελιδα της υστεριας. Οι πιο χαζοχαρουμενες φυλλαδες τουτην την περιοδο εν ο Πολιτης τζαι η Αληθεια, σε ελαφρως μιτσοτερο βαθμο [λογω τζαι αλλων υστεριων] η Σημερινη], - ενω στες τηλεορασεις εν δυσκολο να ξεχωρισεις τα συμφεροντα των συγκροτηματων. Ναι πολλοι δημοσιογραφοι τζαι ΜΜΕ υποστηριζουν τον Δησυ γιατι εν το κομμα των πλασματων, αλλα εχουν τζαι οι ιδιοκτητες ατομικα συμφεροντα - τζαι βλεψεις επεκτασης. Μαλλον ο στοχος τους εν η δαιμονοποιηση του Δημοσιου τομεα για να ξεπουληθουν οι κερδοφορες επιχειρησεις: ο Χασικος λ.χ. εν γνωστος στο να πουλα ιδεολογικες λουβανες [απο εθνικιστικες μεχρι φιλελευθερες] φτανει να εν στο καταλληλο σημειο την καταλληλη ωρα που κυκλοφορουν οι μιζες [των πυραυλων η αλλων], η οταν γινονται κολπα οπως το χρηματιστηριο. Αναλογα προφανως ονειρευκεται τζαι ο Παπαδοπουλος του Πολιτη. Τζαι οι υπολοιποι. Ναι, ναι..υπαρχουν τζαι οι δημοσιογραφοι σαν εργαζομενοι που εν σεβαστοι - αλλα εν καλα να εν καποιος ειλικρινης: αμα πουλιεται το πλασμα [εστω σαν προλεταριος] η σιωπα γιατι εν μπορει να πει το οφθαλμοφανες, τοτε εν καλα να το καμνει τουλαχιστον συνειδητα.

Η εμμεση επιθεση του «Φιλελευθερου» σαν συμπτωμα. Ο Φιλελευθερος πουλα το σεναριο της ΟΕΒ αλλα πιο προσεκτικα - ο Πολιτης εφτασε σε ενα σημειο που "Εφκαλεν τελεια την μασκα" λαλει τζαι ο περιπτερας μου. Εγω νομιζω ότι εν κριμα οσοι τζημεσα ειχαν φαντασιωσεις για μια διαφορετικη εφημεριδα.
Ο Φιλελευθερος παιζει το πιο «εξυπνα» στα οικονομικα σε αντιθεση με τις εθνικιστικες του υστεριες που εν μονοκομματες τζαι μονοχνωτες. Αμα αρκεψαν να διαρρεουν τα μετρα της κυβερνησης την Τεταρτη 3/10  λ.χ. ο φιλελευθερος εστιασε αμεσως σε αρνητικες κωδικοποιησεις ["Χαρατσι για ιδιωτες"] για να αποφυγει την προσπαθεια να σωθει ο 13ος, ο θεσμος της ΑΤΑ τζαι να αποφευχθουν οι ιδιωτικοποιησεις - στα σημεια της αντιστασης δηλαδη τζαι της αντιπαραθεσης με την τροικα...Την επομενη τοσο  το σχολιο της εφημεριδας οσο τζαι ο Διευθυντης Συνταξης [που αμα εν για εθνικες υστεριες που ευκολυνουν την Τουρκια, όπως λαλει τζαι ο φιλος του ο Καραμπελιας, εν πρωτος στο να το παιζει, ταχα μου, «αγωνας»] εδειχναν ξεκαθαρη διαθεση υπερ της τροικας [που εισει «λογικη» κατά τον Δ.Σ.]. Αρα - να πληρωσουν μονο οι δημοσιοι υπαλληλοι τζαι να κοπουν τα επιδοματα στους αναπηρους ας πουμεν; Διοτι όταν κοφκεις που το Δημοσιο εκτος που μισθους κοφκεις τζαι παροχες/υπηρεσιες.  Εν ηταν ετσι το σκηνικο τζαι περσι; Τζαι φυσικα κάθε διαμαρτυρια, υστερα, εκαλυφκεν την ο Φιλελευθερος – αλλα εν τζαι ομολογαν στα πρωτοσελιδα ποιοι φιλοι του Διευθυντη Συνταξης εκαμναν τες περικοπες στην βουλη.  Όπως αμα εσιει ανταποκρισεις που αλλες χωρες, ο φιλελευθερος καλυφκει στο φουλ το αδιεξοδο της λιτοτητας, τζαι των επιθεσεων στον Δημοσιο τομεα. Εξω, αλλου, σε άλλο θεμα καποιοι παιζουν το καπως. Αλλα δακατω εν της παπαθκιας τα ξυλα. Οποτε εν καμνει αμεση επιθεση στους δημοσιους υπαλληλους, αφου η πλειοψηφια τους εν τζαι πελατες-αναγνωστες - τζαι ειπαμεν φιλτραρει ο κοσμος αλλα αν ξυπνησει τζαι δει την προεκταση των πρωτοσελιδων; Την  Παρασκευη 6/10, που εκυκλοφορησεν το προσχεδιο των αντιπροτασεων ο τιτλος ηταν: "Τελικα, φοροι και περικοπες". Αναγνωριζεται μεν οτι εν σε "αντιθετη κατευθυνση" που την τροικα, αλλα η εμφαση εν στην αισθηση οτι ενεν καλο. Ομως η επιλεκτικη εστιαση του Φιλελευθερου ηταν σαφης παρα τον εκλεπτισμο: το Σαββατο εισιεν διαφορες θεσεις/δηλωσεις στο πρωτοσελιδο - εσυμπεριλαβε τζαι τον Καζαμια στους οικονομολογους για να εσιει τζαι ένα αριστερο, αλλα ουτε ιχνος αναφορας στους αντιμνημονιακους. Εν μπορει να πει οτι εν υπαρχουν – εσιει δημσοιευσει κειμενα του Σ. Τομπαζου τζαι του Σ. Καττου λ.χ. Ηταν πολλα δυσκολο να εσιει μια δηλωση - ετσι για συμπληρωμα; Οξα υπαρχει ανησυχια αμπα τζαι ενθαρρυνθουν οι αμαρτωλες σκεψεις;

Γενικα παντως η εμφαση στον Φιλελευθερο ηταν στην προσπαθεια καλλιεργειας πιεσης. Αναγνωριζεν παντως ενα προβλημα: οτι ο Χριστοφιας εισιεν πει οτι εν υπογραφει μετρα περα που ενα σημειο. Οποτε εβαλεν τον Σαρρη να μας απειλησει με «σταση πληρωμων». Εσει φερεγγυοτητα ο κ. Σαρρης;  Σε ποσα διοικητικα συμβουλια εταιρειων που εχουν συμφερον που τα μετρα της τροικα, συμμετεχει – ας πουμεν;  Τζαι επειδη ο Χριστοφιας ανησυχει την οικονομικη ελιτ, την κυριακη το πρωτοσελιδο του φιλελευθερου ασχολειται παλε με το σεναριο να μεν υπογραψει τζαι να «παραιτηθει» Γεναρη [αξιον αποριας γιατι, τι διαφορα θα καμουν 20-30 μερες, αλλα τελος παντων], ενω πουπανω εσει το εξης χαριτωμενο τιτλο: "4 μνημονια Χριστοφια, 20 φορολογιες". Το κειμενο στο οποιο αναφερεται ο τιτλος εν ενα μιτση κειμενο χαμενο στο κατω μερος των οικονομικων σελιδων - αλλα  ο πρωτοσελιδος τιτλος βοηθα διπλα: καμνει τα «μνημονια» να ακουονται πιο απλα, οπως τα μετρα προηγουμενων χρονων, ενω επιμενει στην επιθεση στις αντιπροτασεις. Αμα εβαλεν φορολογιες ο Ολαντ μερικοι εκαμναν χαρουες οτι εν νεα προσεγγιση – φορολογα τζαι τον πλουτο. Στην Κυπρο εν καμνει το μετρο - ιδιαιτερα αμα κοντευκει η φορολογια καπως τζαι το κεφαλαιο που πληρωνει τα πρωτοσελιδα. Διοτι όταν τα μετρα ντζιζουν εστω τζαι λλιον τον πλουτο -  υπαρχει προβλημα. Για τουτον τζαι η ιδιαιτερη ευαισθησια στην εννοια του «ιδιωτικου τομεα».

Οποτε προφανως θα πρεπει πκιον να θεωρουμε οτι η πλειοψηφια των ΜΜΕ εν να λειτουργουν σαν οργανα της οικονομικης ελιτ σε τουτα τα θεματα. Διεξαγουν ενα ειδος πολεμου, τζαι εν καλα να το θωρει καποιος σαν εκφραση του που βαρει τζαι τι θελει να πει τουτη η πτερυγα του κεφαλαιου. Τζαι χρειαζονται σαφως εναλλακτικες μορφες πληροφορησης για να μπορει να αθρωσει ηπλειοψηφια τον λογοκρινομενο διαλογο που πρεπει να γινει...Παλε καλα που μας επροκευψεν τζαι το ιντερνετ. Γιατι αν θα υπαρξει συναινεση εν ενα, αλλα εν σαφες οτι μια μεριδα του κεφαλαιου θελει να φορτωσεις τες ζημιες στην κοινωνια - τζαι να αρπαξει οτι μπορει.

2. Η προσπαθεια συναινεσης - με ορια την κοινωνικη συνοχη τζαι αλληλεγγυη. 
 Οι εισηγησεις της κυβερνησης αλλα τζαι η σταση των ηγετων  των κομματων [οϊ των ρουσφετολογων που θελουν να δωκουν τον πλουτο του δημοσιου στους μαστορους-πελατες τους] εισιεν νακκον ωριμοτητα. Εν ειπαν καμιαν εξωφθαλμη ανοησια. Μπορει να πει καποιος οτι ο  Αναστασιαδης αφηκεν το επιτελειο του να καμνει κατινιες, αλλα ο ιδιος εν ειπεν κατι αρνητικο, οποτε να του το πιστωσουμεν θετικα  -στο κατω κατω εισιεν θετικο ρολο τον περασμενο Δετζεβρη. Ετσι τζαι αλλοιως υστερα που μηνες ειπεν τζαι μια νουσιμη κουβεντα για τα οδοφραγματα. Οι της Εδεκ τζαι Δηκο εφανηκαν να κινουνται προς καποια κατευθυνση συναινεσης επισης. Οπως τζαι οι συντεχνιες. Μπορει να ξαναγινει μια συμφωνια αναλογη του περασμενου Δετζεβρη; Ειπεν τζαι ο Ομηρου μιαν σωστη κουβεντα επισης - ενω ο Χριστοφιας εθεσε θεμα εργατικων δικαιωματων τζαι κοινωνικης αλληλεγγυης, ο Ομηρου εθεσε θεμα κυριαρχιας απεναντι στην Τροικα. Σωστος – αλλα η βασικη εκχωρηση κυριαρχιας εγινε το 2008 για να εχουμε την εικονα μπροστα μας. Οι συντεχνιες εκινηθηκαν προς αναλογη κατευθυνση - σε εναν ειδος συλλογικης στασης/μετωπου. Με διαφοροποιηση της Πασυδυ τζαι μαλλον τζαι των εκπαιδευτικων οργανωσεων. Σε τουτη την δυναμικη για μια εν δυναμει συναινεση υπαρχουν βεβαια ηδη ετεροκλητες τασεις: η αριστερα εν σαφες οτι εν θελει μνημονιο τζαι αν κινηται προς τζηνη την κατευθυνση, θεωρει οτι το καμνει σαν συμβιβασμο λογω της κρισης που εκπροκαλεσαν οι τραπεζες - αλλα κρατει την πορτα ανοικτη πκιον για την οργη που μπορει να ακολουθησει αν επιμενει τζαι η τροικα τζαι οι τοπικοι υποτελεις του κεφαλαιου. Η Εδεκ μασα τα, λλιον ποτζει λλιον ποδα - αλλα φαινεται να φκαινει μια θεση διασφαλισης καποιας κυριαρχιας. Το Δηκο φαινεται να κινειται αναμεσα στο κεφαλαιο,  τζαι τους συντεχνιακους με τα μικρομεσαια στρωματα που εκφραζει, τζαι αναμασα την συνταγη της αναπτυξης χωρις να εξηγα που θα βρεθουν τα χρηματα χωρις εσοδα/φορους. Αλλα υπαρχει ενα αισθημα "ευθυνης" ας πουμε. Ο Συναγερμος, σε τουτο το σταδιο, φαινεται νακκον σαν μια ετεροκλητη μαζωξη με στοχο την εξουσια - αν πιασεις το "οικονομικο επιτελειο" του Αβερωφ λ.χ. φαινονται να θελουν να τα πουλησουν ουλλα στο κεφαλαιο , ενω αν πιασεις τους δεξιους των συντεχνιων, αλλα τζαι μερικους οπως την Λ. Χριστοφορου, νομιζουν οτι εν να τους αφηκουν να το παιζουν Ακελ-μεσα-στον-Δησυ αν κερδισουν τις εκλογες.

Αλλα εν καλα να υπαρχει ένα πλαισιο συγκλισης, γιατι τζαι το φυσικο αεριο εν σε βαθμο ιστορικης αναπνοης πκιον [5-7 χρονια], αλλα τζαι ο κοσμος που αλλασει γυρον μας, μαλλον απαιτει που τους ιθαγενεις μια ωριμοτητα πολλα διαφορετικη που την φτηνα πρωτοσελιδα. Τζαι ετσι τζαι αλλοιως εν με την συλλογικοτητα που την εφκαλαμεν ως τωρα. Αλλα τωρα επανηλθεν το αρπακτικο κεφαλαιο.. Παντως κυπραιοι αστουληδες, οτι τζαι να ελπιζετε, αν δεν στηριχτειτε στους ιθαγενεις, αυριο εν να σας φασιν για προγευμα οι ευρωπαιοι αστοι των οποιων εισαστε προθυμοι τωρα να καθαρισετε μεχρι τζαι τα παπουτσια για λια ψιχουλα που ελπιζετε να κλεψουν για εσας που τους υπολοιπους ιθαγενεις. Ουλλα εδω πληρωνουνται. Να αθθυμαστε οτι αν αφηνετε την βουλη να ψηφισει την φορολογηση του πλουτου το 2010 θα εχανετε πολλα πιο λλια στες τραπεζες – θα ηταν τουλαχιστον στα ταμεια του κρατους. Πετε της Στρακκας να σας τα δωκει πισω τωρα...:)

3. Το μπλοκ της αντιστασης στην λιτοτητα, την επιθεση του κεφαλαιου τζαι την λογικη των μνημονιων: το δομικο διλλημα των δημοσιων υπαλληλων. Ο πυρηνας της αντιστασης στο μνημονιο εκτος που φωνες/κινησεις που την εξωθεσμικη αριστερα [τζαι ενδεχομενως τζαι που το εσωτερικο της θεσμικης] εν οι δημοσιοι υπαλληλοι σε τουτο το σταδιο. Τζαι δαμαι εν το πρωτο ιστορικο στοιχημα που εν αναποφευκτο. Οι δημοσιοι υπαλληλοι ως τωρα ηταν οντως ενα προνομιουχο στρωμα της εργατικης ταξης - οϊ κατ' αναγκη το πιο προνομιουχο, τζαι εν ηταν ουλλοι προνομιουχοι. Αλλα υπηρχαν βασικα στοιχεια σταθερου εργασιακου περιβαλλοντος. Ο λογος για τουτην την κατασταση ηταν τριπλος: η αρχικη σκεψη που ερκετουν που το αγγλικο προτυπο ηταν οτι επρεπε να υπαρχει καλο εργασιακο περιβαλλον για να μπορει η δημοσια υπηρεσια να προσελκυσει τους πιο «ικανους». Εν μερει λογικο, αλλα με την μεσολαβηση του δευτερου παραγοντα, του ρουσφεθκιου, τουτο υποβαθμιστηκε. Μετα που το 60 η δεξια τζαι το κεντρο εμετατρεψαν την δημοσια υπηρεσια σε τσιφλικι προσληψεων - αρα αφου ηταν δικοι τους επρεπε να τους προστατευκουν επισης. Υπηρχε ομως τζαι ενας τριτος παραγοντας: το οτι η αριστερα η οποια υπο-αντιπροσωπευκετουν στο δημοσιο τομεα, εστηριζεν τον σαν εργασιακο προτυπο: τζαι οντως ετσι εξελιχτηκεν. Που το 1944 τζαι μετα ουλλα τα εργατικα δικαιωματα επερνουσαν πρωτα που την διασφαλιση τους στο δημοσιο, τζαι μετα στην θεσμοθετηση τους στον ιδιωτικο τομεα. Για τουτον αλλωστε εξαπελυσε ετσι επιθεση το κεφαλαιο εναντια στον δημοσιο τομεα – ο δρομος για την επιθεση σοτυς εργαζομενους του ιδιωτικου τομεα περνα που την επιθεση στους θεσμους του δημοσιου.

Ετσι σημερα η πλειοψηφια των δημοσιων υπαλληλων βρισκεται σε μια δομικα διχασμενη θεση: οσο περνα ο τζαιρος θα διαπιστωνουν οτι σκηνη της υπεροψιας του Αβερωφ απεναντι στον χαμηλομισθο της ΣΕΚ τον περασμενο Δετζεβρη, μπορει να εν η εικονα του κομματος της δεξιας με λλιον κετσαπ απο κασετες Λ. Χριστοφορου. Τζαι στο Δηκο αντιστοιχα θα εν η υπεροψια του Ν. Παπαδοπουλου απεναντι στην προσπαθεια της ιστορικης παραδοσης του κομματος να εβρει ισορροπιες. Η κομματικη καταγωγη τζαι οι χαζουχαρουμενες σημαιουες στες εθνικες επετειους, θα ερκουνται σε συγκρουση με τα οικονομικα συμφεροντα τζαι την ταξικη θεση των δημοσιων υπαλληλων - τζαι των εργαζομενων στο ημιδημοσιο τομεα. Μπορει λ.χ. τελικα να ξεσπασει εξεγερση στον Δησυ τζαι να μπλοκαριστει ο Αβερωφ; Nice thought...:) Αλλα ελεγχει ΜΜΕ το club του κεφαλαιου. Μπορει να εχουμεν τζαι κανενα implosion στον Δησυ;  - που ηταν το Πασοκ τζαι η συσπειρωση του το 2009 τζαι που εφτασεν το 2011.  Εν να δειξει.

Οποτε μαλλον η ηγεσια των συνδικαλιστων αλλα τζαι οι εργαζομενοι στο δημοσιο τομεα θα αναγκαστουν να προσδιοριστουν αργα η γληορα τζαι ταξικα. Ο κ. Χατζηπετρου αναφερτηκε λ.χ. στο ότι οι νεωτεροι υπαλληλοι θα χασουν προοδευτικα πολλα – μα κ. Χατζηπετρου καμνεις ότι εν καταλαβεις τον στοχο της επιθεσης στο Δημοσιο; Οξα εν να δωκεις πατημα να σου πουν οτι εν για το οτι πληρωνουν παραπανων οι υψηλομισθοι [να το αναφερουμε: εγραψεν το τζαι ο Πολιτης τουτο].
 Αν λοιπον η Πασυδυ τζαι οι εκπαιδευτικες οργανωσεις θελουν να παιξουν εχουν πεδιο - οπως λ.χ. οι συντεχνιες στους ημικρατικους. Τα ψεματα μπορει να τα λαλουν οι πολιτικοι - αλλα ετσι εποχες..:) Μπορουν οι δημοσιοι υπαλληλοι να γινουν σημειο αιχμης τζαι με αξονα τες εκλογες; Διοτι ο διχασμος θα ερτει λογω πλαισιου – τζαι η δυναμη των δημοσιων υπαλληλων ενεν μονο ο εαυτος τους, τζαι η ενοτητα τους – αλλα το κοινο μετωπο με τις άλλες συντεχνιες. Τουτον ηταν τζαι η εμπειρια του περασμενου Δετζεβρη..Το συμβολο πρεπει να εν ο μισθωτος αλλα τζαι το αισθημα οτι ο κοσμος της εργασιας προσφερει ηδη για το κοινο καλο η την κοινη αναγκη που εδημιουργησαν αλλες ταξεις - τζαι θεσμοι οπως οι τραπεζες. Γιατι τουτη η ιστορια εσιει βαθος χρονου. Τζαι καταλαβουν το τζαι οι πολιτικοι.

 • October 8th 2012 at 08:07

Τζαι ποιος εισαι εσυ ρε Αναστασιαδη που θα ζητας ευθυνες;

By linopampakos
Εχτες ειδα στην προεκλογικη εφημεριδα του Αναστασιαδη, τον Πολιτη της Κυριακης, ενα γραφικο τιτλο: "Σε καθιστω υπευθυνο" εγραψε, λαλει, ο Αναστασιαδης, στον Χριστοφια .
Ακου θρασος.
Σημερα πρωιν ξημερωμα ακουσα τον Γεωργιαδη να επαναλαμβανει αναλογες ανοησιες.

Ναι, εν καλα που εκατεληξεν καπου η διαπραγματευση για τα χρηματοπιστωτικα - δηλαδη για το προβλημα των τραπεζων που εν ουσια. Που φυσικα εν θα φυει. Απλα εγινε μια αρχικη κινηση.
Αλλα τζαι τζιαμαι εν ηταν οι γραφικοι κυριοι του κυριακατικου προεκλογικου εντυπου του Συναγερμου που ελαλουσαν πριν λλιον τζαιρον οτι εν να μας πεταξουν στα μουτρα οι ευρωπαιοι τες εισηγησεις μας για εναλλακτικες προτασεις;
Λοιπον δουλοπρεπεις κυριοι;
Μηπως αποδιδει η διαπραγματευση;
Κοιτα να δεις τυπους που τους οποιους επεριμεναμεν το 2004 τζαι το 201ο να στηριξουν λυση του κυπριακου...

Υποθετω η πιεση τζαι η ενταση φκαλουν στην επιφανεια το που βαρει το πλασμα.
Ο Συναγερμος τζαι ο υποψηφιος του φαινονται να εν τοσο  αγχωμενοι για τες εκλογες τζαι για την πιθανοτητα να πασιν καλα οι διαπραγματευσεις η να αρνηθει, οπως πρεπει να καμει, η κυβερνηση να δεχτει ορους που ξηλωνουν ειτε το κοινωνικο κρατος ειτε μετατρεπουν την Κυπρο σε αποικια, που εν εξωφθαλμο οτι στην αρχην ελπιζαν να εν απολυτη η τροικα, τζαι τωρα φαινονται να σπρωχνουν για οτι πει.
Λαλει ο Γεωργιαδης εν μπορουμε να καμωμεν τιποτε.
Αρα Υποταγη;

Δηλαδη εχουμεν ενα κομματαρχη που εν διατεθειμενος να δει την χωρα του εξαρτωμενη φτανει να μεν αλλαξουν οι πιθανοτητες του να εκλεγει;
Τοση φτηνια;

Ο Γεωργιαδης ηταν ακομα πιο γραφικος. Προσπαθωντας με ενα υφος ταχα μου υπογειο επαιζεν το μαραζωμενη κατινα - "που μας εφεραν.."
Βεβαιως να ρωτησουμεν λεβεντη μου - που μας εφεραν οι τραπεζες.
Αληθκεια ο ηγετης του κομματος σου, εν να δηλωσει σε τζηνη την αναφορα για τα εισοδηματα του, τα ποσα επιανεν το δικηγορικο του γραφειο που τες τραπεζες;
Οξα να καμνωμεν οτι εν καταλαβωμεν οτι ο υποψηφιος εν μερος του κατεστημενου που ετρωεν που τες τραπεζες τζαι για τουτον καμωνεται οτι εν καταλαβει τες ευθυνες τους;
Οποιος κατοικα σε γυαλινο σπιτι εν μιλα για ευθυνες. 

Παει ακομα πιο βαθκεια τουτη η ιστορια.
Ο κ. Αναστασιαδης εσιει μιαν ιστορια για την οποια απο σεβασμο στο οτι εν ηλικιωμενος πκιον, εν ετεθηκεν θεμα. Η ελια του Μακαριου. Αλλα αμα καποιος εσιει το θρασος να το παιζει οτι μοιραζει ευθυνες, τοτε να μιλησουμεν.
Που ηταν ο κ. Αναστασιαδης αναμεσα στις 15 τζαι στις 20 του Ιουλη;
Εξερεν η εν εξερεν οτι ο πατερας του εισιεν αναλαβει επικεφαλης μιας δυναμης καταστολης στην Λεμεσο που ηταν υπευθυνη για τις δολοφονιες των δημοκρατικων πολιτων που ηρταν που την Παφο τζαι για οτι αλλο εκαμεν το πραξικοπημα;
Εξερεν η εν εξερεν;
Οφειλεν η εν οφειλεν να αναλαβει ευθυνες;
Οι φιλοι του λαλουν οτι σαν δικηγορος εγραφεν τες εταιρειες της ΕΟΚΑ β. Τζαι να μεινουμεν ως δαμαι για την ωρα.

Ο τονος τοσο της προεκλογικης του εφημεριδας οσο τζαι του νεαρου που εβαλεν εκπροσωπο του κομματος του, αθθυμιζει Πολυκαρπο Ιωαννιδη πριν την 15η Ιουλιου.
Απειλαν τζαι τζηνος.
Τζαι τζηνος εθελεν να εκβιασει μια ξενη επεμβαση για να πιασει την εξουσια.
Την καρεκλα.
Η υπαρχουν τζαι αλλες πιθανοτητες: μηπως μερικοι θελουν το ξηλωμα των κοινωνικων ασφαλισεων τζαι το ξεπουλημα του φυσικου αεριου στους ξενους, γιατι σκεφτονται μονο το ατομικο τους συμφερον; Μηπως ηδη μερικοι επενδυουν στις πιεσεις της Τροικα για να αγορασουν φτηνα τον Δημοσιο πλουτο των ημικρατικων;
Αλλωστε εσιει μερικους που καμνουν οτι εν καταλαβουν τι σημαινει "φορολογηση του πλουτου" - ακομα τζαι αμα το καμνει ο Ομπαμα.

Εσιει τζαι αλλα - μια στιγμη αρχες της δεκαετιας του 1990 οταν μερικοι εφωναζαν για το πανεπιστημιο, που εγινεν επιτελους, ενω τα κοπελλουθκια τους εσπουδαζαν στην Αγγλια. Υστερα ηταν μια στιγμη ενδιαφερουσα το 2004 που εξανεμιστηκεν το 2010 σε ενα ωκεανο υποκρισιας. Τελικα ισως η απαντηση στην μεταστροφη να εν στα wikileaks. Μπορει ναι, μπορει οϊ.  Αλλα να το αφησουμεν τζαι τουτον - μπορει να εισιεν τζαι στιγμες ενδιαφερουσες που εν αγνωστες ακομα τζαι να σωζουν οτι μπορει να σωθει που τουτο θεαμα δουλοπρεπειας για την καρεκλα που ειμαστεν αναγκασμενοι να θωρουμεν.

Τουτο το μπλογκ θεωρει την συναινεση σαν πιθανοτητα. Ρεαλιστικη τζαι αναγκαια.
Αμα ομως καποιοι συμπεριφερονται σαν χαλι που θα πατησουν καποιοι αλλοι για να γυρισουν την Κυπρο στην αποικιοκρατια - της μιας η της αλλης μορφης - μονο τζαι μονο για μια καρεκλα, τζαι για την φτηνια των ρουσφεθκιων [που τα λαλουν υφυπουργεια τωρα]....
Τοτε Ναι..η αντισταση, τζαι η ευθυνη της, εν θεμα αξιοπρεπειας.

Ετσι τζαι αλλοιως αλλοι επρεπε να αντρεπουνται.
Τζαι για τοτε, τζαι για πριν λλιον - οταν μεχρι τζαι την τελευταια στιγμη εσυγκαλυφκαν τα σκανδαλα των τραπεζων.
Αλλα τα βασανα μερικων εν πισω ακομα.
Η Πραγματικοτητα ερκεται παντα να ζητησει τα ρεστα.
Εθκιεβαζα οτι στην Ελλαδα εν να τους βαλουν επιτηρητες στες τραπεζες.

Οποτε, για να κλεισω τζαι με το ανεκδοτο της προηγουμενης εφτομαδας - για τους τολμηρους τζαι τους δειλους:
Οσοι καμωνονται οτι εχουν τολμη, τζαι εν το παιζουν στην επιφανεια καπως, τζαι πισω που την πλατη διαφορετικα, εχουν μπροστα τους την απλη λυση: Να διαπραγματευτει η κυβενρηση οσο καλλιτερα μπορει - ηδη εγινε κατι θετικο στα τραπεζιτικα ας πουμε. Τζαι μετα να παει το θεμα στις εκλογες.
Να εκλεγει καποιος με βαση εισηγησεις για το Μνημονιο η αλλες πιθανοτητες χρηματοδοτησης, τζαι να δοκιμασει, με τολμη οντως, να πει προεκλογικα, τζαι υστερα να καμει, οτι λαλει.
Το να κρυφκεται καποιος πισω που λεξεις χωρις νοημα - οπως η αξιοκρατια του ρουσφεθκιου των υφυπουργειων -  εν αναξιο της ηλικιας αλλα τζαι της διεκδικησης.

Το ουσιωδες ερωτημα εν το εξης: μηπως μερικοι εν ετοιμοι να δεχτουν τα παντα, για να φκαλουν προσωπικο κερδος - τζαι για να το καμουν τουτο παιζουν το [υποκριτικα αλλα βολικα] οτι εμπορει να αμφισβητηθει η ευρωπαικη υποταγη;
Εγραψεν το τζαι η Αληθεια - η αλλη εφημεριδα του Συναγερμου. Εν θα τολμησουν εγραψεν [μαλλον με θλιψη] πριν καμιαν δεκαρκα μερες η της "Ευρωπης" να προκαλεσουν κριση γιατι εν γινονται αποδεκτοι οι οροι μιας μη κατοχυρωμενης νομικα [οπως ειπεν τζαι η Α. Παπαδοπουλου - ειδες που μαθαινει το πλασμα] ομαδας [της τροικα] .
Ποιον εν το οριο, λοιπον, που η κοινωνια θα πει οτι εν δεχουμαστεν;
Το κοινωνικο κρατος, οι κοινωνικες ασφαλισεις, το φυσικο αεριο, ο δημοσιος πλουτος...
Πρεπει να υπαρχει οριο.
Αν η εμπειρια της Ελλαδας τζαι της Ισπανιας λαλει κατι, εν τουτο - τα μετρα λιτοτητας τζαι μονομερους εξαρτησης εν βοηθουν. 
Οσες φαντασιωσεις προσωπικου κερδους τζαι αν εχουν μερικοι.
Ηδη η Τροικα λ.χ. θελει να ξερει ποτε θα αρκεψουν κατασχεσεις οι τραπεζες.
Λοιπον - οι δικηγοροι των τραπεζων τι θα καμουν;
Μηπως απλα θα φκαλουν κερδος;

Υπαρχουν ορια. 

Υ.Γ.1.  Τζαι please αν γινεται να μεν ακουσουμεν ξανα την απυθμενη βλακεια του "μα ετσι ενι αμα δανειζεσαι". Καλα ποια τραπεζα, ποιον συνεργατικο, λαλει σου τι θα καμεις με τον μισθο σου, η πως θα κατανεμεις τα εισοδηματα στην οικογενεια σου λ.χ., για να πιασεις δανειο;
Ασε που ενεν για εμας το δανειο αλλα για τες τραπεζες.
Τζαι ασε που υποτιθεται εν τζαι συμμαχοι τουτοι [ποιοι ελαλουσαν για την "ευρωπαικη οικογενεια"; enjoy]..
Οι ρωσοι εδωκαν δανειο τζαι απλα εκαμαμεν συμβολαιο οτι θα τους πληρωσουμε με αλφα τοκο.
Ετσι εν τα δανεια.
Εν ερκεται καποιος να καμει κατοχη για ενα δανειο. Εκτος αν καποιοι θελουν κατοχη για φκαλουν κερδος που τους υπολοιπους.
Εν πολλα τζαι ουσιωδη τα θεματα στα οποια πρεπει να τοποθετηθουν οι υποψηφιοι προφανως.

Υ.Γ. 2. Τζαι οσοι δοκιμασουν παλε να χωστουν πισω απο τα ψεματα γιατι εν τολμουν να δουν την αληθκεια, τζαι θα μουρμουρισουν, παλε, [αλλα τωρα πκιον θα παραδεχουνται, εστω τζαι απροθυμα, οτι φταιουν οι τραπεζες] οτι που τον Μαιο του 2011 εν ψηλα τα επιτοκια δανεισμου που τες "διεθνεις αγορες", να δουν τι ελαλουσαν τοτε οι "οικοι αξιολογησης". Να εχουν την ειλικρινεια των τεκμηριων:
 "The downgrade reflects the severity of the crisis in neighbouring Greece and the risk this poses for the Cypriot Banking system and consequently the public finances of Cyprus". [H υποβαθμιση αντικατοπτριζει την ενταση της κρισης στην γειτονικη Ελλαδα και τον κινδυνο που αυτος δημιουργει για το κυπριακο τραπεζιτικο συστημα και κατα συνεπεια για τα δημοσια οικονομικα.]
 Fitch για την υποβαθμιση της 31ης Μαιου 2011.
 Τζηνοι, οι οικοι αξιολογησης, εκαταλαβαν το οτι ηταν να φορτωθει το δημοσιο τες ζημιες των τραπεζων.
Ποιοι επαιζαν πελλον δακατω τζαι εκαμναν οτι εν εκαταλαβαν; Γιατι εκτος που το ομολογα [που ηδη εθεωρειτουν δεδομενο το κουρεμα για τουτον εγινε τζαι η υποβαθμιση - μπορει καποιος να δει εφημεριδες της εποχης] ηταν τζαι τα δανεια στην Ελλαδα. Τζηνος ο ογκολιθος που απλα κουντουν καποιοι παρακατω.
Τα δανεια στην Ελλαδα, κοπελλια, εν 24 δις. Τζαι εχουμεν εθνικο εισοδημα μολις 18 δις.
Οι Fitch αναφερουν επισης - που τα τοτε. Απλα μερικοι εκαμναν, τζαι καμνουν, οτι εν ξερουν εγγλεζικα - τα γερημα..αμα εν βολευκει.
 Οξα οι δικηγοροι των τραπεζων θελουν να πουληθει η Κυπρος για να γλυτωσουν οι τραπεζες τους;
Εν τζαι τουτο ενα ενδιαφερον προεκλογικο ερωτημα.

 • November 19th 2012 at 08:47

Ο 13ος του Χριστοφια [Η κληρονομια μιας Προεδριας που εδιαχειριστηκε ένα ιστορικο περασμα ανοιγωντας τζαι το δρομο για το μελλον]

By linopampakos

Γυριζει η φιλεναδα μου τζαι λαλει μου σε μια φαση [ηταν τοτε με τα παναϋρκα των μισων συντεχνιων της ΑΤΗΚ που αθθυμηθηκαν οτι ανησυχουν για τες επενδυσεις των ταμειων τους - που εν στες τραπεζες]:
"Μα εν αναγκη να κατσω τωρα να μαθαινω ινταλως χρηματοδοτειται το κρατος σιορ, ποθεν δανειζεται;"
Ως γεγονος. Εν αναγκη;

Αθθυμηθηκα τοτε που εξεκινησεν η κριση στην Ευρωπη τζαι εμαχουμουν να καταλαβω την ορολογια.
"Φανταζομαι ναι. Μπορει να εν ο μονος τροπος να μεν μας περιπαιζουν οι τραπεζιτες με τες εφημεριδες τζαι τες τηλεορασεις τους."
Λαλει τζαι ο Μαρξ στο Μανιφεστο: "Καθε τι το στερεο εξαλυλωνεται, τζαι οι ανθρωποι αναγκαζονται να δουν με νηφαλιο ματι τις σχεσεις τους με τους συνανθρωπους τους."

Τι εκαταλαβαμεν που αφηκαμεν τες τραπεζες το 1999 να καμουν την δημοσια κλοπη του χρηματιστηριου;
Απλα εγλυτωσαν διαφοροι [πολιτικοι, υποψηφιοι, δικηγοροι, μεγαλοεκδοτες κλπ] που ειχαν κερδοσκοπησει, τζαι η κοινωνια εμεινε χωρις αντιστασεις τζαι επαθεν τα ιδια τζαι σιηροτερα. Η πιο μεγαλη αυταπατη οσων εν καταλαβουν ότι ο καπιταλισμος εν ένα συστημα με δικες του δυναμικες, εν ότι νομιζουν ότι αμα προκυψει προβλημα, κατι εγινεν λαθος τζαι αν το προσπερασεις εν θα ξαναγινει. Αμα καταλαβεις την λογικη του συστηματος ξερεις ότι οι κρισεις τζαι τα σκανδαλα του θα επαναλαμβανονται μεχρι να αντιδρασει η κοινωνια.

Υστερα ηρταν τα παναυρα της Ε.Ε το 2004.: τζηνο το χαριτωμενο, η "ευρωπαικη μας οικογενεια". Παντα προκαλουν μου χαμογελο οσοι μαχουνται τωρα να πουν οτι εχασαμεν «κυριαρχια» με την τροικα. Οϊ κοπελλια - την κυριαρχια αρκεψαμεν να την χανουμε το 2004 οταν εμπηκαμεν στην Ε.Ε. τζαι το 2008 ολοκληρωθηκεν ο εγκλωβισμος οταν εμπηκαμεν στην ευρωζωνη. Απλα τωρα ξυπνουμε τζαι ανακαλυφκουμεν τες συνεπειες τζηνων των κινησεων που η πολιτικη ελιτ εκβιασεν χωρις να επιτρεψει μια νηφαλια συζητηση στην κοινωνια – για τις επιπτωσεις τζαι για τις εναλλακτικες επιλογες. Αλλα μερικοι εθελαν με παθος μια νεα δυτικη αποικιοκρατια ενώ μερικοι αλλοι ενομιζαν ότι ηταν να γελασουν τους ευρωπαιους τζαι να εκβιαζουν την Τουρκια σαν «κυπριοι ευρωπαιοι». Welcome to reality.
Η μεγαλυτερη απωλεια εφανηκεν τωρα με την οικονομικη κριση. Το οτι εν εχουμεν δικο μας νομισμα, οπως η Ισλανδια ας πουμε αμα της εκαμαν αναλογο σκανδαλο οι τραπεζιτες, εν χαρακτηριστικο.

Ζουμεν μιαν εποχη που αλλασει το πλαισιο λειτουργιας της κοινωνιας μας. Τζαι τουτα τα τελευταια 2-3 χρονια ειχαν μιαν επικη διασταση. Η ενταση της αντιπαραθεσης εν μπορει να ηταν μονο λογω της μικροπρεπειας μερικων – εκουβαλαν τζαι ένα ιστορικο αερα η συγκυρια. Τζαι οι αντιστασεις. Η Κυπρος, η μερος της εστω, εγραψεν ιστορια που θα κωδικοποιηθει στην πορεια οϊ μονο της γειτονιας μας αλλα τζαι ευρυτερα.

Οι εκβιασμοι της καθημερινοτητας τζαι η ιστορικη εμπειρια σε επικους τζαιρους
Πριν λλιες νυχτες εβρεθηκαμεν με ενα παρεα μου. Ελαλεν μου το σκηνικο σε μια δουλεια white collar. Μαστρος «φιλελευθερος» που ξαφνικα αφηνιασε ταξικα τζαι θελει να κοφκει οτι εβρει μπροστα του. Ενεν οτι εν παει καλα η δουλεια. Εππεσεν καπως αλλα φκαλει ανετα κερδος. Απλα επιβεβαιωνει την θεωρια οτι οτι συμβει στο δημοσιο μεταφερεται τζαι ιδιωτικο τομεα. Αφου εκοψεν την ΑΤΑ εβαλεν στο ματι τζαι τον 13ο. Τελικα εν τα εκαταφερεν. Ειπεν η κυβερνηση εν παρανομο να μεν δωθει. Οποτε εμφανιστηκεν μια νεα πιεση - να αυξηθουν οι ωρες εργασιας.

Λαλει μου ο παρεας μου: " Νομιζω εκαταλαβα γιατι αφηνιασαν τα ΜΜΕ. Καλιεργουν πανικο για να μας εκβιαζουν".
"Η για να εκβιαζουν τον Χριστοφια", λαλω εγω.
"Τζαι τζηνον τζαι εμας."
Εν τζαι εν αριστερος ο παρεας μου, μαλλον δεξιας καταγωγης, απλα εν μασα οτι πελλαρες συρουν τα ΜΜΕ.
"Εμενα τον συμπερασμα μου ειναι don't panic. Διοτι τουτοι, τζαι οι ευρωπαιοι τζαι οι δικοι μας, θελουν να μας υποχρεωσουν να δεχτουμε πραματα που εν θα δεχουμαστεν. Τζαι να σκεφτεις δηλαδη οτι υποτιθεται οτι ενδιαφερει τους η αγορα. Μαλακιες. Αφου τουτοι καλιεργουν τον πανικο."

Ετσι όπως τελειωνει ο χρονος τζαι κοντεφκει τζαι το τελος της προεδριας Χριστοφια νομιζω εν καλα να ξεκινησουμεν την αποτιμηση. Τζαι τουτες τες μερες όπως εθωρουν γυρον μου σαν να επιανα ένα κλιμα ηρεμιας… ναι, με ανησυχιαν για το μελλον, αλλα τζαι με ένα αισθημα ότι μπορει να εν περαστικο «το προβλημα»… μια κυπριακη καθημερινοτητα που εφανηκεν να εσιει αντοχες τουτα τα 5 χρονια της παγκοσμιας κρισης, τζαι των εσωτερικων υστεριων. Εν να δουμεν τζαι στο μελλον τες αντοχες της εσωτερικης μας αλληλεγγυης. Τουτες τες γιορτες όμως εθωρουν την κυπριακη καθημερινοτητα κατω που τον βομβαριδισμο των τοπικων ΜΜΕ τζαι εσυγκρινα με την εικονα σε άλλες χωρες. Πουλουν νοσοκομεια στην Ισπανια. Συγκρινουν ποσοστα αυτοκτονιων στην Ελλαδα τζαι την Ιταλια. Εμεις εν τα εχουμεν τζαι αν τα καταφερουμεν, που εν τζαι συλλογικο θεμα, εν θα τα εχουμεν ουτε στο μελλον. Στην Προεδρια του Χριστοφια παντως εκρατησαμεν. Τζαι εισιεν να αντιμετωπισει πολλα.

Ο Χριστοφιας ηταν ενας απροθυμος προεδρος που ανελαβε το 2008 γιατι η Κυπρος [οπως την βιωνει, σαν χωρο αλλα τζαι σαν Κυπριακη Δημοκρατια] εβρεθηκεν σε μια δυσκολη θεση υστερα που το 2004. Ηταν απομονωμενη τζαι διαπραγματευτικα σε δυσκολη θεση τοσο με τους δυτικους οσο τζαι με τους ανατολικους. Πρεπει να ενοιωθεν τζαι υποχρεωση ο ιδιος αφου ηταν διχασμενος το 2004. Αλλα παντα [τζαι πριν να ξεκινησει η μαζικη επιθεση εναντιον του, το φθινοπωρο του 2010] ελαλεν οτι το προεδριλικι εν ηταν η φαντασιωση του. Τζαι φυσικα εν τζαι εκαταλαβαιναν τον.

Αλλα η Ιστορια, η "Μοιρα" που ειπεν τζαι ο ιδιος σε τζηνο το προφητικο λογο που εφκαλεν στο γηροκομειο μπροστα στην κυρια Αννου, εφεραν τα διαφορετικα. Επρεπε να διαχειριστει οϊ απλα το κυπριακο, αλλα τζαι την Κυπρο να φκαινει που την προστατευομενη οικονομια της σε ένα κυκεωνα διεθνους ασταθειας που εσημαινεν πκιον το περασμα σε μια νεα φαση της ιστοριας μας. Επρεπε να μας περασει, σαν ο πρωτος πολιτης, που τουτην την ιστορια, τζαι να εβρει τροπους/δρομους για το μελλον.

« Η συμβαση τους διαισθανθηκε σε αυτόν μια αλλην απειλη»: Γεφυρωνοντας το κενο αναμεσα στο τι «λαλουμεν» στο εξωτερικο τζαι τι μας λαλουν οι πολιτικοι τζαι τα ΜΜΕ στο εσωτερικο
Να ξεκινησω με το κυπριακο. Ενα μεγαλο μερος του κυπριακου εν ακριβως οτι ουλλοι οι πολιτικοι που εγιναν προεδροι [εκτος που το Βασιλειου που ανοιξεν λλιον την συζητηση] εμιλουσαν με διγλωσσια: αλλα ελαλουσαν στο εσωτερικο τζαι αλλα στο εξωτερικο. Στο εσωτερικο ειχαμεν διαχειριση του εθνικου με μια προπαγανδα που εν αφηνεν καν να συζητηθει ανοικτα η συνολικη εικονα για να μπορει να κρινει ο μεσος πολιτης. Τζαι υστερα απορουσαμεν γιατι ηταν δυσκολο να γινει κατανοητη η λυση σε λλιες εφτομαδες το 2004. Η περιοδος Κληριδη ηταν η σιηροτερη. Εθνικισμος για τα παναϋρκα τζαι μυστικα σεναρια σε συνομιλιες.

Ο Χριστοφιας βεβαια θα εμπορεν να κατσει άλλο 5 χρονια διπλα στον Τασσο αν ηταν θεμα ρουσφεθκιου. Θα εμπορεν επισης να επιδοθει στο γνωστο σπορ – αλλα λαλουμεν στους εξω αλλα στους μεσα. Στο εξωτερικο παντως εφαινετουν ότι εξαντλησαν κάθε πιθανοτητα για πειθω ο Κληριδης τζαι ο Τασσος πριν. Εφλομωσαν τους ξενους στο ψεμα οποτε οι ελληνοκυπριοι για πρωτην φορα μετα το 1964 εβρεθηκαν απομονωμενοι. Ο Χριστοφιας ανελαβεν την ευθυνη – τζαι προεκλογικα αλλα τζαι αμα εκλεγηκεν- με μιαν εντυπωσιακη αποφασιστικοτητα. Εξεκινησεν με συνθημα την διζωνικη που ηταν η λυση που εσυζητουσαμεν μυστικα ενώ στο εσωτερικο εμασουσαμεν τα. Όπως καμνουν μερικοι τζαι σημερα. Τζαι αμεσως μετα την εκλογη του, του το φθινοπωρο του 2008 εξεκινησεν μια εντονη διαμαχη στην ελληνοκυπριακη κοινοτητα καθως αρκεψεν η ανοικτη συζητηση των ταμπου. Ενα που τα πρωτα επεισοδια που αθθυμουμαι εισιεν να καμει με την δημοσια αποδοχη ότι ειχαν τζαι οι τουρκοκυπριοι θυματα. Τοτε στην διαμαχη εσυμμετειχαν τζαι οι φιλελευθεροι – προφανως ηταν η κεκτημενη ταχυτητα της περιοδου 2004-08. Υστερα αρκεψαν να κλωνουν.

Η επιθεση εστιασεν αρχικα στον υπουργο παιδειας τζαι υστερα εξελιχτηκεν σε μια γενικοτερη αντιπαραθεση μεσω των ΜΜΕ. Η αρχισυνταξια του πολιτικου φιλελευθερου επερασεν που τα τοτε σε μια υστερικη αντιπολιτευση. Λαλει τζαι ο Σαββοπουλος [τοτε που εν ελαλεν πελλαρες] σε ένα γοητευτικο στιχο για την αμηχανια των μανδαρινων της εξουσιας μπροστα στο απροσμενο της πραγματικοτητας: «Η συμβαση τους διασθανθηκε σε αυτόν μια άλλη απειλη».
Το γεφυρωμα του κενου αναμεσα στο τι πραγματικα διαπραγματευκεται η ελιτ τζαι τι λαλουν τα ΜΜΕ. Τζαι αμα ο Διευθυντης Συνταξης του Φιλελευθερου εφτασεν τζαι στο σημειο να απορει γιατι αναφερετουν σε αγνοουμενους τουρκοκυπριους στο Βαρωσι το 1964, ο Ρ. Κατσιαουνης, ηταν φανερο ότι ακομα τζαι οι λογοκριτες ηταν αχαπαροι. Αμα εδημοσιευσεν η Χαραυγη πρωτοσελιδα το γεγονος ότι ειχαμεν δεχτει, που τον τζαιρον του Τασσου, σαν Κυπριακη Δημοκρατια ότι υπηρχαν εκατονταδες τουρκοκυπριοι αγνοουμενοι, αλλαξεν φκιολιν. Αλλα το καχρι εμεινεν του. Τζαι βεβαια η αχαπροσυνη εν καταγραμμενη. Τζηνες οι συζητησεις τοτε ολοκληρωσαν μια διαδικασια αποδοχης που την ελληνοκυπριακη κοινοτητα. Εθελεν αποφασιστικοτητα τζαι μαγκια για να γινει. Ο Κληριδης ελαλεν δημοσια ψεματα στο εσωτερικο για 10 χρονια. Ο Τασσος για πεντε.

Τζαι να μεν ακουσω please «φιλελευθερα» κλαψουρισματα [τα ειλικρινη δημοσια δακρυα οπως του Χριστοφια ναι, εν ιστορικα τεκμηριωμενα πκιον..] για το 2010. Με βαση του τι θωρουμεν τωρα αλλοι εκλωσαν. Τα γεγονοτα δειχνουν οτι ο Χριστοφιας το 2010 επροχωραν τζαι εκαμεν το μεγαλο αλμα να ανοιξει δημοσια το συνταγματικο [να πει στο κοινο των πολιτων το τι εσυζητουσαμεν πραγματικα] τζαι να κλεισει την καλλιτερη συμφωνια που ειχαν ως τωρα οι ελληνοκυπριοι σε τουτην την διασταση του κυπριακου. Για πρωτη φορα στην ιστορια του κυπριακου σπαζει ο διαχωρισμος των κοινοτητων με ενιαια [εστω τζαι σταθμισμενη] ψηφο. Τζαι για πρωτην φορα η ενιαια κυπριακη αριστερα μπορει να πει ότι εσιει μια συνταγματικη εισηγηση-θεση για το κυπριακο  που θα εν το κριτηριο με βαση το οποιο θα αξιολογειται τζαι θα οικοδομειται το μελλον.  Η αριστερα ετσι τζαι αλλοιως ηταν η ιστορικη παραταξη που για δεκαετιες [τζαι το 40 με την αυτοκυβερνηση, τζαι το 60 με την αποδοχη της ανεξαρτησιας τζαι της δικοινοτικοτητας, τζαι το 80 με τον αποδοχη της διζωνικης] ετολμαν να αρθρωσει δημοσια το ιστορικα αναγκαιο ακομα τζαι σε εποχες που η υστερια εκαμνε το κοσμο να μεν ακουει. Υστερα απλα ερκετουν η ιστορικη επιβεβαιωση.

Η υποκρισια των αντιπαλων του Χριστοφια τουτην την περιοδο ηταν ισαξια οσων αρνουνταν την αυτοκυβερνηση γιατι εμπορεν να οδηγησει στην ανεξαρτησια [αντι στην ενωση..πτου πτου..] το 1948, τζαι εδεχτηκαν ανεξαρτησια με σιηροτερους ορους το 1960. Με τουρκικες εγγυησεις. Οι μεν φιλελευθεροι ταχα μου ηταν ετοιμοι να τον στηριξουν αν εφευκεν το Δηκο που την κυβερνηση τζαι αν επροχωραν σε συμφωνια με τον Ταλατ. Με τον Ταλατ να μεν φαινεται οτι θα κερδισει τες εκλογες στην τουρκοκυπριακη κοινοτητα τον Απριλη του 2010. Τζαι ινταλως να πεισει αφου τοτε ο Δησυ, το κομμα που υποτιθεται υποστηριζεν την λυση το 2004, ελαλεν ξαφνικα στους τουρκοκυπριους ότι εν εδεχετουν ξαφνικα να εχουν ένα εκ περιτροπης προεδρο. Ο Δησυ εβουρησεν αμεσως να καλοπιασει την Εδεκ μολις εφυεν που την κυβερνηση τοτε – ανακαλυψεν, χαρω τον, ο Αναστασιαδης οτι η εκ περιτροπης ενεν καλη επιλογη. Οι 9 εκ περιτροπης ηταν καλοι γιατι ηταν σε ενα σχεδιο που το ελαλουσαν Αναν αλλα οι 2 εν ενι; Τζαι εν να πειστουν οι τουρκοκυπριοι με οτιδηποτε άλλο; Ηταν επιστροφη στο παρελθον – εσωτερικα ψεματα για πολιτικαντικες τακτικες. Οποτε το ότι το Δηκο εγινεν καλο τωρα για να συγκυβερνα καποιος μαζι του ηταν απλα η συνεχεια. Τζαι η γαργαρα τοσων δημοσιογραφων τζαι μη, προφανως επρεπε να εν αναμενομενη. Οποτε να μεν περιπαιζουμαστεν. Εν που το 2010 που εκλωσαν καποιοι. Τζαι εν αμφιβολο προφανως τζαι ιντα που εννουσαν το 2004. Θα εστεκουνταν τουτοι οι τυποι [πολιτικαντηες που πουλουν ψεματα αναλογως ακροατηριου τζαι δημοσιογραφοι που γραφουν κατά παραγγελια]  να αντιμετωπισουν μια κριση στην διαδικασια λυσης, οξα ηταν να αφηκουν αλλους να φκαλουν τα καστανα που την φωθκια; Ετους τζιαμαι.

Οσο για τους απορριπτικους που ταχα μου υποστηριζουν το ενιαιο κρατος, αν το ψεμα εισιεν προσωπο θα το εβλεπαν καθε πρωι στον καθρεφτη τους. Εν εδεχουνταν, παρακαλω, την σταθμισμενη τζαι επροτιμουσαν την διαχωρισμενη – αλλα, κατα τα αλλα, εν εδεχουνταν τους διαχωρισμους τζαι θελουν ενιαιο πολιτικο συστημα.

Εξαναεγραψα το: στο κυπριακο η αριστερα εν το κομβικο κεντρο του πολιτικου σκηνικου – τζαι το κεντρο αναμεσα στους εθνικιστες των δυο κοινοτητων αλλα τζαι το κεντρο αναμεσα στους απορριπτικους τζαι τους υποστηρικτες της οποιας λυσης [της οποιας πρεσβειας – πρεπει να τα λαλουμεν τζαι τουτα εν ενι;..:)]. Τζαι η θεση που εκωδικοποιησεν τουτην την πενταετια εν ένα κομβικο σημειο συγκλισεων στο οποιο αναποφευκτα θα επανερχεται καθε λογικη συζητηση τζαι πρακτικη αναζητηση.

Το κυπριακο εσιει προχωρησει πολλα τζαι αργα η γληορα η Αγκυρα θα καμει κινηση. Τζαι οι ελληνοκυπριοι εν σαφως σε καλλιτερη θεση απο οτι ηταν το 2008. Τουτη εν η κληρονομια του Χριστοφια. Αμα ανοιξει το Βαρωσι θα χαμογελα.
Ο Χριστοφιας ομως εκτισεν τζαι την λυση οπως υποσχεθηκε με τον «τσιμεντο» του 2004. Μπορει να πει καποιος οτι τα δυο καθοριστικα οδοφραγματα που ανοιξεν εν λλιες σαν κινησεις επι του εδαφους - εν σημαντικες ομως γεωγραφικα τζαι συμβολικα. Καθε φορα που σκεφτομαι την Καρπασια υστερα που το καλοτζαιρι που επηα, εχω την αισθηση οτι η λογικη του να γινει δικοινοτικο παρκο που εκυφορηθηκε στες συνομιλιες με τον Ταλατ, εν σαν να εν καταγραμενη τζαι επι του εδαφους - τζαι δαμαι εβοηθησεν τζαι ο Νταουνερ. Ακουσα ότι εν να ξεκινησουν τζαι τα εργα στον Αποστολο Αντρεα.

Το πιο εντυπωσιακο στις επιτυχιες του Χριστοφια εν οτι εκερδισεν τον Νταβουτογλου στην σκακιερα της διεθνους πολιτικης - τζαι ο Μαρκος σαφως εβοηθησεν δαμαι. Οταν ο Νταβουτογλου επεριγραφεν στο βιβλιο του την Κυπρο σαν «προβλημα» για την Τουρκια, η αναφορα εφαινετουν να εισιεν ξεπεραστει την περιοδο 2004-08 οταν η Τουρκια εκαμωνετουν οτι εθελεν λυση τζαι επιστευκαν την στο εξωτερικο. Το 2012 ο Χριστοφιας ηταν ανετα προεδρευων της Ευρωπαικης Ενωσης τζαι μεχρι τζαι ο Ξανθουλης, ο ανταποκριτης του Φιλελευθερου στις Βρυξελλες [υστερικος πολεμιος του Χριστοφια επισης] επαραδεχτηκεν την δραματικη αλλαγη το φθινοπωρο του 2012.
«Παραθυρο για αδειασμα της αποενοχοποιησης
Υποθηκη για ανατροπη της πολιτικης αποενοχοποιησης της Τουρκιας στο Κυπριακο δια της καταγραφης της αρνητικης στασης που τηρει η Αγκυρα στις προσπαθειες επιλυσης τους προβληματος, προσημειωσε η εφετινη εκθεση προοδου της Κομισιον…Η προκλητικα μονοπλευρη πολιτικη της αποενοχοποιησης της Τουρκιας η οποια κατατρεχει την Κυπρο από το 2004…»
Σπανια παραδοχη. Φυσικα εν τζαι παραδεχεται ότι εν προιον της δουλειας της κυβερνησης. Πεφτουν που τον ουρανο οι αποφασεις – τζαι το 2004 τζαι το 2012. Όταν εγραψεν τελικα εκδοτικο σχολιο για την Κυπριακη Προεδρια της Ευρωπαικης Ενωσης ο Φιλελευθερος επαραδεχτηκεν ότι ηταν επιτυχημενη, υιοθετησε την ρητοτικη του προεδρου ότι η επιτυχια της εδειχνε τις θετικες δυνατοτητες της δημοσιας υπηρεσιας μας – τζαι, ιντα συμπτωση, εν εγραψεν λεξη για τον ιδιο τον Προεδρο. Ηταν σε αυτοματο πιλοτο ρε κοπελια; Οξα στην Ευρωπη καταφερνει τα αλλα να μεν το λαλειτε αμπα τζαι παρουν χαπαρι τα προβατα τα ψεματα σας; Στην Ευρωπη όμως αμα  πει στον στρατο η κυβερνηση να φυλαξει πυρομαχικα εν καθουνται τζαι θωρουν τα οι στρατιωτικοι για δυομισυ χρονια πεταξουμενα χωρις καν στεγαστρο.

Η επιθεση εναντιον του ενεν προσωπικη η εστω ενεν μονο προσωπικη - εν η οργη ενος συστηματος που εχασεν την συνοχη του, που εν σε κριση. Γυρευκει τζαι τουτον μεταβαση τζαι εβρεθηκεν μπροστα σε ένα προεδρο που ανοιξεν την πορτα στην δημοκρατικη διαφανεια. Τζαι το συστημα εν τζαι επικοινωνιακο τζαι πολιτικο τζαι οικονομικο. Τζαι το αγχος ότι  χανεται το κενο αναμεσα στο εσωτερικο τζαι το εξωτερικο, τα ψεματα του δημοσιου λογου τζαι την πραγματικοτητα, εν η πηγη της υστεριας που παραγει τοσο χαζο μισος. Αληθκεια εν να συνεχισει φανταζομαι το σπορ να φωναζει καποια κερκιδα θανατος τον Προεδρο τζαι να επιτρεπεται εν ενι;

«Πρεπει να θωρουμεν την κρυαδα που ερκεται τζαι να μοιραζουμαστεν το παπλωμα»: Μια σειρα από κυπριακες απαντησεις στην οικονομικη κριση
Ηταν καποια φαση το 2009 η 2010 που ερωτησεν τον Χριστοφια ενας δημοσιογραφος κατι για την οικονομια. Τζαι απαντησεν του με το «πρεπει να θωρουμεν την κρυαδα που ερκεται τζαι να μοιραζουμαστεν το παπλωμα». Επροσπαθησεν ο αθρωπος να πεισει με συμβολικες αποκοπες τζαι που τον δικο του μισθο, τζαι εβαλεν κατω την συναινεση σαν πλαισιο για συλλογικη προσπαθεια. Τζαι τουτο εξακολουθει να ενι η ιστορικη επιλογη για την κοινωνια απεναντι στις εξωτερικες αλλαγες τζαι πιεσεις.  Αμα η βουλη, όμως, εν εγκρινε καν τα νομοσχεδια για μια μιτσιαν φορολογηση του πλουτου το 2010 ηταν μαλλον σαφες ότι μερικοι ειχαν αλλα στο νου τους.
Οι παραπανω ισως να μεν εμπορουσαν να καταλαβουν το μεγεθος της κρισης αλλα τζαι το ποσο ανυπερασπιστη θα ηταν η Κυπρος μετα που την ενταξη της ευρωζωνη. Ειχαμεν μαθει σαν χωρα να επηρεαζουμαστεν λιον που τες διακυμανσεις των παγκοσμιων κρισεων μετα το 1974 –τζαι ετσι τζαι αλλοιως το μεγεθος τουτης της κρισης ηταν απροσμενο γενικοτερα. Ηταν σαν την εκρηξη συσσωρευμενων αντιθεσεων.

Η πρωτη κινηση της κυβερνησης ηταν αναλογη με των ευρωπαιων αλλα τζαι των υπολοιπων – αμερικανων τζαι κινεζων λ.χ.. Εξοδεψεν χρηματα για να στηριξει την οικονομια. Να βοηθησει την καταναλωση η τα λαικα τζαι μεσαια στρωματα. Εν τουτο που λαλω «αριστερο κευνσιανισμο» - διαφωνα ενας παρεας μου αλλα ατε, εν άλλη μεγαλη κουβεντα.  Εν που τα τοτε που εξεκινησεν τζαι η κοντρα με τες τραπεζες.  
Αθθυμουμαι 2 στιγμιοτυπα τζηνης της πρωτης περιοδου που εν ενδιαφερον να τα συγκρινεις με την δευτερη περιοδο που εξεκινησεν το 2011, όταν οι τραπεζες εθελαν ενισχυση - εναν με τον Αβερωφ τζαι εναν με τον Ν. Παπαδοπουλο. Αμα εγιναν αυξησεις στις συνταξεις ο Αβερωφ εδιαμαρτυρετουν γιατι εμοιραζουνταν "τσεκουθκια". Υπηρχεν ένα ρατσισμος απεναντι στους συνταξιουχους τζαι ιδιαιτερα τους φτωχους που εν ηταν δυσκολο να την νοιωσεις. Για τα τσεκια στες τραπεζες, για τα δανεια τα δικα του, του Ορφανιδη, η για τους φοροφυγαδες που μασιεται να συγκαλυψει εν ανησυχα ο κ. Αβερωφ. Ανησυχαν γιατι οι φτωσιοι γεροι επιασαν αυξηση.
Περι ηθους λογος.
Ενω ο αλλος, το αππωμενο της Στρακκας, εφκηκεν σε μια φαση τζαι ειπεν μας οτι η κυβερνηση αυξησε τον κατωτατο για να ευκολυνει τους μεταναστες. Συμφωνα με μιαν προσφατη στατιστικη γυρω στο ενα τεταρτο των μισθων στην Κυπρο εν στο κατωτατο οριο.
Μαλιστα.

Τουτοι ηταν συμπτωματα μιας υστεριας οϊ εναντια στον Χριστοφια η τον Σταυρακη [που ηταν βεβαια αστος αλλα εφανηκεν, τουλαχιστον, να προσπαθει εντιμα μεσα σε ένα πλαισιο συναινεσης] αλλα εναντια στους φτωχους τζαι τους αδυναμους. Ειχαμεν δεκαετιες να ακουσουμε τουτου του ειδους την ρητορικη – που τον τζαιρον τον τοκογλυφων. Ειχαν συμφεροντα, εν τζαι τυποι που αντιγραφουν ότι ακουσουν στο εξωτερικο, αλλα υπαρχει τζαι ένα νέο ειδος κεφαλαιου που θελει να αρπαξει που τους αλλους σπαζωντας την κοινωνικη συναινεση που οικοδομηθηκε που την δεκαετια του 1950. Το χρηματιστηριο αφησε προφανως σημαθκια φαντασιωσεων ευκολης κλοπης.

Η κυπριακη κυβερνηση ηταν η μονη στην Ευρωπη που αρνηθηκε να υποβαλει τον πληθυσμο σε προγραμματα λιτοτητας αμα αρκεψε να πλακωνει τουτη εμφαση στην Ευρωπη το τελος του 2009 με 2010. Ιστορικα θα καταγραφει ότι η πρακτικη της κευνσιανης παρεμβασης ηταν πιο επιτυχημενη που την νεοφιλελευθερη λιτοτητα όπως εφανηκεν τζαι στις ΗΠΑ τζαι στην Κινα τζαι στην Αυστραλια. Η κυπριακη κυβερνηση αντισταθηκε οσον εμπορεν. Τζαι στο πρωτο σταδιο, την περιοδο 2008-11, που η κριση ηταν ακομα εξωτερικη, η κυπριακη οικονομικη πολιτικη εκαταφερεν να διατηρησει τες ισορροπιες τζαι επετυχεν. Στις αρχες του 2011 η κυπριακη οικονομια εισιεν αναπτυξη 1.5% τζαι ελλειμα γυρω στο αναμενομενο ευρωπαικο οριο [60%].

Τζαι υστερα ηρταν οι τραπεζες με τες ζημιες τους να μας αθθυμισουν ότι το «ανοιγμα» της οικονομιας, εδημιουργαν νεες μορφες υπονομευσης. Τζαι εισαγωγης της παγκοσμιας κρισης. Σε τουτο το πλαισιο αρκεψεν έναν ειδος εσωτερικης αντιπαραθεσης που επηρεν την μορφη τζαι ένος ειδους ταξικου πολεμου στον δημοσιο λογο. Ιδιαιτερα αμα εφτασεν το θεμα στο ότι οι τραπεζες θα εχρειαζουνταν δημοσιο ξελασπωμα των ζημιων που την κερδοσκοπια τους – τζαι τουτο εγινε σαφες που την ανοιξη του 2011. Οποτε εμπηκαμεν στο δευτερο κυκλο της παγκοσμιας οικονομικης κρισης, που εστιαστηκεν στην Ευρωπη, με ένα εσωτερικο μηχανισμο διαχυσης - τες τραπεζες. Τζιαμαι η αντιπαραθεση επηρεν εντονες μορφες. Σε τζηνο το πλαισιο η ενοτητα των συντεχνιων το 2011 ηταν μια ιστορικη στιγμη που εν να εν που τες βασεις της αντιστασης τζαι των επαναδιεκδικησεων στο μελλον. Σε τζηνο το κλιμα οι Αβερωφ τζαι Παπαδοπουλος εσυμπεριφερουνταν με ένα ειδος ταξικου μισους τζαι απεναντι στις συντεχνιες – τζαι τες δεξιες συντεχνιες. Τζαι προς τιμην τους αρκετοι βουλευτες των κομματων τους εκνευριστηκαν μαζι τους στο τελος.

Ετσι εμπηκαμεν το 2011 στον δευτερο κυκλο της κρισης. Δαμαι ο στοχος εν ηταν απλα η επιθεση στο Δημοσιο σαν εκφραση της τασης μιας μεριδας του κεφαλαιου να θελει λιτοτητα  για να αυξησει τα κερδη με μειωση των εισοδηματων των εργαζομενων [εν ενεργεια η συνταξιουχων]. Ηταν τζαι μια προσπαθεια τζηνης της πτερυγας του κεφαλαιου να μαζεψει λεφτα το Δημοσιο για να ξηλασπωσει τις τραπεζες – τζαι να συγκλυφθει οσον εγινετουν η ευθυνη των τραπεζων. Το πιο κραυγαλεο σκανδαλο της διαπλοκης πολιτικης-τραπεζων-ΜΜΕ εν η περιτπωση του Ν. Παπαδοπουλου. Δικηγορου της Λαικης από οικογενεια με μεγαλομετοχους, προεδρου της επιτροπης οικονομικων της βουλης που πηρε τις αποφασεις για τους ορους με τους οποιους το κρατος εσωσε την Λαικη, την τραπεζα που τον πληρωνει. Τζαι τα ΜΜΕ εσωπησαν. Ενώ η γυναικα του Ιερωνυμιδη ηταν σκανδαλο α;

Πρεπει να εξηγηθει παλε το μενος μερικων «λειτουργων των ΜΜΕ». Όταν εσιει φτασει ο τραπεζιτικος σου τομεας να διαχειριζεται τουλαχιστον τεσσερις φορες το μεγεθος του εθνικου σου εισοδηματος [17 με 70 δις] τοτε εν εσιεις μονο κινδυνους που τες κρισεις του διεθνους καπιταλισμου, αλλα κάθε κλυδωνισμος τουτου του οικοδομηματος απειλει να παρασυρει ουλλη την κοινωνια. Όπως τζαι εγινε – θελουμεν 10 δις για τες τραπεζες σε μιαν οικονομια 17-18 δις. Αν εσιεις μια κουλτουρα τραπεζιτων οπως στην Ελβετια, ατε. Αλλα αμα εσιεις αππωμενα μωρα, ουσιαστικα, της λευκωσιατικης νομενκλατουρας που νομιζουν οτι ξερουν τζαι εν ικανοι, ο δομικος κινδυνος εν ένα ατυχημα που απλα περιμενει την στιγμη που θα συμβει. Η γελοιοτητα του δεξιου λογου εναντια στν Χριστοφια κρυφκεται στο αγχος της - οταν τον εβριζεν σαν «ανικανο» [τον αθρωπο που αλλαξεν δραματικα την γεωπολιτκη θεση της χωρας] εφωναζεν για τα δικα της, για την δικη της εικονα στον καθρεφτη: οπως ο καταπιεσμενος γκει βριζει τους αλλους γιατι εν παραδεχεται την ενοχη [καλα να παραδεχτει την επιθυμια του εν δυσκολο]...

Θα εμπορεν να πουληθει ο Χριστοφιας.
Εν το εκαμεν, τζαι τουτη η κοινωνια [τζαι σαν συνολο αμα ποκατσει το ττοζιν τζαι γινει συνειδητο το τι εζησαμεν] θα εν για παντα ευγνωμονες στο ηθος του ανθρωπου που ανελαβεν τα τελευταια 2 χρονια στην πλατη του το βαρος της διαχειρισης της κρισης που εφτιαξεν αρχικα ο καπιταλισμος τζαι εφεραν στην Κυπρο τα «ικανα» λεβεντοπαιδα.

Οποτε, σε ετσι πλαισιο, εχρειαζετουν μια εναλλακτικη στρατηγικη που θα εμπορεν να λειτουργησει τζαι σαν απαντηση στις πιεσεις των αγορων αλλα τζαι στην μονομερη εξαρτηση.
Η κινηση σε τουτο το πλαισιο ηταν η στρατηγικη του διακρατικου δανειου. Ενώ άλλες ευρωπαικες χωρες εριχνουνταν στην πιο σκληρη λιτοτητα ειτε με μνημονιο ειτε μονες τους [όπως η Ισπανια] η Κυπρος επιασεν δανειο που την Ρωσια τζαι εκερδισεν πολυτιμο χρονο. Να βελτιωθει το κλιμα στην Ευρωπη, να προχωρησουν οι συζητησεις για μηχανισμο ανακεφαλαιοποισης των τραπεζων, τζαι να αρχισει να αλλασει το κλιμα τζαι το θεσμικο πλαισιο στο ευρωπαικο τραπεζιτικο συστημα. Πρεπει να εν καποιος ανοητος να μεν μπορει να δει το κερδος από την καθυστερηση εστω εμπλοκης με την τροικα. Οι συγκρισεις εν γινονται με υποθετικα σεναρια – γινονται με άλλες περιοχες της ιδιας πολιτικης οικονομιας – της ευρωπης. Ας συγκριθει λοιπον τουτες τες γιορτες η κυπρος με Ελλαδα, Ισπανια τζαι Πορτογαλλια που εμπλακηκαν τοτε.

Η στρατηγικη των θεσμικων δανειων, παραλληλα με τις αγορες, την οποια εξεκινησεν η κυβερνηση Χριστοφια εν κατι που εν να αναγνωριστει τζαι εν να χρησιμοποιηται αυξανομενα – ηδη χρησιμοποιειται. Η Τουρκια εδωκεν δανειο 2 δις στην Αιγυπτο τζαι τουτον τον μηνα εστειλεν μια δοση μισου δισ. Οσα μας εζητησεν αρχικα η Τραπεζα Κυπρου τον Ιουνιο του 2012 - για να αθθυμουμαστεν. Τζαι η Ρωσια χρησιμοποια τα αποθεματα της για να καμνει επιλεκτικα δανεια , βοηθεια. Τα θεσμικα δανεια εννα φανουν συντομα τζαι με την νεα τραπεζα των  BRICS τζαι εν μαλλον καθαρο οτι η Ρωσια θα θελει να καμει ένα νέο δικο της δανειο στα πλαισια της διασωσης των τραπεζων,  σε ενα θεσμικο πλαισιο -  να γινει κατανοητο σαν βοηθεια σε πλαισιο συνεργασιας. Γιατι αν μερικοι νομιζουν οτι οι Ρωσοι εχουν καμιαν αναγκη να διουν δανεια σε αποτυχημενους τραπεζιτες εχουν βαθκεια μεσανυχτα για τες εξελιξεις της διεθνους γεωπολιτικης. Αυριο μπορει να δουν τζαι μια συνεργασια της Ρωσιας με την Γερμανια. Μα εν ελαλουσαν τα ΜΜΕ μας [δηλαδη ότι καταλαβουν τζαι ότι τους επιτρεπει το συμφερον των ιδιοκτητων να πουν] ότι οι γερμανοι φωναζουν για «ξεπλυμα» κλπ γιατι θελουν τες καταθεσεις των «ρωσων μας»;

Οι ρωσοι θελουν σεβασμο, τζαι αναγνωριση - διαφορετικα τζαι τα κεφαλαια τους μετακινουν τα τζαι αλλασουν εστιαση προς την Τουρκια αν…
Διοτι αμα ζητας βοηθεια τζαι μερικοι οργανωνουν τζηνα τα γελοια θεαματα για να δυσκολεψουν  [εστω τζαι προεκλογικα] την κινεζικη επενδυση στο αεροδρομιο, [τζαι με πρωταγωνιστες βουλευτες, όπως τον Αβερωφ, που εν γνωστοι για την διαπλοκη συμφεροντων που εκπροσωπουν στην βουλη] τοτε προφανως μερικοι εμμεσα εδιουσαν το μηνυμα οτι εν εθελαν δανεια που «μη δυτικους».
Το δανειο εν τζιαμαι σαν πιθανοτητα τζαι εναλλακτικη προοπτικη. Αλλα αυτονομα που την Τροικα. Τζαι ο Τομμυς με τον Φιλελευθερο [σαν το βαρυ πυροβολικο του «απορριπτικου κεφαλαιου»] επιμενουν να κραθκιουνται που το οτι εν ανοικτο το θεμα. Ενδιαφερον. Οντως εν ανοικτο. Τζαι τωρα τζαι γενικοτερα. Αλλα…

Γιατι ζιουμεν τζαι την σχιζοφρενεια να ερκουνται οι δυτικοι να μας δανεισουν τζαι να επιμενουν ότι θελουν να μας δανεισουν παραπανω για να πουλησουμεν δημοσιους οργανισμους. Τζαι τουτο το περιπαιξιμο σε μια φαση που εν να εχουμε φυσικο αεριο σε 5-10 χρονια. Οποτε τα θεσμικα δανεια εκφραζουν τζαι την άλλη, διεθνη, πρακτικη που εισηγαγεν η κυπριακη αριστερα σαν τροπο αντιμετωπισης της πιεσης των αγορων.

Αλλα ακομα τζαι όταν οι τραπεζες εσπρωξαν την Κυπρο στο μνημονιο [τζαι εγω εν εχω πειστει καθολου ότι ηταν λαθος τζαι τυχαιον ότι οι υπευθυνοι της τραπεζας κυπρου ανακοινωσαν την τελευταια στιγμη ότι εθελαν εξτρα κεφαλαια τον Ιουνη του 2012] ο Χριστοφιας εκαταφερεν να διαπραγματευτει ένα συγκριτικα  «ηπιο μνημονιο». Αμα δει κανενας τα ορια που ετεθηκαν τζαι που τον ιδιο τζαι που τες συναντησεις με τους κοινωνικους εταιρους, ηταν ενας ικανοποιητικος συμβιβασμος – ιδιαιτερα αν συγκριθει με αλλα μνημονια.
Αλλα φυσικα η διαδικασια συνεχιζεται. Τζαι ισως να εν πιο πρακτικο να δουμεν την μαχη εναντια στο μνημονιο στα διπλα πλαισια που ηδη εκινηθηκεν η αντισταση: να αναζητηθουν εναλλακτικες πηγες χρηματοδοτησης τζαι να κτιστουν αντιστασεις για αμυνες στα θετικα τζαι πιεσεις για αλλαγες στα αρνητικα. Διοτι όπως εφανηκεν τζαι στο θεμα  της ΑΤΑ το καλοτζαιρι τζαι στο θεμα της ακινητης περιουσιας τον Δετζεβρη, το κεφαλαιο εκινηθηκεν αμεσως πρακτικα για να κερδισει στο υπο διαπραγματευση πλαισιο.

Τζηνο που αξιζει να σχολιαστει εν ότι σε τουτην την διαπραγματευση που εγινετουν γιατι εμπλεξαν οι τραπεζες την κοινωνια σε αναγκη δανειου του μισου μας ΑΕΠ, μονο η αριστερα εστηριζεν τον Προεδρο όταν τζηνος εβαλεν στο τραπεζι εμφαση στα συμφεροντα της πλειοψηφιας. Η Εδεκ ηταν μια μονιμη διχασμενη κατασταση με υστατο εξευτελισμο την δηλωση του Παπαδακη ότι επρεπε να εισιεν ηδη υπογραφει το μνημονιο ενώ εβρισκουνταν οι διαπραγματευσεις σε ένα  δυσκολο σταδιο. Ο Συναγερμος ηθελεν μνημονιο τζαι επιεζεν για τουτον. Ενταξει μερικοι βουλευτες εκρατησαν αποστασεις αλλα…Καλα το Δηκο εν σε διαφορες πτερυγες πκιον – εισιει παντως τζαι αντι-μνημονιακη στες Βρυξελες.
Οι συντεχνιες ηταν παλε συνεπεις  - εκτος που μερικες στο τελος. Ηταν τζαι τα προεκλογικα. Αλλα σε ετσι δυσκολες διαπραγματευσεις, για το κυπριακο ας πουμεν, η αριστερα ηταν παντα διπλα σε οσους εδιαπραγματετουκουνταν - ειτε ηταν ο Μακαριος, ειτε ο Κληριδης ειτε ο Τασσος. Τζαι τουτην την υποκρισια πρεπει να την αθθυμουμαστεν - οϊ μονο οι αριστεροι στους οποιους εν να ερκουνται διαφοροι να θελουν στηριξη για διαφορα στο μελλον, αλλα τζαι οι εργαζομενοι σαν συνολο. Τζαι φυσικα πρεπει να αθθυμουμαστεν τζαι οσους εδιαφοροποιηθηκαν στα κομματα τους που τες πιεσεις για αμεση υπογραφη μνημονιου χωρις  διαπραγματευση.

Τα ΜΜΕ εσυνεχισαν την κατρατζυλα στην εξυπηρετηση των «ανωτερων αναγκων». Τουλαχιστον ο Παρασχος στην στηλη του στην καθημερινη, ειεπντην αληθκεια για την καταντια των Κυπριακων ΜΜΕ.
 "Οταν μια επιχειρηση ΜΜΕ, ξεκινα την καθε νεα χρονια εχοντας διασφαλισμενο διαφημιστικο κονδυλι περαν του ενος εκατομμυριου απο μια μονο τραπεζα και  αναλογα απο τις αλλες, τοτε ο καθεις αντιλαμβανεται ποιος υπαγορευει του ορουςτου παιχνιδιου. Οταν παραλληλα, ΜΜΕ λαμβαναν δανεια εκατομυριων και μεγαλα παρατραβηγματα με "ευκολιες πληρωμης", τοτε ποιος δημοσιογραφος μπορουσε να τα βαλει με τις τραπεζες χωρις να χασει την δουλεια του;
Υπαρχουν και αλλα, οπως οδηγιες τραπεζιτων για πιεσεις, π.χ. προς την εποπτικη  αρχη η για προστασια της εποπτικης αρχης. Τα ειδαμε και στο πολυ προσφατο παρελθον να συμβαινουν σε συμπραξη τραπεζτιων, πολιτικων και ΜΜΕ."

Οποτε το μονο ουσιαστικο ερωτημα εν ποσα πιανουν μερικοι. Τζαι το ότι αποκαλυφτηκεν η φουσκα του Πολιτη εν που κερδη της περιοδου. Να ξερουμεν για να μπορουμεν να παμεν παρακατω.

Μια αριστοτεχνικη κινηση στην γεωπολιτικη – τζαι το ανοιγμα της πορτας στο μελλον: Το φυσικο αεριο
Το αποκορυφωμα των προσπαθειων του Χριστοφια στο σημειο διασταυρωσης της γεωπολιτικης με την οικονομια, τζαι, κατα προεκταση, με το κυπριακο, ηταν το φυσικο αεριο. Σημερα θεωρειται σχεδον αυτονοητο δεδομενο. Σχεδον. Γιατι αυριο που εν να τελειωσει η θητεια του Χριστοφια εν να χρειαστει να διατηρηθει η συμμαχια – συγκλιση συμφεροντων, που εδημιουργησαν οι κινησεις της κυβερνησης για να γινει η ερευνα, να επισημοποιηθει η υπαρξη φυσικου αεριου, να γινουν προσφορες, τζαι να ανοιξει η διαδικασια εξορυξης. Παρα τις πιεσεις της Τουρκιας.

Ας δουμεν τι υπηρχε το 2008: Στην περιοχη μας διασταυρωνονται 3 γεωπολιτικες δυναμεις στο παγκοσμιο συστημα – οι δυτικοι [με τις εσωτερικες διαφοροποιησεις των αγγλοαμερικανων τζαι των κεντροευρωπαιων ας πουμε], οι αραβες [με τις δικες τους διαφοροποιησεις] τζαι οι ρωσοι. Οι δυτικοι ηταν αγκρισμενοι γιατι εν εγκριθηκεν το σχεδιο Αναν τζαι εθεωρουσαν την Τουρκια πολλα πιο πειστικο συνεταιρο. Ποιος ηταν να πεισει σε ετσι κλιμα ότι εν θα ηταν προκληση το να καμουμεν ερευνα για φυσικο αεριο χωρις την εγκριση των τ/κ τζαι της Τουρκιας; Τζαι η Τουρκια, με την στρατηγικη Νταβουτογλου, εν επενδυεν μονο δυτικα. Εισιεν τζαι «ανατολικες βλεψεις» οσον αφορα τις νεες της συμμαχιες. Η βασικη της εστιαση [για οσους υποκριτικα καμνουν ότι εν καταλαβουν γιατι οι αμερικανοι εφορτωσαν μας τα ιρανο-συριακα πυρομαχικα το 2009] ηταν η Συρια τζαι το Ιραν. Ιδιαιτερα η Συρια. Τοτε επροσπαθαν με το καλοπιασμα, τζαι σημερα με την ενισχυση της βιαιης ανατροπης της συριακης κυβενρησης – αλλα τα δεδομενα εν τα ιδια: Η Τουρκια θελει επιρροη στην Συρια.  Εισιεν προηγηθει ένα επεισοδιο το 2006 οπου ανακοπηκε ενα πλοιο με ρανταρ για την Συρια τζαι η Συρια, σαν αντιποινα, ανοιξεν το λιμανι της Λατακειας για την γραμμη προς την Αμμοχωστο. Τζαι ο Λιβανος στον οποιο η Χιζμπολαχ ηταν η ανερχομενη δυναμη [τωρα εν βασικος παραγοντας στην κυβερνηση] εν εισιεν υπογραψει συμφωνια για την ΑΟΖ με την Κυπρο. Αρα οϊ μονο θα ειχαμεν δυτικες καχυποψιες αλλα θα ειχαμεν τζαι πιθανη αμφισβητηση τζαι ισως αρνηση που τον ανατολικο μας περιγυρο για την νομιμοτητα των ερευνων μας. Εκρατησαμεν όμως τις σχεσεις με το μπλοκ των  Συριων-Χιζμπολαχ/Λιβανος-Ιραν ενώ οι σχεσεις με το Καταρ εξασφαλιζαν μας τζαι στηριξη που την άλλη πτερυγα του αραβικου κοσμου – τα κεφαλαια των μοναρχιων του Κολπου. Εκλεισαμεν τζαι τον αραβικο κοσμο που εν ο περιγυρος μας.

3 χρονια μετα, το 2011, η Δυση ηταν πεισμενη ότι η Κυπριακη Δημοκρατια εθελεν λυση τζαι ότι η Τουρκια εκωλοβαρεν το – αρα οι δυτικοι ειχαν τζαι συμφεροντα αλλα τζαι  πολιτικη εμπλοκη που εν επετρεπε αρνητικη παρεμβαση. Η επισκεψη της Μερκελ τοτε ηταν τζαι εκφραστικη του νεου κλιματος. Ανατολικα οι ισορροπιες που ειχαν φτιαχτει στον αραβικο κοσμος εδιουσαν την δυνατοτητα στην Κυπριακη Δημοκρατια να εσιει επαφες με ουλλα τα μπλοκ στον αραβικο κοσμο. Τζαι σε μια περιοδο που τα πραματα ηταν ρευστα. Σε μια κρισιμη συγκυρια όταν ετσακωθηκεν η Τουρκια με το Ισραηλ, η κυβερνηση, παρα την θεση της υπερ των παλαιστινιων, εκρατησεν αποστασεις που την υποθεση με τα πλοια που επηαιναν στην Γαζα, τζαι εβρεθηκεν με πλεονεκτημα στην σχεση Τουρκιας - Ισραηλ. Αλλα τζαι στον γενικοτερο χαμο που εγινετουν το 2011 μετα την ανατροπη του Μουμπαρακ στην Αιγυπτο, η κυβερνηση εισιεν εξασφαλισμενη τζαι μια ενεργη διεθνη εμπλοκη της Ρωσιας. Ετσι οι 3 βασικοι διεθνεις παικτες στην περιοχη [δυτικα συμφεροντα, αραβικη σταση, ρωσικη θεση] εδιασφαλιζαν την κυπριακη κινηση για ερευνα για το φυσικο αεριο. Η Τουρκια απειλησεν όπως τζαι με τους  S-300. Αλλα δαμαι εν ηταν προεκλογικο παιξε γελασε όπως το 1998. Τζαι η Ρωσια εστειλεν συμβολικα τζαι πλοια στην περιοχη. Πρεπει να προσπαθει καποιος/α πολλα να εθελοτυφλει για να μεν δει τα δεδομενα ότι η ερευνα για το φυσικο αεριο ηταν μια γεωπολιτικη κινηση ισορροπιων που εθελεν δουλεια αλλα τζαι στρατηγικη. Οποτε το να θεωρειται «αυτονοητο» το θεμα, όπως τζαι η επιτυχια της κυπριακης προεδριας στην Ε.Ε., εν τζαι ενας τροπος λογοκρισιας. Της ωρας. Οσον περνα ο τζαιρος τι θα μεινει που το ττοζιν οσων πληρωνουν οι επιχορηγησεις των τραπεζων στα ΜΜΕ;

Τζαι μερικοι ειχαν παραπονο γιατι επηεν τζαι ο Χριστοφιας μια φορα να δει την πλατφορμα. Εν να εχουμεν να γελουμεν με μερικους σε λλια χρονια. Αν ηταν κανενας άλλος ηταν να τζοιμαται πανω στην πλατρφρομα με το γνωστο ιδιωτικο καναλι να μεταδιδει αμεσα μεχρι τζαι το ροχαλητο του.
Η στρατηγικη για να ολοκληρωθει η συγκυρια για τα φυσικο αεριο ηταν αριστοτεχνικη, ανταξια των κινησεων του Μακαριου υστερα που το 1964 οταν αρκεψεν να καταλαβει τι εγινετουν τζαι να προσπαθει να επεγκλωβιστει που τα αδιεξοδα στα οποια τον εισιεν οδηγησει η «Μοιρα» αλλα τζαι οι ευθυνες της δικης του διλωσσιας προηγουμενως.

Ο Χριστοφιας εκαταφερεν τα. Τζαι τουτη η επιτυχια εν το πλαισιο τζαι του μελλοντος μας τζαι των απαντησεων στο κυπριακο τζαι την οικονομικη κριση. Ενας μαρξιστης προεδρος, γιατι πρεπει να τον αξιολογησουμεν τζαι με βαση το μετρο που εβαλεν ο ιδιος, οφειλεν μαζι με τις κινησεις που εκαμεν για να προχωρησει το κυπριακο [διεθνως αλλα τζαι στες συνειδησεις εναντια στα τειχη των προκαταληψεων τζαι των υστεριων], αλλα τζαι τες επιλογες που υιοθετησεν για αντιμετωπιση της οικονομικης κρισης [την αντισταση στην λιτοτητα, την προσπαθεια συναινεσης, την κινηση για διακρατικο δανειο, την στρατηγικη διαπραγματευση] να ανοιξει τζαι δρομο διεξοδου προς το μελλον. Περα που τα ηθικα προταγματα [που στο κατω κατω εν κοινα με πολλες ιδεολογιες μεχρι τζαι θρησκειες] ο μαρξισμος εν μεθοδος αναλυσης. Τζαι στηριζεται στο ότι σε μια συγκυρια πρεπει να θωρει καποιος τες δυναμικες της Ιστοριας [για την προοπτικη του μελλοντος] για να δει πως θα οικοδομηθει το επομενο βημα μεσα από τις αντιφασεις του παροντος. Γιατι εν τζαι εξελικτικη θεωρια σταδιων ο μαρξισμος – τζαι εν ειμαι μαρξιστης, όπως εν ειμαι τζαι φρουδικος αν εν κουφο να προσπαθεις να αναλυσεις την κοινωνια χωρις τον Μαρξ  η το ασυνειδητο χωρις τον Φρουντ.
Ενας μαρξιστης, λοιπον, οφειλεν να σκεφτει την προοπτικη που θα εδιασφαλιζεν μια πηγη πλουτου για το συνολο της κοινωνιας τζαι που θα ελειτουργαν καταλυτικα για τα δυο ζητηματα – το κυπριακο τζαι την διαχειριση των προβληματων που δημιουργα το ανοιγμα της κοινωνιας μας στους ανεμους των διεθνων οικονομικων κρισεων [που εν ναν χαρακτηριστικο της εποχης μας φαινεται μεχρι το επομενο σταδιο]. Με τουτην την εννοια το Φυσικο Αεριο εν η προοπτικη – όπως εν η δυναμικη των «παραγωγικων δυναμεων» στην κλασικη μαρξιστικη αναλυση. Δημιουργα την προοπτικη για ένα συλλογικο πλουτο που θα εν η βαση για εναδιεκδικηση οσων αναστειλαμεν προσωρινα [όπως το 74 – εν ηταν τυχαια η αναφορα στο διαγγελμα του για την «κατ αρχην συμφωνια], τζαι «αναγκαζει» τζαι τες δυο κοινοτητες να δουν ότι τα κοινα υλικα τους συμφεροντα εν πολλα παραπανω παρα οι διαχωρισμοι των κατασκευασμενων ιδεολογηματων.

Τα δακρυα του Προεδρου
Στην Ελλαδα τα δακρυα του Χριστοφια στο συνεδριο της ΠΕΟ εσχολιαστηκαν με τον σεβασμο που τους αξιζε – σαν «συγκλονιστικη στιγμη» ενός εντιμου ηγετη που προσπαθησε όπως μπορουσε να αποφυγει το μνημονιο. Ηταν όμως τζαι κατι άλλο – ο Χριστοφιας ηξερεν ότι εκαταφερεν να φερει στο τελος, οσον αφορα την θητεια του, μια δυσκολη διαπραγματευση. Αλλα ηταν κατι που μας επιβληθηκεν – που τους ευρωπαικους κανονισμους τζαι τους εσωτερικους εκβιασμους των τραπεζων. Η ταση του να διαπραγματευκεται μεχρι την τελευταια στιγμη με προοπτικη μια συμφωνια αλλα ταυτοχρονα να αφηνει ανοικτο το θεμα των ορων – τζαι να κριτικαρει ανοικτα,σαν Προεδρος, το «αρπακτικο κεφαλαιο» - εν τζαι μια υποθηκη. Το μνημονιο εν στρατηγικος συμβιβασμος σε μιαν διαδικασια. Τζαι πρεπει να δουμεν την μεγαλυτερη εικονα με προοπτικη στο μελλον, τζαι με τες υποχωρησεις του παροντος σε ένα πλαισιο για επαναδιεκδικησεις. Το μελλον εν ανοικτο πκιον: το πολλην σε 10 χρονια θα εχουμεν αρκετο συλλογικο πλουτο για να εχουμεν τις συνταξεις μας στην ωρα τους, στα 63 στα 65, τζαι ας λαλουν οι «ευρωπαιοι», τζαι οι τοπικοι τους συμμαχοι, τωρα ότι θελουν. Τζαι την ΑΤΑ τζαι τον 13ο.

Αναποφευκτα θα ξυπνουν σιγα σιγα τζαι οι πολιτες καθως τα σκανδαλα των τραπεζων θα διαπλακουν με τις προσπαθειες μερικων να φασιν δημοσιο πλουτο. Η συνειδηση της πραγματικοτητας θα ανθισει στο χωρο που αφηνει το αισθημα του ότι εχουμε εναλλακτικες πιθαντοτητες [ειτε διακρατικα δανεια για ένα διαστημα, ειτε το φυσικο αεριο σε λλιον τζαιρον] τζαι ότι οι οροι που μας επιβαλλονται εν προιον διαπραγματευσης τζαι οϊ της «τρελλης χαρας» ότι «ηρτεν να μας βοηθησει η τροικα» τζαι ότι η Ευρωπαικη Ενωση  εν τοπος φαντασιωσεων για «οικογενειακες σχεσεις» - με δοση δουλοπρεπειας.

Ατε να δουμεν ποτε θα εμφανιστει η δημοσιογραφια του μελλοντος που θα δημοσιοποια τα συμφεροντα τζαι την διαπλοκη των γνωστων με τις τραπεζες, με τες μιζες Τσοχατζοπουλου κοκ.

Αν η αντισταση του Χριστοφια εν το οριο με βαση το οποιο θα κρινεται [συνειδητα η μη] ο επομενος προεδρος, το φυσικο αεριο εν η συλλογικη μας διεκδικηση στο μελλον. Τα δυσκολα χρονια της μεταβασης στην νεα εποχη, στο νέο ιστορικο πλαισιο λειτουργιας της χωρας μας, ειχαμεν ένα αθρωπο που εσταθηκεν στο καθηκον τζαι ετραβησεν πανω του την επιθεση. Μετα τον Φερβαρη οι εργαζομενοι μπορει να μεν εχουν πκιον ένα σημαντικο βετο όπως στην προηγουμενη πενταετια. Τουτες οι εκλογες ενεν καν ισοτιμες – εν ισως οι πιο ελεγχομενες που το 1998. Η μεγαλη πλειοψηφια των ΜΜΕ εν όπως τους διαιτητες στα πρωταθληματα του Κουτσοκουμνη. Μπορει να ειμαι αισιοδοξος αλλα εχω την αισθηση ότι στο συλλογικο υποσυνειδητο καταγραφονται οι συγκρισεις. Τζαι θα δειξει.

Ετσι τζαι αλλοιως τωρα εχουμεν τζαι στρατηγικη συμφωνια με τον γαλλο-ιταλικο αξονα στην Ευρωπη. Διοτι αφου ερταβησαμεν το σκορσο της μεταβασης, να εκμεταλευτουμεν τζαι ότι εσιει το νέο παζαρι δυτικα μας – τζαι μαλλον η φαντασιωση μερικων να γυρισουν την Κυπρο πισω στην δεκαετια της ρουσφετολογιας τζαι του δημοσιου ψεματος εννα εσιει τζαι ένα δυτικο καθρεφτη που εν τζαι θεσμικα εμπλεκομενος στα εσωτερικα της Κυπρου.

Όταν μια κοινωνια μαθει σε δικαιωματα….
Αμα επιασα το 13ο λαλω της τυπισσας στο συνεργατικο: «Τουτος εν ο μισθος που μας εξασφαλισεν ο Χριστοφιας». Εχαμογελασεν. Εκαμαν του επιθεσεις ότι εν πεισματαρης, ξεροτζεφαλος, ιδεολογος – γιατι επεμενε να δωθει ο 13ος. Ετσι τζαι αλλοιως εν τζαι ένα συμβολο των αντιπαραθεσεων στις οποιες εμπλακηκεν. Που τα περσι τον Ιουλη μερικοι εθελεν να κοπει ο 13ος τζαι που τον Απριλη φετος ηδη εδιερεεν που τους τεχνοκατρατες του Υπουργειου οικονομκων, τζαι τον Σιαρλη, σαν «πιθανοτητα». Ο Χριστοφιας εστησεν ποϊ. «Κοκκινη γραμμη». Τζαι στον κυριακατικο Πολιτη εγραφαν ως τζαι τον Οκτωβρη ότι η τροικα εν δεχεται κοκκινες γραμμες. Μαλλον εδεχτηκεν. Οποτε το επομενο ερωτημα ενι ποιοι εξυπηρετουν τι.

Το 13ο θα τον εχουμεν. Τζαι καποτε θα εν για ουλλους τους πολιτες – σαν «κοινωνικος μισθος». Τζαι γιατι θα εχουμνε το πλουτο που μας εδιασφαλισεν ο Χριστοφιας με τον φυσικο αεριο αλλα τζαι γιατι θα ερτει η ωρα που εν να διεκδικηθει η διευρυνση αντι η σμικρυνση του Δημοσιου. Λαλει τζαι ο Μακιαβελι σαν ένα σοφο αποσπασμα – αμα μια πολη/κοινωνια μαθει σε καποια δικαιωματα, εν τα ξεχανει. Ακομα τζαι αν καμνει στρατηγικες υποχωρησεις, θα αθθυμαται παντα τα δικαιωματα τζαι θα τα επαναδιεκδικα στο «ονομα της σημαιας της ελευθεριας που εζησεν καποτε.» Εστω τζαι αν η σημαια ηταν λεξεις συμβολικες σε ένα ταξικο δημοσιο διαλογο.

Υποθετω οτι η λογοτεχνια του μελλοντος σαν φορος τιμης στην απουσια κριτικης δημοσιογραφιας στο παρον, θα κατοχυρωσει ότι ένα μερος του κοινωνικου μισθου των ιθαγενων θα ονομαζεται ο «13ος του Χριστοφια».

Νασαι καλα Προεδρε.

Υ.Γ. 1. Υπηρχε ταξικο μισος. Τζηνη ουλλη η μικροπρεπεια στην Βουλη για το αυτοκινητο του Προεδρου, για τις αεροπορικες του μετακινησεις ηταν απλα η επιφανεια του κομπλεξ των αστων. Γιατι να εχουμεν ένα προλεταριο Προεδρο. Ενώ οι δικηγοροι με τα πολλα υπογεια τζαι φανερα κεφαλαια εχουν δικες τους λιμουζινες, μπορουν να αγοραζουν αεροπλανα α; …

Υ.Γ. 2. Μια ευρωπαικα ιστορικη δηλωση: Καποια αλλην φαση θα σχολιασω ευρυτερα τζαι την ιστορικη σημασια [για την ευρωπαικη ιστορια τζαι οϊ μονο] της θεσης του Χριστοφια στο ευρωκοινοβουλιο ότι εν κομμουνιστης. Ηταν μια ιστορικη στιγμη επισης για την ευρωπαικη αριστερα – ενας αριστερος Προεδρος μετα το 1989 εδηλωνε ανοικτα την κομμουνιστικη του καταγωγη τζαι επεβλεπε μια επιτυχημενη ευρωπαικη προεδρια. Ηταν μερος ενος σταδιακου ανοιγματος για την συνεχεια της ευρωπαικης ιστοριας. Αλλα ηταν τζαι τοπικα μια σημαντικη στιγμη. Η παραδοση που εκφρασε την ιστορικη συνειδηση στην Κυπρο [εστω όπως μπορει να το δει καποιος που μια ιστορικη οπτικη] εισιεν ένα εκπροσωπο που εδηλωνε περηφανα την θεση τζαι την καταγωγη του.
Αλλα για τουτα αλλην φορα.
 • January 1st 2013 at 12:07

συσπειρωση ρε....

By linopampakos
συνθημα στην φανερωμενη
που ταιρκαζει ευρυτερα.....
 • February 1st 2013 at 09:23

Ενας υποψηφιος οφειλει να εν τουλαχιστον ειλικρινης για το παρελθον του - τζαι σε ετσι εποχη για τις "πραξεις" ενος δικηγορικου γραφει?

By linopampakos
Σε μια εποχη που η κυπριακη κοινωνια βρισκεται μπροστα σε μια κριση που προκαλεσαν [σε σημαντικο βαθμο] τζαι οι μυστικες πρακτικες των τραπεζιτων,
τζαι σε μιαν εποχη που η Διαπλοκη (τζαι η συγκρουση συμφεροντων) τιθενται σαν θεμα επιτελους - εστω τζαι παρα την λογοκρισια των ΜΜΕ,
υπαρχει μια σαφης αναγκη αντιμετωπισης  της πραγματικοτητας των πρακτικων των τραπεζιτων, των δικηγορικων γραφειων, τζαι οσων αλλων εμπλεκονται σε υπογειες διαδικασιες διακινησης κεφαλαιων.
Η συγκαλυψη εν βοηθα κανενα.
Ηδη ειμαστεν σε μια εποχη που θα ανακριθει τζαι ο Ν. Μιχαλιδης για την υποθεση Τσοχατζοπουλου.


Μετα την ασαφη απαντηση για την Makra investments τζαι την μεταφορα 50 εκατομυριων σε διαστημα 4 μηνων το 2004, το δικηγορικο γραφειο του κ. Αναστασιαδη εν στο επικεντρο παλε της δημοσιας συζητησης εστω τζαι αν η μεγαλη πλειοψηφια των ΜΜΕ καμωνεται οτι εν θωρει τιποτε, τζαι προσπαθει να το συγκαλυψει.

Τουτην την φορα το θεμα αφορα δυο συναλλαγες στις οποιες φαινεται να ελαβε μερος το δικηγορικο γραφειο του υποψηφιου, με μια ρωσικη τραπεζα, την Sobibank, που κατηγορειται για ξεπλυμα χρηματος. Το θεμα εφκαλεν το ενα ελληνικο σαιτ που συνδεεται με τον κ. Βαξεβανη ο οποιος πριν λλιον τζαιρον εγινεν δεκτος σαν ηρωας που τα ΜΜΕ αμα εδημοσιευσεν την ελληνικη λιστα Λαγκανρτ- προφανως τωρα ενεν βολικος.
Η προσπαθεια να λογοκριθει το θεμα - οπως τζαι τα σκανδαλα των τραπεζων- εν εκδηλη.

Το δικηγορικο γραφειο του κ. Αναστασιαδη απαντησε χαρακτηριζωντας σαν "ψευδη" οσα αναφερονται στο δημοσιευμα προσδιοριζωντας σαν "ψεμα" το οτι "ουδεποτε υπηρξε δανειακη συμβαση οπως ψευδως δημοσιευεται μεταξυ των εταιριων και του γραφειου μας Compaservous (Nominees) Ltd και Mareplex Services Ltd και της Sovibank."
Αναφερεται οτι το δανειο εισιεν υπογραφει 15 μερες πριν της "αναθεσεως των υποθεσεων στο δικηγορικο γραφειο."
Η ανακοινωση, ομως, δεν φανηκε να αμφισβητει τα εγγραφα τα οποια δημοσιευονται στο κειμενο, ουτε τις αναφορες για την τραπεζα - οτι
"..φέρεται να έχει πρωταγωνιστήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος μαύρου χρήματος στη Ρωσία, με πρωταγωνιστές ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας, ακόμη και εγκληματικά στοιχεία."
Τζαι στο κειμενο υπαρχουν αναφορες σε δημοσιευματα στον δυτικο τυπο-πρακτορεια ειδησεων, 
αλλα τζαι αναφορα σε ερευνα του FBI. 

Για την Makra investments επανελαβε τα ιδια με την προηγουμενη φορα - τα οποια ηταν τα νομοτυπικα χωρις να ντζιζει τα παραδοξα της ολης υποθεσης.
 Η μονη νεα πληροφορια της ανακοινωσης ηταν οτι το ενα δανειο [στο οποιο αναφεροταν το "Κουτι της Πανδωρας"] εγινε για μια εταιρεια που ονομαζεται evalesco holdings της οποιας οι "ιδιοκτητες εχουν περιουσιακα στοιχεια πολλαπλασια του ληφθεντος δανειου" συμφωνα με το δικηγορικο γραφειο.

Ποια δουλεια καμνει τουτη η  εταιρεια [οπως τζαι με την Makra invesments] εν αναφερεται.
Ομως το θεμα μεινισκει οπως τζαι τα ερωτηματα.

1. Η συνεπεια ενος πολιτικου που εν τζαι δικηγορος εταιρειων που εχουν σχεσεις με τραπεζες που κατηγορουνται για ξεπλυμα χρηματος:
 Αν δεχτει καποιος τα δεδομενα που παρουσιαζει το δικηγορικο γραφειο, τιθεται παλε θεμα ποια εν τουτη η εταιρεια που αναθεσε τις δουλειες της στο δικηγορικο γραφειο του Αναστασιαδη τζαι γιατι το δικηγορικο γραφειο ενος μελους της πολιτικης ελιτ, εδεχτηκε μια δουλεια που αφορουσε τραπεζα που εκατειγορειτο για ξεπλυμα χρηματος. Το οτι η συμφωνια της εταιρειας με την κατα τους δυτικους υποπτη τραπεζα, εγινε 15 μερες πριν αναλαβει το δικηγορικο γραφειο, εν τζαι απαντα - αντιθετα. Θα μπορουσε να συμπερανει καποιος οτι επηαν στο δικηγορικο γραφειο για να καμουν την δουλεια τους.
Εν θα επρεπε ο ηγετης αντιπολιτευσης, η οποια μαλιστα εσυρνε τζαι σποντες στον Τ. Παπαδοπουλο για το τα κεφαλαια Μιλοσεβιτς, να εν προσεκτικος; Οταν λαλει το δικηγορικο του γραφειο οτι η Κυπρος δεχεται επιθεσεις για το ξεπλυμα σημερα, εν φταιουν τζαι οι τραπεζες τζαι οι δικηγοροι;
Δηλαδη αμα το δημοσιευσει το εγγραφο τζαι το Σπιγκελ, τι θα πει το δικηγορικο γραφειο;

Αν ο κ. Αναστασιαδης επαιζεν το εστω καπως αμφισβητηση της Δυσης, να πεις ατε..Αλλα το ατομο που λανσαρει τον εαυτον του σαν φιλοδυτικο να εμπλεκεται με ρωσικη τραπεζα η οποια κατηγορειται που την Δυση σαν εταιρεια ξεπλυματος, εν νακκον υποπτο οπως τζαι να το δεις.

Τζαι σαφως τα ερωτηματα αφορουν τζαι τους πολιτες τους οποιους η κατασκευασμενη τζαι εξαγορασμενη ομοφωνια των ΜΜΕ, προσπαθει να ξεγελασει,
αλλα τζαι το εξωτερικο: αυριο δηλαδη  ο υποψηφιος θα εν επιρρεπης σε εκβιασμους διαφορων [εσωτερικων τζαι εξωτερικων] λογω των οικονομικων τζαι δικηγορικων δοσοληψιων του παρελθοντος του;

Σε μιαν εποχη που η κυπριακη κοινωνια τραβα τις συνεπειες των σκανδαλων των τραπεζων
τα οποια παλε εσυγκαλυπταν τα ΜΜΕ,
η σιωπη ενεν αρκετη,
ουτε σοφη.

2. Τα παραδοξα των τεκμηριων:
Για την υποθεση της Makra Investments το 2003-04.
Το θεμα μεινισκει ανοικτο διοτι εν ξεκαθαριζει τι δουλεια εκαμνε τουτη η εταιρεια, ενω το οτι εγραφτηκεν τον Νιοβρη του 2003 τζαι εγινε η μεταφορα/"εισπραξη" των 50 εκατομυριων, δειχνει παλε οτι η ολη διαδικασια [εγγραφης τζαι μεταφορας/εισπραξης] φαινεται να εστιαζεται στο δικηγορικο γραφειο - σαν να εγινε η εγγραφη για να διεκπεραιωθει κατι.
Τζαι απο οτι φαινεται τα πραματα εν νακκον δυσκολα για τα απλα μαθηματικα στον κοσμο των εταιρειων τζαι των δικηγορικων γραφειων: 


"Πιο απλά μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο που δεν ξεπερνά τα 9.000 ευρώ κατορθώνει να αποκομίσει κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων από πώληση μετοχών. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους συναλλαγή ήταν αυτή ώστε να καταφέρει να αποκομίσει τόσο τεράστιο κέρδος;"
[απο το αρχικο κειμενο στο "Κουτι της Πανδωρας"].
  

Αναδημοσιευκουνται πιο κατω τα λινκς τζαι αποσπασματα για το θεμα:


Για τις δυο συναλλαγες με την ρωσικη τραπεζα:


"Τον Ιούλιο του 2008 η ίδια [η οποια ειχε κανει και την διαδικασια για την Makra Investments] εταιρεία-η Compaservus Nominees Limited-προχωρά στη σύναψη ενός δανείου μαμούθ ύψους 9,917,050 ευρώ από τη ρωσική Τράπεζα «The joint Stock Bank “Sobibank’’.
To δάνειο χορηγήθηκε από την Τράπεζα στην εταιρεία, βάζοντας ως ενέχυρο τις 5.000 μετοχές της. Σημαντική λεπτομέρεια; Η αξία των μετοχών της εταιρείας δε ξεπερνούσε το 1,71 ευρώ η καθεμία. Πιο απλά η εταιρεία έβαλε ως ενέχυρο μία αξία 8,550 ευρώ και εξασφάλισε δάνειο ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου. Πρωτοτυπία τεράστια, που ο κ. Αναστασιάδης θα έπρεπε ίσως να εξηγήσει με ποιον τρόπο κατάφερε να το επιτύχει.
Το συγκεκριμένο δάνειο όμως δεν ήταν και το μοναδικό. Ένα μήνα πριν και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2008 μία δεύτερη εταιρεία συμφερόντων του δικηγορικού γραφείου του κ. Αναστασιάδη, έλαβε και άλλο δάνειο από την ίδια τράπεζα. Πρόκειται για την Mareplex Services Ltd, στην οποία ιδιοκτήτες εμφανίζονται οι Έλσα Αναστασιάδη με ποσοστό 60%, Στάθης Λεμής με 20% και Θεοφάνης Φιλίππου με 20%.
Η εταιρεία έλαβε δάνειο ύψους 9,917,050 εκατ. ευρώ, βάζοντας ενέχυρο 1000 μετοχές, η αξία των οποίων δεν ξεπερνούσε το 1 ευρώ η κάθε μία. Πιο απλά με 1000 ευρώ υποθήκη κατάφερε να λάβει ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα οι δύο εταιρείες εξόφλησαν τις επιβαρύνσεις από τα δάνεια στις λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 17/12/2008, μέσω συμβολαίου ακύρωσης.
Τώρα με ποια κριτήρια μία Τράπεζα χορηγεί σε δύο εταιρείες δάνεια μαμούθ, με υποθήκες εξευτελιστικά ποσά είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί."
[απο το αρχικο κειμενο στο "Κουτι της Πανδωρας]


1. Το αρχικο κειμενο στο κουτι της Πανδωρας

Δάνεια μαμούθ από ρωσική τράπεζα ξεπλύματος για τον Αναστασιάδη

http://www.koutipandoras.gr/32267/%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B8-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%80%CE%BB.html2. Ο κ. Αναστασιάδης απαντά για τα δάνεια μαμούθ από τη ρωσική Τράπεζα


3. Aπαντηση του ιστοτοπου "Κουτι της Πανδωρας"


 Η Απαντηση του ιστοτοπου:
"Το www.koutipandoras.gr έλαβε από το γραφείο του κ. Αναστασιάδη την παρακάτω απάντηση την οποία και δημοσιεύει αυτούσια στα πλαίσια τήρησης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Η απάντηση αναφέρει ότι τα δάνεια συνήφθησαν με τη Ρωσική Τράπεζα Sobinbank από τις εταιρείες του δικηγορικού γραφείου του κ. Αναστασιάδη, για λογαριασμό της εταιρείας Evalesco Holdings Ltd.

Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν. Ο κ. Αναστασιάδης και το γραφείο του θα έπρεπε να εξηγήσει κάτω υπό ποιους όρους χορηγήθηκε το δάνειο καθώς επίσης και για ποιο σκοπό. Ως πολιτικός και υποψήφιος πρόεδρος για την κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να τηρεί πλήρως τις αρχές της διαφάνειας.

Η δανειοδότηση για λογαριασμό άλλης εταιρείας, δεν είναι σαφής, αλλά παραπλανητική. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έστω και αν γίνεται για λογαριασμό τρίτων. Επίσης το γεγονός ότι έγινε πριν από την ανάθεση εντολής στην εταιρεία του κ. Αναστασιάδη δεν αποτελεί ελαφρυντικό καθώς αυτή υλοποιήθηκε από την εταιρεία του.

Ακόμη το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, όπως αναφέρεται στην απάντηση, έχουν δεκαπλάσια περιουσία είναι άσχετο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι μέτοχοι τους, δεν ευθύνονται για τα δάνεια της εταιρείας.

Επιπλέον, η εταιρεία Compaservus Nominees Ltd εμφανίζεται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Στην κατάσταση περιουσιακών στοιχείων όμως του Αναστασιάδη παρουσιάζεται ως εταιρεία χωρίς εμπορική δραστηριότητα που απλά είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος.

Κανονικά ο κ. Αναστασιάδης και το γραφείο του θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και αυτό διότι οι όροι που πάρθηκαν τα δάνεια με ελάχιστο κεφάλαιο από μια τράπεζα που ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δημιουργούν πολλές υποψίες. Ως υποψήφιος πρόεδρος και πολιτικός που σέβεται και τηρεί κάθε κανόνα διαφάνειας όφειλε να το είχε πράξει.

Άλλωστε σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου προς τα μέλη του η κάθε ύποπτη συναλλαγή πρέπει να αναφέρεται τόσο στον ΠΔΣ όσο και στην ΜΟΚΑΣ. Αυτά τα σώματα ενημερώθηκαν; Ποίο στοιχείο έκανε το δικηγορικό γραφείο να πειστεί ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή από τράπεζα με το αμαρτωλό παρελθόν δεν είναι ύποπτη ώστε να αναφερθεί στις αρχές;

Ο κ. Αναστασιάδης και το γραφείο του στην απάντησή τους αναφέρουν επίσης ότι θα κινηθούν νομικά κατά του HOTDOC και του www.koutipandoras.grεάν συνεχιστούν τα δημοσιεύματα. Και βέβαια έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει εάν θεωρεί ότι θίγεται. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένος να απαντήσει επί της ουσίας, εάν θέλει να αποδείξει τις προθέσεις του για τήρηση της διαφάνειας."
 


 • February 2nd 2013 at 17:18

Το τραπεζιτικο κατεστημενο προσπαθει παλε να λογοκρινει, οξα προσπαθει να αγορασει τζαι τες εκλογες;

By linopampakos
Τζαι ξαφνικα η πλειοψηφια των ΜΜΕ "μας", που ηταν μαρτουθκια τζαι ουτε ακουαν, ουτε εθωρουσαν για 3 χρονια οταν οι τραπεζες οδηγουσαν την κυπριακη οικονομια στην σημερινη κριση, αποφασισαν οτι ζουν ακομα στην εποχη των "stress tests Ορφανιδη" [αξιζει να υιοθετησουμεν την ορο για το τραπεζιτικο αντιστοιχο του "εγω παπας εγω τατας"] τζαι μουρμουρουν γιατι η PIMCO φκαλει τες πιθανες ζημιες των τραπεζων γυρω στα 10 δις - στο ακραιο σεναριο. Ιντα καλα που ηταν τοτε που εκαμναν stress tests [ταχα μου - οπως τες ταχα μου ερευνες για το ξεπλυμα λ.χ;] με τον Ορφανιδη που εκλειεν τα μαθκια του, τζαι τα ΜΜΕ εγραφαν οτι οι τραπεζες εν πολλα "δυνατες για να εχουν προβλημα"; Υστερα ομως ηρτεν η ωρα της αληθκειας γιατι εζητησεν η Ε.Ε. ανακεφαλαιοποιηση τζαι εμειναν χασκωντας. Τζαι ετσι εσπρωξαν την κυπριακη οικονομια στην τροικα - για την οποια τα ΜΜΕ τους,  επιεζαν επισης. Γιατι ενομιζαν, φαινεται, οτι ηταν να επιβαλει απλα λιτοτητα η τροικα. Τζαι ηρτεν η τροικα τους που τον Ιουλη τζαι ειπεν τους τα - οτι οι τραπεζες θελουν 10 δις, τζαι το αγαπημενο τους ΔΝΤ μπορει να τα φκαλει τζαι παραπανω...

Οποτε αμα εν τολμας να απευθυνθεις σε οποιους φταιουν, γυρευκεις γυρον σου να κατηγορησεις αλλους. Συμφωνα με μιαν εκδοχη η εκθεση της Πιμκο φκαλει τις αναγκες των τραπεζων στα 10.1 δις στο ακραιο σεναριο. Οποτε τα πρωτοσελιδα των  ΜΜΕ των τραπεζων, αλλα τζαι μερικοι πολιτικοι, φωναζουν γιατι εκαταγραφηκεν η πιθανη πτωση των ακινητων. Ιντα που εν ρε κοπελλια; Εν υπαρχει φουσκα των ακινητων; Ιντα ποσος τζαιρος επερασεν που ελαλουσετε οτι οι developers χρωστουν 6 δις; Βαλτε τζηνο το κινδυνο μαζι με τα 24 δις  δανεια στην Ελλαδα τζαι εν να δειτε οτι καλα ενι αμα μονο το ακραιο σεναριο εν στα 10 δις τζαι μαλιστα επεσε που τα 10.3 στα 10.1. Οξα να αθθυμηθουμε οτι καποιοι που την τροικα εμιλουσαν τζαι για 12 δις;
 Γλυτωνουμε τζαι τη συζητηση για τους ημικρατικους αμα το θεμα εν ενα μιτσην [συγκριτικα] 0.1 δις. Παλευκεται. Αμα θελεις να το παλεψεις. Διοτι παρα τις πιεσεις των ΜΜΕ [τζαι των πολιτικων των τραπεζων] τελικα η κυβερνηση αρνηθηκε να δεχτει τοτε τις πιεσεις της τροικα [τζαι ιδιαιτερα του ΔΝΤ] τζαι το ποσο που εσυμφωνηθηκε ηταν στα 10 δις.

Οποτε καλημερα στον κοσμο των εξωτερικων επιτηρησεων των τραπεζων - σας.

Φυσικα το τραπεζιτικο κατεστημενο [τζαι η μεριδα του κεφαλαιου που εν ταυτισμενη μαζι του  [οπως οι ιδιοκτητες των ΜΜΕ] εν αγχωμενο [τζαι σε σχετικη παρακρουση με τουτην εξωτερικη επιτηρηση] τζαι διοτι για πρωτη φορα εν εκαταφερεν να φορτωσει χωρις πολλες κουβεντες στην κοινωνια τα σκανδαλα του: οπως εκαμεν το 1999 με το χρηματιστηριο, τζαι οπως εκαμεν τζαι με την φουσκα των ακινητων - η οποια εξακολουθει να πλανιεται τζαι για τουτο φωναζουν τωρα για την ΠΙΜΚΟ ξηχανωντας οτι η επιλογη της εγινε με την τροικα που τοσο υποστηριζαν.
Εν εισαστε εσεις που εθελετε υπογραφη που τον Ιουλιο; Που απειλουσετε ουλλο τον φθινοπωρο με τα οροσημα τζαι τες στασεις πληρωμων; Οξα ενομισετε οτι μονο περικοπες λιτοτητας για τους αλλους ηταν να εσιει το μημονιο που αγωνιστηκετε να φερετε;

Αναγκαια ιστορικη υπενθυμιση με ουλλη την σημειολογια της διαπλοκης τζαι της συγκαλυψης συμπυκνωμενη σε ενα επεισοδιο: ενα που τα πιο επιμαχα σημεια [τζαι για τουτο που τα πιο λογοκρινομενα] των διαδικασιων να σπρωχτει η Κυπριακη Δημοκρατια στην τροικα ηταν η αποφαση της τραπεζας Κυπρου να ζητησει κρατικη στηριξη μολις 5 μερες πριν την ληξη της ημερομηνιας για ανακεφαλαιοποιηση. Τζαι ενω εισιεν προηγηθει την προηγουμενη εφτομαδα συνελευση στην τραπεζα τζαι εν εισιεν ανακοινωθει οτι εχρειαζουνταν 500 εκατομυρια. Ηταν μια εκβιαστικη κινηση τζαι μια δημιοσια τζαι κραυγαλεα εξαπατηση του κοινου τζαι των μετοχων. Οπως τα τοσα τζαι τοσα που καταγραφει η εκθεση για το χρηματιστηριο που βραζει στα συρταρκα της εισαγγελιας. Ομως η επιτροπη κεφαλαιογορας αποφασισε να το διερευνησει. Τζαι ολοκληρωσε την ερευνα της. Εμπορεν η τραπεζα να πει την θεση της. Να απαντησει στις ερωτησεις. Προφανως εν εισιεν δικαιολογιες για τις παρανομιες τζαι ετσι ηταν να επιβληθουν τζαι προστιμα. Οποτε παει στο δικαστηριο η τραπεζα τζαι εν διεκδικα οτι αγνοηθηκε καποιο στοιχειο, κατι τελος παντων. Οϊ... θελει να μπλοκαρει την διαδικασια τζαι ο δικηγορος της καμνει θεμα γιατι να αρκησει να διοριστει ενα μελος της επιτροπης ερευνας - τζαι το δικαστηριο δεχεται την ενσταση τζαι πρεπει να ξαναγινει η ερευνα. Τα στοιχεια εν τα ιδια η ερευνα τα ιδια θα πει. Το μελος που εδιοριστηκεν υστερα εμπορεν καλλιστα να δει τα στοχεια τζαι να τα σχολιασει στο τελικο πορισμα. Αλλα...
Αλλα οι τραπεζες εθελαν να λογοκρινουν τζαι παλε. Τζαι τα ΜΜΕ εχουν το θεμα στες μεσα σελιδες - αν αναφερουνται στο ολο θεμα καν. Γιατι εξαπατουσε η τραπεζα κυπρου; Ενεν θεμα για δημοσιο διαλογο; Εν εν στην ιδια τραπεζα που με βαση την εσωτερικη της ερευνα [που εδημοσιευσεν η Αληθεια στα τελη αυγουστου του 2012] εγιναν τα ιδια το 2009-10 τζαι αγοραστηκαν 2 δις σε ελληνικα ομολογα; Ενω οι γερμανοι επουλουσαν;
Ηταν βολικο λοιπον να μουρμουρουν για την ΠΙΜΚΟ - μετατοπιση θεματος. Τζαι να καμωνονται οτι οτι πρωτη φορα ακουουν για την φουσκα των ακινητων. Εν η συνεχεια των προβληματων των τραπεζων λεβεντες. Εφκατε τζαι λλιον που μικραστικο σας μικροκοσμο τζαι κοιταξετ νακκον στην Ιρλανδια τζαι την Ισπανια.
Τζαι ποιος ηταν ο δικηγορος που εκολλησεν στο δακτυλο για να λογοκρινει το φεγγαρι;
Πολυς Πολυβιου, δικηγορος της Τραπεζας Κυπρου. Εν πολλα ευαισθητος ο κυριος Πολυς σε θεματα διαδικασιας ως γεγονος. Το 2005 ηταν τζαι δικηγορος τζαι μελος του Δ.Σ  της τραπεζας Κυπρου, τζαι εν το προσεξε τα γερημα...Εφκαλεν τζαι 300-400 χιλιαδες λιρες μονο το γραφειο...

Το οτι η πλειοψηφια των ΜΜΕ παιζουν υποτακτικα το ρολο του φερεφωνου του βαθεως τραπεζιτικου κατεστημενου, εν εν παραξενο: ξεκινουν τους υπολογισμους τους με τα εκατομυρια των διαφημισεων των τραπεζων τζαι τις χαλαρωσεις στα δανεια τζαι στην παροχη ρευστοτητας - οπως εγραψεν τζαι ενας ειλικρινης δημοσιογραφος, ο Παρασχος.
Το ενδιαφερον, ομως, εν οτι τζαι ορισμενοι πολιτικοι βουρουν προθυμα να τους καλυψουν. Ο Γεωργιαδης του ΔΗΣΥ εκτος απο ενα αυταρχισμο προγουμενων δεκαετιων τζαι εποχων, φκαλει τζαι ενα αγχος να υπερασπιστει τες τραπεζες που εν χαριτωμενο στην δουλοπρεπεια του. Οξα εσιει τζαι συμφεροντα ο κ. Χαρης; Πρεπει να ρωτουμεν ετσι εποχες, δυστυχως;

Η σχεση με την Δυση τζαι την τροικα, οπως τζαι η συγκαλυψη των τραπεζων, εν οπως την ιστορια του Αναστασιαδη με το ξεπλυμα: τελικα στην Δυση τζαι ιδιαιτερα στην Γερμανια μιλουν για ξεπλυμα τζαι τραπεζες μονο, σε σχεση με την Κυπρο ενω ο ιδιος τζαι το κομμα του, οπως το ερυμουλκουσεν ο Αβερωφ, εφωναζαν για το Δημοσιο τζαι αγωνιζουνταν να λογοκρινουν τα προβληματα-σκανδαλα των τραπεζων. Τζαι αμα εκοψεν μεσα, γιατι η μαππα του ξεπλυματος σαν δυτικη ρητορικη επιασεν τον τζαι τζηνο για γερημες "παλιες αμαρτιες", αρκεψεν να φαινεται οτι εν εισιεν τιποτε να πει...μια εξηγηση [μια ακομα συγνωμη;] εστω για το ινταλως 9000 λιρες η ευρω γινονται 50 εκατομυρια [ποιος κρυφκει τι που πκοιον;] η για τες σχεσεις με υποπτες για τους δυτικους "φιλους του" τραπεζες...
Μερικοι εν καταλαβουν τες συνεπειες....

Για να δουμεν λοιπον οτι το προβλημα των τραπεζων ενεν απλα ενα ακομα, αλλα κεντρικο [συστημικο που λαλουν τζαι οι γερμανοι] τζαι στην κυπρο τζαι ευρυτερα,
 ιδου μερικες ευρωπαικες ειδησεις...
Στην Γερμανια θα περασουν νομο, σε συνεργασια με την Γαλλια, για τιμωρουνται οι τραπεζιτες που ρισκαρουν τζαι ριχνουν τες οικονομιες σε κρισεις.The new German banking rules, drawn up in coordination with France, would punish bankers and insurance executives found culpable for a financial institution's collapse, or who failed to take measures to prevent it. 
[Οι νεοι γερμανικοι τραπεζικοι κανονες, οι οποιες καταρτηστηκαν σε συνεργασια με την Γαλλια, θα τιμωρουν τους τραπεζιτες και διευθυντες ασφαλιστικων οργανισμων οι οποιοι θα κρινονται ενοχοι για την καταρρευση του χρηματοπιστωτικου οργανισμου, η που απετυχαν να παρουν μετρα για την αποτροπη του.]
Ενδιαφερον...Κοιτα να δεις που Σοιμπλε θεωρει οτι εχουν ευθυνη οι τραπεζιτες. Ε να του στειλουμεν τον Χαρη...:)

Επισης στην Βρεττανια η Royal Bank of Scotland καταδικαστησε ποινη 390 εκατομυριων λιρων [610 εκατομυριων δολαριων] για το σκανδαλο Libor. Καλα η χειραγωγηση της αγορας στην Ε.Ε. καταδικαζεται τζαι δακατω οϊ; Ιντα που εγινετουν στο σκανδαλο του Χρηματιστηριου συμφωνα με την ερευνα που εγινε; Οξα ειμαστε ακομα στο κλειστο κυκλωμα των τραπεζιτικων οικογενειακων [με δικηγορικες - νομικες προεκτασεις] κατεστημενων με διαπλοκη σε διαφορους τομεις, οπου ο Πολυβιου αναζητει την λεπτομερεια για να μην δουμε τον ελεφαντα στο σαλονι μας;


 


 • February 7th 2013 at 09:09

Αν μπορει να εξηγησει ο κ. Αναστασιαδης....

By linopampakos
Οταν ενας οργανισμος η ατομο φτιαχνει μιαν εταιρεια  με αξια μετοχων μερικων χιλιαδων ευρω
τζαι ξαφνικα πουλα τες μετοχες [η πιανει δανειο με βαση τζηνες] για εκατομυρια,
μαλλον θα μεινει στην κυπριακη σαν μια κωδικη εκφραση: "makra investments"...
Μπορει για εννοια της διαπλοκης...
Οι ευρωπαιοι μπορει να το λαλουν τζαι ξεπλυμα..
Οπως ας πουμε αμα καποιος θελει να κρυψει 50 εκατομυρια δια τα, ταχα μου, για μετοχες ασημαντης αξιας...
διοτι θα τα πιασει πισω με αλλο ονομα,
πληρωνοντας καποια προμηθεια, commission,
για την διαδρομη των κεφαλαιων.
Σε δικηγορικα γραφεια που καμνουν την διαδικασια,
τζαι σε τραπεζες που τα μετακινουν.

Αν ο κ. Αναστασιαδης θελει να γινει νακκον πιστευτος,
θα ηταν λογικο να δοκιμασει να εξηγησει τζαι στο εσωτερικο,
τουτα τα "κολπα".
Τζαι ποσα πληρωνονται για ετσι υπηρεσιες.
Γιατι αμα να λαλεις την ιδια ωρα οτι
που την μια διαχειριζεται το γραφειο σου
δισεκατομυρια,
χωρις να λαλεις ιντα "commision"/εισοδημα φκαλεις,
ενω φταιει σου ο κατατωτος μισθος,
μονο η λογοκρισια των ΜΜΕ που ελεγχουν οσοι σε εχουν δεσμευμενο,
μπορει να σε γλυτωσει που την γκαφα.
Αλλα η αδυναμια κατανοησης εν σαφης.
Οπως τζαι τα συμφεροντα.

Οποτε τωρα η Κυπριακη Δημοκρατια θα συζητα με την Ε.Ε. τζαι για τα σκανδαλα της πολιτικης ελιτ, τζαι την συγκαλυψη τους,
ενω θα συζητουμεν για το μνημονιο των τραπεζων που προσπαθουν επισης να συγκαλυψουν καποιοι;
Τζαι αν το "ξεπλυμα" εν σημαινει τζηνο που καμωνονται οτι καλυφκουν τα τοπικα ΜΜΕ
αλλα οτι ισως καταλαβουν, αλλου, στο εξωτερικο,
οπου μαλλον οι μετοχες εχουν την αξια που αναφερουν τζαι οϊ μυστικα εκατομυρια;
 Τοπικα η ΜΟΚΑΣ εκαμεν ερευνα στο αψε σβησε...Ξεπλυμα σκετο;..:)..
Επικοινωνησε τζαι με την Ρωσια τζαι με την Νεα Υορκη φωθκια-σπιριθκια τζαι εν υπαρχει θεμα ξεπλυματος....
Τζαι καποιοι ενομιζαν οτι ακουαν το Σοϊμπλε...
Το αγχος;
 Παντως πιστευτοι μερικοι εν γινονται...
Τζαι οτι μεινισκει να αιωρεται...θα επανερχεται...

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε για τον κ. Αναστασιάδη

http://www.koutipandoras.gr/32936/%CF%88%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD.html
 • February 14th 2013 at 10:20

Ακομα ενα ψεμα του Αναστασιαδη, μια ενδιαφερουσα εκλογικη αμφισβητηση, τζαι το ψηφοδελτιο σαν κολλουα αναμεσα στην ιστορικη συνειδηση τζα?

By linopampakos
Στον Οικονομικο φιλελευθερο της Τεταρτης 20/2/2013, υπηρχε μια ενδιαφερουσα ειδηση: "Μειωσε την εξαρτηση της απο τον ELA η Λαικη".
Με υποτιτλο: "Υποχωρηση δανειοδοτησης τον Ιανουαριο."
Να αθθυμισω οτι ο "κινδυνος να καταρρευσει η Λαικη" ειτε λογω "εκροης καταθεσεων" ειτε λογω διακοπης της παροχης δανειοδοτησης απο τον ELA [ευρωπαικος μηχανισμος εκτακτης ρευστοτητας], ηταν η εσωτερικη αιχμη της πιεσης στο τελος του Νιοβρη για να εκβιαστει η κυβερνηση τζαι η κοινωνια να δεχτουν τους ορους της τροικα - οπως ηταν στο "ακραιο σεναριο".  Σε τζηνη την εκστρατεια δημοσιων εκβιασμων τζαι πιεσεων επρωτοστατησε ο κ. Αναστασιαδης τζαι ο κυριακατικος Πολιτης. Τζαι σε μια απο τις πιο σημαντικες συναντησεις των πολιτικων ηβρεν στηριξη που τον Μ. Καρογιαν τζαι την Ι. Παναγιωτου.

Ειτε ο κ. Αναστασιαδης εν αχαπαρος τζαι οτι του πουν πιστευει το, τζαι χρησιμοποιει το για ιδιωτικο ωφελος [να αποκτησει λ.χ. ευνοια που την τροικα - τζαι οσους υποστηριζουν "σκληρους ορους"],
ειτε συνειδητα ελαλεν ψεματα, τζιαι παλε για τα δικα του ιδιωτικα συμφεροντα.
Δεν υπηρξε "εκροη καταθεσεων" οπως δειχνουν τα στοιχεια [αντιθετα υπηρξε αυξηση ξενων καταθεσεων], τζαι τωρα εν φαινεται να ευσταθει ουτε το επιχειρημα για την Λαικη τζαι την ρευστοτητα που τον ELA.
Προφανως εν ειναι τυχαιο τουτο που λαλουν, με υφος αυτονοητου, τα διεθνη ΜΜΕ
για τον "υπακουο υποψηφιο" τον οποιο αναμενουν μερικοι στην Ευρωπη.

Τα ΜΜΕ συνεχιζουν βεβαια να συγκαλυφκουν - γενικα τζαι στην συγκεκριμενη περιπτωση.
Ο κ. Αναστασιαδης εν απαντησε στις πληροφοριες για περιουσιακα του,
ουτε για τις παραδοξες συναλλαγες με την αγορα/ανταλλαγη μετοχων αξιας μερικων χιλιαδων, με εκατομυρια ευρω. Οι επιχειρησεις makra investments. Τζαι τα ΜΜΕ εν ειδαν, ταχα μου, τιποτε. Το μονο λογικο επιχειρημα που ακουστηκεν [εστω τζαι υπογεια] ηταν οτι εν οντως σαν το "ξεπλυμα", αλλα επειδη εν πρεπει να το λαλουμεν, να μεν το συζητησουμεν.
Εν τζαι ηταν τζαι ποτε τους ιδιαιτερα τολμηρα τα ΜΜΕ. Τζαι τα συμφεροντα των ιδιοκητητων ηταν σαφη. Οποτε ειχαμεν τζαι υποψηφιο για ξεπλυμα σε μια περιοδο που οι δηθεν φιλοι του, οι γερμανοι, εφωναζαν ακριβως για τουτο. Κοιτα να δεις.

Η κυπριακη κοινωνια βρισκεται κατω που μιαν επικοινωνιακη επιθεση για να συγκαλυφθουν διαφορα.
Τζαι προφανως ο Αναστασιαδης εν ο υποψηφιος στον οποιο πονταρουν διαφοροι εσωτερικα τζαι εξωτερικα.
Φαινεται να εσιει δεσμευσεις πολλες - σε πρεβειες εμφανως αλλα τζαι σε εργοδοτικους ομιλους.
 Τα διεθνη ΜΜΕ εν καθαρα για το τι περιμενουν οι εξωτερικοι - τζαι προφανως οι εσωτερικοι καρτερουν επισης διαφορα μετα που την προστασια του πλουτου που την φορολογηση, [οπως τζαι των φοροφυγαδων] που τον ΔΗΣΥ στην βουλη. Ουτε βεβαια οι σποντες για τες απεργιες τζαι τον κατωτατο εν τυχαιες. Καποιοι πληρωνουν τζαι εν να θελουν ανταλλαγματα. Ευκολιες στις ιδιωτικοποιησεις τζαι διαφορα αλλα.

Σε τουτο το πλαισιο τα αποτελεσματα του πρωτου γυρου, ειχαν ενα παραδοξο, τζαι ιστορικα νεον, ενδιαφερον. Πισω που το φιασκο των δημοσκοπησεων τζαι την διαχυτη ηδονη που προκαλεσε η διαψευση τους, βρισκουνται ενδιαφεροντα δεδομενα:
Παρα την συντριπτικη στηριξη του που την μεγαλη πλεοψηφια των κατεστημενων τζαι των ΜΜΕ που ελεγχουν, η αποτυχια του Αναστασιαδη να εκλεγει που τον πρωτο γυρον εδειξεν να υπαρχει μια σαφης πλειοψηφια που εν τον εμπιστευκεται παρα το κλιμα που του εφτιαξαν,
τζαι την συγκαλυψη της διαπλοκης αλλα τζαι των ψεματων που ελαλεν.
Η σκηνη της διαψευσης των δημοσκοπησεων ηταν, σε τουτο το πλαισιο, μια αξιοσημειωτη "στιγμη" στην ιστορια των κυπριακων εκλογων - τζαι θα μεινει προφανως σαν ενα σημαντικο πρωτο επεισοδιο αμφισβητησης των κατασκευασμενων τασεων. 
Τζαι ενδεχομενως σαν σημειο μελλοντικης αναφορας αν τελικα τον επιβαλουν τα ΜΜΕ τζαι οσοι εν πισω τους.

Ηταν μια συγχισμενη μορφη αντιστασης της κοινωνιας εστω τζαι αποσπασματικη τζαι διασπασμενη. Εν σε τουτην την διασπαση τζαι στην στρατηγικη να μεταφερεται η συζητηση αλλου [παρα στον Αναστασιαδη τζαι τις θεσεις του] που εστιαζει η προσπαθεια οσων εν πισω του να τον εκλεξουν - τζαι οσων προσπαθουν αναλογα.

Να καταγραψουμεν λοιπον το πρωτο τεκμηριο αντιστασης [τζαι στις εσωτερικες τζαι στις εξωτερικες πιεσεις - γιατι ακομα τζαι η λογοκρισια των εσωτερικων πιεσεων εν μερος της εκστρατειας μερικων],
με ενα ερμηνευτικο αποσπασμα που την Γαλλια:
"Θα παρω το παραδειγμα των δημοσκοπησεων, που ειναι και οι ιδιες ενα μαζικο μεσο. Εχει ειπωθει οτι οι δημοσκοπησεις συνιστουν μια χειραγωγηση της δημοκρατιας...
..καποιος μπορει να τους αποδοσει μιας καποιος μορφης θετικο νοημα: ειναι δυνατον ν' αποτελεσουν τμημα μιας συγχρονης πολιτιστικης μετατοπισης, τμημα της εποχης της προσομοιωσης. Μπροστα σε αυτον τον τυπο συνειδησης, αναγκαζομαστε να δωσουμε συγχαρητηρια στους εαυτους μας για την ουσιαστικη αποτυχια των δημοσκοπησεων και για τις διαστροφες που τις κανουν αβεβαιες και τυχαιες. Μακραν απο το να λυπηθουμε για κατι τετοιο, πρεπει να σκεφτουμε οτι εδω υπαρχει ενα ειδος μοιρας η διαβολικης μεγαλοφυιας [η διαβολικη μεγαλοφυια του ιδιου του κοινωνικου;] που βγαζει αυτην την τοσο ομορφη μηχανη εκτος λειτουργιας και την εμποδιζει να πετυχει τους αντικειμενικους στοχους που ειχε θεσει."
Jean Baudrillard, Οι Μαζες: η εισβολη του κοινωνικου στα Μεσα.

Η κορη μιας φιλης μου εμασιετουν να καταλαβει ιντα που εν τουτη η ιστορια με τες εκλογες τζαι αφου ακουσεν διαφορα για τους υποψηφιους, ερωτησεν με την αφοπλιστικη αφελεια της  ειλικρινειας του μελλοντος:
"Δηλαδη εν ψηφιζουν τον καλλιτερο;"
Η το πιο εντιμο τουλαχιστον;

Εν αληθκεια οτι το δικηγορικο γραφειο του κ. Αναστασιαδη εισιεν σαν εταιρεια την blackwater - την εταιρεια μισθοφορων στο Ιρακ - που αλλαξε 2 φορες το ονομα της λογω σκανδαλων;

Κατω που την επιφανεια ετσι τζαι αλλοιως αρκεψεν να φαινεται η φαντασιωση μερικων για υφαρπαγη του δημοσιου πλουτου,
για ενα αυταρχισμο που θελει να περιοριζει τζαι τις απεργιες [η καταντια του Στυλιανιδη εν απλα η συνεχεια της αθλιοτητας του κυρακατικου Πολιτη],
τζαι μια νοοτροπια που θεωρει οτι ακομα τζαι η υστατη αμυνα των εργαζομενων, ο κατωτατος μισθος, εν προβλημα.
Μασουν τα βεβαια, γιατι εν επρεπε να τα πουν προεκλογικα.
Τζαι τα ΜΜΕ καμνουν οτι θωρουν αλλου.
Οπως τζαι με τες makra investmenents,
οπως τζαι με τες πρεσβειες που θελουν υποτακτικο στο προεδρικο.
Εν τυχαια που το κομμα του κ. υποψηφιου "αγωνιστηκεν" τοσα χρονια για να μεν επιβληθει φορος στον πλουτο, τζαι για να μεν δημοσιοποιηθουν εστω τα ονοματα καποιων φοροφυγαδων;
Οτι δεν παει στο δημοσιο μπορει να πηαινει τζαι σε προεκλογικες εκστρατειες. 

Η αντισταση εν το κτισιμο του δρομου τζαι της γεφυρας για το μελλον.
Τζαι σε ετσι συνθηκες, το να χρησιμοποιησει καποιος την κολλουα-ψηφοδελτιο που δικαιουται με βαση την  τελετουργια των εκλογων,
για να βραχυκυκλωσει την επιθεση,
τζαι να καταγραψει την βαση για τις κινησεις του αυριο,
εν μια ενδιαφερουσα σκεψη....:)

Θα μπορουσε να πει καποιος ειναι τζαι καθηκον απεναντι στην ιστορικη συνειδηση.
Λαλει η συμβια νου παρεα μου το πρωι των εκλογων της πρωτης Κυριακης:
 "Μα εισαι πολλα χαρουμενος σημερα..."
Λαλεις της:
 "Φυσικα. Εγω εκαμα οτι εμπορουν,
η συνειδηση μου εν ησυχη,
οσοι ψηφισουμεν λογικα
εν δειγμα του ποσο αντεχει η κοινωνια σε ετσι πιεση.
Οι αλλοι εν να φακκουν αμα καταλαβουν."

Τζαι η πιθανοτητα να μεινουν "καποιοι" με "θκυο σειλη καμενα" εσιει το χαζιν της - οπως εδειξεν η  πρωτη κυριακη. Το οποιον εν τζαι ιστορικο θεμα ευρυτερα.

Ας διατηρησουμεν ομως τζαι την ηδονη του βραχυκυκλωματος της μηχανης επιβολης - στο μετρο που γινεται τωρα, τζαι για να μαθαινομεν ευρυτερα ινταλως εν να την ξηλωσουμεν γενικοτερα στο μελλον...:)

Υ.Γ. 1.
Συζητηση σε παρεα:
--Σε ποιον πραμα μοιαζει με τους μουσουλμανους ο Αναστασιαδης;
- Ωχ..εν να πει μαλακια τωρα..
- Το λλιοτερο πεντε φορες την ημερα γονατιζει προς την πλευρα της αμερικανικης πρεσβειας τζαι προσευχεται για να του πουν τι να καμει..
- Εν  ρατσιστικο ρε κουμπαρε..
-  Ναι εσιεις δικαιον..Γονατιζει τες μισες φορες προς την μερκα της αμερικανικης πρεσβειας τζαι τες αλλες μισες προς την μερκα της γερμανικης πρεσβειας..
- Καλαν, οι μουσουλμανοι ιντα που φταιουν;

Υ.Γ. 2
 Οσοι ειχαν κατασκευασει την φουσκα των ακινητων, που συνεχιζει υπογεια μεχρι σημερα [οπως δειχνουν τζαι οι υπολογισμοι για τους κινδυνους που τα χρεη των developers τζαι τες τιμες των ακινητων]
 τζαι οσοι στες τραπεζες επαιξαν κουμαρι στην αγορα ελληνικων ομολογων τζαι εχασαν δισεκατομυρια,
μαζι με οσους επενδυαν κερδοσκοπικα στην Ελλαδα,
σημερα θελουν να μεταφερουν την ζημια στην κοινωνια.
Τζαι φυσικα, ο υποψηφιος τους...
Σχολιο που το wakeup Cyprus με αφορμη μια δηλωση του Κασουλιδη που προσπαθωντας να συγκαλυψει τις φουσκες τζαι τις ευθυνες των τραπεζων,
ταυτιζεται, οπως καμνει μονιμα η δεξια, με την τροικα. Το τελος της ανακοινωσης:
 "ΞΥΠΝΑΤΕ πρόβατα, τα ίδια έπαθαν και στην
Ελλάδα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο."
Κυκλοφορα τζαι μια συλλογη υπογραφων για την διεξαγωγη 
δημοψηφισματος για την
 ανακεφαλαιοποιηση  των τραπεζων. 
http://www.scribd.com/doc/119291989/Epistoli
 

Υ.Γ. 3. Για τον αυαταρχισμο που μας αποκαλυψαν 
οσοι το επαιζαν, ταχα μου φιλελευθεροι,οταν τους εβολευκεν, 
υπαρχει μια σχετικη προειδοποιηση απο τον Τσομσκι για το 
συνδρομο:
"Αυτη η θεωρια ισχυριζεται οτι μονο μια μικρη ελιτ..μπορει 
να κατανοησει τα κοινα συμφεροντα..
Αυτη ειναι η "εξειδικευμενη ταξη"..
οι αλλοι, που βρισκονται εξω απο αυτην, 
η μεγαλη πλειοψηφια του πληθυσμου, 
ειναι...η "συγχισμενη αγελη"..
[χρειαζεται] κατι για να εξημερωθει η "συγχισμενη 
αγελη" και αυτο το κατι ειναι η ...
κατασκευη της συναινεσης [απο τα ΜΜΕ]" 
[Ν. Τσομσκι, η Δημοκρατια του Θεατη].
Ετσι οι wabbabe του εσωτερικου κυκλου, κανουν 
γαργαρα τα ψεματα, αποδεχονται οσα εβριζαν
με απαξιωση χθες ["τι καλος ο Καρογιαν, 
"σοβαρο το Ευρωκο τζαι ο Ρικκος" κλπ] 
για την φαντασιωση οτι ειναι ελιτ. 
Οργανα ειστε λεβεντες.
Απλα σας χρησιμοποιουν.
Εν τζαι τουτο το αποκαλυπτικο θεαμα 
ενα που τα κερδη τουτης της περιοδου.
 • February 21st 2013 at 15:13

Ο κυβερνητης τζαι η κωμωδια που το παρελθον [η νεα κυβερνηση: η διαπλοκη υποσχεται να μεν καμνει διαπλοκη;]

By linopampakos
Την περασμενη Τεταρτη που αρκεψαν να διαρρεουν τα ονοματα για το νεο υπουργικο,
εβρεθηκα το πρωι με ενα καποιον, που απο οτι εκαταλαβα εψηφισεν Αναστασιαδη.
Ηταν στην μουρμουρα.
"Μα τον Χασικο;..Δηλαδη ο Χασικος που εν ιδιοκτητης ΜΜΕ εν να εσιει λογο για το ΡΙΚ ας πουμε..Ιντα σαν βαλει τον Παπαφιλιππου.."

Το πιο αστειο ηταν οτι εβαλεν τους, λαλει, να υπογραψουν οτι εν θα εμπλακουν με διαπλοκη.
Μοιαζει σαν το πρωτο μια σειρας ανεκδοτων με προοπτικη.
Δηλαδη ενας τυπος που εκλεγηκεν [με τοσο κουντημα κλπ]
χωρις να απαντησει ο ιδιος για τις περιεργειες ιστοριες του δικηγορικου του γραφειου [οπου οι χιλιαδες εγινονταν εκατομυρια δηθεν ανεξηγητα ] τωρα διοριζει μερικους τυπους
που εν που μιλια καθαρο
 οτι εμπλεκουνται σε διαπλοκη,
 τζαι καμνει οτι εν καταλαβει;
Μα εν καταλαβει, οξα εν μερος του τροπου που καταλαβει την πραγματικοτητα;
Για να καμνεις επιχειρησεις με την Sobibank τζαι την Blackwater τζαι να μεν καταλαβεις τες συνεπειες..
Υπαρχει ομως τζαι η πιθανοτητα να θελει να αλλαξει φκιολι στα γεραματα, αλλα να μεν τον αφηνουν οι παλιες αμαρτιες.
Οποτε εκαμεν υπουργικο της σαρας, την μαρας κλπ..
Εγραφεν μεσα στο T.V. mania του φιλελευθερου το Σαββατο οτι ο Ν. Οδυσσεως εστειλεν  ενα tweet με συγχαρητηρια στον Αναστασιαδη, τζαι εσχολιαζεν ο τυπος στο περιοδικο: δηλαδη θελει να παει για γενικος διευθυντης στο ΡΙΚ;
Ο Οδυσσεως εισιεν γραψει με κεφαλαια την λεξη "Αξιοκρατια".
Με ετσι ξεκινημα εν λεξη που θα προκαλει γελιο αμα προφερεται τουτην την περιοδο.

Παμεν τζαι στα μαργαριταρια του υπουργικου:
Ο Χασικος ενεν απλα κραυγαλεο παραδειγμα αφου με τις εταρειες της οικογενειας του θα εν μονιμα σε συγκρουση συμφεροντων, αλλα μπορει να εν τζαι εμπλεκομενος στις ερευνες που γινονται στην ελλαδα για τις μιζες στους πυραυλους τζαι οϊ μονο.
Πρωτα η εξοφθαλμη συγκρουση συμφεροντων: Μπορει ενας υπουργος του οποιου η οικογενεια εμπλεκεται σε επιχειρησεις στις οποιες υπαρχουν τζαι δημοσιοι θεσμοι, να εν αντικειμενικος αμα υπαρχει συμφερον της εταιρειας του [ η ατε, της οικογενειας του - οξα εν να τζοιμαται σε αλλο σπιτι];
Θα μπορει να  εν αντικειμενικος για τα ΜΜΕ της οικογενειας Χασικου-Κουλερμου ο οποιοσδηποτε επικεφαλης της αρχης ραδιοτηλεορασης;
Οξα αμα συζητειται η τηλεοπτικη πλατφορμα εν να περιμενουμεν τον Χασικο να σκεφτει το δημοσιο συμφερον τζαι οϊ το ιδιωτικο;
O ιδιος ο Χασικος οταν ηταν στην βουλη, αναφερεν κατα περιοδους το ζητημα της συγκρουσης συμφεροντων - τζαι μαλιστα ηταν τζαι ενας λογος για να μην ξαναυποβαλει υποψηφιοτητα για βουλευτης.
Τοτε εκαταλαβαινε το τζαι τωρα οϊ;
Προφανως τουτη η κυβενρηση δεν θα σεβαστει τα κριτηρια για συγκρουση συμφεροντων. Γιατι εν μπορει.
Τζαι φυσικα τα θεματα ενεν καν τωρασινα: οι μιζες, η διαπλοκη τζαι τα σκανδαλα εχουν ιστορια που παει πισω στην προηγουμενη θητεια του Χασικου: Ο κ. Χασικος ηταν υπουργος την περιοδο η οποια διερευναται στην Ελλαδα για τις μιζες των πυραυλων στην υποθεση Τσοχατζοπουλου. Τζαι εκτος που τους πυραλους ο ιδιος φαινεται εμπλεκομενος τζαι με την εταιρεια telepassport η οποια αναφερεται στην υποθεση των μιζων της Siemens...
Αν τον εβαλεν ο Αναστασιαδης για να τον προστατεψει που ενδεχομενες αναφορες στις δικες που γινονται στην Ελλαδα, η για να ευκολυνει τον Αβερωφ [αλλη ιστορια διαπλοκης που μονη της] εν να φανει.
Αλλα οποιαδηποτε αυταπατη για αξιοκρατια, bye bye..
Το παλιο γνωστο ρουσφετι της δεξιας..

Υστερα εν ο Χ. Γεωργιαδης. Λιον πριν τις εκλογες εμαθαμεν οτι ο Γεωργιαδης σαν εργοδοτης εν ετηραν τους κανονισμους του υπουργειου Εργασιας, τζαι οτι στο ξενοδοχειο του επροσλαμβανεν κατα προτιμηση χαμηλομισθους κοινοτικους αντι κυπριους.
Τζαι εν εδιαψευσεν.
 Ενδιαφερον. Τζαι χαριτωμενο αμα σκεφτεις τες λουβανες του Γεωργιαδη για την ανεργια.
Προφανως ενδιαφερει τον το ιδιωτικο συμφερον πολλα παραπανω που το δημοσιο.
Τζαι ετσι ο τυπος που εν ετηραν του νομους εδιοριστηκεν στο υπουργειο του οποιου τους κανονισμους επαραβιαζεν.
Δηλαδη τουτη η κυβερνηση με ετσι παραδειγμα εν να εσιει τζαι την απαιτηση να τηρουν οι πολιτες τες δεσμευσεις τους;
Γιατι,  ο Χαρης εν που αλλη φυλη;
Τζαι υπογραψεν οτι εν θα καμνει διαπλοκη;
Δαμαι ηταν κορυφαιο στελεχος της αντιπολιτευσης τζαι εν ετηραν τους κανονισμους της πολιτειας, τζαι εν να τους τηρησει τωρα που εν να το παιζει παπας-τατας;

Μαλλον θα εχουμεν γελιο την περιοδο που ερκεται..

Υπαρχει βεβαια τζαι μια αλλη σημαντικη διασταση:  με δεδομενο οτι το υπουργειο οικονομικων επαραδοθηκεν τελεια στο ΚΕΒΕ τζαι στο λομπι των τραπεζων [για τον Σαρρη πιο κατω], το οτι 
εθκιαλεξεν ενα εργοδοτη για το υπουργειο εργασιας εν καθαρο σε ποιους οφειλει η νεα κυβερνηση.
Εμπορεν να βαλει καποιο εστω ουδετερο, η καποιον που την ΣΕΚ.
Αλλα η ΣΕΚ εν μαλλον εξαρτημα.
Ενω το ΚΕΒΕ αποφασιζει.
Εχω ενα παρεα που αμα δει συναγερμικο γνωστο του, πιανει τον στην πλακα:
"προβατο, ρε προβατο.."
Εννοειται οτι ο παρεας μου τζαι οι φιλοι του εν εργαζομενοι..

Το αλλο υπουργειο της διαπλοκης εν το υπουργειο οικονομικων. Υπαρχει ηδη σαφης υποθεση συγκρουσης συμφεροντων για την περιοδο που ο Σαρρης ηταν στην Λαικη:
ενω ηταν επικεφαλης της τραπεζας, εδιατηρησεν την θεση του στα διοικητικα συμβουλια επιχειρησεων μερικες που τες οποιες ειχαν δανεια που την Λαικη.
Τζαι τουτο επροσεξαν το ακομα τζαι στην Κεντρικη Τραπεζα επι Ορφανιδη.
Εν δυνατον ο Σαρρης να γινει τωρα ευαισθητος στην συγκρουση συμφεροντων;
Γιατι να το πιστεψει καποιος;
Μπορει κανενας να τον εμπιστευτει;
Ναι, τζαι εννοω τζαι την ευρυτερη του σταση, αλλα να το αφηκω για αλλην φορα τζηνο. Διοτι στο κατω κατω αμα υπερασπιζεσαι καποιον εσιεις τζαι την απαιτηση να τολμησει ο αλλος μια στιγμη ειλικρινειας. ..Αλλα αλλην φορα για την ειλικρινεια του "μα εγω εν τζαι.."

Εσιει τζαι αλλα ο τεως επικεφαλης της Λαικης.
Η Λαικη τον τελευταιο χρονο πριν την ανακεφαλαιοποιηση [τζαι την αποτυχια να εβρει τα κεφαλαια] εισιεν δωσει τα πιο πολλα δανεια στον εσωτερικο της κυκλο - 400 εκατομυρια. Δηλαδη μια τραπεζα που τελικα εν θα εισιεν τα κεφαλαια τον Απριλη του 2012, μεχρι το τελος του 2011 εμοιραζεν εσωτερικα δανεια σαν τα στραγαλια;
Ο κ. Σαρρης τι εκαμνε;
Ουτε καν εξηγησε.
Γιατι εδιοριστηκεν;
Διοτι μπορει καλλιστα να εν τζαι τουτος μεσα στα σκανδαλα των τραπεζων
οποτε να εν τζαι καλυψη να βρεθει στο υπουργειο οικονομικων.
Μπορει να ειμαι καχυποπτος.
Αλλα...:)
Τζαι για να αθθυμηθουμε την προηγουμενη περιοδο σαν τεκμηριο καχυποψιας:
η εφημεριδα του αλλου υπουργου με συγκρουση συμφεροντων, του Χασικου, επολεμησεν "με νυχια τζαι δοντια" εναντια στην ερευνα για τα σκανδαλα των τραπεζων..
Τυχαιον;

Οποτε το οτι μπαινωντας στο υπουργειο ειπεν μας οτι εν να ψαξει για "στρατηγικο επενδυτη" για την ΑΤΗΚ - τον πιο επικερδη ημικρατικο εν ενδιαφερον, εν ενδιαφερον τζαι φυσικα υποπτο.
Η ΑΤΗΚ δινει που τα κερδη της στο κρατος, στο Δημοσιο - γιατι χρειαζεται εξωτερικο επενδυτη;
Μηπως ο κ. Σαρρης συμμετεχει σε καμιαν εταιρεια που εσιει συμφεροντα στην ιδιωτικοποιηση των κυπριακων ημοκρατικων οργανισμων;
Επαραιτηθηκεν που τα συμβουλια εταιρειων;

Η Διαπλοκη θα φανει τζαι στο θεμα των ημικρατικων - τζαι αργα η γρηγορα θα ερτει τζαι δακατω το ζητημα της εφαρμογης της συγκρουσης συμφεροντων.
Οποτε ας σκεφτονται την Siemens οσοι ονειρευκονται δημοσια κλοπη παλε..Οπως το 1999..
Οπως τζαι απαιτησεις οπως στην Βουλγαρια - που οι "στρατηγικοι επενδυτες" οδηγησαν το κοσμο στην εξεγερση εναντια στις ιδιωτικοποιησεις ..η οπως στην Ιταλια οπου το χιουμορ τζαι το ιντερνετ
αρκεψαν να υπονομευκουν ακομα τζαι τες τηλεορασεις του Μπερλουσκονι...

Τζαι εν ειμαι καθολου καχυποπτος.
Απλα ρεαλιστης..

Σε ετσι πλαισιο λοιπον μαλλον εχουμε ενα υπουργικο της διαπλοκης. Σε τουτο το πλασιο, νομιζω η αρχικη μου προθεση να αποκαλω τον Αναστασιαδη "κυβερνητη" αντι "προεδρο" εν δικαιολογημενη.
Αρχικα εσκεφτουμουν οτι η εκλογη του εισιεν επιβληθει τζαι που τους εξω με φοβερη πιεση - υπογεια των αμερικανων τζαι κραγαλεα της τροικα με τον ιδιο να αυτοεξευτελιζεται σαν κραχτης υποταγης της χωρας του. Τζαι η παραδειγματικη του υποτελεια με τον Συναιτερισμο για την Ειρηνη, επιβεβαιωσεν το.
Τζηνο εβουρησεν να το διακυρηξει, ενω για τις μη ιδιωτικοποιησεις ξαφνικα εσιει συμπτωματα αμνησιας;
Αλλα αμα ειδα τζαι το εσωτερικο σκηνικο, μετα που το διορισμο του υπουργικου,
υπαρχουν προφανως τζαι αλλοι λογοι να θεωρειται απλα εκφραστης αλλων.
Αν καποτε, στην πορεια, αποδειξει οτι μπορει να λειτουργησει τζαι σαν δημοσιος αξιωματουχος που σεβεται την ανεξαρτησια της χωρας [αντι την εξαρτηση τζαι την υποταγη για ιδιωτικα συμφεροντα]
τζαι την εννοια ενος δημοσιου θεσμου που
[εστω τζαι στα περιορισμενα πλαισια της αντιπροσωπευτικης δημοκρατιας]
πρεπει να σεβεται το Δημοσιο αντι να τα ιδιωτικα συμφεροντα,
τοτε το μπλογκ
θα δειξει τζαι την αναλογη αναγνωριση.
Τωρα εν κυβερνητης, μετα το 1960.

Υ.Γ. 1.
Το μονο καλο του αχταρμα ηταν η επανεμφανιση της Κ. Κληριδη. Η κυρια Καιτη επολεμηθηκεν καποτε, τζαι αρα αξιζει σεβασμο, υπηρξε συνεπης, τζαι εν εξευτελισεν οτι εισιεν δημιουργησει σαν προσωπικη ιστορια, στην μαζικη αυτογελοιοποηση σχεδον ολων των εκπροσωπων της δηθεν φιλελευθερης δεξιας μετα το 2011.

Υ.Γ. 2.
Ωστε αρκεψαν οι εκροες που τες τραπεζες α;...Γεναρη, Φερβαρη..Ο νυν κυβερνητης εσιει ευθυνες. Τοτε το Νιοβρη επροσπαθησεν να καλιεργησει ο ιδιος κλιμα πανικου στην αγορα για να εξυπηρετησει την τροικα. Τον Γεναρη οι φιλοι του στην γερμανικη κυβερνηση εδιαρεαν φημες για κουρεμα καταθεσεων, τζαι για ξεπλυμα ενω ο ιδιος εν απανταν καν στις δικες του υποπτες υποθεσεις. Οποτε προφανως μερικοι αρκεψαν να πιστευκουν οτι κατι εν παει καλα. Ιδιαιτερα αμα αρκεψεν να φαινεται οτι τα ΜΜΕ θα επιβαλαν τον νυν κυβερνητη. Παντως που την προηγουμενη κυβερνηση παραλαμβανει ενα τραπεζιτικο τομεα με καταθεσεις πιο ψηλα που το 2011, ακομα τζαι μετα την αποκαλυψη της κρισης των τραπεζων το 2012.
Τζαι τελικα υπαρχει ενα πλεονασμα 60 εκατομυριων, οποτε η σταση πληρωμων, παει παρακατω;
Κοιτα να δεις που εισιεν δικαιο η Καθημερινη, τοτε που ελαλεν οτι παμε ως το Ιουνιο...

Υ.Γ. 3.
Τζαι για οσους καμνουν αναλυσεις στυλ παιδικης χαρας για την γεωπολιτικη: κοιτα να δεις που η Gazprom κλειει συμφωνιες με την Delek του Ισραηλ - δηλαδη τωρα μπορει να υπαρχει ρωσο-ισραηλινη συμμαχια;
 Χμ...:)
Τζαι με ποιους θα θελουν να καμουν συμμαχια τωρα οι μεχρι εχτες φανατικοι του Ισραηλ τζαι ταυτοχρονα της αμερικανικης πρεσβειας;
Ιντα δυσκολο πραμα τουτη η πραγματικοτητα τα γερημα..
Τζαι που εισαστεν ακομα...Διοτι εν τζαι εσωτερικα αλλα εν τζαι εξωτερικα..
Οι εκροες, οι μετατοπισεις..
Ειδετε τουπε την Αγκυρα στον Κερρυ;
..:)
Εκλεγηκετε δυσκολα τζαι εν εσιετε πολλην περιοδο ανοχης οποτε συναχτητε..
Η τουλαχιστον προσφερετε κανενα διασκεδαστικο θεαμα σφαγης στο συνεδριο του ΔΗΣΥ..:)
Μα ουτε καν δικο του προεδρο στο κομμα εν μπορει να φκαλει ο κυβερνητης;
Τωρα να δουμεν... 
 • March 3rd 2013 at 16:54

Κλεφτες, ψευτες, τζαι/η.... [ γιατι το κουρεμα καταθεσεων εν αποκαλυπτικο - εξεραν, εν τοσο ανοητοι οντως, οξα εν συνεργοι σε ενα εκβιασμο εναντ

By linopampakos
 Αφου εκερδισαν, οπως κερδισαν, τις εκλογες, ανακοινωσαν οτι αλλαξε το κλιμα στην Ευρωπη..
Ειχαν "φιλους τζαι συμμαχους"..
Ο Αναστασιαδης εδηλωνε "καθετα" εναντια στο κουρεμα καταθεσεων..
Τζαι με την τρελλη χαρα των ΜΜΕ που ελεγχουν οι τραπεζιτες,
 επηαν να διαπραγματευτουν σιγουροι οτι μετα που τες συναντησεις του κυβερνητη, ειχαν εξασφαλισει, τουλαχιστον, καλο πλαισιο..ετσι ελαλουσαν τουλαχιστον..
Αν ειναι δυνατο να στελλεις τον Σαρρη τζαι να περιμενεις διαπραγματευση..
Εν ηταν αρκετη προφανως η πορεια του στην Λαικη..
Τζαι ξαφνικα λαλουν μας οτι αμα εμπηκεν μεσα στες συναντησεις, αλλαξαν φκιολι οι "εταιροι" τους,
τζαι εκβιασαν τον/τους..
Δηλαδη το επιχειρημα εν οτι εν μαννοι οι υποτιθεμενοι εκπροσωποι μας,
οξα οτι οι αλλοι εν απατεωνες;
Ποιος επεριπαιζεν ποιον;
Τζαι Ινταλως τον εκβιασαν;
Τι εφοατουν;
Ηταν να βαλουν πολλα ψηλο κουρεμα μονοι τους, ειπεν ο Στυλιανιδης σε μια νεα εκδοχη ..
Καλα που εβρεθηκαν τουτοι οι οροι;
Ο Σαρρης τι εσυζηταν πριν;
Ο Αβερωφ που επηεν στις ΗΠΑ να σκουπισει ποθκια για να παρει χρισμα υποψηφιου,
εν μας ειπεν οτι εσυναντηθηκεν τζαι με το ΔΝΤ;.
Ως γεγονος λαμβανουν τον πολλα υπο οψιν..
Ουτε γκαρσονι να ηταν..

Οποτε εμπηκαν στην διαπραγματευση εντελως αχαπαροι;
Εν υπηρχε καποιος να του πει, εστω, ινταλως διαπραγματευκουνται;
Αμα εισαι αχαπαρος λ.χ....Μπορει τζαι να σε δουλευκουν...
Τζαι ετσι αναμεσα σε αλλα που θα μαθουμε,
ακομα τζαι το πιο απλο
εν εκαταφερε να το διαπραγματευτει..
Επηεν να υπογραψει,
τζαι ετοιμος οπως ηταν εβαλαν τον να καμει οτι θελουν..
Διοτι αμα ξεκινας τζαι δεχεσαι προκαταβολικα τις ιδιωτικοποιησεις,
υστερα λαλουν σου για ιδιωτικη εταιρεια για την ερευνα για το ξεπλυμα - τζαι παλε δεχεσαι..
υστερα δεχεσαι τζαι φορους στους τοκους..
υστερα δεχεσαι τζαι τον εταιρικο φορο..[που μια χαρα ενι σαν αυξηση - αλλα αμα εμασιεσουν για χρονια εναντια, τζαι υστερα με το που σου το υποβαλουν οι γερμανοι καθεσαι σουζα τζαι δεχεσαι, τοτε προφανως εισαι αυτονοητος, διαθεσιμος, υπακουος]
εν λογικο στο τελος οτι θα σου παιξουν ενα παιχνιδι εκβιασμων τζαι για το κουρεμα τζαι
σαν Αναστασιαδης απλα θα δεχτεις..τι αλλο εσιεις να πεις;
Σημερα εχουν τα με τον ολλανδο..Μα τον τζαιρον που ο Νταισελμπλουμ εκατηγοραν τον Χριστοφια
ποιοι εκαμναν χαρα τζαι εθεωρουσαν οτι εσιει δικαιο;
Ολα εδω πληρωνονται..

Οξα εξερεν τζαι εξεραν οτι εν θα ετολμαν να πει οϊ
 γιατι ανοιξαν ξανα το θεμα του ξεπλυματος,
ακριβως για να εχουν να τον εκβιαζουν στα παρασκηνια;..
Εν δυνατο να μεν επιασαν την Sobibank οι αντενες στην κεντρικη ευρωπη;..
Τζαι μεν μου πειτε ειμαι καχυποπτος..Ετο ινταλως οι φιλοι τους εγιναν κακοι σε μια νυχτα..

Το οτι μερικοι δακατω εξεραν για το κουρεμα καταθεσεων ηδη διαρρεει..Εκροες κεφαλαιων εγιναν που κυπριους..
Ινταλως εξεραν;
Εν αληθκεια οτι εφυαν κεφαλαια τζαι που συγγενεις ατομων στο προεδρικο; [λαλω το ευγενικα]..
Μεχρι τζαι ο Αβερωφ εψες ειπεν μας οτι θα διερευνηθουν..
Να διερευνηθουν..Ποθεν;
Που εσενα προστατη της φοροδιαφυγης;
Τζαι ποιος σας πιστευκει πκιον ...:)
Διοτι μπαινει παλε θεμα - ειτε φοβερα αχαπαροι ενι,
ειτε ψευτες..
Τωρα ανακαλυψαν οτι οι γερμανοι εν τουτα που θελουν;
Οξα επουλουσαν ψεματα τζαι πριν τζαι τωρα;
Γιατι να πιστεψουμε πκιον εστω τζαι μια λεξη του Στυλιανιδη;

Ετσι εκτος που μια που τες πιο μεγαλες "διασωσεις" τραπεζων στην ιστορια,
τωρα θα εχουμε τζαι το πρωτο κουρεμα καταθεσεων...
Παραδοση...
Κυβερνητης...
Μπορει να πει καποιος οτι εν εκαταφερεν να υπερασπιστει καν τα δικαιωματα της ταξης που τον εκλεξεν...
Τα ΜΜΕ επροσπαθησαν να τον καλυψουν αρχικα..
αλλα η δυσφορια εν διαχυτη..
Σε αλλας εποχες ο τιτλος θα ηταν " Θυελλα αντιδρασεων"..
Μεχρι τζαι στον ΔΗΣΥ εξυπνησαν..."ενταση" στην συνεδρια λαλουν..
Ακουα εχτες τον κοσμο σε μια φρουταρια..
οργη...
εν ξηχανουνται ετσι κολπα..
Ετσι δημοσια κλοπη..
Τωρα πρεπει να απαιτησουμεν να μαθουμε ποιοι κυπραιοι αστοι εφκαλαν τα λεφτα τους εκτος Κυπρου,
 αμα εφανηκεν οτι εν να φκει ο Αναστασιαδης...
Διοτι υπηρχαν  "εκροες" καταθεσεων τους 2 περασμενους μηνες..
κυπριων βασικα...
Τζαι ετσι το κοστος εμεταφερτηκεν στους μικροκαταθετες..
Ακομα τζαι την ευρωπαικη διασφαλιση,
εν την εδιεκδικησεν..
Να υπερασπισει την πλειοψηφια,
αφου οι ξενες καταθεσεις θα φυουν...

Οξα σαν πιστος υπερασπιστης μερικων μεγαλοκαταθετων, επροσπαθησεν να βαλει τζαι τους μικροκαταθετες να πληρωσουν;

Ναι, τουτο εν κλοπη...
Να σου πιανει τζαι που τον κοπο του παρελθοντος..
Χωρις καν συζητηση, χωρις νομιμοποιηση...
Κλοπη τζαι ψεματα..

Τζαι σαν δικαιολογια ειχαμεν το ιδιο σεναριο που επροσπαθησεν να πουλησει τζαι το φθινοπωρο..
Ιδιαιτερα τον Νιοβρη..
Τοτε εν εκαταρρευσεν η οικονομια..Τζαι εν εδεχτηκαμεν οτι εθελεν η τροικα..
Ο "φιλος" του ο Σοιμπλε ελαλεν πριν λλιες μερες οτι η κυπρος εσιει ρευστοτητα,
τωρα ξαφνικα ινταλως τους αναδοξεν να θελουν να κοψουν την παροχη ρευστοτητας στην Λαικη;
Μοιαζει ειτε με ψεμα,
ειτε με αποτελεσμα της πιο βλακωδους διαπραγματευσης στην ιστορια..
Ειτε με στημενο παιχιδι καποιου που εν πληρως εξαρτωμενος...
Να σου λαλουν περιμενε, να βουρας να τα δεχεσαι ουλλα, τζαι στο τελος
να λαλεις "επιβαλαν μου το"..
Με ετσι ταχυτητα υποταγης;...
Ειναι αξιον αποριας που θα φκει τουτη η ιστορια...

Γιατι οσοι νομιζουν οτι το κακο θα σταματησει δαμαι καμνουν τραγικο λαθος..
Οι τηλεοπτικες εικονες του Αναστασιαδη πριν τις συναντησεις οπου εξεπουλησε τα παντα,
ηταν ειρωνικα αποκαλυπτικες με φοντο το τι θα ακολουθουσε..
Ο Αναστασιαδης στην τρελλη χαρα να μοιραζει φιλια
τζαι οι αλλοι να τον θωρουν σαν το θυμα μεσω του οποιου θα εκαμναν μια νεα καινοτομια..
Την κλοπη καταθεσεων..

Τι να πεις..
Να ρωτησουμεν τζαι γιατι εστιαστηκαν στις τραπεζες οι "φιλοι" μερικων;
Οξα ποιοι πολιτικοι εμαχουνταν να συγκαλυψουν τις ευθυνες των τραπεζων;
Αθθυμαστε δημοσιογραφους που εσυγκαλυφκαν προεκλογικα;
Μερικοι περιμενουν ρουσφετι...καρεκλες στο πρεοδρικο..τζαι δημοσιο χρημα να τους πληρωνει..
Καταντια..αλλα τουλαχιστον εν ξεκαθαρο πκιον..

Αλλα οπως τζαι πριν, εν καταλαβουν τες συνεπειες..
Ολα εδω πληρωνονται..
Ο κρυος αερας της οργης διακλαδωνεται παραδοξα...
Θα δειξει..
 • March 17th 2013 at 13:40

Αναζητωντας την αισθητικη των κινηματων της θυμωμενης Αφροδιτης που αναδυεται...

By linopampakos
 Λογοπαιγνιο 12χρονου για την κριση:
- Τι εκλεψαν οι κλεφτες;
- Προβατα
[οπου οι κλεφτες εν οι τραπεζες τζαι το ποιοι εν τα προβατα εν προσωπικο θεμα του καθενου τζαι αφορα οσους επιστεψαν ...]

Να ξεκινησω με μια φραση που μου ειπεν ενας παρεας μου πριν λλιους μηνες οταν ο εργοδοτης του εκατασκευαζεν πανικο για να καμει παραπανω περικοπες:
Don't panic...:)

 Επειδη το θεμα εν τζαι συλλογικο, οφειλω να πω με ανακουφιση, οτι ως τωρα η κυπριακη καθημερινοτητα αντεξε μια φοβερη πιεση..
Πρωτα ηρτεν η αποφαση για κουρεμα των μικροκαταθετων για να πληρωθουν οι ζημιες της Λαικης τζαι της τραπεζας Κυπρου..
Το κλισε : ιντα να καμωμεν, δυστυχως εν εχουμεν αλλη επιλογη..
Ηταν ψεμα..

Ειχαμεν - τζαι αποδειχτηκεν με την εξεγερση του κοινου που εφτασεν ως την βουλη τζαι εμπλοκαρεν στις 19/3 την προσπαθεια του Αναστασιαδη τζαι των μεγαλομετοχων της τραπεζας κυπρου να φορτωσουν στην κοινωνια τες ζημιες τους - τζαι τουτο σε συνθηκες πληρους εκβιασμου αφου ο Αναστασιαδης, σε μνημειωδη αποδειξη της ασχετοσυνης του για διαπραγματευσεις επηεν τζαι εδεχτηκεν κουρεμα πριν καν να μπει μεσα...

Αλλα να μεινωμεν τζαι να αθθυμουμαστεν τζαι το επιπεδο του συλλογικου: τουτα που τραβουμεν σαν ιθαγενεις [τζαι αναλογα τραβουν τζαι οι τουρκυπριοι που την τροικα του Ερτογαν] εσιει να καμει με το οτι εχουμε κατι πολυτιμο..
Λαλει μου ενας γνωστος μου σε μια κουβεντα στο δρομο..
- Ρε κουμπαρε για να μαχουνται ουλλοι τοσο, για ενα ποσο που ενεν τοσο σημαντικο για τζηνους,
κατι εχουμεν που το θελουν..

Σε τουτο το επιπεδο που αφορα την χρηση του γεωπολιτικου χωρου της Κυπρου τζαι του περιγυρου του με το φυσικο αεριο, ουλλοι οι ιθαγενεις εχουμεν κοινα - κοινα συμφερονται σαν μια "φυλη" [ιστορικα πολυχρωμα πλουραλιστικη] που ο πλουτος της φκαινει που τον χωρο,
οϊ που κατι που επεξεργαζουμαστεν..
Ως τζαι τον τζαιρο που ειχαμε μεταλλεια, εξαγαμεν το υλικο τους...
Δαμαι θελουμεν τζαι ενα πλαισιο αλληλεγγυης του χωρκου..

Τζαι αν ηταν να καταγραψω το πρωτο θετικο [ενταξει μεν πεσετε που την καρεκλα, εν λογικο ενας τυπος σαν εμενα που μου λαλειτε οτι θωρω παντα το μισογεματο ποτηρι, να ψαξω να δω ινταλως εν να το γεμωσωμεν..:)]
εν οτι η αντισταση που οδηγησεν την αλλαγη αποφασης στο δευτερο γιουρογκρουπ,
εσιει πκιον καθιερωθει σαν θεση στην ευρωπαικη ενωση:
οι 100, 000 καταθεσεις εν κουρεφκουνται...
Διοτι για οποιον εν εκαταλαβεν, οι τραπεζες εθελαν βασικα να δημιουργησουν ενα νεο πλαισιο φορτωματος των ζημιων τους στο κοινο: υστερα που εφορτωσαν το ευρωπαικο δημοσιο με τες ζημιες τους την περιοδο 2008-10, τωρα εθελαν να περασουν τζαι την φαση οτι ηταν να πληρωνει τζαι ο πολιτης που απλα τες χρησιμοποια.
Τζαι ειμαστεν η μονη χωρα που εκαταφερεν να μπλοκαρει κατι που εθελεν μια τροικα..
Εν που τα καλα του διαχωρισμου εξουσιων...:)
Ακομα τζαι αν πουμε οτι οι μεγαλυτερες ευθυνες του Αναστασιαδη εν λογω αφελειας, εν καλα να εσιει ελεγχο - τζαι το οτι η βουλη μπορει να του βαλει αντροσιην εν θετικο..
πολλα θετικο..:)

Τωρα στο εσωτερικο θα εχουμε ενα σοκ αφου θα αφαιρεθει ενα ποσο που θα μειωσει το εθνικο εισοδημα..αν μεινουμε στο 20% καλα ειμαστεν..
Οποτε μπαινει το θεμα τζαι τι εφταιξεν ιστορικα..
Στην δευτερη αποφαση του Γιουρογρουπ η εστιαση επηεν τελικα στες τραπεζες που εφταιαν..
Να πω την αληθκεια εισιεν χαζιν..
Διοτι μπροστα στην κριση, οι ευρωπαιοι εκαταληξαν στο σημειο που ουλλοι εξεραν στο εσωτερικο τζαι το εξωτερικο,
αλλα τα τοπικα ΜΜΕ εκρυφκαν τζαι εκαλυφκαν:
οτι το προβλημα επροκαλεσεν η υπερεπεκταση των δυο τραπεζων,
τζαι η συγκαλυψη τους
τζαι που τον τεως διοικητη της κεντρικης,
αλλα τζαι που τα ΜΜΕ.
Αλλα τζαι που πολιτικους στην βουλη.
Πρεπει καποτε να τεθει τζαι τ θεμα της διαπλοκης.

Το οτι εστιασαν την εμφαση στες δυο τραπεζες εν καλο..
Τζαι για τον μεσο πολιτη αλλα τζαι για τους υπολοιπους ευρωπαιους..
Δαμαι οφειλουμεν να αναγνωρισουμε οτι ο Π. Δημητριαδης εκαμεν καλα την δουλεια του..
Διοτι πρεπει τζαι να αποκωδικουμεν τι ακουομεν..
Καθως εκλειεν η συμφωνια επροκυψεν τζαι το ζητημα των 9 δις της λαικης..
Υπηρχε ενα ειδος υπογειας προσπαθειας να μετατοπιστουν αλλου οι ευθυνες του Αναστασιαδη...
Η υποκρισια αλλα τζαι η απελπισια ηταν εκδηλη σε ενα σημειο της παρεμβασης Στυλιανιδη στο ρικ της τριτη 26/3:
Αφου κενεβεζουν εστρατευτηκεν να καμνει επιθεση στον Δημητριαδη, εφκαλεν τζαι τον Στυλιανιδη να μας πει τα σχολια του..Τζαι οπως ελαλεν κατι, ξαφνικα. αρκεψεν να εντεινεται ο τονος της φωνης για να  πει κατι σαν "ετο, αφησαν μας 9 δις..." - για να παει στο αθλιο κλισε της εποχης του Πολυβιου, του δικηγορου της τραπεζας κυπρου ..το 2011..οταν εξεκινησε η παροχη στην Λαικη..
Την αλλη ημερα ο Συλουρης ειπεν μας την αληθκεια οπως εφκηκεν στην επιτροπη θεσμων της βουλης..
Απο το 2011 η λαικη τραπεζα με τον εποπτεια του ορφανιδη, αρκεψεν να αντλει ρευστοτηα που τον ΕΛΑ η οποια εν εισιεν γνωστοποιηθει - εν εγνωστοποιηθηκεν λ.χ. το Απριλη του 2012 οταν ηρτεν στο κρατος η τραπεζα για να ζητησει χρηματα..
Ποιοι εκαλυφκαν τον κ. Ορφανιδη τοτε;
Ποιοι εθελαν επαναδιορισμο του;

Οποτε το να γυριζει η κυβερνηση μεσω των εφημεριδων που εκπροσωπουν την τραπεζα κυπρου,
να πει οτι ο Δημητριαδης πρεπει να παραιτηθει εν αστειο..
Ο Δημητριαδης τουλαχιστον εκαμεν 2 σωστα πραματα:
1. Εξεκινησεν μια διαδικασια αντιμετωπισης του προβληματος της Λαικης που ηταν υπο χρεοκοπια απο πριν..τζαι ο σαρρης επειδη ηταν εμπλεκομενος λαλει για τες ευθυνες των τραπεζιτων..
2. Εξεκινησεν μια διαδικασια ερευνας για τις ευθυνες των τραπεζων..το οτι οσοι εχουν συμφεροντα καμνουν του επιθεσεις ενεν τυχαιο..

Διαφωνω φυσικα μαζι του στην ταυτιση με την τροικα..αλλα καμνει εν μερει την δουλεια του σαν μερος της ευρωπαικης κεντρικης τραπεζας - αν μας ενοχλει η μη-αυτονομια της κυπρου που την ευρωζωνη, τοτε να μιλησουμε για την λιρα..
why not actually?
Αλλα το να θελει ο Αναστασιαδης να διορισει αλλο στην κεντρικη εν σαν το μακαβριο ανεκδοτο..
Καλα ποιοι νομιζουν οτι τον εμπιστευκεται;
Εσιει ευθυνες, εσιει τζαι διαπλεκομενα..
Το να μεν ελεγχει η κυβερνηση την κεντρικη, με δεδομενα τα συφεροντα,
εν βασικο..
Αν θελουμε να αλλαξουμε το πλαισιο,
ευχαριστως..
Αλλα τοτε να μιλουμε τζαι για την κυβερνηση τζαι τον προεδρο..
Και στο βαθμο που ο κ. Αναστασιαδης στηριξε τον κ. Ορφανιδη ακομα τζαι οταν τζηνος εσυγκαλυφκεν την κριση της Λαικης,
εν μπορει σημερα να θελει να αλλαξει διοικητη,
επειδη οδηγησεν ο ιδιος [εστω στην αφελεια του]
την χωρα σε κινδυνο πανικου της αγορας..
Υποτιθεται τουτο
σαν δικηγορος εταιρειων
επρεπε να το ξερει..

Ενεν ο ιδιος ο κ. Αναστασιαδης που επικαλειτουν  τον Δημητριαδη μεσω της εφημεριδας που τον εκφραζε, τον πολιτη, τοτε τον Νιοβρη του 2012;

Η μονη απολογητικη διασταση που μπορω να σκεφτω για τον Ανατασιαδη,
σαν συνανθρωπο τζαι κυπραιο,
εν οτι εισιεν την αφελεια των ελληνοκυπριων εθνικιστων πριν το 1920 οταν επιστευκαν
οτι η "ευγενης" μεγαλη βρετανια,
θα τους εδιαν στην υποτιθεμενη μαμα..τους..:)
Βεβαια στο υποβαθρο υπηρχεν τζαι μια σκεψη ..εν να ειμαστεν με τους δυνατους...τους εγγλεζους..
Το συνδρομο του ιθαγενη που νομιζει οτι αμα εν καλος εν να τον αποδεχτουν...
Διοτι αν εν ενας κοσμος συμφεροντων τοτε ενας μιτσης γεωπολιτικος χωρος,
πρεπει να κρατα διαφορα σιοινια..
Διαφορετικα εισαι απλα μια συνοικια ευρωπαικης μεγαλουπολης...
Τζαι οι εγγλεζοι εχαναν τοτε..
Τζαι ο κοσμος αλλασεν...
welcome to reality...:)

Δυο γεωπολιτικα σχολια:
Το οτι η Γερμανια επεμενε που την αρχη σε μια λυση που να περιοριζει το θεμα στις τραπεζες
τζαι ειδικα στις αμεσα εμπλεκομενες,
εσιει να καμει τζαι με την γενικοτερη στρατηγικη του βερολινου για ενα ισχυρο
κεντροευρωπαικο κρατος
που να ελεγχει τις τραπεζες..
Αντιθετα ο αλλος πολος εν η Αγγλια που σε τουτην την κριση εφανηκεν να τα βρισκει με τους ρωσους..
Απονη ζωη εναπομειναντες φιλελευθεροι..
Σκεφτειτε θετικα: αφου λιρα μπορει να μεν σας καμνει για διαφορους λογους,
τι θα ελαλουσετε για ενα νομισμα που θα ηταν εκτος ευρω τζαι συνδεδμενο με την στερλινα;
Χμ..:)
Βαλωμεν τζαι το ευρω με το ρουβλι στο καλαθι των ισοτιμιων..
Μικρη παρατηρηση: Η Νορβηγια που εσιει φυσικο αεριο κρατει αποστασεις που την Ευρωπη,
ενω οι εγγλεζοι εχουν τζαι το κατι τους,
αλλα εν τζαι κεντρο διακινησης κεφαλαιων..
Σκεφτου το γινεται..:)

Να κλεισω τζαι με το θετικο της προοπτικης..
Καλα το φυσικο αεριο εν αυτονοητο..
Γινεται κατανοητο σαν το πλαισιο των προοπτικων..
Αλλα τζαι τουτο το κυμα των δρομων, οπως εκφραζεται που τες διαδηλωσεις, τζαι το διαχυτο αισθημα της καθημειρνοτητας,
 εσιει μεσα του θυμο τζαι νευρο,
αλλα τζαι ενα ειδος playfullness, παιχνιδισματος που λαλουν τζαι οι καλαμαραες,
που εν επισης απαραιτητο..
Μπορει να δημιουργουμεν ..
τζαι οπως δειχνει η ιστορια μας το πιο ωραια μας εργα εν υβριδια..
μειγματα..
Η εξεγερση των πολιτων που οδηγησε στο οχι της βουλης στις 19/3
εισιεν τουτο το μειγμα..
Η φωτο που αρεσεν ηταν μια τυπισσα που εκρατεν ενα χαρτονι
τζαι εγραφεν πανω
"Aphrodite is angry"
Ειδα το τζαι στο σαιτ της ρωσικης τηλεορασης...


 • March 28th 2013 at 08:56

No Pasaran.. ["Τοτε με τα Τανκς, τωρα με τα Banks"]

By linopampakos
Εσιει κατι μερες που προσπαθω να τελειωσω ενα κειμενο για την νεα συγκυρια στην οποια μπαινουμε..Αλλα επειδη σημερα εν η τελετουργικη ψηφοφορια στην βουλη,νομιζω εσιει σημασια, στην ιστορικη ροη,
η καταγραφη μιας θεσης.
Διοτι παρα τις υστεριες των ΜΜΕ
[της τραπεζας Κυπρου η των ιδιωτικων συμφεροντων μερικων],
διαμορφωνονται στην καθημερινοτητα νεα ρευματα, νεες τασεις,
νεες πλειοψηφιες στην προοπτικη..
Οπως καταρρεουν εικονες τζαι φαντασιωσεις για "οικογενειες" κρατων, τζαι "ευρωπαιους φιλους"
 που εμφανιστηκαν απλα,
σαν νεωτερες εκδοχες, προηγουμενων σεναριων δουλοπρεπειας-
για τες "αγγλοελληνικες φιλιες" τζαι αλλα γνωστα, μεχρι το 1974...

Τελικα η εικονα της ευθυνης των τραπεζων, εν τζιαμαι,
παρα τες τοσες τζαι τοσες προσπαθειες να λογοκριθει -
οπως τζαι το διλημμα που εχαρακτηρισεν την προηγουμενη συγκρουση:
επρεπε να πληρωσει η κοινωνια την ζημια των τραπεζων;
Τζαι φυσικα τουτο εν ηταν μονο τοπικο ζητημα -
ηταν, τζαι ενι, παγκοσμιο
ακριβως γιατι οι τραπεζες ηταν η αιτια τζαι της παγκοσμιας κρισης,
αλλα τζαι το συμπτωμα των οριων της επεκτασης του χρηματιστικου κεφαλαιου,
τζαι της δυτικης ηγεμονιας..
Τζαι στην Κυπρο η Λαικη τζαι η Τραπεζα Κυπρου,
εγιναν το κομβικο κεντρο ενος κατεστημενου,
που οϊ μονο εβυθιζεν την χωρα στην κριση,
ενω τα ΜΜΕ, τζαι οι πολιτικοι τους εκπροσωποι, εκατηγορουσαν το δημοσιο τζαι οτι αλλο εβρισκαν μπροστα τους,
αλλα ηταν τζαι ενας μηχανισμος που απειλουσεν πκιον οσην δημοκρατια, ειχαμεν..
Τζαι τωρα αμα προσεξει καποιος, πλανιεται  παλε η πιεση για λογοκρισιες...
Μονοδρομους...

Τωρα,ομως, στο νεο πλαισιο,
η συζητηση, για εμας τους ιθαγενεις που ειμαστεν στο συνορο της Δυσης, της Ανατολης τζαι του Νοτου,
 αφορα τζαι την κυριαρχια της Πολιτειας
[που εισιει να καμει τζαι με τον φυσικο πλουτο, αλλα τζαι την δημοκρατικη αυτοκυβερνηση],
 τζαι την θεση μας στις γεωπολιτικες δυναμικες της περιοχης..
Τζαι τουτα εν Ιστορικα θεματα με την ευρυτερη εννοια..
Μερικοι φαινεται να θεωρουν οτι αμα παραδωθουν,
εν να τους εχουν σαν τοπικους εκπροσωπους μιας δυτικης αποικιοκρατιας..
Η ιδια ανοητη δουλοπρεπεια...
Που εν καταλαβει τι γινεται γυρον της,
οπως τζαι πριν δεκαετιες,
που επιμενει να συγχιζει το ιδιωτικο της συμφερον, με το δημοσιο...
Οπως παντα..
Αν δεν εκαταλαβαν ακομα τιποτε με το κουρεμα του Μαρτη - τζαι την εξελιξη του,
εν να ξαναμαθουν οδυνηρα στην πορεια..

Μπαινουμε σε νεα εποχη, τζαι καθε νεα εποχη,
εσιει τα προβληματα,
αλλα τζαι τα ονειρα της..
Για την δυναμικη που εκφραζουν οι εκδηλωσεις
εξω που την Βουλη,
νομιζω οτι η ιστορικη γραμμη,
τζαι της αντιστασης, τζαι της δικαιωσης,
παει πισω στον στιχο του Δωρου Λοιζου:
"Παντως εμεις θα τους αντισταθουμε,
οποιοι και αν ειναι,
οσο δυνατοι και αν ειναι."
Τζαι οπως παλια,
τζαι νακκον πιο προσφατα,
μπορει να ειμαστεν μιτσης τοπος,
αλλα ...
καταφερνουμεν τα...
Αντεξαμεν ..τζαι αλλαξαμεν το πλαισιο...
Ετσι τζαι τωρα..
Παρα τα συννεφα...
 • April 30th 2013 at 08:45

Η Λαικη επληρωσε για τις αμαρτιες της [κωμικες ιστοριες της "εποχης του Ιωνα" - ο Ντανουνερ, η επιτροπη του συμπεθερου κ.α]

By linopampakos
Απο οτι θωρω στον δημοσιο λογο επιστρεφουμε με γληορο ρυθμο στην δεκαετια του 90 αν οϊ στην δεκαετια του 80 η τζαι του 60..
καλα σε σχεση με το ρουσφετι σιουρα παμε για την δεκαετια του 60...Η δεκαετια του 80 ηταν πιο αθωα, ενω του 90 ηταν τελια περιπαιξιμο αφου ειχαμεν ζησει τζαι λλιην ειλικρινεια την περιοδο Βασιλειου..Σε τουτον μοιαζει με το σημερα..
Ατε τωρα..ο Ντανουνερ τζαι ο Νταουνερ...
Να το θκιωξετε ρε λεβεντες - ατε βαλτε τα ΜΜΕ σας να του καμουν επιθεση, τζαι νικηστε μονοι σας - οπως παντα στον υπνο σας....ως τζαι ο Βενιζελος του Φιλελευθερου, παιζει το οτι ταυτιζεται με την επιστολη [λεμε τωρα] του Αναστασιαδη στον Μπαν Κι Μουν, τζαι ονειρευκεται απομακρυνση..
wow...
Το ψεμα που επιστεψεν τον εαυτο του;
Τουλαχιστον ο Μιχαηλιδης κρατα καποια λογικα προσχηματα τελευταια..

Κωμικο συμπτωμα ψευτοπαλληκαρισμου : Να φωναζεις οτι επρεπε να ερτει πιο γληορα η τροικα τζαι οσοι σε ενοχλουν να "εν οργανα της τροικας"
 Ο καημενος ο Βενιζελος..Αγωνιστηκε να ερτει η τροικα τζαι υστερα εισιεν προβλημα με το μνημονιο - κατι μου θυμιζει τουτο το σεναριο κωμικης υπεκφυγης -  καθε φορα που εκολλουσαν οι διαπραγματευσεις, εφταιεν η τοτε κυβερνηση..
Ακαταχνωτα...
Εν εισιεν Νταουνερ τοτε;
Εν οπως τον Ν. Παπαδοπουλο.. Α ρε Τασσο...που να εφανταζεσου ποθεν θα επροδωνεσουν τελικα..
Λοιπον ο Νικολακης λαλει οτι εν θελει τον Δημητριαδη γιατι εν οργανο της Τροικα..[μεν γελατε - ειπεν το]..
Μαλιστα..λογικα θα επεριμενες οτι τουτος που το λαλει θα ηταν εναντιον του Μνημονιου.
Αλλα στην γλυκεια μας χωρα η λογικη εσιει αποστασεις που την συνεπεια - ιδιαιτερα στην εποχη της κωμωδιας οπως η σημερινη..
Ο Ν. Παπαδοπουλος ταυτοχρονα υποστηριζει οτι επρεπε να μπουμε σε μνημονιο που το 2011...
τζαι αφου επιεζεν τζαι επιεζεν οταν ηρτεν η τροικα το Ιουλιο του 2013,
ο ιδιος ειπεν οτι "ηρτεν να μας βοηθησει"..
Εν ιντα ζορι τραβας ρε λεβεντη τωρα;..
Πιαστο μαστιγιο τζαι τραβα στην κρεβατοκαμαρη μονο σου..
Η τροικα ηταν οτι ηθελες [εν γινεται μνημονιο χωρις τροικα]
οποτε ποιο εν το προβλημα σου τωρα με την τροικα τζαι τον Δημητριαδη;
Εν το κλασικο συνδρμο των αστων μας - ενομιζαν οτι καμνωντας επιθεση στον Χριστοφια τζαι την αριστερα ηταν να ερτουν οι ευρωπαιοι να τους πουν,
"μπραβο μανα μου..τι καλα παιδια.."
Τζαι οι ευρωπαιοι ειπαν τους οτι τελικα οσοι εκατηγορουσαν τες τραπεζες ειχαν δικαιο...
Ου γριστος...
Αν παθετε τα ιδια τζαι στο κυπριακο;..:)
Παρενθεση - γιατι εν πυρ και μανια ο Ν. Παπαδοπουλος με τον Δημητριαδη;
Γιατι ειπεν τους στην βουλη οτι πρεπει να το δηλωνουν  αμα εχουν συγκρουση συμφεροντων.
Πολλα καλα του εκαμεν.

Συνειρμοι για τον Σετεβρη του 2011 τζαι οσα τα ΜΜΕ μας λογοκρινουν
Εννοειται οτι η "ερευνητικη" που εδιορισεν ο Ιωνας, παει προς την κατευθυνση της βασικης υποψιας - να προσπαθει να μετακινησει την εμφαση μακρυα που τες τραπεζες. Να εσιεις τον Σαρρη που οδηγησεν την Λαικη στην κρατικη στηριξη, τζαι να τον χαιδευκεις με ερωτησεις, αποφευγωντας να μαθεις οτιδηποτε για την Λαικη...
Τζαι το ιδιο συνδρομο με τον Ν. Παπαδοπουλο: Ο Σαρρης ειπεν μας οτι τον Μαρτιο οι ευρωπαιοι ηταν αδιστακτοι, τζαι υστερα ειπεν μας οτι εχασαμεν "χρυσες ευκαιριες" το 2011 να φερουμεν την τροικα. Τι στο καλο - βρεσιει τζαι βλαστουν ψωναρες αντι μανιταρκα. Δηλαδη το 2012 εγιναν κακοι τζαι το 2011 θα ηταν καλοι; Λογικη συνεπεια μηδεν. Η μαλλον εθελεν να πει - το 2011 εσυμφερεν της Λαικης να τραβησετε παραπανω σκορσο.
Τζαι η επιτροπη του συμπεθερου εν εκαταλαβεν τιποτε που την αντιφαση - τζαι οι εφημεριδες που επιχορηγουν οι τραπεζες αναπαραγαν την κωμωδια.

Για οποιον θελει να θωρει το πλαισιο,ας κοιταζει την Θειοπουλου στον Φιλελευθερο - σημερα εσιει συνεντευξη με τον δικηγορο του Ριμπολοβλεφ - του ρωσου μεγαλομετοχου της τραπεζας Κυπρου...Εισηγηθηκε να δωσει βαλει  800 εκατομυρια το Σετεβρη του 2011..τζαι τα τζακια εν εδεχτηκαν...
Τζαι εξυπνησαν τον Μαρτη..:)
Ενδιαφερον ημερομηνια..Σετεβρης 2011..εξεκινησεν τζαι ο Ελα της Λαικης, εκαμεν τζαι το show ο δικηγορος της Τραπεζας Κυπρου...ο Πολυς..που εκλαιετουν τον Μαρτη επισης..
Ενδιαφερουσες πρεκτασεις...

Οποιος θκιεβαζει ακομα Πολιτη, περαστικα..
Αμα μαθουμε λλια για τα οικονομικα του θα εν τζαι τζηνη η κωμωδια πιο καθαρη..

Δηλαδη εσιει κοσμο που εν εκαταλαβεν ακομα οτι οταν ηταν η τροικα δακατω ο Αβερωφ εβουραν ποπισω της τζαι εκαμνε οτι εμπορεν να για να εισηγειται πιο σκληρα μετρα;
Τζαι υστερα εκαμαν τον ρεζιλι..
Αλλα τα ΜΜΕ μας αψογα..Ουτε λεξη για τον Αβερωφ..
Μια πινελια καθωσπρεπισμου με αρκετη δοση υπακουης σιωπης...
Οπως τζαι τωρα με τον Νταουνερ..τζαι τον Δρουσιωτη..
Δηλαδη να πιστεψουμε οτι ο Νταουνερ εκαμε το εγγραφο τζαι εν το εξερε ο φιλος του στο προεδρικο;
Μα καλα γιατι εν τζιαμαι ο Δρουσιωτης ; Μονο για κιτρινη δημοσιογραφια;
Εν κρατει ακρη στον κυβενρητη με τον Νταουνερ κλπ..;;
Τσ Τς...

Τα συνδρομα του προεδρικου τζαι οι συνεπειες των πρακτικων της δεξιας στο κυπριακο:  
για τις γκαφες παντα φταιει καποιος αλλος, αλλα αμα γινει σοβαρη η κατασταση, εν να αναλαβει κανενας τις ευθυνες;
Εν να μου πειτε γιατι ειμαι ειρωνικος αφου εν σοβαρα τα πραματα..
Μα ιντα που εν σοβαρο;
Το ινταλως χειριζουνται το κυπριακο;
Οτι σε 2 μερες ακουσαμεν 3 εκδοχες; - εν ηξερα, ακουσα οτι ηταν να γινει, τελικα ειχαμεν το που τες 30 αλοπως αλλα..α ναι εγω το εζητησα..
Μια ζωη πανικος τζαι τα ιδια συνδρομα - πρωτα αποκρυψη, υστερα προσπαθεια να φταιξει καποιος αλλος, τζαι υστερα "μα εγω εν τζαι..."
Οξα εσιει σοβαροτητα ο αλλος που επουλαν βιβλια, ταχα μου, γιατι ηταν εναντια στον γιωρκατζισμο, τζαι τελικα ο αθρωπος εισιεν απλα φαντασιωση μια καρεκλουα στο προεδρικο;
Οξα να αθθυμουστε το whining;..εγω τζαι το κυπριακο..

Οσο για το που θα το παει [η που εν να τον παρουν] ο περιγυρος του κυβερνητη [ ο ιδιος εν εκαταλαβα ακομα ποσο καταλαβει τζαι ποσο απλα τον χρησιμοποιουν] λλια πραματα περιμενω..
Η λυση ηταν εφικτη..
Τωρα μπορει να καμουν οτι καμνει συνηθως η ελληνοκυπριακη δεξια -
 πρωτα θα φωναξει
υστερα θα δεχτει σιηροτερα απο οσα θα αποκυρηξει
τζαι στο τελος θα οδηγησει στα σιηροτερα - που δαμαι που εφτασαμεν μπορει να εν τζαι η ηγεμονια του τουρκικου κρατους πανω στην κυπρο..
Φαντασου να δικαιωσουν τζαι τον Τασσο μονοι τους...
Διοτι υπαρχει προηγουμενο..Ενω ο υπολοιπος πλανητης εκαμνε αντι-αποικιακα κινηματα,
η δεξια ηθελε ενωση με τα οπλα την δεκαετια του 50..
ολοταχως στο παρελθον..
Ετσι τζαι τωρα..ο κοσμος αλλασει..
η Ευρωπη γινεται ο "αρρωστος" του παγκοσμιου συστηματος
οι μη δυτικοι αναδυονται
τζαι τα δικα μας κωθωνια νομιζουν οτι ζουν τον τζαιρο του ψυχρου πολεμου τζαι θελουν να μπουν στο Νατο...
Οποτε..το 55 η Τουρκια εκαταφερεν να αποκτησει προσβαση στην Κυπρο με την Τριμερη..
το 1960..εγραφτηκε σαν εγγυητης μεσα στο συνταγμα..
το 1964 εβομβαρδισεν την Κυπρο - τοτε που η εθνικοφροσυνη μας ενομιζεν οτι καμνει οτι θελει..
τζαι τελικα το 74 εδωκεν την ευκαιρια στην Τουρκια να παρκαρει στην βορεια κυπρο..

Θελετε να αλλαξετε πραματα που τες συγκλισεις...go ahead..
η κωμωδια..
Δηλαδη θα αποσυρετε την φαση με τους 50,000 εποικους, για να νομιμοποιηθουν παραπανω;
Ε ατε..:)
Παντως αν αποσυρθει η ενιαια, εστω τζαι σταθμισμενη, ψηφος, εγω θα εχω σοβαρο λογο να σκεφτω τι θα καμω..
Εν εκαταλαβα... μονο οι απορριπτικοι να το παιζουν καπως..
Εχω τζαι εγω κοτσηνες γραμμες...επιτελους εχουμεν ενα βημα περα που τον διαχωρισμο με την ενιαια ψηφοφορια..
Αν η κωμωδια του εποχης αποφασισει να υποχωρησει, τοτε να δουμε αν εσιει να προτεινει κατι καλλλιτερο - για να μεν υπαρχει απολυτος διαχωρισμος..Διοτι ειπαμεν - το θεμα ενι [ η ηταν] να κλεισουν καπως τα βορεια συνορα..
Αν καποιοι θα παραχωρησουν τζαι την βορεια στην Τουρκια  για να αποκτησει τουρκικη πλειοψηφια σε 10 χρονια
τζαι την νοτια στο ΝΑΤΟ για να την επιτηρει η Αγκυρα,
τοτε να δουμεν την εθνικοφροσυνη να χορευκει αγκαλιασμενη με τους γκριζους λυκους
πριν το νεο 63 η 74..
Διοτι τα ιδια δεδομενα παραγουν αναλογες συνεπειες...
Επηεν ο Ερτογαν στις ΗΠΑ, τζαι τα ΜΜΕ "μας"  ελαλουσαν οτι ηταν σημαντικο το κυπριακο -  ο Ερτογαν το εβαλε.
Πισω στες λαφαζανιες των πρωτοσελιδων της δεκαετιας του 60.
Ο Ερτογαν θα παει στην Γαζα για να συνεχισει το ανοιγμα στου Αραβες τζαι το ισλαμ.
Οι "δικοι μας" μεινισκουν μονοι τους τζαι κανενας εν ασχολειται καν...
Δεδομενοι οπως ηταν τζαι στις αρχες του Μαρτη.
Α ναι τωρα εβαλαν τους πανω οι εγγλεζοι να υποστηριζουν τον εξοπλιασμο των ισλαμιστων στην Συρια. Τζαι αν δεν νικησει ο Ασσαντι ειπαν σας οτι εν καλλιτερα;
Γυρευκεις λογικη στην συμπαν της αχαπαροσυνης...
Οτι τους πουν..

Η νεα εποχη του ρουσφεθκιου τυλιγμενη σε υποσχεσεις - "δεσμευομαι" οτι δεν θα υπαρχει διαπλοκη
Φυσικα θα αντεξουμεν..
Μαλλον θα μας γλυτωσει η γεωγραφια...
αλλα χωρις χιουμορ μεχρι να απαλλαγουμε που τουτους εν μπορει να γινει..
Διοτι θελει τζαι τη διαλεκτικη του χιουμορ το ζητημα..
Εκατεληξα οτι εν καλα να την καμουμεν που το ευρω...αλλα ταυτοχρονα η ιδεα να κυβερνουν
οι Χασικοι, οι Ιωναες τζαι οι Στυλιανιδηες, οπως τα καπετανατα την δεκαετια του 60,
εν αρκετα πειστικο επιχειρημα,
οτι πρεπει να εχουμε οπωσδηποτε τζαι αλλους εμπλεκομενους στην Κυπρο..
Θελουμεν ΟΗΕ..:)
Εν γινεται να αγορασουν διαφοροι μερικα κυπριακα ΜΜΕ;
Τουλαχιστον να εσιει καποιο ανταγωνισμο..
Ποση πληξη να αντεξει το πλασμα με ιδιο φκιολι σε 4 που τα 4 τηλεοπτικα καναλια;..
Εκαταλαβεν κανενας, εν τω μεταξυ, τι σημαντικο εκαμεν ο Κενεβεζος πατερας τζαι εσιει την πιο
ρουσφετολογικα τιμωμενη οικογενεια στην ανατολικη μεσογειο;
Σημερα τρεχουν σαλια που το πρωτοσελιδο της Αληθειας - ο Χασικος λαλει οτι εν να διορισει νεα συμβουλια στους ημικρατικους ο Αναστασιαδης [ατε τωρα να δουμε αν θα το παιξει τζαι αντι-συνταγματικα]..οποτε χαρουες για τα ρουσφεθκια..
Ηδη ο Χασικος πρεπει να εν παγκοσμιο νουμερο - ιδιοκτητης ΜΜΕ υπουργος για τα ΜΜΕ..
Ετα κατετανατα..ο γιος του ξενοδοχου υπουργος οικονομικων, ταχα μου, για να επιχορηγα τους δικους του..
ο Χασικος να κανονισει την πουγκα του - τωρα γραφει η Χαραυγη εν να καταργησουν την πλατφορμα του ΡΙΚ για να ευκολυνουν τα ιδιωτικα καναλια...
Τζαι τουτο ενεν καθολου διαπλοκη..Οϊ σιορ..
Μα εν τυχαια που 4 καναλια ηταν προσκοποι στην προεκλογικη;...

Η επιτροπη του συμπεθερου
Θελω να γραψω τζαι για την υποτιθεμενη επιτροπη για την ερευνα για τις τραπεζες τζαι την κριση.. λ.χ. για το ινταλως θκιεβαζουν ενα εγγραφο τζαι μια συμφωνια..
Ο αλλος εθκιεβαζεν τι θεωρειται πρακτικη στην Ευρωπη τζαι ενομιζεν οτι ηταν συμφωνια του Νιοβρη..
Πιιι...
Καλα τοσο δυσκολο ενι να καταλαβει καποιος οτι στην Ευρωπη εχουν κανονες για τι θα γινει με τις τραπεζες αμα εν παν καλα;
Εσιει τζαι σημερα - κειμενα στις εφημεριδες για το οτι αυξανεται η πιεση για τις προβληματικες τραπεζες..
Δηλαδη μερικοι θεωρουν οτι οι δυο ενοχες τραπεζες μας επρεπε να σωθουν πασι θυσια;
Γιατι;
Εσιετε μετοχες οξα καταθεσεις πανω που 100,000;

Κυριοι της επιτροπης που εδιορισεν ο Ιωνας: αμα εν καταλαβετε κατι
εν τζαι εν αναγκη να φαινεται τοσο εντονα οτι μερικοι εστω που εσας θελουν να εξυπηρετησουν
οσους τους εδιορισαν...

Κυριε Πικη [που ελαλουσαν καλα λογια για εσενα]
ιντα γκαφες εν τουτες;..
Ακου αν εζητησεν δανειο η Ομονοια..
Καλα γιατι εν ερωτησες τζαι αν επιασεν μη-εξυπηρετουμενο δανειο, ας πουμε η Ανορθωση;
Ενοχλει σε η Ομονοια;
Οξα επαιζες το να αφησεις να αιωρειται κατι;
Γκαφα κ. Πικη..
Big Time..
Θκιεβαζεις μονο μιαν "εφημεριδα" [οπως μας ειπεν τζαι ο Καλλης για το πως εδιαμορφωσεν αποψη]
οξα ετσι λαλουν οι "εμπειρογνωμονες";
Κυριε Πικη το φκιολι με τον Ομονοια εκαμεν το θεμα ο κ. Καρυδας ο οποιος κατηγορειται που την τραπεζα Κυπρου οτι ηταν αμεσα εμπλομενος στην παρατυπη [χωρις εγκριση] αγορα των 2 δις σε ελληνικα ομολογα το 2009 -10..
Αναπαραγεις τα τουτα;
Εν ηξερεις,  οξα;
Τζαι καλα εν ερωτησες τον Κ. Σαρρη για την διαπλοκη  με την συμμετοχη του σε ΔΣ εταιρειων,
η για τα δανεια της Λαικης; Τζαι τουτα ηταν στις εφημεριδες τοτε...
Μαλιστα το θεμα της συγκρουσης συμφεροντων με την συμμετοχη του σε Συμβουλια εταιρειων,
εθεσε το τζαι η Κεντρικη Τραπεζα...πριν τον Δημητριαδη..
Να τα ερωταν ο κ. Κραμβης τουτα για να καλυψει τα σκανδαλα της τραπεζας Κυπρου, ατε..
Εσυ ιντα ζορι τραβας;

Ατε να περιμενω αλλο λλιον πριν καταληξουμεν..
Αλλα, τελος παντων, ενας ξενος δικαστης θα εβοηθαν επισης..
Η εστω που αλλη κοινοτητα - η μακρυα που τα τζακια της Λευκωσιας..

Ιντα πανικο επαθαν με την Alvarez and Marshal;
Μαλιστα ...τζηνη ηταν ερευνα..Μονο τζαι μονο που παραμιλουν ακομα γιατι εγινε,
 εν τεκμηριο του ποσο σημαντικη ηταν..
Ιδου τζαι τα θετικα των ξενων..εστω τζαι των αμερικανων..:)

Η Λαικη τζαι η Τραπεζα Κυπρου πληρωνουν για τις δικες τους αμαρτιες
Τζαι επειδη εβαρηθηκα τα κλαψουρισματα γυρον,
τζαι ιδιαιτερα την ανοητη ατακα οτι μισσιμου
η Τραπεζα Κυπρου εν "εθνικο ζητημα"
θα το ξαναπω για να ειμαστεν ξεκαθαροι..
Η Λαικη εκλεισεν για τις αμαρτιες της..εν κριμα οι εργαζομενοι
αλλα, παιθκια, εταλαιπωρηθηκαμεν καμποσο σαν κοινωνια..
Πολλα καλα που εκλεισεν..
υγειαν τζαι παρακατω..
Οϊ πως η τραπεζα Κυπρου εφταιεν πιο λλιον..
Τζαι μπορει να εσιει δικαιο ο Κ. Παυλου οτι βασικα την Λαικη εφααν την οι μεγαλομετοχοι της τραπεζας Κυπρου για να γλυτωσουν οτι μπορουν...
Τζαι η Τραπεζα Κυπρου εν ζητημα των μετοχων της - αμα σωθουν τζαι τα ταμεια προνοιας, οπως σωθουν, εν προβλημα του ιδιωτικου τομεα...
Ακου εθνικο ζητημα η τραπεζα του Τριανταφυλιδηες τζαι του Πολυβιου..
Γυρευτειτε αλλου..

Γενικα το οτι  εχασαν οι πλουσιοι υστερα που την αντιδραση στο αποπειρα για καθολικο κουρεμα ενεν κακο..
Αντιθετα..
Γιατι το παιχνιδι των εμρηνειων παει τζαι ερκεται..
Γιατι το ζητημα ενι - ποιος πρεπει να πληρωνει για τις τραπεζες.
Τζαι εζησαμεν μια συγκρουση 3 χρονια...
τζαι τουτη εν τζαι τοπικη
τζαι ευρωπαικη..
Οποτε το οτι καποιοι θελουν να φορτωσουν στην κοινωνια την ζημια
υπηρχε [ειτε με την αποπειρα να φορτωθει το δημοσιο,
ειτε με την αποπειρα για καθολικο κουρμα]..
Οπως τζαι η αντισταση..

Το οτι το τοπικο κεφαλαιο εν εκαταλαβεν ιντα που εγινετουν στην ευρωπη
φαινεται τζαι στην επιτροπη του συμπεθερου που μαχουνται ακομα να καταλαβουν οτι
στην ευρωπη ενεν αυτονοητο οτι πρεπει να πληρωνει η κοινωνια την ζημια των τραπεζων..

Βεβαια οι συνεπειες του τζογου/καζινου των τραπεζων συνεχιζονται -
 τωρα εχουμεν τις συνεπειες - την υφεση που προκαλει η κριση του τζογου των τραπεζων σε μια οικονομια που εξαρτιετουν που τες τραπεζες..
Οποτε υπαρχει μια διαμαχη τζαι για το μελλον..

Τζαι φυσικα αν ειμαστεν νουσιμοι θα φυουμεν καποτε που το ευρω..
Οϊ μονο γιατι φαινεται ποσο εξαρτωμενοι ειμαστε χωρις νομισμα
αλλα γιατι μια χωρα με φυσικο αεριο
εν κουφο να εξαρταται για το νομισμα της που μια χωρα μιλια μακρυα..
Ως τζαι ο Πισσαριδης εκαταλαβεν οτι ηταν προβλημα η ενταξη στο ευρω;...
Αυτονομια αλλα με ανοικτους δρομους για πολλους..

Ατε αλλο θεμα..

 • May 19th 2013 at 11:05

Εκτος απο την κωμωδια, υπηρχε τζαι υπαρχει ταξικο ζητημα.. [ο Νταουνερ, οι "αθωοι" πλην αχαπαροι φιλελευθεροι, οι επιθεσεις εναντια στο?

By linopampakos
"...εν τζαι εν πως αγαπησαμεν ξαφνικα τον Χριστοφκια, η οτι εγιναμεν ακελικοι..αλλα τουτο που γινεται, τουτες οι επιθεσεις εναντιον του, εν σαν...σαν να προσπαθουν να σταυρωσουν ενα αθρωπο..Τζαι τουτο το μισος ενεν για τζηνον μονο...ενα σαν να σταυρωνουν τον Χριστοφια σαν αριστερο..σαν εκπροσωπο της αριστερας...
-- Εν τζαι θεμα κατεστημενου...εν σαν να λαλουν οτι επιασαν τους καποιοι αλλοι, οι αριστεροι, οι φτωσιοι, το κρατος τους..εν τζαι οτι εν ο μονος προεδρος που εν εξεκινησεν με εκατομυρια...
-- Εταρασεν τζαι τα νευρα τους σιορ..εν εκανεν που ηταν αριστερος, ελαλεν το..εν εκανεν που εξεκινησεν φτωχος, εν το εξηχανεν..μα εν τζαι εν ευκολα πραματα τουτα για τα αππωμενα τζακια.." 
 Κουβεντα της εφτομαδας στην Λεμεσο

"Υπαρχω": ενας κυβερνητης σε αναζητηση αναγνωρισης της υπαρξης του
Εν μπορουμε να εχουμε τζαι παραπονο. Τουτο το club που εσυναξεν ο Αναστασιαδης για να του σαζει την δημοσια εικονα του εν οντως για τα παναϋρκα.
Νομιζουν οτι επειδη εφκαλαν την προεκλογικη πουλωντας ψεματα, τζαι ο Βικτωρας να καμωνεται την οσια Μαρια που ταχα μου εν ουδετερη τζαι φευκουν του οι προκαταληψεις, εν να συνεχισουν ετσι.
Οποτε την περασμενη εφτομαδα επιαστηκαν παλε να λαλουν ψεματα - ειχαν πιασει το εγγραφο Νταουνερ που τες 30 του Απριλη τζαι ειπαν 2 φορες ψεματα - οτι εν εξεραν τζαι υστερα οτι το επιασαν λλιες μερες πριν. Αμα μαθεις στο ψεμα...
Ατε να το δεχτουμε τζαι τουτο...
Η εποχη του "δεσμευομαι" εν ο νεος κωδικας του ψεματος..
Αλλα οϊ ...οι κομμωτες τζαι οι κομμωτριες στο κυβερνειο αποφασισαν να το παιξουν τζαι ηρωικος απορριπτισμος...
Φταιει ο Νταουνερ...
Κατα το φταιει ο Χριστοφιας, φταιει ο Δημητριαδης....
Χαρουες τζαι οι απορριπτικοι.."Ανοιγει η πορτα για αντικατασταση Νταουνερ"...
Οι "φιλελευθεροι" αγκαλια με τον απορριπτισμο..
Ωσπου ηρτεν η σκληρη πραγματικοτητα..Ωιμε..
Περνουν οι μερες, οι του ΟΗΕ φαινονται να τον εχουν γραμμενο το κυβερνητη..
Ρωτα ενας δημοσιογραφος τζαι η απαντηση χαρακτηριστικη:
Πιανουμε πολλες επιστολες..τζαι εν ειδαμε αν ηρτεν ακομα..
Τα γερημα ..τζαι στον απορριπτικο ρολο που ειπεν να παιξει ο κυβερνητης, ειπεν τζαι οτι εν θα επηαιννεν αν δεν..
Οπως του εγραψαν τελικα οι απορριπτικοι, απλα εσηκωσεν τον πηχυ τζαι επερασεν πουκατω..
Στο τελος αφου μονοι τους καμνουν παναϋρκα, ειπαν να φκαλουν τζαι μονοι τους ανακοινωση..
Ο Στυλιανιδη ειπεν οτι η ταδε βοηθος του γ.γ. ειπεν στον αντιπροσωπο της Κυπρου..
Ουτε μιαν ανακοινωση τα γερημα;
Αλλα ενοχληθηκεν ο Νταουνερ που την διατυπωση Στυλιανιδη, τζαι ετσι ο ΟΗΕ εφκαλεν ανακοινωση στηριξης του..τζαι υστερα εσυραν τζαι ενα ψιχουλο στο λοφο του Στροβολου...Εν να εν κοινωνικο το δειπνο, αφου το οργανωνει ο Νταουνερ...
Δηλαδη αν δεν ηταν κοινωνικο ηταν να μεν μιλουν ο ενας του αλλου, οξα εν θα ετζερνουσαν καφε;

Γιατι εγινε τουτο το παναϋρι ουλλο;
Μαλλον διοτι ο Αναστασιαδης φαινεται οτι εν ενας ανασφαλης αθρωπος [ενταξει εν ανθρωπινο] τζαι εκτος που αναγκη που κολακες τζαι κομμωτες να του μαυριζουν την κομη,
ζει μονιμα σε ενα πολεμο με το συμπαν...
Αφου ειπεν ενα σωρο ψεματα προεκλογικα, τωρα πρεπει να αθθυμαται τι ειπεν, τζαι τι οϊ, τζαι απεναντι του εν εσιει πκιον τους ηδη εξασφαλισμενους "δημοσιογραφους" που εν να καλυφκουν τες γκαφες του..
Οι ευρωπαιοι εξεραν τι καμνει το δικηγορικο του γραφειο για τουτο τον εκαρτερουσαν για να
αλλαξουν μνημονιο..
Οι Οηεδες τα ιδια...
Βασικα αντιμετωπιζουν τον σαν ενα ιθαγενη που η μονη του δουλεια ενι να μεταφερει στους αλλους ιθαγενεις τις αποφασεις που θα παρθουν..
Ινταλως το ειπεν η τυπισσα του ΟΗΕ; Μα εθεωρησαμεν οτι το θεμα ηταν για εσωτερικη καταναλωση...

"Γιατι δεν εχουμε συνεπη φιλελευθερη ταση μπαμπα;" Οταν συμμετεχεις σαν cheerleader σε υστεριες τζαι βαρας πισκαλακια στα προεκλογικα ψεματα, σε τι διαφερεις απο τον μπαμπα;..
Τζαι σε τουτο το πλαισιο, μια μεριδα των "φιλελευθερων" που εστηριξεν με παθος την διγλωσσια τζαι τα ψεματα του Αναστασιαδη, τωρα μουρμουρα...
Μα γιατι;...μα ενεν γενναιος...μα γιατι ακουει το Δηκο;...
Οσοι αποδεχτηκαν οτι θα εστηριζαν την επιστροφη του ψεματος σαν κυριαρχη ρητορικη του δημοσιου λογου, τωρα απλα θα ζουν τις συνεπειες..
Οταν ο Αναστασιαδης υποσχετουν στο Δηκο, γιατι μερικοι εθεωρουσαν αυτονοητο οτι  θα τους εξαπατουσε;
Γιατι στο φανταστικο κοσμο της δημοκρατιας τους, το σωστο ενι ενας πολιτικος να λαλει αλλα, τζαι να καμνει αλλα με την δικαιολογια οτι εφεραν το οι περιστασεις;
Οσοι ανεχτηκαν τα προεκλογικα ψεματα του Αναστασιαδη, θα πρεπει να μαθουν να ζουν
με την αναποφευκτη δειλια του...η εστω την αναγκη να συμπεριφερθει με ισορροπιες..
ετσι εν το πολιτικο συστημα...
τζαι καποιες ρητορικες δημιουργουν που μονες τους δεδομενα...
Τζαι εγω προσωπικα εν καταλαβω γιατι πρεπει να τους ακουσει τζηνους, τους φιλελευθερους, τζαι οϊ τους αλλους ψηφοφορους του..
Το οτι οι εισηγησεις τους οδηγουν σε αδιεξοδο, εν κατι που εξερεν τζαι προεκλογικα..
αρα τωρα;
Ετσι τζαι αλλοιως τα liberal icons αποδειχτηκαν ευκολα εξαγορασιμες ποσοτητες..
Ετον ετον Δρουσιωτη χωσμενο στο προεδρικο να εποπτευκει τες ανακοινωσεις εναντιον του Νταουνερ...
Αν τουτο εν αντιστοιχο του "βουρατε γειτονοι", σορρυ κοπελλια αλλα εν καταλαβετε τες αναγκες του χιουμορ της  σημερινης εποχης..

Ειδα τζαι ενα κειμενο του Κ.Κωσταντινου στο ιντερνετ...
Ο καθενας απολαυμβανει οπως του φκαινει την εποχη της κομμωτικης..:)
Ο Κωνσταντινου λοιπον, ανακαλυψεν wow νεα ατακα..γιατι εν εμεινισκαμεν σιορ αγγλικη αποικια;
Ατε..γενναιο..θα το θκιεβασει η εθνικοφροσυνη στον Πολιτη τζαι θα παθει κατι;
Μπα..οι λεξεις εν δωρεαν..
Ιδου ολοκληρο βιβλιο για τα καπετανατα τζαι τον γιωρκατζισμο τζαι ο συγγραφεας του αποδειχτηκεν απλα καποιος με φαντασιωσεις να καμνει οτι τα καπετανατα την δεκαετια του 60..
Πισω στο Κωνσταντινου...
Μα γιατι καλε μου, νομιζεις οτι θα αποφευγαμε το Κουβειτ;
Τζαι τζηνο εισιεν αγγλικη προστασια τζαι οι καλοι φιλελευθεροι αγγλοι επαρεδωσαν το στην οικογενεια του εμιρη..Διοτι οι εγγλεζοι ειχαν τζαι ενα αηπιν που η φιλελευθερη φαντασιωση δυσκολευκεται να το καμει process..μπροστα στις διεκδικησεις των ιθαγενων επροτιμουσαν παντα να τους κρατουν ιθαγενεις..
Οπως τζαι δακατω..Με ουλλες τες διαφωνιες με την εκκλησια, στην ουσια οπως εφανηκεν τζαι το 1948, επροτιμουσαν την εκκλησια που τους..κομμουνιστες...
τους ανυποτακτους ιθαγενεις..
Οποτε φιλτατε μαλλον εμιρατο των παπαδων θα ειχαμε αν εμεινισκαμεν στην Βρετανικη αποικιοκρατια..
Η αν θελεις κοιταξε τζαι την Ιρλανδια - η καλη αυτοκρατορια των παρασιτων του Μπακινχαμ εισιεν τους βορειοιρλανδους να σκοτωνουνται μεχρι προσφατα για τους θρησκευτικους πολεμους του 17ου αιωνα...
Αλλα που καπου προσπαθει να πιαστει το πλασμα..
Πως μπορουμε να καμουμεν την ευρωπη της Μερκελ πιο φιλικη προς το περιβαλλον;
Να προβαλουμε τους δικους μας που τα εκαμαν πιλλιες..
Μονο που εν η τοτε Ευρωπη που τους εβοηθαν..
Οι φιλελευθεροι ειχαν παντα προβλημα κατανοησης των συνεπειων..τωρα εν να συμπεριφερουνται τζαι με συνδρομα αμνησιας;

Διοτι το ερωτημα ενι: ποια λυση, ποιοι θα την στηριξουν, τζαι πως οι στρουθοκαμηλοι θα μπορουσαν να ειναι συμβολο της κυπριακης δεξιας
Διοτι ερκεται τζαι το επομενο ...η λυση του κυπριακου ηταν τζιαμαι μεχρι προσφατα..
τωρα η Τουρκια ξαναμπαινει στο παιχνιδι τζαι οι τυποι δακατω απλα παρακολουθουν..
Ομως μια λυση ενεν απλα ενα χαρτι...
Εν κατι που πρεπει να εγκριθει,
τζαι εν κατι που πρεπει να στηριχθει για χρονια...
Τουτο το ανεκδοτο που κυβερνα [αναφερομαι στην συλλογικοτητα] μπορει να στηριξει οτιδηποτε;
Η μονη φορα που εσκεφτηκα οτι ισως να μεν εν το σιηροτερο που εχασαμεν το 2004 ηταν οταν εσκεφτηκα σε τι τυπους [με βαση τις τοτε συμμαχιες] θα επρεπε να βασιζουμαστεν  για να λειτουργησει η λυση, αν εκερδιζεν το ναι..
Με ετσι ανεμομυλους, θα εφκαλαμεν νερο, αλλα τιποτε εν μπορει να κτιστει..
τωρα ο ανεμομυλος εγινε κυβερνητης..
Με ιντα μουτρα μπορει να απευθυνθει στην αριστερα [εν μιλω για το ακελ σαν κομμα, εννοω το κοσμο της αριστερας] να στηριξει οτιδηποτε φερει;
Διοτι αν υπαρχει τζαι τουτη η αυταπατη, ξηχαστε την..
Πρεπει να εφευρει αλλον ρολο, τζαι το δειμμενο φρυδι να το εξασκει τζιαμαι που τον παιρνει - στο εσωτερικο του κυβερνειου..
Φκαινει το πρωι τζαι λαλει οτι θελει ενοτητα τζαι φκαινει το δειλις ο αλλος ανεμομυλος, ο Στυλιανιδης, τζαι καμνει επιθεση του Χριστοφια γιατι ειπεν οτι αποσυρση προτασεων εν δωρο στην Τουρκια. Αποψη του τζαι μαγκια του - τζαι σαφως εσιει κοσμο που συμφωνει.
Ιντα πριν 3 χρονια θα εσυμφωναν τζαι ο ιδιος.
Τωρα νομιζει οτι εν να βαφτισει την εκ περιτροπης κατι αλλο τζαι εν θα φανει οτι οι τ/κ επιασαν οτι εθελαν, τζαι οι ε/κ εχασαν την ενιαια ψηφο για να εχουν λογο στην βορεια Κυπρο;
Φαινεται εν εκαταλαβεν τι εγινε τον Μαρτη. 

Ο Αναστασιαδης ηταν το 2010-11 [μεχρι τον Ιουλη] στην πιο πλεονεκτικη θεση ηγετη της αντιπολιτευσης: μετα που μια περιπετεια επιθεσεων εναντιον του, το 2004-08, το κλιμα ηρεμησεν, ο νεος Προεδρος αντιμετωπιζεν τον με σεβασμο, τζαι σε μια ενδεχομενη εκλογικη αντιπαραθεση το 2013 θα εισιεν τζαι αποθεμα αριστερων ψηφων για την λυση...
Υστερα που τον Ιουλη του 2011 η εικονα του αναπροσαρμοστηκε πληρως..
Εμφανιστηκε παλε σαν καιροσκοπος οπως πριν το 2004 [τοτε με τα ρουσφεθκια, το χρηματιστηριο κλπ] καμνωντας το διαλειμα  του 2004-08 να φαινεται σαν ενα ακομα θεατρινιστικο επεισοδιο..τζαι αρκεψεν να καμνει ακριβως οτι εκατηγοραν [να γυρευκει συμμαχια με το ΔΗΚΟ, τζαι με τους απορριπτικους] ...
Την υστερια για το Μαρι εδιαδεχτηκεν την η υστερια για την τροικα - η υποκρισια να θελει καποιος να ερτει η τροικα τζαι υπογραφουν οτι οροι υποβαλλονταν [αμπα τζαι κοπει το ΕΛΑ της Λαικης τον Νιοβρη], τζαι υστερα να το παιζει παπια - " μα εσεις.."..
Εμφανιστηκε σαν οργανο των τραπεζων, ενω η εικονα των οικονομικων του
αφησεν ενα αισθημα.."αστα να πανε"..
Το οτι τα εκαμε μανταρα τον Μαρτη, η το οτι εξεραν οι ξενοι οτι θα τον εκαμναν οτι εθελαν,
ηταν προιον μιας εσωτερικης επαρσης κτισμενης σε πηλινα ποδια..
Εν εκαταλαβαινε..
Τωρα πρεπει να εκλιπαρει ποτζει ποδα στηριξη..
Νομιζω εν εσιει τζαι πολλην σημασια η ερωτηση τι μπορει να καταφερει..
Το ερωτημα εν αλλο - ακριβως επειδη επηραν τον χαπαρι θα ερτουν πιεσεις πολλες..για διαφορα..
Τζαι τουτος εσιει τους κομμωτες να του μαυριζουν τα μαλια για να μεν φαινεται οτι εν ενας ηλικιωμενος που νοιωθει χαμενος..
Μπορει ο Αναστασιαδης να συμπεριφερτει ωριμα, με μετρο την ηλικια του, τζαι να σταματησει να στηνει πολεμους των λυμπουρων μπροστα που ελεφαντες;
Παντως κωμωδια υπαρχει..λλιο μελο..Μαρθα Βουρτση - με απατησες..απονη..

Οι επιθεσεις εναντια στον Χριστοφια: ο φοβος για το συγκριτικο μετρο αλλα τζαι η μνημη των ταξικων αντιπαραθεσεων
Αφηκα τελευταιο το θεμα των επιθεσεων εναντια στον Χριστοφια, ασχετο αν ξεκινω με τουτο..
Επιφανειακα μπορεις να πεις οτι ετσι γινεται συνηθως..αμα αλλαξει κυβερνηση, κατηγορει η νεα την προηγουμενη..
Ενταξει..το πολιτικο κετσαπ κατανοητο...
Αλλα εν βαθυτερο...τζαι εν θεμα οϊ μονο για την αριστερα αλλα τζαι για την κοινωνια ολοκληρη...
Να πιασω δυο διαστασεις..
τις επιθεσεις εναντια στην πολιτικη της προηγουμενης κυβερνησης
τζαι τις προσωπικες επιθεσεις εναντιον του Χριστοφια..

Οι επιθεσεις εναντιον της προηγουμενης κυβερνησης στην ουσια εν η συνεχεια [με την μορφη συζητησης για την ωρα - αλλα μιας συζητησης με στοχο το δημοσιο λογο] μιας ταξικης αντιπαραθεσης..
Για 3 χρονια ο τραπεζικος τομεας υπονομευκεν την οικονομια..
Η κυβερνηση, σαν οντως αριστερη κυβερνηση, επροσπαθησεν να προστατευσει την κοινωνια..
Να διαφυλαξει το κοινωνικο μοντελο μπροστα στην επελαση της κρισης που ερκετουν που την υπογεια πορτα των τραπεζων..
που φυσικα εκρατουσαν την κοινωνια στο σκοταδι με τα ΜΜΕ...
μονο ο Χριστοφιας ετολμαν τζαι ελαλεν τα που το 2011..
τζαι τοτε εξεκινησεν, την ανοιξη, εξεκινησεν τουτη η υστερια..

Οι τραπεζες εν ηταν μονες τους..ειχαν τζαι οργανα στην βουλη τζαι συντριπτικη επιρροη στα ΜΜΕ.
Που την αλλη υπηρχε μια ταξικη συμμαχια περα που συνορα αριστερας-δεξιας μεσω των συντεχνιων..
Το ζητημα που θα υποβοσκει μονιμα εν το εξης:
εφοσον οι αιτιες της κρισης ηταν σαφως ο τραπεζικος τομεας
[τουτον εν τεκμηριωμενο τζαι που τα Γιουρογκρουπ πκιον για οσους εκαμναν οτι εν εξεραν να θκιεβαζουν τις εκθεσεις των οικων αξιολογησης]
τοτε η μονη λογικη αμυνα,
 αφου εν ειχαμε δικο μας νομισμα [το αυτογκολ κατα τον Πισσαριδη],
 ηταν μια προστασια της κοινωνιας με αντισταση στην λιτοτητα.

Τωρα το κεφαλαιο επαθεν την χοντρα διοτι στην υστερικη του επιθεση, εν εκαταλαβεν τις συνεπειες,
εκλεξεν ενα τυπο που εν εμπορεν λογικα να διαπραγματευτει [αφου ηταν φανερο το τι εσημαινε ξεπλυμα τζαι ας κλαιουνται δακατω τα πρωτοσελιδα]..
οποτε το μετωπο των  τραπεζων προσπαθει να δαιμονοποιησει την αντισταση..
Οϊ μονο για ιστορικους λογους κλπ..
Αλλα τζαι για πρακτικους..
Τρεμει ενα ακομα Μαρτη οπως τον περασμενο..
Τζηνη την οργη που εμποδισε το καθολικο κουρεμα ουλλων των καταθεσεων..
την κλοπη..

Επηραμε μετρα;..ρωτουν τα γερουθκια στην επιτροπη που εδιορισεν ο Ιωνας...
Εν ηξερουν οτι οι συναδελφοι τους επροσφυγαν εναντια στις περικοπες;
Ποσα πιανουν οι δικαστες;
Αμα ο Χριστοφιας εχαμηλωσεν τον μισθο του το 2010 τζαι εκαλεσεν αξιωματουχους να το καμουν επισης, εισιεν δικαστες που το εκαμαν;
Οσοι δικαστες ηταν να προσφυγουν στα δικαστηρια για τις περικοπες,
θα κληθουν να εξηγησουν την σταση τους;....:)
Ειπαμεν, εν τζαι κωμικη εποχη..

Πίσω στην ουσια της διαμαχης των σχολων οικονομικης πολιτικης η οποια εν τζαι σαφως ταξικη.
Επρεπε να παρουμε μετρα που να περιοριζουν την παροχη ρευστοτητας τζαι αρα να πληρωσει η κοινωνια την ζημια των τραπεζων;
Η επρεπε να παρουμε μετρα με κοινη συναινεση τζαι να πληρωσει τζαι το συσσωρευμενο κεφαλαιο που αρκεψεν ηδη να την καμνει για το εξωτερικο;
Σε τουτην την αντιπαραθεση η κυπριακη αριστερη κυβερνηση αντισταθηκε παραπανω απο οτι οποιαδηποτε αλλη στην Ευρωπη -
τζαι οποιος διαφωνα να το τεκμηριωσει.
Τζαι ακομα τζαι οταν οι τραπεζες εσπρωξαν την χωρα στον μηχανισμο [τωρα ξερουμεν οτι η τραπεζα κυπρου επροτιμαν που τον Σετεβρη του 2011 την τροικα παρα να χασει η οικογενεια τριανταφυλιδη-πολυβιου τον ελεγχο στο ΔΣ],
εδιαπραγματευτηκεν ενα ηπιο μνημονιο που εν εσυμπεριλαμβανε ιδιωτικοποιησεις..
Ηταν ενας συμβιβασμος..
Προφανως οι ευρωπαιοι εθελαν αλλα τζαι ετσι εκαρτερουσαν τον δικηγορο της makra investement..

Ακομα τζαι τον Μαρτη ομως, με την εισηγηση για κουρεμα, η προσπαθεια της κυβερνησης ηταν ουσιαστικα να φορτωθει η κοινωνια το κοστος με καθολικο κουρεμα.
Εν η κυπριακη εξεγερση της 16-23 Μαρτιου που ανετρεψε το σκηνικο.

Οταν λοιπον μιλουμε για μετρα θα πρεπει να ξεκαθαριζουμεν για ποια μετρα..τζαι με βαση ποιας σχολης [ η τζαι ποιου κοινωνικου στρωματος τα συμφεροντα] θα γινονται οι αξιολογησεις..
Διοτι λ.χ. τζαι οι εοκαβηταζηες ελαλουσαν οτι αν υπακουεν ο Μακαριος στην Χουντα
εν θα εγινετουν πραξικοπημα.
Να μας πει λοιπον ο Πικης: εφταιεν η αντισταση για το πραξικοπημα;
Θα επανελθουμε στα σκονακια των εμπειρογνωμονων που εν μονοφθαλμοι.

Οποτε οι επιθεσεις εναντια στον Δ. Χριστοφια ενεν τυχαιες... εν επιθεσεις εναντια στην αρνηση του να δεχτει σαν αυτονοητο να υποβληθει η κοινωνια στην λιτοτητα λογω τραπεζων.
Τζαι το σιηροτερο για τζηνους εν οτι εκαταφερνε τα - η χωρα εν "εχρεοπησεν" για 2 χρονια παρα το οτι ηταν εκτος αγορων, διοτι εκινειτουν σε ενα γεωπολιτικο πλαισιο σαν παικτης οϊ σαν "ο τυπος που στελλει επιστολες  για εσωτερικη καταναλωση"...
Ως τον Φερβαρη εφκαινε τζαι λλιο πλεονασμα..
Τζαι επειδη η ιστορια εν γραφεται σαν παιδικη εκθεση αλλα συγκριτικα,
 ο Δ. Χριστοφιας δεν ακολουθησε τον δρομο του Γ. Παπανδρεου, ουτε του Θαπατερο στην Ισπανια..
Αν ο διαδοχος του αποφασισε να αλλαξει στρατηγικη τον Μαρτη
η ευθυνη ειναι σαφης.

Εκτος βεβαια αν το σεναριο ενι οτι επρεπε να πληρωσουμε για τις τραπεζες τζαι να μεν πουμεν τιποτε.
Μα θα ειχαμε σιωπη;
Ετην Ισπανια...

Οποτε οι προσωπικες επιθεσεις εναντιον του εν τζαι ενα ειδος μετατοπισης των αδιεξοδων αλλα τζαι της ανασφαλειας.
Την περασμενη εφτομαδα ειχαμε ενα νεο επεισοδιο της αθλιοτητας.
Αθθυμιζω οτι μολις εξεσπασε η φαση με το κουρεμα, ο Διπλαρος του Δησυ, σαν hitman της δεξιας αρκεψεν να λαλει στα καναλια οτι εφκαλεν η κορη του Χριστοφια λεφτα στο εξωτερικο..
Απεσυρεν αμα ετηλεφωνησεν η κορη του Χριστοφια..
Αλλα ηταν φοβερο θρασος..
Ηξερεν πολλα καλα ο Διπλαρος οτι εν η κορη τζαι ο συμπεθερος του ηγετη του που το εφκαλε λεφτα εξω..
Ομως χωρις αντροπη επαιζε το κουτσομπολιο..
Να μετατοπισει σε ενα αλλο, ενα αθωο, τις ευθυνες...
Να αθθυμισω οτι εν το ιδιο ατομο που εισιεν πει τον Ιουλη του 2011 οτι εισιεν επιστολες του Ιωαννιδη που επροειδοποιαν κλπ..Ο φιλελευθερος εισιεν τζαι πρωτοσελιδο..
Ακομα γυρευκουν τες επιστολες;..
Το ψεμα...

Υστερα ειχαμε την ιστορια με το αυτοκινητο..Μα γιατι να θελει αυτοκινητο ο Χριστοφιας;..
Η ιδια αθλιοτητα..
Καλα ο Κληριδης ο Λυσαριδης, χουφταλα κλπ, εχουν πο' ουλλα - τουτος γιατι οϊ;
Γιατι εν αριστερος; Γιατι εν εργατικης καταγωγης;
Την ιδια ωρα που ο υπουργος αμυνας εμιλαν για πλανα να αφορασουν φρεγαδες,
τζαι ο υπουργος εσωτερικων υποχρεωνε αλλους να μειωσουν τα νοικια στις δημοσιες υπηρεσιες,
αλλα φυσικα το δικο του εν το μειωνει,
εφταιεν ο Χριστοφιας γιατι επεριμενε ισην μεταχειριση..
Γιατι εν καταργουνται για ουλλους;
Ποσα αυτοκινητα εσιει το προεδρικο;
Τζαι τι χρειαζεται ο συμπεθερος του Λουτσιου αυτοκινητο που το Δημοσιο στο κατω κατω;

Υστερα πιο βαθκεια στην μικροπρεπεια...οι κομμωτες του κυβερνειου..
Μπαινει θεμα γιατι προσλαμβανονται δημοισογραφοι στο προεδρικο..Διοτι εν ενα πραμα να πιασεις ενα συνταγματολογο η κατι , τζαι αλλο να πιασεις ενα δημοσιογραφο να σου φτιαχνει το image αμα καμνεις γκαφες τζαι να τον πληρωνεις με δημοσιο χρημα..
Ο Περδικης τουτο εν το επροσεξεν γιατι εν ο κατ' εξοχην ενας yesman των καναλαρχων για χρονια..
Δαμαι, υποτιθεται, "περιβαλλοντιστης" [οικολογος εν ενι, μεν λαλουμεν, εννοειται] τζαι καθε φορα που εν πει κατι για την βιοηχανια των αμπελοπουλιων,
καμνει τζαι κριτικη τους ακτιβιστες..
Κρατει τα σιοινια...εν συνεπεια φαινεται..τζαι οϊ συμφεροντα..

Οποτε οι κομμωτες τζαι οι κομμωτριες του κυβερνειου, ηβραν το "ταμειο αλληλεγγυης"..
Τζαι αφου ελαλουσαν οτι εν εβρισκαν τα στοιχεια [κατι μυστικο εκαμεν, κρυφα, κλπ κλπ] τελικα το Σαββατο εδωκαν τα σε δυο εφημεριδες..
Ειδες τους κομμωτες - σκεφτονται την κυκλοφορια..
Ιντα χαζα πρωτοσελιδα...τζαι οι 2 να εχουν πιασει την ιδια λιστα που το ιδιο ατομο τζαι να κομπαζουν για αποκλειστικοτητα..
Περαστικα..:)
Το θεμα;
Ο Χριστοφιας αντι να πει τους πλουσιους τζαι οσων εταιρειων ενδιαφερουνταν να το παιξουν "δημοσιες δωρεες"
δωστε μου τα τζαι θα τα κανονισω,
η αγοραστε μας κανενα κοτερο να εχουμεν τζαι εμεις,
η εστω ενα αυτοκινητο, 
επηεν τζαι εκαμεν ταμειο..να υπαρχει αναφορα..
Ενω ο καλος μας Γλαυκος που επροεδρευσεν σε τοσο ρουσφετι,
ακομα εν θα ξερει, φανταζομαι, ποσα εφκαλεν ο  Κατσιαριστρας, ο Χασικος...
Ο Τασσος εισιεν μεχρι το 2006 το δικηγορικο του γραφειο να φιγουραρει δημοσια σαν νομικη υπηρεσια της Λαικης..
Μουχτιν;..
Ιντα ετσι εποχες ο Πολυβιου εφκαλεν μονο που το αμεσο ποσο που επληρωνετουν
[εξω οι δικες]
400.000 καθε χρονο που την Τραπεζα Κυπρου.
Ετσι ποσα που ελαλεν τζαι ο κυβενρητης για τα 50 εκατομυρια, εν συνηθισμενα..

Ο Βαξεβανης αποκαλυψεν μας προεκλογικα οτι ο Ανστασιαδης επιανε "δωρακια" που την τραπεζα Κυπρου... για το δικηγορικο του γραφειο...
Τουτα εν εγραφουνταν πουποτε;..

Γιατι εγινε τζηνο το επεισοδιο..
Διοτι οΧριστοφιας εδημοσιοποιησεν τα περιουσιακα του στοιχεια, τα δικα του τζαι της οκογενειας του για την περιοδο 2008-2013..
τζαι για οποιον αθθυμαται, η συγκριση με τα στοιχεια του Αναστασιαδη εν κραυγαλεα..
Ο Αναστασιαδης εδωκεν σαφως ελλειματικα στοιχεια τζαι αφηκεν εξω τα παιδια κλπ...
Οποτε η εικονα του Λουτσιου τζαι του δικηγορικου γραφειου που εδιακιναν εκατομυρια ηρτεν πισω..
Ομως εν φταιει ο Χριστοφιας γιατι εν εντιμος..
Τζαι οι επιθεσεις εναντιον του ηταν αθλιες ακριβως για τουτο..
Αν καποιος θελει να καμει πολιτικη με βαση την προσωπικη ζωη τοτε εν απλο-
θα πρεπει να συγκρινει ομοια..τον Χριστοφια, τι εισιεν , τι απεκτησε, με αλλους προεδρους..
Εν θα χωνεται πισω που κατασκευασμενες υστεριες..
Το κυκλωμα του Συναγερμου στον Φιλελευθερο ενω μια δημοσια καταγραφη του πως διαχεεται το κουτσομπολιο...γραφει ο εντεταλμενος, ο Καλλινικου, ακολουθει ο Χατζηστυλιανου...τζαι υστερα οι παραδεξαμενοι..:)
Μα γιατι εδηλωσε σαν μειωση περιουσιας οτι εδωκεν στα κοπελλουθκια του;
Ενω αμα ο Αναστασιαδης εν εδηλωνε τα περιουσιακα των παιθκιων του;
Το ευαισθητο κυκλωμα, ηβρεν το λογιστικα αψογο...
Ενα τουλαχιστον εντιμο σχολιο στην Καθημερινη:
"Και ο νυν Προεδρος εδωσε μια κατασταση περιουσιας, που πινει νερο, πολυ νερο, και που θα πρεπει μετα τα κουρεματα και τα ξυρισματα να ξαναδοθει. Φυσικα αυτος ο Προεδρος, ο κ. Αναστασιαδης, αμα πει να κανει οτι και ο Χριστοφιας με τα περιουσιακα των παιδιων του, λογικα θα μας φυγει το καφασι με τα εκετομμυρια να σφυρουν πανω απο τα κεφαλια μας.  Καλο θα ηταν να ξεραμε τι ειχατε και τι σας κουρεψαν. Αν πονεσατε οσο οι υπολοιποι η τελος παντων αν σε στενεουν τα λουρια ομως κι εμας η ψαχνεστε ακομα για κανενα οικοπεδακι."
Περαστικα...:)

Εν θα πω για το πως η αριστερη προεδρια, του Χριστοφια εσιει φτιαξει το πλαισιο
για να μπορεσει η κοινωνια να συνεχισει..
Αμα τους πεις κατι τουτοι εν αξιοι στην εμπαθεια της ανασφαλειας να τα καμουν μανταρα οπως τον Μαρτη που ειχαν ετοιμη συμφωνια τζαι εγελασαν τους σε μια νυχτα..

Να μεινω μονο στο συγκριτικο..
Τον περασμενο Αυγουστο οι δυο φυλλαδες, ο πολιτης τζαι ο φιλελευθερος, σε αγαστη συνεργασια παλε εξαπολυσαν μια επιθεση εναντια στην κινεζικη επενδυση στον αεροδορμιο Λαρνακας - τζαι εμμεσα στο ανοιγμα της κυβερνησης Χριστοφια στην Κινα. Ο στοχος ηταν  βεβαια παντα ο Χριστοφιας, αλλα εστιασαν στον Ιερωνυμιδη τζαι το οτι η γυναικα του εισιεν επαγγελματικη σχεση με τον κινεζο επενδυτη..
Ατε να αποδειξεις οτι δεν εισαι ελεφαντας..
Τελικα η ιστορια με την επενδυση εναυαγησεν τοτε..
 Ο Ιερωνυμιδης απαλλακτηκε μετεκλογικα..
Οι φυλλαδες αλλαξαν θεμα..
Τζαι τωρα η μονη επαρχια που κινειται εν η Παφος, οπου συνεχιζουν να ερκουνται κινεζοι μετα το ανοιγμα που εκαμεν ο Ιερωνυμιδης την εποχη του Χριστοφια..
Την ωρα που αλλοι στην μικροπρεπεια τους επολεμουσαν την κινεζικη επενδυση,
οι καλαμαραες με τον Σαμαρα εβουρουσαν να προλαβουν..

Τζαι μια τελευταια απορια - αν για την γυναικα του Ιερωνυμιδη υπηρχαν τοσες υπονοιες που οδηγουσαν σε ναυαγιο μια στρατηγικη συμμαχια με μια χωρα οπως η Κινα,
γιατι εν εφαρμοζεται το ιδιο κριτηριο στο "λαικισμο του κερατα" υπουργο;
Ο Χασικος με το πιο χαζο επιχειρημα του πλανητη λαλει μας οτι ο ιδιος εν ασχολειται με τις επιχειρησεις της οικογενειας κλπ..
Η κυρια Χασικου;
Ιντα θεση επηρεν τοτε η εφημεριδα του απεναντι στην κυρια Ιερωνυμιδου..
Δαμαι εκαρφωσεν τον "φιλικη' εφημεριδα - ο Πολιτης..
Η κ. Ιερωνυμιδου στο κατω κατω εκαμνε κατι για να φερει επενδυσεις..
εν επιανε νοικια που τον Δημοσιο,
ουτε εκαμνε νομους που εξυπηρετουν οικογενειακα συμφεροντα..
Ο Χατζηστυλιανου εσιει αποψη..
οξα οτι λαλει το "σκονακι";

Εν τζαι τα πρωτοσελιδα ταξικα..
Αλλα για να παραφρασουμεν τον Μακιαβελι,
η "μνημη της ελευθεριας",
της ιστορικης ελπιδας δηλαδη,
των δικαιωματων στο δημοσιο πλουτο για την συγκυρια μας,
 η της αντιστασης,
ενεν ευκολο να τα ξεριζωσει καποιος αμα τα ζησει  καπως μια κοινωνια..
Εν τζαι τουτο το φαντασμα που προσπαθουν να εξορκισουν μερικοι..
Αλλα ισως να εν καταδικασμενοι να παιξουν σε ενα γηπεδο
που εσιει δυναμικες που εν καταλαβουν ακομα..
Μπορει να ηταν πιο χρησιμο να εδοκιμαζαν να μαθουν πρωτα...

 • May 27th 2013 at 07:31

..15η Ιουλιου στην παραλια της Παφου: η"προστασια" του "βαθεως κρατους", "μερικων μηχανισμων", η δικτυων... που το 1974 μεχρι το Μαρ

By linopampakos
Την 15η του Ιουλη, ετυχε να ειμαι στην Παφο. Εβαρκουμουν να δω τες εφημεριδες - αλλα ετσι πεταχτα επιβεβαιωσα τα δεδομενα. Ο Φιλελευθερος τζαι η Χαραυγη κατι ειχαν για το πραξικοπημα, ο Πολιτης εβοσκεν αλλου. Εγυρευκεν ακομα να πουλησει αθλιοτητα για το Μαρι. Ετσι αθθυμηθηκεν οτι η αποφαση αμφισβητουσε σε καποια σημεια τις καταθεσεις μερικων μαρτυρων [αλλη ιστορια τζαι τουτη - αμα μια μαρτυρια εν βολευκει μερικους, συμπεριλαμβανομενων τζαι των δικαστων, εν να φταιει ο μαρτυρας;] - φυσικα μερικους αλλους ο Πολιτης εξηχανεν τους. Τον Μπισμπικα, τον Τσαλικιδη, τον Σοφιανιδη - για τους οποιους εγινεν συγκεκριμενη αναφορα για την απουσια τους γιατι ειχαν αρμοδιοτητα..Η για αλλους μαρτυρες που εκφρασεν αμφιβολια το δικαστηριο..Που να τους αθθυμηθει η εφημεριδα του Γ. Παπαδοπουλου; Θα επρεπε πρωτα να ζητησει συγνωμη η εστω να ανακαλεσει το αθλιο πρωτοσελιδο της 12 Ιουλιου 2011 - που ελαλεν οτι ο Χριστοφιας εδωσεν οδηγιες να στοιβαχτει τζιαμαι κλπ το φορτιο..Οϊ πως ο φιλελευθερος ηταν καλλυτερος -  τζηνους το πρωτο τους ψεμα ηταν να ονομασουν την ανακληση προσωπικου "εκκενωση".
Τζαι υστερα που τοσες συζητησεις, αραγε τελικα εβρεθηκαν τζηνες οι "επιστολες" του Ιωαννιδη;
Οξα ηταν στο κλιμα της εποχης;..

Γιατι αθθυμηθηκα το Μαρι; Γιατι εν οπως την υποθεση Ντρεϋφους στην Γαλλια στα τελη του 19ου αιωνα. Καθε διερευνηση παραδεχεται τζαι κατι που τα τεκμηρια που εν τζιαμαι, τζαι απλα κωλωνει..ωσπου να αποδοθει δικαιοσυνη τζαι να ειπωθει η αληθκεια..
Τωρα η αθλιοτητα εστιασεν στον κ. Παπακωστα. Μερικοι ειδαν το σαν τραγικο ενας αθρωπος που αγωνιστηκεν για την δημοκρατια να πεφτει θυμα ετσι σκευωριας. Αν εφταιεν εν θα το εθεωρουν ζητημα. Αλλα...
Οπως εκαθουμουν στην παραλια, εσκεφτηκα οτι παλε ο στρατος εφκαλεν τον νουρο του ποξω οπως τζαι το 74..Αθθυμηθηκα οτι το 2009 αθθωθηκαν κατι αστυνομικοι για ξυλοδαρμο πολιτη γιατι το δικαστηριο εθεωρησεν οτι εν μπορεν να ηταν σιουρο για την βιντεοκασετα που εδειχνε τον ξυλοδαρμο τζαι για να προστατευσει τα δικαιωματα των κατηγορουμενων, αποφασισε να μεν δεχτει το τεκμηριο. Τζαι οϊ μονο τουτο, εκαμεν τζαι ειδικη αναφορα στην παρουσιαση του θεματος που τα ΜΜΕ:
"Το Κακουργιοδικείο ανέφερε ότι ένας πρόσθετος λόγος που οδήγησε στην απόρριψη της υπόθεσης εναντίον των κατηγορουμένων ήταν «η δυσμενής δημοσιότητα από την έναρξη της ποινικής έρευνας μέχρι και το στάδιο που η υπόθεση οδηγήθηκε στο Δικαστήριο αλλά και κατά τη διάρκεια της δίκης. Χαρακτηριστικά, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τα 361 δημοσιεύματα σε διάφορες εφημερίδες που κάλυπταν την επίδικη περίοδο, τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και διάφορες δηλώσεις που έγιναν κατά καιρούς από πολιτειακούς, κρατικούς και πολιτικούς αξιωματούχους που είχαν μεταδοθεί από διάφορα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Στην πολυσέλιδή του απόφαση το Κακουργιοδικείο αποφάνθηκε ότι «απόδοση στους κατηγορούμενους ποινικής ευθύνης με τον τρόπο που έγινε από τα ΜΜΕ είναι απαράδεκτη σε μια ευνομούμενη κοινωνία».
http://www.sigmalive.com/simerini/news/police%20and%20courts/135545

 Ωστε..361 δημοσιευματα α;..Ε καλα για το Μαρι ποσα υστερικα δημοσιευματα ειχαμεν;
Ηταν δικαστηριο αλλης χωρας;
Οξα εδυσκολευκουνταν να τα μετρησουν;
Κραυγαλεα αντιφαση δικαστικων αποφασεων.
Στην μια περιπτωση η [για τους δικαστες της μεχρι τωρα κυπριακης δικαιοσυνης] ενας λογος που οδηγησε στην "απορριψη της υποθεσης" ηταν η "δυσμενης δημοσιοτητα", ενω στην αλλη περιπτωση εν ισχυσε το ιδιο...
Αλλα αν ηταν η μονη αντιφαση..
Διοτι το θεμα σε τουτην την περιπτωση ενεν καν τα δημοσιευματα αλλα τα ψεματα.
Αμα εβρω χρονο θα κατσω τζαι θα φκαλω εν βιβλιο με συλλογη απατης που τα δημοσιευματα της τοτε περιοδου..
Ουσιαστικα τα ΜΜΕ για λογους πολιτικους [τζαι για το κυπριακο, τζαι οσοι ηταν στο κολπο τζαι για να καλυφτει το θεμα των τραπεζων που ηταν γνωστο στους αππεσω που τα τοτε αφου η αποφαση για το κουρεμα των ελληνικων ομολογων εισιεν ηδη παρθει] επιτεθηκαν στην κυβερνηση τζαι στον Προεδρο τζαι εκαμαν οτι εμπορουσαν για να απαλλαξουν τον στρατο - ο Φιλελευθερος επαρουσιαζεν  λ.χ. τον Μπισμπικα σαν σοβαρο μαρτυρα τζαι κατηγορο.
Ε κοπελλια, ο λεβεντης που ενι;
Εν οπως τες επιστολες..

Ο Αργυρου ουσιαστικα εσυμπεριληφθηκεν [οπως τζαι ο Μαρκος] γιατι εξαπολυθηκεν τοτε μια υστερια εναντιον τους, ειτε γιατι εθεωρηθηκεν οτι "ηταν του Χριστοφια" ηταν για να εκβιαστουν να φυουν που την κυβερνηση.
Τζαι τελικα οι ευθυνες του στρατου σαν ιεραρχιας εσυγκαλυφθηκαν.

Μετα τον Πολυβιου που εσυμπεριφερτηκεν σαν δικηγορος την τραπεζας κυπρου [αν οϊ των συγκεκριμενων νεκρων που ηταν οι αρμοδιοι της βασης],αντι σαν δημοσιος λειτουργος, [τζαι φυσικα εν τζαι τζηνο εναν θεμα που προσπαθουν μερικοι να συγκαλυψουν]
το δικαστηριο εκαμεν ενα βημα - αποδεχθηκεν την ευθυνη λογω αρμοδιοτητας.
Αναγνωρισεν δηλαδη οτι συνταγματικα καθε δομη του κρατους εσιει τους αρμοδιους του...
Για να κοιταξει μετα γυρον
 τζαι αφου οι υπευθυνοι του στρατου εν ηταν τζιαμαι,
διοτι εχουμεν ακομα εναν καταλοιπο της αποικιακης δομης του στρατου [που υπηρχε ως το 74],
που μας στελλουν αξιωματικους που τους οποιους εν μπορουμεν μετα να ζητησουμεν λοαρκασμο,
εβρεθηκεν μπροστα στις ευθυνες των αρμοδιων της βασης..
Που εν εδιαταξαν εκκενωση, που για 2 ολοκληρα χρονια εθωρουσαν το φορτιο τζαι εν εκαμαν τιποτε για να στεγαστει [ξερουμεν οτι χρηματα υπηρχαν],
που ακομα τζαι μετα τον Φερβαρη του 2011, που εγινε μια συσκεψη εν ενδιαφερτηκαν να βουρησουν, να πιεσουν, να γινουν εστω οι αναλυσεις του περιεχομενου που αποφασιστηκαν,
τζαι ουτε καν αποψιλωση εν εκαμαν την εφτομαδα πριν..
Σε ποια χωρα του κοσμου, σε ποιο στρατιωτικο συστημα του πλανητη,
οι τοπικοι αξιωμαιτκοι μιας μοναδας αποφασιζουν οτι εν τους ενδιαφερει ενα φορτιο που εν στην μοναδα τους, στον στρατιωτικο χωρο αρμοδιοτητας τους [ενεν η υπερασπιση του μαυρογερημου του χωρου που εν η συνολικη δουλεια του στρατου;]
 τζαι ουσιαστικα αρνουνται να φροντισουν ακομα τζαι για την ασφαλεια των στρατιωτων τους με την δικαιολογια οτι ενεν δικο τους;
Αν δεν ηταν τραγωδια με νεκρους θα ηταν ανεκδοτο.
Δηλαδη με τουτην την λογικη μια μοναδα μπορει να αποφασισει να συμμετασχει η να μην συμμετασχει σε μια ασκηση αναλογα με το αν συμφωνουν οι τοπικοι διοικητες με τις αποφασεις των πολιτικων για αναβολη η οχι μιας ασκησης;
Οξα η λογικη παει πισω στο οτι ο στρατος εν ελεγχεται που την δημοκρατικη πολιτεια;
Διοτι τουτο υπηρχε το 1974 - τζαι πριν το πραξικοπημα ο στρατος εν ελειτουργουσεν στα πλαισια του συνταγματος..

Τζαι οι μαρτυριες εν σαφεις για την νυχτα της εκρηξης:
οι πυροσβεστες επηαν κοντα γιατι καποιος εδιαταξεν τζαι οπως ειπεν τζαι ο Τταντης
"φωναζουν οι μαστοροι"..
Ποιοι μαστοροι εφωναζαν;
Ο ενας ο διδυμος εμπηκεν στο θαλαμο τζαι ειπεν οτι ειχαν "οδηγια" να πασιν να σβησουν τα χορτα..
Ποιος ηταν ο μαστρος, ποιος εδωσεν οδηγιαν;

Το δικαστηριο επρεπε φυσικα να δειξει ευαισθησια απεναντι στους νεκρους..
Οποτε εφευρεθηκεν ο ορος "μη τελεια αντιδραση των θνητων"..
Ομως στην περιτπωση της Ηλιος ο πιλοτος εισιεν ευθυνες..
οταν πεσει ενα λεωφορειο στο γκρεμο, ο οδηγος εσιει ευθυνες αν κατσουμεν να δουμεν γιατι εγινε το αρυχημα..
ενεν νεκροι, ενεν αθρωποι, θνητοι τζαι τζηνοι;
Δαμαι ομως το δικαστηριο αποφασισε να μεν μιλησει γιατι εφοηθηκεν την υστερια των ΜΜΕ
αλλα ισως τζαι γιατι ετσι θα επροστατευκεν τον στρατο..
Ιντα ενδιαφερουσα συμπτωση..τζαι το 74, τζαι στην δικη των αστυνομικων το 2009, τζαι στο Μαρι,
παντα η "δικαιοσυνη" κλωνει που την μιαν τζαι που την αλλη για να προστατευσει [παραδοξα;] τους μηχανισμους καταστολης του κρατους..
Η τα συμφεροντα του "βαθεως κρατους" τζαι μερικων δικτυων..

Εγραψεν τζαι ο Σαββοπουλος καποτε το στιχο..
"Η δικη εξελισσόταν μέσα μα η δικαιοσύνη ήταν απ’ έξω"

Ουσιαστικα η δειλια των δικαστων να πουν την αληθεια οπως εν τεκμηριωμενη πκιον στις,
στις τελευταιες λεξεις του πυροσβεστη Ταντη,
τζαι του ενος που τους διδυμους,
ελογοκρινε για μιαν ακομα φορα,
οϊ μονο το τι εγινε
αλλα τζαι τα θυματα..
Μερικα απο τα θυματα εν ειχαν καν την συμπαρασταση των συγγενων τους μετα θανατο..
Μερικοι εφωναζαν τζαι εκαλυφκαν τις ευθυνες τζηνων που εδιαταξαν τους στρατιωτες τζαι τους πυροσβεστες...
μερικοι απλα φωναζαν για να μεν δουν ισως;
οκ..το τραυμα..
Ας μεινω δαμαι..

Το ζητουμενο εν ευρυτερο..
Οι 13 εν ηταν κατι το ενιαιο..
Οπως εν ηταν ενιαια η εμπειρια του 1974..
Καποιοι εδιαταξαν, καποιοι επηαν θυματα..
Αφου μερικοι εθελαν καποιο Ντρεϋφους για να εστιασουν την υστερια,
η Ιστορια αναγκαστικα θα δικαιωσει τα θυματα της υστεριας,
σαν συμβολα μιας εμπειριας που εν πρεπει να επαναληφθει.
Τζαι τουτον αφορα τζαι την απομυθοποιηση της ουδετεροτητας της δικαιοσυνης φαινεται...

Διοτι το θεμα εν ειναι απλα η αδικια σε ενα ατομο..η ισως τζαι σε αλλους που τους κατηγορουμενους..
Εν ευρυτερο - οπως το θεμα της αθωωσης των αστυνομικων για τον ξυλοδαρμο ηταν εκφραστικο μιας νοοτροπιας,
ετσι τζαι δαμαι το ζητουμενο εν η δημοκρατια απεναντι στο ψεμα των ΜΜΕ τζαι στους εκβιασμους τους...
η εφαρμογη της "ισονομιας" την οποια η κυπριακη δικαιοσυνη ισχυριζεται οτι εφαρμοζει
προφανως εν λειτουργει σε μερικες περιπτωσεις που εχουν να καμουν με συγκεκριμενες δομες..

Αφορα τζαι τον στρατο τον ιδιο.
Εν μπορει να μεν εσιει ευθυνη ο ιεραρχικα ανωτερος για τις αποφασεις του που επηρεαζουν
μεχρι τζαι την ζωη των υφισταμενοων τους...
τζαι να φορτωνονται οι ευθυνες καπου αλλου.

Εθκιεβασα μια ομιλια του δικαστη του κ. Τ. Οικονομου για τον κ. Γ. Πικη οταν αφυπηρετησε.
http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/3A3595A5A6841EEFC22573020040A818/$file/Omiliaoikonomou.pdf

Ενδιαφερον πως οι δικαστες μιλουν οπως του πολιτικους - λογια του αερα.
Αν εφαρμοζουνταν τα μισα απο οσα ειπεν ο κ. Οικονομου,
τοτε η αποφαση θα ηταν σαφως πιο γενναια..
Για να σκεφτειτε αφιερωνει τζαι χωρο στο οτι εν πρεπει οι δικαστες να υποκυπτουν στις πιεσεις της "κοινης γνωμης" - η για να ακριβολογουμεν στο κλιμα που κατασκευαζουν τα ΜΜΕ.....
Αλλα ισως οπως τζαι το 74..μερικοι καμνουν τους γενναιους προς τα εξω,
αλλα αμα βρεθουν μπροστα στο εσωτερικο δεδομενο, κλωνουν..
Ετσι οταν τα ΜΜΕ κατηγορουν αστυνομικους για κακοποιηση πολιτων
το κυπριακο δικαστικο συστημα εν ευαισθητο,
οταν ομως κατηγορουν πολιτικους μιας παραταξης [που εν εσιει τζαι ιδιαιτερες ακρες με το βαθυ κρατος]
για ενα θεμα που αφορα τον στρατο,
ξαφνικα η ευαισθησια για τα ΜΜΕ παει περιπατο,
οπως φαινεται να μειωνεται επιλεκτικα τζαι η ευαισθησια για την "διακριση των εξουσιων"...
Αλλα τουτο παει για αλλο κειμενο, αλλη παρασταση κυπριακης δικαιοσυνης..

Ετσι τζαι με τα ανθρωπινα δικαιωματα,
ετσι τζαι με το "δικαιο της αναγκης"μετα το 1963-64,
αλλα τζαι μετα το 1974....
εστηριξεν την ανεξαρτησια, αλλα ηταν τζαι μια επιλεκτικη χρηση οσον αφορα την ισονομια των πολιτων...
Αλλα εννα τα ξαναπουμε για τις ενδιαφερουσες αποφασεις τζαι αντιφασεις μερικων δικαστικων αποφασεων...

Υ.Γ. 1.  Η υποθεση Ντρεϋφους διχασε την γαλλικη κοινωνια εντονα αναμεσα στο 1894 [οταν καταδικαστηκε] και το 1906 [οταν αποκατασταθηκε]. Ο  Ντρεϋφους ηταν ενας γαλλος αξιωματικος εβραικης καταγωγης ο οποιος κατηγορηθηκε σαν κατασκοπος και καταδικαστηκε 2 φορες το 1894 και το 1899 - ανκαι στην δευτερη περιπτωση του δοθηκε χαρη. Η αντιπαραθεση σηματοδοτησε σε ενα βαθμο το περασμα της γαλλικης πολιτικης ζωης στην μοντερνιστικη νεωτερικοτητα του 20ου αιωνα.

Υ.Γ. 2. Αλλαξεν η Παφος. Εσιει μια γλυκαδα παντα..Ηβρα ενα βιβλιουι στο περιπτερο με φωτογραφιες του 74..η πρωτη εικονα ηταν ενα συνθημα της τοτε εποχης σε ενα τοιχο: "Ειρηνη"...Στην Παφο που αντισταθηκε..
Μπορει να εν τζαι advanced η Παφος στο φαντασιακο - που τζηκατω ειδα τζαι το πιο ωραιο συνθημα της εξεγερσης του Μαρτη του 2013: "τοτε με τα τανκς, τωρα με τα banks"..
Κινεζικες διαφημισεις τζαι πολλοι ρωσοι..
Για την οικονομια αλλη φορα..αν το θεμα εν η ισορροπια στο σιοινι, το σιοινι μπορει να μεν η τραπεζα κυπρου αλλα οι ρωσοι..
Αλλην φορα...
 • July 22nd 2013 at 09:08

Η υποσχεση μιας τουρκυπριας φεμινιστριας...

By linopampakos

Κοιτα να δεις που εσυγκινηθηκα στα 50 μου τζαι μεσα στον Αουστο...
"Υποσχομαι...
να εργαστω στο τουρκοκυπριακο κοινοβουλιο 
για ουλλους οσους κατοικουν την Κυπρο, ανεξαρτητα που την  γλωσσα τους, την θρησκεια τους, τη φυλη τους, το χωρο γεννησης τους, την κοινωνικη τους ταξη, την ηλικια τους, την φυσικη τους ικανοτητα, το φυλο τους η την σεξουαλικη τους κατευθυνση,
 με στοχο να δημιουργηθει ενα περιβαλλον δικαιοσυνης τζαι ισοτητας, 
που θα αντικαταστησει την κουλτουρα της συγκρουσης τζαι της βιας με μια κουλτουρα βασισμενη στην ειρηνη τζαι την συμφιλιωση, 
ενω θα μεινουμεν ταυτοχρονα αφοσιωμενοι στις αρχες της Δημοκρατιας, της Κοινωνικης Ευημεριας, των Ανθρωπινων Δικαιωματων τζαι Ελευθεριων, τζαι της θεσμοθετησης μιας Ομοσπονδης Κυπριακης Πολιτειας."
 Dogus Deya's, "στελεχος του φεμινιστικου κινηματος" που εκλεγηκε τουρκοκυπρια βουλευτης.
Στην "ορκομωσια" της νεας τουρκοκυπριακης βουλης,στις 12 Αυγουστου 2013 
επροτιμησεν να δωκει την δικη της υποσχεση στην κοινοτητα της τζαι στον υπολοιπο πληθυσμο της χωρας, αντι το καθιερωμενο ορκο...

Εσυγχιστηκαν μερικοι λαλει τζαι εσταματησεν καπως τζαι η διαδικασια..
Ειπωθηκεν μια αληθκεια τζαι ενα οραμα..
Ενα βημα μπροστα.
Ιστορικο.
 • August 12th 2013 at 17:08

Αν δεν υπερασπιστουμε τον Πανικο Δημητριαδη σημερα...αυριο η Διαπλοκη εν να κατασκευαζει υστερια εναντια στον επομενο που εν ελεγχει, τζαι ?

By linopampakos
 "Παντως εμεις θα τους αντισταθουμε,
οποιοι και αν ειναι
οσο δυνατοι και αν ειναι"
Δωρος Λοιζου [ σε μια αλλη εποχη, των τανκς..αλλα τζαι σημερα, την εποχη των banks, των σκανδαλων τζαι των επεμβασεων τους, οι παραλλαγες εχουν τες ομοιοτητες τους..]

Ζουμε σε μια παρωδια που εσιει ξεφυγει πκιον
 τζαι εν τζαιρος να αναλαβει ο καθενας τις ευθυνες του..

Συμπτωματα αθλιοτητας:
Η προσπαθεια να φορτωθει η κοινωνια τις ζημιες των developers: Τον περασμενο Ιουλιο ο Αρχιεπισκοπος τζαι ο Αβερωφ εξαπολυσαν μια επιθεση εναντια στην εισηγηση να διαχωριστει η Τραπεζα Κυπρου σε κτηματικη τζαι εμπορικη ετσι ωστε να μεν φορτωθει η κοινωνια τις ζημιες των ντιβελοπερς..
Υστερα μεσα που τον Συμβουλιο της Τραπεζας [το οποιο ελεγχουν με τους διορισμους της κυβερνησης] ετερματισαν το συμβολαιο με την Αλβαρεζ και Μαρσαλ που εισηγηθηκε την ιδεα.
Επιθεση για να μεν γινεται ελεγχος Διαπλοκης: Υστερα τον Σετερβη επιτεθηκαν στον Διοικητη γιατι εν εδεχετουν να εγκρινει χωρις ελεγχο τα μελη του νεου ΔΣ της Τραπεζας Κυπρου που βασικα εδιορισεν η κυβερνηση.
Καποιοι, στα ΜΜΕ, αντισταθηκαν τοτε.
Διοτι αν τα καπετανατα τζαι ο Γιωρκατζισμος εσκοτωναν κοσμο τζαι εβαλαν πομπες καποτε,
 σημερα η επιθεση γινεται με πρωτοσελιδα.
 Το Μεγα του αρχιεπισκοπου τζαι ο φιλελευθερος που ελεγχεται επισης λ.χ.
Αμα μερικοι αντισταθηκαν, τζαι εν επροχωρησεν τζηνη η επιθεση, εμπηκαν αλλα μεσα.
Η δημοσια εξαγορα του ΔΣ της κεντρικης. Εδιοριστηκαν τζαι αλλα μελη στο ΔΣ της Κεντρικης τζαι εδοθηκεν τους παρακαλω αυξηση τζαι ετσι που 1700 ευρω επεταχτηκαν στα 30, 000..Σε εποχη λιτοτητας κλπ, που οσους φωναζουν κατα τα αλλα για τα "επιδοματα". Τζαι οι δυο εκτελεστικοι θα πιανουν πανω που 100,000 λαλει...τζαι με λιμουζινα παρακαλω..

Σκετη εξαγορα.
Οποτε εβαλαν τα φυσικα με τον Δημητριαδη.
Να αγνοησουμε δηλαδη οτι το μονο μελος που εδιορισεν η προηγουμενη κυβερνηση, καποιος κ. Κωνσταντινου, ξαφνικα αλλαξε θεση;
Μερικους εδωκαν τους τζαι λιμουζινα.

Οταν η Διαπλοκη μιλα για "συγκρουση συμφεροντων" χωρις να ντροπη - τζαι φυσικα προβαλει το ο σταθμος του αρχιεπισκοπου. Υστερα φκαινει το συμβολο της Διαπλοκης , ο Ν. Παπαδοπουλος τζαι κατηγορει την τον Διοικητη οτι εκαμε συμβολαιο με την Αλβαρεζ και Μαρσαλ για να αυξησει τις ζημιες των τραπεζων, τζαι ηταν λαλει "συγκρουση συμφεροντων".. Ο ανθρωπος που εσιει το δικηγορικο γραφειο που μεχρι το 2006 [ενω ο ιδιοκτητης του ηταν τζαι προεδρος] αναφερετουν επισημα στα διαφημιστικα της τραπεζας, σαν δικηγορικο γραφειο της Λαικης,
που εσυνεχισεν τζαι μετα να εν δικηγορικο γραφειο της Λαικης [περα που αλλα συμφεροντα της οικογενειας του στην τραπεζα]
ενω ο ιδιος ο Ν.Παπαδοπουλος ηταν επικεφαλης της επιτροπης οικονομικων της Βουλης
 που εγκρινε τα 1.8 δις για την Λαικη,
που επεβαλε τον κ. Φιλιππου επικεφαλης,
 τζαι που φυσικα εν ερωτησεν ουτε για τον ΕΛΑ ουτε για τις αλλες αναγκες της τραπεζας που εδημιουργησεν ο Ορφανιδης μεσα που την εγκριση της Εγνατιας
η ο Σαρρης μεσα που τον ΕΛΑ.
Τζαι τουτος ο τυπος μιλα για συγκρουση συμφεροντων..
Τελικα η συμφωνια της Κεντρικης εισιεν γινει τον Μαρτη ενω οι αναγκες των τραπεζων ειχαν καθοριστει που την Πιμκο τον Γεναρη..τζαι αφορουσε επενδυσεις που θα μπορουσε να εφερνε η Αλβαρεζ...

Αλλα η υστερια εν εκατασκευαστηκεν για να απευθυνθει στην λογικη - ο στοχος ηταν η δημιουργια κλιματος υστεριας για να εξυπηρετηθουν τα συμφεροντα οσων εθελαν/θελουν να εχουν ανοιχτο το δρομο για να συνεχισουν να κερδοσκοπουν σε βαρος της κοινωνιας..
Τζαι καποτε η λιστα των δημοσιογραφων που παιζουν σε τουτο το βρωμικο παιχνιδι πρεπει να δημοσιοποιηθει..
Εν μονο οι συμβουλοι που πιανουν ετσι αυξησεις για να ψηφιζουν;

Τζαι ετο τζαι το παιδιν - ο casino banker που επαραιτηθηκεν λογω των σκανδαλων της τραπεζας του στην Βρετανια, εδιοριστηκεν Διευθυνων Συμβουλος της Τραπεζας Κυπρου. Η Διαπλοκη εν αντρεπετραι καν ...Οποτε σε τουτο το κατασκευασμενο κλιμα η Τραπεζα Κυπρου προσλαμβανει παρακαλω τον τραπεζιτου που επαραιτηθηκε που την Royal Bank of Scotland για το σκανδαλο Libor, τζαι που τον ονομαζαν στην Αγγλια  "casino banker"..


 Οποτε ιντα ερευνες τζαι ιντα σκανδαλα εν να ερευνηθουν αμα στην τραπεζα που μας οδηγησεν στη κριση προσλαμβανουν ενα τυπο που κατηγορειται για κομπιναδορος στην προηγουμενη δουλεια του;
Ετσι που την συγκαλυψη του ξεπλυματος, τωρα θα μαζευκουμεν τους υποπτους τραπεζιτες της ευρωπης;
Για τον  "casino banker" λοιπον, τον οποιον αγαπουν φυσικα τζαι ο αρχιεπισκοπος, ο Λεπτος, τζαι ο Αβερωφ, 
λεξη τα ΜΜΕ..
Οξα εν για να το καλυψουν που εκατασκευασαν την υστερια τωρα;
Αν η λεξη "λογοκρισια" σημαινει κατι, ετο τεκμηριο..

Ο στοχος της Διαπλοκης: Σε ετσι κλιμα εν σαφες οτι η υστερια εναντια στον Δημητριαδη εν προσπαθεια συγκαλυψης της δημιουργιας ενος καθεστωτος για να φορτωθει η κοινωνια την επερχομενη ζημια των τραπεζων που τα δανεια των μεγαλο-επιχειρησεων , ιδιαιτερα των developers...
Αμα σκεφτει καποιος τους προηγουμενους 3 τραπεζιτες τζαι τα ιδιωτικα συμφεροντα στα οποια εμπλακηκαν [Αυξεντιου - Χρηματιστηριο, Χριστοδουλου- Βγενοπουλος/αρχιεπισκοπος, Ορφανιδης- Ομολογα/Εγνατιας/Uniastrum/Transilavania/Αξιογραφα] 
ο Δημητριαδης εν ο μονος διοικητης της κεντρικης που εν εμπλεκεται με τα κυκλωματα τζαι τα τζακια των τραπεζων.
Τζαι για τουτον εν στοχος..

Αμα εν μιλησουμεν τωρα..
Θα μπορουσε να πει καποιος,
 "καλα ιντα που σε κοφτει για να ενα τυπο που εστηριξε την συμφωνια για το μνημονιο";
 Εν εχω, ουτε εχουμεν ευρυτερα, την επιλογη για ασπρο-μαυρο. Στα ουσιαστικα ζητηματα,
 ειτε εν το οικονομικο, ειτε το θεμα της τροικα, ειτε το κυπριακο, ειτε οι μαυρες τρυπες τζαι η Διαπλοκη των τραπεζων, 
οι συμμαχιες τζαι οι συγκλισεις εν ετεροκλητες. 
Αλλα μετρουν οι εντιμες προθεσεις.
Συμφωνω λ.χ. με ατομα που εψηφισαν Λιλληκα για την εναντιωση στο μνημονιο, 
τζαι συμφωνω με φιλελευθερους, που εν τζαι υπερ του ευρω, για την λυση του κυπριακου.
Τζαι στο θεμα των τραπεζων,
μεχρι τζαι η Ευρωπη μπορει να βοηθησει μπροστα σε τουτην την διεφθραρμενη αθλιοτητα
που αλλασει τους νομους οπως την βολευκει,
που εξαγοραζει δημοσια ΔΣ,
που μετα που ενω διερευνουνται ταχα μου σκανδαλα των τραπεζων προσλαμβανεται ενας
casino banker..
Τζαι ποιος τεχνοκρατης στην Κεντρικη τωρα εν εν εσιει το θαρρος να τα βαλει με το κατεστημενο;
Ενεν ετσι που εφτασαμεν στην κριση;

Ο Δημητριαδης στην μεχρι τωρα θητεια του ετολμησεν τζηνο που εν ετολμησεν κανενας ως τωρα  - να διερευνησει τζαι να ανοιξει στο κοινο την εικονα 
για την διαπλοκη τζαι το κατεστημενο στις τραπεζες.
Οποτε εγυρισαν το στο φτηνο γιωρκατζισμο.
Εν τζαι θεμα υπερασπισης ενος ατομου, εν τζαι θεμα υπερασπισης ενος θεσμου που την υστερια.
Τζαι η παρουσια του μετα τον Μαρτη ηταν τζαι ενι σαφως καθοριστικη για να μεν καταρρρευσει η οικονομια την ωρα που αλλοι εσκεφτουνταν μονο τα συμφεροντα μιας κλικας τραπεζιτων..
Τζαι σημερα εν ο μονος τζημεσα που μπορει να θεσει θεματα μη διαπλοκης..
Τζαι φυσικα μερικοι μπορει να μεν του συγχωρουν οτι εν εκαλυψεν τους "συμπεθερους" τζαι τους αλλους.. Η ξερουν οτι εσιει ακομα πολλα μυστικα η υποθεση "εκροων πριν το κουρεμα" τζαι καμνουν επιθεση για να συγκαλυψουν..

Τωρα η αντιπαραθεση ομως εν πολλα παραπανω για τον πληρη ελεγχο της τραπεζας τζαι την επιβολη μεσω της τω